Lisäykset ja korjaukset editioon

Luettelo sisältää korjaukset lukutekstiin sekä sisällölliset korjaukset ja lisäykset toimituksellisiin teksteihin. Tietokantatietueiden lisäyksiä ja päivityksiä ei luetteloida, kuten ei myöskään kirjoitusvirheiden korjauksia toimituksellisissa teksteissä. Luetteloa ei ole käännetty suomeksi.

ZTS I Ljungblommor

Kommentar tillagd i »Flickan», Ljungblommor I (s. 381 i den tryckta utgåvan, kommentar till textstället s. 82, rad 21–23):
4 Länge jag såg [...] det är lyckligt ..... – Versraderna ur »Ingeborgs klagan», nionde sången i Esaias Tegnérs Frithiofs saga (1825, s. 71).
[tillagt januari 2011]

Rättelse i kommentaren till »Veteranerne», Sånger I (s. 522 i den tryckta utgåvan):
Veteranernes jul > Veteranens jul
[rättat januari 2013]

Rättelse i punktkommentaren till »Århundradets Natt», Ljungblommor I (s. 386 i den tryckta utgåvan):
Vers 22 Ära vare Gud i höjden [...] en god vilje! – Luk. 19:38 > Luk. 2:14.
[rättat 3/9 2015]

Rättelse i punktkommentaren till »Höst-taflor», Ljungblommor II (s. 395 i den tryckta utgåvan):
v. 11–59 > v. 11–31
[rättat 30/11 2016]

ZTS II Nya blad och Ljung

Rättelse i kommentaren till »Mitt hjertas kung» (s. 468 i den tryckta utgåvan):
Ms1 är tillägnad > Ms4 är tillägnad
[rättat 8/2 2023]

ZTS IV Noveller

Kommentar reviderad till »Simeon Levis resa till Finland», Fjerde Brefvet (textstället på s. 231, rad 37 och kommentaren på s. 355 i den tryckta utgåvan):
34 Hakalaks – Den fiktiva institutionen namngav Topelius efter Hakalax hemman invid Gamla Karleby; hemmanet tillhörde änkefru Brita Catharina Kyntzell, moster till Topelius hustru och svärmor till hans umgängesvän kommersrådet och mecenaten Henrik Borgström (Hoving, Henrik Borgström 1949, s. 173).
[reviderat augusti 2015]

Kommentar reviderad till »Kringelflickan» (textstället på s. 4, rad 4 och kommentaren på s. 285 i den tryckta utgåvan):
2 Narinken – (efter ry. na rynke, på torget) torg där man handlade med begagnade varor och lump, på 1840-talet på tomten norr om Nikolajkyrkan.
[reviderat november 2021]

ZTS VI Noveller och kortprosa

Inledningen:

  • Avsnittet »Kollationeringsexemplar av Helsingfors Tidningar» tillagt under »Grundtexter och kollationeringsexemplar». Sista stycket i avnittet »Noveller och kortprosa» under »Grundtexter och kollationeringsexemplar» ersatt: »Grundtexterna har kollationerats okulärt, manuellt, mot grundtextexemplaren två gånger.» > »Kollationeringsexemplar för verken tryckta i Helsingfors Tidningar framgår nedan. Grundtexterna till övriga verk har inte kollationerats.» [ändrat 16/12 2022]
  • Underrubriken »Arkitektur och stadsmiljö» tillagd före stycket som börjar med »Arkitektur och heminredning [...]» i avsnittet »Skräckromantik, tro och övertro». Ersättning i stycke 125: »som har fönster och går att värma upp» > »med fönster och kakelugn». Styckena 127–131 (»Stadsmiljöer förekommer inte så ofta [...] förmodligen den första i Finlands litteratur.») tillagda i slutet av avsnittet »Arkitektur och stadsmiljö». [ändrat 10/1 2023]

Utgåvan har kompletterats med novellerna »Medusas Hufvud» (1864) och »Vikingens graf» (1865) 1/9 2023.

ZTS VII Fältskärns berättelser

Rättelse i avsnittet »Textetablering» i den textkritiska redogörelsen (s. 1453 i den tryckta utgåvan):
1682 till 1642 > 1642 till 1682
[rättat 1/11 2018]

ZTS VIII Vinterqvällar

Inledningen:

  • Avsnittet »Kollationeringsexemplar av Helsingfors Tidningar» tillagt under »Grundtexter och kollationeringsexemplar». Sista stycket i avnittet »Noveller och kortprosa» under »Grundtexter och kollationeringsexemplar» ersatt: »Grundtexterna har kollationerats okulärt, manuellt, mot grundtextexemplaren två gånger.» > »Kollationeringsexemplar för verken tryckta i Helsingfors Tidningar framgår nedan. Grundtexterna till övriga verk har inte kollationerats.» [ändrat 16/12 2022]
  • Underrubriken »Arkitektur och stadsmiljö» tillagd före stycket som börjar med »Arkitektur och heminredning [...]» i avsnittet »Skräckromantik, tro och övertro». Ersättning i stycke 125: »som har fönster och går att värma upp» > »med fönster och kakelugn». Styckena 127–131 (»Stadsmiljöer förekommer inte så ofta [...] förmodligen den första i Finlands litteratur.») tillagda i slutet av avsnittet »Arkitektur och stadsmiljö». [ändrat 10/1 2023]

ZTS X:1 Läsning för barn

Rättelse i »Lucias siffror» (s. 1008 i den tryckta utgåvan)
Jul-lek > Jullek

Rättelse i avsnittet »Utgivningshistorien», Tabell 1 (s. 1180 i den tryckta utgåvan)
[1872] 2 (2) > 3 (2)

Tillagt i förteckningen över utgivarändringar, »Solkonungens barn»:
– O, ← O,
[rättat januari 2021]

I trycket: not 57 på s. 1199 ska strykas (noten saknar referens i brödtexten).

Rättelser i not 7 till »Utgivningshistorien» i inledningen:
17/7 1881 > 17/7 1871
»AB–ZT 17/7 1871» struket i uppräkningen av brev.

Rättelse i not 15 till »Utgivningshistorien» i inledningen:
AB–ZT 28/10 1880 > AB–ZT 28/10 1879

Rättelse i not 24 till »Utgivningshistorien» i inledningen:
AB–ZT 20/10 1880 > AB–ZT 20/10 1883

Rättelser i not 27 till »Utgivningshistorien» i inledningen:
AB–ZT 9/9 1884 > ZT–AB 9/9 1884
ZT–AB 13/9 1884 > AB–ZT 13/9 1884

Rättelse i not 47 till »Utgivningshistorien» i inledningen:
AB–ZT 2/4 och > AB–ZT 2/4 1878 och

Rättelse i not 67 (68 i trycket) till »Textkritisk redogörelse» i inledningen:
ZT–AB 39/6 1886 > ZT–AB 30/7 1866

Rättelse i not 78 (79 i trycket) till »Textkritisk redogörelse» i inledningen:
nämnda delarna Läsning för barn > nämnda delarna av Läsning för barn
[rättade 12/1 2023]

Tillagt i förteckningen över utgivarändringar, »Skyddsengeln», och ändringen införd i digitala utgåvan:
164, 304 svara: ← svara.
[rättat 31/1 2023]

ZTS XV Föreläsningar i geografi och historia

Rättelse i not 224 i inledningen:
Föreläsning 20/3 1865 > Föreläsning 16/2 1865
[rättat 19/1 2024]

ZTS XVII Naturen Bok och Boken om Vårt Land

Kommentar reviderad till »150. Om konung Gustaf Adolf», Boken om Vårt Land (s. 393, rad 11–12, kommentar s. 543):
70 Han wistades ofta och länge i Finland. – Redan som barn hade Gustav Adolf följt med på fadern Karl IX:s resa runt Bottniska viken år 1602, och som prins var han storfurste av Finland. Efter att han sammankallat ständerna till en lantdag i Helsingfors 1616 tillbringade han fyra månader i den östra rikshalvan och nya resor företogs åtminstone 1622 och 1626 (Nils Erik Villstrand, Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812, 2009, s. 154 ff).
[reviderat juni 2018]

ZTS XVIII Publicistik

Rättelse i inledningen, stycke 5:
[...] Nikolaj I efterträtt sin far Alexander I år 1825. > sin bror
[rättat december 2021]

ZTS XIX Religiösa skrifter och psalmer

Kapitel tillagt i inledningen: »Tidigare forskning kring Topelius religiösa tankevärld» [oktober 2022]

ZTS XX:1 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare

Korrespondensen med Albert Bonniers förlag:

  • Albert Bonnier–Zacharias Topelius 8/12 1858 > 8/12 1856 [rättat 10/9 2015]
  • Kommentar korrigerad i Albert Bonnier Zacharias Topelius 4/11 1879: »Vasenius uppger att avsikten var att publicera novellen i Helsingfors Tidningar 1864 (Vasenius IV, s. 175). Den ingår inte i HT, och togs inte heller med i Vinterqvällar.» > »Följetongen publicerad i Helsingfors Tidningar 1864.» [publicerat december 2022]

Korrespondensen med K. E. Holms förlag:

  • Tillagt brev, Zacharias Topelius–K. E. Holm 23/1 1885 [publicerat 28/11 2016]
  • Inledningen: Borttagen mening i slutet av stycke 38: »Utgåvan kommer i ett senare skede att kompletteras med ovan nämnda korrespondenser och därmed innefatta samtliga översättarbrev och brev från redaktörer och övriga utgivare.» [rättat januari 2022]
  • Korrespondensen med Nordahl Rolfsen: Tillagt brev, Zacharias Topelius–Nordahl Rolfsen 12/11 1886 [publicerat december 2022]
  • Inledningen: Borttagen mening sist i stycke 42: »Minusbreven visas i brevutgåvans innehållsförteckning (aktivera Visa saknade brev), och den information om innehållet, som framgår av diariet eller av bevarade brev, ges i en tool tip-ruta.» Borttagen mening i stycke 46: »Se f.ö. de allmänna etableringsprinciperna för manuskript under Anvisningar.» [borttaget december 2022]

ZTS XX:2 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna

Borttagen punktkommentar till brevet från Sofia Topelius till Zacharias Topelius 14.12.1839:
i dag är [...] med på Bröllopet. – Familjen Olson hörde till pietisterna och bjöd antagligen endast trosfränder på bröllopet.
[borttaget 11/11 2021]

ZTS XXI Dagböcker

Positioneringen av kommentarer korrigeras i den tryckta utgåvan på s. 1328 ff. enligt följande:
s. 1328: 1122, 16 [upphyggades] > 1122, 17
s. 1328: 1122, 18 [mitt Österbottniska tal] > 1122, 19–20
s. 1329: 1122, 28–29 [Ekelunds karta öfver Finland] > 1122, 29–30
s. 1329: 1122, 34 [titulus ignotus] > 1122, 35
s. 1329: 1122, 37 [Isäntä] > 1122, 38
s. 1329: 1123, 2–4 [»Z. Ts etc; joka tänä wuonna […] terwehdän»] > 1123, 3–5
s. 1329: 1123, 7 [illmarig Argus] > 1123, 8
s. 1329: 1123, 24 [7 fjerndelar] > 1123, 25
s. 1329: 1123, 26 [Emendä] > 1123, 27
s. 1329: 1123, 28–29 [Jesuxen Christuxen Lapsuuden Kirja]> 1123, 29–30
s. 1329: 1123, 30 [Hangola] > 1123, 31
s. 1329: 1123, 32 [2 mil] > 1123, 33
s. 1329: 1124, 15 [oskyld] > 1124, 16
s. 1329: 1125, 13 [ett nytt tåg] > 1125, 14
s. 1329: 1125, 19 [Gesellschaft] > 1125, 21
s. 1329: 1125, 36 [Myggan] > 1125, 38
s. 1329: 1126, 18 [runeberget] > 1126, 20
s. 1329: 1126, 25 [Charlottenlund] > 1126, 27
s. 1329: 1126, 37 [»Amalias gåfwa»] > 1127, 1
s. 1329: 1127, 20 [volanter] > 1127, 22
s. 1329: 1127, 22 [persuasioner] > 1127, 24
s. 1329: 1128, 1 [entretenerade] > 1128, 3
s. 1329: 1128, 3 [8] > 1128, 5
s. 1329: 1128, 16 [thodium] > 1128, 18
s. 1329: 1129, 24 [en bitterljuf Januarinatt] > 1129, 26
s. 1329: 1129, 28–29 [och Emma blef […] wärd] > 1129, 30–31
s. 1329: 1130, 17 [post festum] > 1130, 19
s. 1329: 1130, 22 [Hfors Tidnings […] till Tit. Henrik] > 1130, 24
s. 1329: 1130, 26 [Le chevalier et sa dame] > 1130, 28
s. 1329: 1131, 14 [mild] > 1131, 16
s. 1329: 1131, 18 [sednare] > 1131, 20
s. 1329: 1131, 33 [löjen] > 1131, 35
s. 1329: 1132, 22 [snällt] > 1132, 24
s. 1329: 1132, 34 [marokinsboken] > 1132, 36
s. 1329: 1133, 32 [Svenska Jubelbibeln af 1541] > 1133, 34
s. 1330: 1134, 3–4 [à 8 mains] > 1134, 5–6
s. 1330: 1134, 10 [frågte] > 1134, 12
s. 1330: 1134, 11–12 [die Frage […] war die Antwort] > 1134, 13–14
s. 1330: 1134, 21 [Den finska Bibelns Jubelfest] > 1134, 23
s. 1330: 1135, 24 [nerffeber] > 1135, 26

Rättelser i punktkommentarerna enligt följande:
4/1 1834 (s. 1184 i den tryckta utgåvan): vis a vis – (fra.) visavi, sekondpar > motdansare, kavaljer i paret mittemot.
10/1 1836 (s. 1215 i den tryckta utgåvan): vis a vis – (fra.) visavi, sekondpar > motdansare, kavaljer i paret mittemot.
2/8 1837 (s. 1243 i den tryckta utgåvan): vis-à-vis – (fra.) visavi, sekondpar > motdansare, kavaljer i paret mittemot.
2/8 1837 (s. 1243 i den tryckta utgåvan): vis a vis – (fra.) visavi, danspartner > motdansande par.
26/12 1837 (s. 1254 i den tryckta utgåvan): vis à vis – (fra.) visavi, sekondpar > kavaljerer i paren mittemot varandra.
19/7 1838 (s. 1267 i den tryckta utgåvan): vis à vis – (fra.) visavi, sekondpar > kavaljer i paret mittemot.
25/7 1838 (s. 1268 i den tryckta utgåvan): vis à vis – (fra.) visavi, danspartner > motdansande par.
13/1 1839 (s. 1280 i den tryckta utgåvan): vis à vis – (fra.) visavi, sekondpar > kavaljerer i paren mittemot varandra.
26/4 1839 (s. 1289 i den tryckta utgåvan): Vis a vis – (fra.) visavi, danspartner > motdansare, kavaljer i paret mittemot.
[rättat 19/12 2018]