8. En vinterqväll i Somero

8. En vinterqväll i Somero

Lästext

|51|

illustration8. En vinterqväll i Somero.

1 (R. W. Ekman.)original: R. W. Ekman).

2 Hvad är Somero? En obemärkt trakt i sydvestra hörnet af provinsen Tavastland, ungefär lemma start5 milkommentar från kusten och lemma start7 milkommentar österom Åbo. En höjdkedja begränsar trakten mot norr, och nedanför denna utbreder sig en bördig slätt. Sedan de fordna stora skogarna glesnat, bor der ett idogt och jordbrukande gränsfolk, som antagit något af kustfolkets rörlighet, men dock är tillräckligt lemma startstyftkommentar, för att icke vanslägtas från sina bröder, Tavasterne.

3 När Finlands främste historie-målare, den riktbegåfvade lemma startRobert Wilhelm Ekman, återvände från Romkommentar, beslöt han att måla sitt lands folk. Under sina resor i landet tecknade han folktyperna med en kärlek och en trohet, som endast förädlades, icke stördes af hans idealiserande uppfattning och hans italienska minnen. Interiören från Somero är en af hans många bilder ur finska folklifvet och jemförelsevis mera realistisk, än de flesta öfriga.

4 Vinterqvällen i stugan upplyses af eldskenet från spiseln och af ett lemma startpertblosskommentar, instucket i dess stake på bordet. Värdinnan vid spiseln är hvarken ung eller skön: den rutiga bomullsduken, det rödrandiga förklädet och den bruna yllekjolen vittna om att hon icke gjort toilett för en stor publik. Men der är något gladlynt och förnöjsamt i den min, hvarmed hon sköter på samma gång en moders och en värdinnas pligter. Den kokande grötgrytan, hvilken hon omrör med slefven, hindrar henne icke att språka med den lika gladlynte mannen ett stycke ifrån henne. Föremålet för deras samtal är lätt att gissa. Det är den lille morsgrisen, bådas bortskämde favorit, som sjelfsvåldigt och lekande sträcker mot fadren en lemma startlappdockakommentar. Denna sistnämnda intressanta person behöfver häst och ekipage för sina resor kring stugan, och det är derom man underhandlar. Fadren, i sin hvita lemma startmekkospråk: finskakommentar med läderbältet, sin hundskinnsmössa på hufvudet och sina grå vadmalsbyxor, förklarar sig hafva annat att göra: – han slöjdar ett lieskaft, och vid hans fötter ligger det ännu blott groft tillyxade ämnet till en arbetskärra. Det oaktadt kan man vara förvissad, att han icke länge skall motstå en lemma startkamarillakommentar, som ingalunda är mindre mäktig i Somero, än vid Europas hof.

5 Invid spiseln sitter en sjuårs pilt vid sin abc-bok.original: abcbok. Hvilket bekymmer gör icke lärdomen äfven i denna|52| gömda vinkel af verlden! Nästa måndag blir läsförhör, och denna fruktansvärda dag är för en finsk pilt hvad inqvisitionen fordom var för en spansk kättare, ty hvilken pilt är icke misstänkt för kätteri vid ett välordnadt läsförhör? Hvarför skall också grötgrytans sakta porlande i hvarje ögonblick fresta den lille lemma startdelinqventenkommentar, med hans bara ben och lemma startlegerakommentar kostym, till verldsliga tankar i hans första allvarliga begrundande af bokens mysterier?

6 Taflan saknar icke lemma startstaffagekommentar af spånor på golfvet, en så och en smörtjärna i hörnet, ett dricksstop, en knif, en skinka på bordet, lemma starthålkakor i taketkommentar, bundtar af pertor och den gamla ärevördiga bibeln med sina messingsknäppen derborta på hyllan öfver fönstret. Öfver allt detta sprider skenet från spiseln sitt vänliga skimmer, och bakom den sotiga muren pipar den hemtrefna syrsan sin entoniga sång.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 5 mil ca 53 km.

  2 7 mil ca 75 km.

  2 styft duktigt, skickligt.

  3 Robert Wilhelm Ekman, återvände från Rom Ekman vistades först i Paris och sedan tre år i Italien med hjälp av ett resestipendium från Konstakademien i Stockholm. Våren 1844 återvände han till Stockholm för att samma höst flytta till Finland.

  4 pertbloss En pärta eller lyssticka var en torr sticka eller ett spån, oftast av furu, som fästes i en ställning och användes för belysning.

  4 lappdocka docka tillverkad av tyglappar.

  4 mekko (fi.) klänning eller kjortel; för män oftast ett livplagg som användes utanpå de andra kläderna.

  4 kamarilla grupp av personer som utövar ett dolt inflytande på en uppsatt person, ursprungligen en benämning på Ferdinand VII:s privata vänkrets som brukade samlas i ett förrum (sp. camarilla).

  5 delinqventen missdådaren, rackarungen.

  5 legera lätta, anspråkslösa.

  6 staffage mindre bifigurer eller detaljer i en landskaps- eller genrebild, tillförda för att ge ökat liv åt motivet.

  6 hålkakor i taket Somero hörde till den västfinska kulturtraditionen i fråga om brödbak, man bakade där endast två gånger om året: på hösten efter tröskningen och på våren när vattenkvarnarna kunde användas igen. De tunna hålkakorna, resultatet av ett storbak som kunde ta upp till en vecka, hängdes upp på stänger i taksparrarna för att torka innan de flyttades till förrådet för förvaring.

  Faksimil