85 Förläna, Gud, i wåra dagar

85 Förläna, Gud, i wåra dagar

Lukuteksti

85.

1 Förläna, Gud, i wåra dagar Åt oss en kristlig lemma startöfwerhetkommentar, Som alltid gör hwad dig behagar Och landets wälgång främja wet; På det rättfärdighet och frid Må bo hos oss i all wår tid.

2 2. Wälsigna dem, som makten hafwa, Uti allt godt dem råd och stärk Och låt din wilja förestafwa Allt deras uppsåt, ord och werk; Gif dem i deras tunga pligt En waksam, trogen tillförsigt.

3 3. Låt lemma startlagens swärdkommentar, som dem är lemnadt, Afstyra orätt, wåld och mord, De ondes anslag warda hämnadt Och lismarns lögn tillintetgjord, De öfwermodige få skam, Men Herrens fruktan hållas fram.

4 4. De redlige låt bistånd finna, De fromme styrkas i sitt hopp, De wilseförde sig besinna, De ångerfulle rättas opp, De armes börda göras lätt Och de förtryckte finna rätt.

5 5. Men dig, wår starkhets Gud, wi bedje: Regera allas hjertan så, Att dig till pris och oss till glädje Allt detta troget göras må, Så skall wårt hjerta innerlig Lofsjunga dig ewinnerlig.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen är publicerad under rubriken »Konung Davids Psalmer» och parafraserar Psalt. 101, som handlar om hur de makthavande ska förhålla sig till sina underlydande. Psalm 85 skrevs ursprungligen av D. Becker och översattes från tyska av Jesper Svedberg (»Om nåd och rätt jag tänker sjunga», författaruppgifterna hämtade från psb 1695, tryckt 1878). J. L. Runeberg bearbetade psalmen rätt kraftigt för 1857 års psalmboksförslag.

  Topelius var år 1876 på det stora hela nöjd med ordalydelsen 1868, men förordade en del »modifikationer» (se Anmärkningar och rättelser 1868). Bearbetningen tog dock en annan vändning. Det blev en helt ny psalm, med de fyra första stroferna författade av Topelius och den sista av Svedberg (v. Essen 1881, s. 238). Den femte strofen är en försiktig bearbetning av den åttonde strofen i 1695 års psalmbok; i den gamla versionen är det »jag» som talar med Gud, i 1879 års förslag ber »wi» om »en kristlig öfwerhet». I praktiken blev psalmen församlingens bön för den världsliga överheten. Topelius skapade uttryckligen en församlingspsalm, inte en läsepsalm för den enskildes andakt. I den äldre parafrasen proklamerade den makthavande »jag» hur han tänkte bete sig mot sina undersåtar, och sådant är också greppet i Psalt. 101. Kopplingen till Psalt. 101 blev i Topelius text svagare än den som psalmen hade 1695/1857/1868. Rom. 13:1–10 har gett mera stoff till den nya psalmen än Psalt. 101. Psalmen utgick i 1943 års psalmbok.

  I 1868 års förslag har psalmen samma melodi som 1695 användes för »Om nåd och rätt», Gustaf Dübens »All Lijfs och lefnads springekälla» och »Min själ och sinne» (Göransson 1992, s. 96, 242, 249). I 1886 års psalmbok utbyttes emellertid Dübens melodi till Georg Neumarks »Wer nun den lieben Gott lässt walten». Neumarks psalm ingår i samlingen Fortgepflantzten Musikalisch-Poetischen Lustwald från år 1657 (Bernskiöld 2017, s. 175). Melodins ambitus är en oktav och höjdpunkten infaller i den femte frasen.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 öfwerhet »Hwar och en ware Öfwerhetene, som wäldet hafwer underdånig; ty ingen Öfwerhet är utan af Gudi; den Öfwerhet som är, hon är skickad af Gudi.» Rom. 13:1.

  3 lagens swärd Romarbrevet talar om överhetens svärd (Rom. 13:4), och Topelius tänker sig här att överheten kan använda lagstiftningen som svärd.

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »270 När ingen ljusning alls jag finner», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 2, Visby: Wessmans 2017, s. 175 f.

  von Essen, C. G., »Ett votum i psalmboksfrågan», Tidskrift för Teologi och Kyrka, 1881, s. 201–239.

  Göransson, Harald, Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria, diss., [Hedemora]: Gidlunds, 1992.

  Swensk Koral-Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, utgifwen af den af andra allmänna finska kyrkomötet 1886 tillsatta Koralkomitén. Stereotyperad normalupplaga, Helsingfors 1889.

  Topelius, Zacharias, 1868 års förslag till Swensk Psalmbok för de evangeliskt-lutherska församlingarne i Finland. Anmärkningar och Rättelser, Borgå: Söderströms 1876.

  Faksimile