Förord till lärare och äldre läsare.

Förord till lärare och äldre läsare

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

3 haffsande slarvig, hastig.

4 enskild uppmaning uppmaning av privatperson. Ordvalet »enskild uppmaning» är något missvisande; Topelius kontaktades av den nyligen tillträdde ärkebiskopen Edvard Bergenheim som i det här sammanhanget inte var en privatperson utan ytterst inflytelserik. Skolan i Finland var underställd kyrkan till 1869. Se inledningen, stycke 14.

4 följdrik här med innebörden resultatrik.

5 Oldbergs »Hemskola» Anders Oldberg (1804–1862), präst och pedagog, Hem-skolan. Barnens bok utkom i Stockholm 1842.

5 Svedboms »Läsebok» Per Erik Svedbom (1811–1857), pedagog och läroboksförfattare, sammanställde Läsebok för Sverges ungdom. Innehållande valda stycken på vers och prosa ur de yppersta Svenska, Norrska och Danska författares skrifter. I För den spädare ungdomen (Stockholm 1844).

5 Berlins »Naturlära» Nils Johan Berlin (1812–1891), kemist, professor i Lund 1845–1864, skrev både Lärobok i naturläran för folkskolor och folkskollärare-seminarier och Läsebok i naturläran för Sveriges allmoge, båda utkom 1852.

5 Reuterdahls »Julläsning» Henrik Reuterdahl (1795–1870) var universitetsbibliotekarie i Lund när han sammanställde två volymer Julläsning för barn, 1837 och 1838. I den senare ingår de dikter som Topelius bearbetade för Naturens Bok (se nedan).

5 Hjorts »Danske Börneven» Peder Hjort (1793–1871), författare, lektor. Läseboken Den danske Børneven utkom 1839, tionde upplagan 1879, med samma målgrupp som Topelius läseböcker.

5 Löhrs »Plaudereien» Johann Andreas Christian Löhr (1764–1823), författare, Kleine Plaudereien für Kinder, welche sich im Lesen üben wollen (1800).

6 progression utveckling, framåtskridande. I detta fall från enklare innehåll och språk mot allt mer komplext.

7 de Almqvistska reglorna Avser Carl Jonas Love Almqvists Svensk Rättstafnings-Lära (Stockholm 1829 och senare upplagor).

7 reglorna för kommat kommateringsreglerna.

9 Trädsnitten träsnitten; formen träd användes också om materialet.

10 sedliga moraliska, etiska.

12 blifvande folkskolor Se inledningen, stycke 15.

12 Lefnadens bok, som blir af historiskt, geografiskt och praktiskt innehåll. Utkom 1875 med titeln Boken om Vårt Land.

13 Den hoppas [...] finsk bearbetning af detta arbete Johan Bäckvall (1817–1883), präst, översättare, tidningsman; översättningen Luonnon-kirja utkom 1860.

13 Uleå Salö Uleåsalö (fi. Oulunsalo).

13 med den frihet [...] nödvändig Topelius gav Johan Bäckvall frihet att ersätta t.ex. verserna för barn med genuint finska, »ty jag anser det för en vinst, att boken så nära som möjligt närmar sig folkets lynne och åskådningssätt, så att korta finska både sagor och visor kunde få rum der och kännas igen af barnen», Topelius–Bäckvall, 17/3 1856, Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare, utg. Carola Herberts, ZTS XX.

17 påtagliga påfallande.

Faksimil