Förord

till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter XVII,
Naturens Bok och Boken om Vårt Land

Läsebok för de lägsta läroverken i Finland är den ursprungliga gemensamma huvudtiteln för Topelius två verk för skolan: Naturens Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875). I Naturens Bok rör Topelius sig inom bland annat botaniken, zoologin, fysiken och astronomin vilket gör verket speciellt i hans författarskap. Boken om Vårt Land hade en lång tillkomsttid. Här kunde Topelius använda material i sina universitetsföreläsningar i geografi och historia och i bildverken Finland framställdt i teckningar och En resa i Finland, som han författade under slutskedet av arbetet med Boken om Vårt Land. Avsikten var redan från början att läseböckerna skulle användas i både svensk- och finskspråkiga skolor. Översättningarna Luonnon-kirja och Maamme kirja utkom 1860 respektive 1876.

Läseböckerna utges för första gången i samma volym och med originalupplagornas illustrationer, både i tryck och digitalt. Lästexter och inledningar är de samma, men i den digitala utgåvan kan senare upplagor läsas parallellt och skillnaderna jämföras. Detta underlättas av variantkodningen, som gjorts med hjälp av en specialanpassad version av Text Collation for eXist-db, utvecklad av Leif-Jöran Olsson. Även faksimil av grundtexterna finns publicerade under fliken Faksimil. Det är fråga om olika upplagor som utkom under Topelius livstid. Senare upplagor och bearbetningar kommenteras kort i inledningen, men ingår inte i denna textkritiska utgåva.

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har bidragit med synpunkter på inledning och kommentarer. Manuskriptet till utgåvan har lästs också av två utomstående granskare utsedda av Svenska litteratursällskapets förlagsnämnd. Både redaktionsrådets och granskarnas kommentarer och konstruktiva förslag har avsevärt bidragit till inledningen. Mitt varma tack till alla som har medverkat och på olika sätt bidragit till utgåvan.


Magnus Nylund