Historia och geografi

Bildverk

Finland framställdt i teckningar utgavs av Topelius häftesvis 1845–1852, enligt svenska och norska förebilder. Verket innehåller berättande och detaljrika texter om Finlands historia, folk och landskap samt 120 litografiska vyer av inhemska konstnärer. Detta verk skapade bilden av storfurstendömet och dess historia på ett sätt som blev gällande för hela 1800-talet.

En resa i Finland, ett planschverk med motiv av inhemska målare, utkom 1872–1874. Varje kapitel består av en illustration och en beskrivande bildtext av Topelius. I stället för de romantiska litografierna i föregående bildverk trycktes nu detaljskarpa, realistiska stålstick som avbildar dels landskap, dels människor i deras vardagliga sysslor och miljöer.

Vinjett av Carl Eneas Sjöstrand i En resa i Finland (1872–1874).

Finland i 19de seklet, med undertiteln Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer, är ett rikt illustrerat praktverk som utgavs 1893 på initiativ av Leo Mechelin. Boken var ett försök att sammanfatta 1800-talets utvecklingsgång i Finland och ingick i Mechelins politiska program för att motivera landets särställning i det ryska riket. I verket medverkar 28 författare, Topelius skrev förordet och de inledande kapitlen »Landet» och »Folket».

De tre bildverken presenteras utförligare i delutgåvorna Finland framställdt i teckningar, En resa i Finland och Finland i 19de seklet.

Läseböckerna

Naturens Bok utgavs av Topelius 1856 för grundundervisningen i naturalhistoria. Fortsättningen, Boken om Vårt Land, utkom 1875 och följande år på finska. Läseboken innehåller illustrerade berättelser om Finlands historia och geografi, om folket, språken och den andliga odlingen från stenåldern till Alexander II:s tid. Boken framför med kraft Topelius bärande idé om ett gemensamt finskt folk i Finland: »Alla dess söner och döttrar bilda ett folk, vad språk de än tala.» Boken om Vårt Land utkom i ständigt nya och reviderade upplagor och användes i folkskolorna ända till 1950-talet.

Läseböckerna presenteras närmare i delutgåvan Naturens Bok och Boken om Vårt Land.

Akademiska skrifter och föreläsningar

Topelius inskrevs som student vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors 1833 och lämnade det som rektor 1878. En mängd av hans skrifter har en direkt anknytning till universitetet. Hans bana som litteratör började i den österbottniska studentavdelningen och han medverkade i dess skriftserie Joukahainen. Topelius var under årtionden universitetets ledande tillfällesdiktare och skrev festdikter till promotioner och minnesfester. De stort upplagda promotionsdikterna speglade brytningarna i sin tids idévärld i Finland. Hans många festtal och inskriptionstal som rektor gav motsvarande överblickar över idéer och samhällsutveckling.

Under sin tid som professor i Finlands historia skrev Topelius ned anteckningar för de föreläsningar han höll 1854–1875. I materialet ingår också en kurs i allmän historia från 1872. Anteckningarna omfattar 3500 manuskriptsidor. Stoffet använde han också för sina historiska romaner och berättelser.

Materialet presenteras i delutgåvorna Academica och Föreläsningar i geografi och historia.