Fjerde Läsningen. Berättelser från Finlands katolska tid

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

6 Kimmo, Kammo och Kumma Kimmo/kammo hör till de uttryck i Zacharias Topelius d.ä., Suomen Kansan Wanhoja Runoja ynnä myös Nykyisempiä Lauluja (1822–1831), som Elias Lönnrot förklarade för lingvisten Anders Johan Sjögren (1794–1855): »kimmo, kammo l. kimma, kamma förekommer mig på detta ställe att vara någon personification af hårdhet, fasthet, styfhet, spänstighet, ointrycklighet. I sådana onomatopoetica omvexla ofta vocalerna i och a i första stafvelsen t.ex. kiuskaa, kauskaa, ristin, rastin; viirun, vaarun, liirun, laarun etc. Det andra ordet kan då, liksom här kammo, kamma, anses vara en sorts upprepning af det föregående, som blott för eftertryckets skull är tillkommet utan att gifva någon ny bemärkelse.» (Lönnrot–Sjögren 19/9 1848, i Elias Lönnrot, Valitut teokset I. Kirjeet 1990, s. 303 ff.).

6 måkade skottade.

8 förströdde skingrade.

11 gudarnes borg Midgård både gudar och människor är bosatta i Midgård, där gudarnas borg Asgård är centralt placerad.

18 profeten Muhameds lära islam.

19 Fale Bure Fale Bure d.ä., mytisk person.

19 de styfvaste män de mest okuvliga.

21 styfve omedgörliga.

23 biskop Henrik enligt legenden engelsman som kom till Finland vid det första korståget på 1150-talet, missionsbiskop; betraktas som Finlands nationalhelgon men blev inte helgonförklarad.

25 Magnus Denne Magnus, som enligt legenden dödade Erik Jedvardsson (den helige) i Uppsala 1160 har identifierats med den svenska kungen Magnus Henriksson (d. 1161).

27 På Ylistaro bys mark [...] stockarne i dess väggar [...] förstenadt träd. Signaturen S. konstaterar i Åbo Underrättelser 4/10 1875 att oriktiga sakuppgifter förekommer i läseboken och säger torrt om detta textställe att om författaren sett monumentet i Kumo hade han »funnit att de förstenade stockarne helt och hållet ligga inom den fromma mytens område».

29 Lalli enligt finsk folktradition en bonde som mördade biskop Henrik.

Rubrik biskop Thomas (d. 1248), Finlands fjärde biskop ca 1221–1245.

34 uppbrände den gamla, berömda staden Sigtuna slaget vid eller härjningen av Sigtuna 1187.

34 Åbo [...] bränd af Ryssar. Enligt Paul Juustens biskopskrönika, Chronicon episcoporum Finlandensium, brände ryssarna ner Åbo under pingsthelgen 1198, men senare forskning har påvisat att det handlar om en felläsning av årtalet 1318 (Kari Tarkiainen, Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa 2008, s. 94).

34 Den andre finske biskopen, Rudolf [...] Folkqvinus De tidiga biskoparna i Finland är föga mer än namn i Paul Juustens biskopskrönika från 1500-talet.

37 furst Alexander Alexander Nevskij (1220–1263), furste av Novgorod 1236–1251. Fick tillnamnet Nevskij efter denna seger över svenskarna vid floden Neva.

38 sådde blåst och skördade storm Jfr Osea (Hosea) 8:7: »Ty de så wäder och skola uppskära owäder», och det motsvarande Gal. 6:7: »ty hwad menniskan sår, det skall hon ock uppskära».

39 biskopen Björn Bero, Finlands femte biskop 1245/1248–1258.

42 Waldemar Valdemar Birgersson (ca 1240–1302), svensk kung 1250–1275.

44 Folkungaslägten Dynasti som regerade i Sverige 1250–1363, i  Norge 1319–1387 och i Danmark 1376–1387.

44 Magnus och kallades Ladulås Magnus Birgersson Ladulås (ca 1240–1290), svensk kung 1275–1290.

44 Birger Birger Magnusson (1280–1321), svensk kung 1290–1318.

44 Torkel Knutson Torgils Knutsson (d. 1306), Sveriges marsk 1290, förmyndare för den minderårige kungen Birger Magnusson.

49 berättar en gammal saga Kalevas söner förekommer i östfinsk folktradition som gudar eller jättar. Kyrkoherden Cajanus i Paldamo som upptecknade folktraditioner i Kajana härad på 1670-talet nämner att finnarna sjunger om jättens tolv söner som har lagt Ryssland under sitt välde (Pentti Virrankoski, »Cajanus, Johan» 2003, och »Kaleva», NE).

50 Rurik Rurik (d. ca 879), enligt Nestorskrönikan vikingahövding och varjagfurste, grundade det fornryska riket.

51 fri här: självständig; Novgorod var en självständig stadsstat från 1100-talet till 1400-talet, jfr fristaden i följande stycke.

52 det första fredsfördrag mellan Sverige och fristaden Nowgorod Nöteborgstraktaten 1323.

Rubrik biskop Hemming Hemming (ca 1290–1366), biskop i Åbo 1338–1366, saligförklarad 1514 – jfr slutet av kapitlet.

69 konung [...] Albrecht Albrekt av Mecklenburg (1340–1412), svensk kung 1364–1389, hertig av Mecklenburg 1384–1412.

70 den bekanta barnvisan: »Rida ranka» I »Rida ranka» (Läsning för barn 4, 1871) berättar Topelius i sagans form om Håkan och Margareta och ger en variant och en tolkning av den folkliga barnramsan.

92 giftade ändrat till »gifte» i fjärde upplagan (1883).

92 luttersk ändrat till »luthersk» i tredje upplagan (1879).

94 herremännen ståndspersonerna.

Faksimil