Tolfte Läsningen. Om elden

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

3 låge parallellform till låga.

6 perta pärta, lys- eller torrvedssticka.

7 akta ha tillsyn över, hantera.

7 sakta här: varsamt, försiktigt.

8 solglas här: brännglas.

9 rimsa remsa.

12 elektrisk telegraf Den elektriska telegrafen utvecklades på 1840- och 1850-talet och telegrafnätverket i Finland expanderade senare på 1850-talet.

14 En så förfärlig Guds straffdom är jordbäfningen, [...] spränger dess hårda yta. Flera teorier om orsakerna till jordskalv utgick från någon form av gasexpansion, men föreställningen att det var vatten i kontakt med jordens heta inre som orsakade jordbävningar övergavs småningom under senare delen av 1800-talet. Uppgiften om jordskorpans tjocklek ändrades i andra upplagan av Naturens Bok (1857) från drygt en mil till drygt »3 eller 4 mil», men andra ändringar i avsnittet gjordes inte, trots att t.ex. uppslagsverket Nordisk familjeboks långa artikel om jordskalv redan 1884 lyfter fram »sättningar, förskjutningar eller förkastningar m.fl. rubbningar inom den fasta berggrunden» som orsaker.

16 röka här: ge ifrån sig rökmoln, ryka.

17 osjäliga som saknar själ, oskäliga.

18 En höstdag [...] menniskor omkommo. Vid jordbävningen i Lissabon den 1 november 1755 ödelades två tredjedelar av staden; dödssiffran uppskattas ligga omkring 70 000.

18 För sjuttio år sedan [...] förlorade lifwet. Det är fråga om en serie på fem jordbävningar i Kalabrien under februari–mars 1783. Dödssiffran uppskattas ligga mellan 32 000 och 50 000.

18 Wid en jordbäfning i Amerika [...] der staden stått. Lima-Callao-jordbävningen i Peru i oktober 1746. Den tsunamivåg som svepte över hamnstaden Callao lämnade endast ett par hundra överlevande efter sig.

18 För helt kort tid sedan [...] jordbäfning. Jordbävningen i Bursa, Turkiet i februari 1855.

18 Brussa Bursa, Turkiet.

18 För tjugu år sedan [...] ingen mera sett den. Ön uppkom den 2 juli 1831; Graham Island, som engelsmännen kallade ön, låg ovan vattennivån i sex månader. Både Bägge Sicilierna, Spanien, Frankrike och England gjorde anspråk på ön, som var belägen mellan Sicilien och Tunisien.

18 Konungen i Neapel Ferdinand II (1810–1859), kung av Bägge Sicilierna 1830–1859.

18 Konungen i England Vilhelm IV (1765–1837), kung av Storbritannien 1830–1837.

22 Och slockna, [...] låge tändt, Verserna har i nionde upplagan (1884) ändrats till: »Och dö i vindens brus; / Men der hon slocknat då, / Står qvar en stjerna ljus,» (s. 161). Topelius förefaller ha skrivit dikten enkom för läseboken.

Rubrik Guds öga vakar Ingår i Ljungblommor II (1850; ZTS I, se kommentar). Den andra versen har i andra upplagan av Naturens Bok (1857) ändrats till »Och himlens hvalf fördunklas; men Guds goda öga vakar.» och i tolfte versen har »Guds öga stilla» ändrats till »Guds stilla öga», s. 159.

Faksimil