Till allmänheten

Till allmänheten

Lukuteksti

[256]

Till Allmänheten.

1 Sex år och fem månader äro förflutna, sedan början af detta arbete lemnades i den benägne läsarens hand, och dess förste upphofsman, den så högt förtjente Bokhandlaren A. C. Öhman, hann icke skåda mer än dess början. Ett så långt dröjsmål för ett verk, som af allmänheten blifvit med så stor välvilja omfattadt, fordrar några ord till förklaring.

2 När författaren till texten, på framlidne A. C. Öhmans uppmaning, åtog sig detta arbete, skedde det under fullt medvetande af hans otillräckliga detaljkännedom i ett så rikt ämne, som Finlands topografi, dess fornminnen och dess folksägner. Men det skedde tillika i den förutsättning, att upplysande bidrag skulle från alla håll inflyta, dels antecknade på samma gång som plancherna, dels motsedda från fosterlandsälskande landsmän af alla stånd, till hvilka förf. både offentligen och enskildt vändt sig med anhållan om detaljerade lokala upplysningar. Det vore otacksamt att säga, det dessa bemödanden varit helt och hållet fruktlösa. Förf. anhåller att här få betyga sin djupa erkänsla, för de värderika detaljer, hvarmed Hr Grefve Mannerheim, Hr Bergsrådet Julin, Hr Professoren Rein, Hr Prosten Sadelin, Hr Prosten J. E. Öhman, Hr Kanslirådet Lagus, Hr Statsrådet v. Bonsdorff, framl. Bokhandlaren M. Öhman, Hr Kapten L. Forsténoriginal: L. Forsten, Hr Ingeniör v. Wright, Hr Magister A. Reinholm m. fl. upplyste landsmän hedrat detta arbete. Men så stort var behofvet af upplysningar, så omfattande var ämnet och så otillfredsställande voro de detaljer som stodo att hämtas ur förut tryckta arbeten, att, när de flesta motsedda bidrag uteblefvo, förf. alltför ofta kände sig stå ensam på en slipprig terräng, der hvarje felsteg måste bemärkas af en med lokalen bekantare läsare. Deraf hans tvekan, deraf hans dröjsmål. Förf. är långt ifrån att derföre vilja fritaga sig från all skuld; en större energi hade besegrat hindren, en mera odelad tid hade påskyndat arbetet och tillåtit noggrannare anteckningar under de resor förf. företagit i de flesta delar af Finland. Måhända skola dock de många svårigheter, med hvilka han kämpat, hos en ärad allmänhet bereda honom det undseende, hvarom han här anhåller för ett dröjsmål, som icke bör falla arbetets utgifvare till last.

3 Detta verk behöfver också i andra delar ett välvilligt öfverseende. Dess plan har varit stort tilltagen – måhända för stor för ett planchverk, för liten för en fullständig skildring af land och folk – här förekomma ojemnheter och omsägningar, faktiska och lokala misstag. Någon del af dessa sednare finnas rättade här nedanföre; flera torde återstå att rättas af läsaren sjelf. Hoppet om tillgift härför grundar sig derpå, att detta verk är det första i sitt slag. Ett framtida arbete åt samma håll skall utan tvifvel blifva mera tillfredsställande.

4 Provinserna Karelen och Tavastland äro, på förf:s anhållan, skildrade af Magister August Reinholm. Att den förstnämnda skildringen upptager en jemförelsevis större bredd, skall af läsaren ursäktas för den rikedom på intressanta detaljer, hvarigenom samma skildring utmärker sig. Namnens orthografi i denna del af arbetet öfverensstämmer icke alltid med Mag. Reinholms åsigter, men har behandlats i konseqvens med det öfriga.

5 Slutligen må för verkets inbindning den önskan bifogas, att plancherna icke häftas så som de utkommit, utan i den lokala ordning efter provinserna, som bifogade register och nummerföljd utvisa, dervid texten bör utgöra ett skildt för sig.

6 Helsingfors den 24 Maj 1852.

7 Z. Topelius.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Redaktionella kommentarer för hela verket kan läsas under Inledning.

    Faksimile