Fjortonde Läsningen. Om tyngd och rörelse

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

1 Naturens bok Här i betydelsen Guds skapelse, enligt uppfattningen att man genom att iaktta naturen kan komma till insikt om Guds storhet. Jfr läsebokens sammanfattande stycke: »Och vi hafva skådat ditt verk uti menniskan, uti djuren, uti vexterna, i alla de tre naturens riken och sist i den stora verldens byggnad, som breder sig ut öfver oss likasom ett tempel för din tillbedjan. Och uti allt, från det ringaste till det största, hafva vi sett din allmakt och din godhet och din vishet, som skapat allt så förunderligt skönt och godt, alltefter dess bestämmelse uti verlden.», se inledningen, stycke 44.

5 betsman stavningsvariant av besman, handvåg.

5 hanken handtaget som förskjuts längs stången för att uppnå jämvikt.

5 slipper kommer (finlandism).

6 Konstmakare här: personer som gör konster, cirkusartister.

8 flotta flotte (dialektalt).

8 åre åra (finlandism).

10 en lutande plan Realgenus här i stället för neutrum verkade sannolikt ålderdomligt på 1850-talet; Dalin har enbart neutrum (Ordbok öfver svenska språket, 1853).

14 tåg snöre, rep.

15 skaffa honom bort avlägsna stenen.

15 häftyg anordning eller redskap för att lyfta tyngder eller övervinna motstånd, här: hävstång.

15 stark släde robust, bärkraftig släde.

16 Windspelet vindspelet, mekanisk anordning för upp- eller nedfirning av laster.

17 hanskrufwen ändrat till »handskrufwen» i tredje upplagan (1860).

Faksimil