30. Utsigt af Lovisa

Lästext

illustration30. Utsigt af Lovisa.

1 (O. Kleineh.)original: O. Kleineh).

2 lemma startNär Kymmene elf år 1743 hade blifvit Finlands och Svenska monarkins gräns mot Rysslandkommentar, anhöllo några köpmän i de af Sverige afträdda städerna Fredrikshamn och Willmanstrand att få flytta sin handel till en i Perno socken på sydkusten inskjutande hafsvik, halfannan svensk mil vesterom Kymmene. Svenska regeringen fann det nyttigt att här anlägga en gränsstad, inköpte för 300 daler kopparmynt Degerby lemma startsätesgårdkommentar af lektor Kraftman i Borgå och utfärdade den 26 Juni 1745 fundationsbref för den nya staden Degerby.

3 Sverige och Finland voro visserligen då en republik, som kallades konungarike, men lemma start»naturen gick framför konsten»kommentar, och aldrig har man ödmjukare bugat sig för ett kungligt namn, än just under frihetstiden. Det ansågs alltså för en öfvermåttan stor ära, när konung Adolf Fredrik under sin finska resa 1752 besökte|90| den nya staden och behagade kalla densamma Lovisa efter sin gemål, drottning Lovisa Ulrika, väl bekant i 18:de seklets historia. Drottningens namnfrände ansågs såsom ett lyckans skötebarn och bestämd för någonting stort. Staden erhöll genast den då så högt afundade lemma startstapelrättenkommentar, försågs med donerad jord och andra förmåner, blef lemma startresidens för landshöfdingen i Kymmenegårds länkommentar och fick en garnison af 500 man till gränsens beskydd.

4 lemma startLovisa stad var också i början bestämd till en gränsfästning. Man finner spår af vallar på östra och nordöstra sidan; kaserner och exercisplats vittna om ortens krigiska barndomstid. Sedan förändrades planen: Svartholmen befästades vid inloppet till vikenkommentar, men uppfyllde icke landets förhoppningar i de följande krigen. Dess korta historia slöts i Mars 1808 med en oväntad kapitulation.

5 Emellertid uppblomstrade staden hastigt och räknade vid början af detta århundrade 2 700konsekvensändrat/normaliserat invånare; en hög ziffra den tiden. Lovisa öfverlefde krigshändelserna och lemma startsammansvärjningarna i dess granskap under 1788 års krigkommentar, hurrade för Gustaf III, lemma startsysslade med frimurerikommentar, exporterade jern och träd, lemma startfick sin egen historieskrifvare, Henrik Backman 1776kommentar, men befann sig 1809 oförväntadt på ryska sidan om riksgränsen. Vid den tiden hade stadens korta blomstring redan skådat sin höst. Drottning Lovisa var längesedan död,|54| förbi var lemma startnyttans tidehvarfkommentar, förbi Gustaf III, och lemma startsnart lågo Kymmenegårds län och Kymmene gräns begrafne i häfdernas gömmakommentar. Landshöfdingen bortflyttade redan 1779 till Heinola, hamnen uppgrundades, inloppet blef besvärligt, handeln led af skeppsbrott och tynade af. Från den tiden har drottningens namnfrände varit frihetstidens anspråkslösa enka i Finland, ung nog likväl, för att kunna sällskapa med en nyare tid och dela dess verksamhet. Hon är agent för en tättbefolkad och välmående landsort, pryder sig med blommor och älskar skön konst. lemma startBerndt Lindholm är en af hennes sönerkommentar, men har, af fruktan att alltför partiskt skildra sin moders behag, öfverlemnat denna omsorg åt O. Kleineh.

6 Taflan framställer staden från landsidan, omgifven af trädgrupper och med den dominerande kyrkan i midten. Det är en liten vacker stad, som lemma startembelleratkommentar efter sednaste brand natten mellan den 5 och 6 Juli 1855 och som alldeles icke liknar ett vissnadt blad från förgångna somrar. Så lummiga lönnar finnas icke mångenstädes i Finland. Drottning Lovisa Ulrika skulle vara stolt öfver dem, och de äro den gröna kransen omkring hennes minnesvård.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 När Kymmene elf [...] gräns mot Ryssland Vid freden i Åbo 7/8 1743 drogs gränsen mellan Sverige och Ryssland längs Kymmene älv.

  2 sätesgård f.d. säteri.

  3 »naturen gick framför konsten» Anspelar på »meliora sunt ea, quae natura, quam illa, quae arte perfecta sunt», Cicero, De Natura Deorum II, 87.

  3 stapelrätten rätten att idka urikeshandel.

  3 residens för landshöfdingen i Kymmenegårds län Lovisa var residensstad i Kymmenegårds län 1748–1775. Länet, som tidigare omfattat de 1743 avträdda östra områdena med bl.a. Villmanstrand och Kymmenegård, utvidgades västerut fram till Borgå å och Päijänne 1748.

  4 Lovisa stad var också [...] inloppet till viken Enligt Augustin Ehrensvärds fortifikationsplan skulle Lovisa befästas till skydd för den nya östgränsen som tillkommit genom freden i Åbo 1743. Bl.a. började bastionerna Ungern och Rosen med tillhörande jordvallar anläggas vid landsvägen österut och sjöfästningen Svartholm uppfördes 1748–1764.

  5 sammansvärjningarna i dess granskap under 1788 års krig I Anjala bildades i augusti 1788 en sammansvärjning av missnöjda officerare, det s.k. Anjalaförbundet, mot Gustav III under det pågående ryska kriget 1788–1790.

  5 sysslade med frimureri Avser antagligen Gillet Amore Proximi, som var verksamt i staden 1786–1812.

  5 fick sin egen historieskrifvare, Henrik Backman 1776 Henrik Mårten Backman (1758–1824), sedermera sekreterare vid överintendentsämbetet var 1776 respondent för avhandlingen En historisk beskrifning öfver stapel staden Lovisa, preses Johan Bilmark.

  5 nyttans tidehvarf Under 1700-talet inleddes en friare utilitaristiskt präglad näringspolitik med ekonomisk-naturvetenskapliga strävanden, bl.a. gynnades industrin.

  5 snart lågo Kymmenegårds län [...] i häfdernas gömma År 1812 anslöts Gamla Finland, d.v.s. de 1721 och 1743 till Ryssland avträdda områdena, till storfurstendömet och Kymmenegränsen försvann. Kymmenegårds län upplöstes 1831 i de tre nybildade länen S:t Michel, Tavastehus och Nyland.

  5 Berndt Lindholm är en af hennes söner Berndt Lindholm var född i Lovisa 1841.

  6 embellerat blivit vackrare.

  Faksimil