22. En fjärd af Roine

Lästext

illustration22. En fjärd af Roine.

1 (H. Munsterhjelm.)original: H. Munsterhjelm).

2 Roine är en af perlorna i Näsijärvi-systemets vida vattenbälte och utbreder sina fjärdar i gränstrakterna mellan Tavastland och det östra Satakunda. Omgifven af skogbekransade höjder och fruktbara åkerfält, slingrar sig denna klara sjö, lemma start277 fotkommentar öfver hafvets yta, i fjärdar och sund genom ett af de skönaste landskap i Finland, badande i öster foten af Kangasalas åsar. De många stora och små sjöarna, Längelmenvesi, Roine, Mallasvesi, utströmma sedan genom Walkeakoski fors i Wanajavesi, för att derefter, i en ny kedja af sjöar, afbörda Näsijärvi-systemets flöden genom Kumo till hafvet.

3 De stora vattnen i dessa nejder ha flera gånger, i våldsama naturrevolutioner, brutit sig nya utlopp. Starka stigningar och plötsliga sänkningar af vattenytorna hafva då förändrat nejdens utseende. För att afböja Längelmenvesis öfversvämningar, lät finska staten år 1829 genomgräfva det lemma start200 alnarkommentar breda och lemma start43 fotkommentar höga näset emellan denna sjö och den lemma start6½ fotkommentar lägre liggande|79| Roine. Arbetet var med största omsorg utfördt, en bro uppförd öfver kanalen och en del af dammen varsamt öppnad, när vattnet, natten mot den 3 April 1830, genomskar åsens lösa sand, underminerade pålverket och slutligen bortsopade dammen, bron och kanalens reveterade väggar. Längelmenvesi störtade med förfärande kraft in i Roine. Inom få timmar hade genomskärningen vidgats från lemma start10 till 20 famnarskommentar bredd, Roines stränder öfversvämmades, och strömmens våldsamhet saktades icke förr, än de båda stora sjöarna stodo i jemnhöjd med hvarandra. Då hade Längelmenvesi sänkt sig mer än lemma start5 fotkommentar, lemma start4 500konsekvensändrat/normaliserat tunnlandkommentar jord voro vunna för odlingen, och Roines öfversvallande vatten tömde sig småningom i de lägre liggande sjöarna.

4 Måhända är det aningen om en stor kraft, dold under den vänaste silfveryta, som gifvit Roines blå fjärdar ett så fängslande behag. Munsterhjelm har tecknat ett af dess mindre vatten, lekfullt sköljande nyckfulla stränder. Man ser en slingrande väg, ett ensligt segel, en stigande rök och i bakgrunden nya farleder, öppnande sig till nya sjöar. Längst till venster synes en smal, försvinnande strimma af sjön förlora sig uti fjerran. Vid dess strand, lemma starti Liuksiala gård, har Erik XIV:s drottning Catharina Månsdotter i långa år|48| begråtit son, krona och fäderneslandkommentar: det är hennes tårar, som droppat i Roine och försilfrat dess yta.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 277 fot ca 82 m.

  3 200 alnar den ryska alnen, arsjin, motsvarar 71,12 cm, och den svenska 59,3 cm.

  3 43 fot ca 14 m.

  3 6½ fot ca 1,9 m.

  3 10 till 20 famnars längdmått till sjöss; en svensk famn motsvarar 1,78 m, en rysk famn 2,134 m.

  3 5 fot ca 1,5 m.

  3 4 500 tunnland ca 22 km2.

  4 i Liuksiala gård, [...] krona och fädernesland Liuksiala i Kangasala gavs 1577 i förläning åt Erik XIV:s änka Karin Månsdotter, som bodde där till sin död 1612. Karin Månsdotters och Erik XIV:s son Gustav försattes i landsflykt av Johan III 1575.

  Faksimil