Åttonde Läsningen. Om stenriket

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

8 förgiftigt giftigt.

8 zinober-färgen cinnober, scharlakansrött.

9 enkla ämnen grundämnen.

11 grön vitriol järnvitriol; användes som färgämne bl.a. i bläck och som desinfektionsmedel.

11 kopparrök vitt pulver av vattenfritt kopparsulfat.

12 skedwatten (salpetersyra) utspädd salpetersyra, användes för att skilja guld från silver eller metaller överlag.

13 byke byk.

13 pottaska [...] och annat kaliumkarbonat; användes i glastillverkning, i såpa och som jäsmedel.

14 mergeljord märgel; finkorniga, kalkhaltiga jordarter.

14 talkjorden talkhaltiga jordarter.

15 räknetaflor s.k. griffeltavlor.

16 Ruskiala pro Ruskeala, marmorbrott norr om Ladoga i Karelen.

16 kritan används till bl.a. skrivkrita och slammad krita i färg.

19 karniolen karneolen, en s.k. halvädelsten.

20 druckit brunn intagit mineralhaltigt vatten vid hälsobrunn eller kurort. Brunnsdrickning ansågs ha hälsosamma effekter och var populärt under 1700- och 1800-talen.

20 smak af bläck Järnvitriol var en viktig beståndsdel i bläck, bläcksmaken var egentligen smak av järn, jfr följande mening.

23 128 [...] lispund ca 1 089 kg.

23 efter eftersom.

23 barrar barrer, obearbetade tackor.

23 I Finland har man sökt guldsand i Kemi; [...] icke lönade arbetet. I Helsingfors Tidningar 26/7 1837 ingick en notis om att guldmalm hittats i Kemi socken, med reservation för att det är oklart »huru widsträckt och rik sjelfwa tillgången på denna ädla malm-art kan wara». Några år senare gjordes en resultatlös expedition till samma trakt: »Förhoppningarna om finskt guld synas alltså mer än owissa; [...]» (HT 14/12 1844). En redogörelse för expeditionen hade ingått i Finlands Allmänna Tidning tre dagar tidigare. I sjätte upplagan av Naturens Bok (1870) uppdaterades texten efter att nya fynd hade gjorts; »I Lappland har man funnit guld i Iwalojoki. Dit resa många om somrarna och ha ett tungt arbete.», s. 111. Se även kommentar till kapitel 44 »Lapplands guld» i Boken om Vårt Land.

23 guldsand fanns uti landet Kalifornien Fyndet som startade den stora guldrushen i Kalifornien gjordes 1848.

24 Orijärwi koppargrufwa i Kisko, Egentliga Finland. Finlands första koppargruva, verksamheten inleddes 1759.

24 Wielizka, i landet Galizien Wieliczka, sydöst om Krakow, ändrat till »Wieliczka» i sjätte upplagan (1870).

28 mört här: poröst, mjukt.

Rubrik Orijärvi koppargrufva Dikten trycktes i Åbo Tidningar den 14 augusti 1830 med titeln »Wid ett besök å Fiskars Bruk och dertill hörande Koppargrufwa, den 9 Augusti 1830» och i Frans Michael Franzén, Skaldestycken VI, Örebro 1853, s. 319 ff. Topelius har tagit med strof ett, tre och fem av nio; i första strofens fjärde vers har »ser jag här i norden» ersatt »erfar jag i Norden», och tredje strofens första vers har ändrats från »Hvad hon der gör de trenne eftergöra:».

29 thordön tordön, åska.

31 åbo här: bebyggare.

36 kringelband band med påträdda kringlor.

Faksimil