478 Wår Gud är stark och stor i makt

Lukuteksti

478.

1 Wår Gud är stark och stor i makt; Han wårt beskärm är worden. Allting är honom underlagdt I himlen och på jorden. För Herrens wredes hand Som rök fly haf och land; När han befaller frid, Då stillna storm och strid, Eldslågorna utsläckas.

2 2. Den röda eld war kommen loss Och swåra oss förskräckte; Men Guds beskärm war öfwer oss, Hans arm oss öfwertäckte. Igenom hans förswar Än wälbehållna qwar Stå wåra dagars bo Och wåra nätters ro Samt barnets lugna wagga.

3 3. All ära hörer Herren till; Wår egen makt är ringa, Der icke Gud allsmäktig will Naturens krafter twinga. Af sin barmhertighet Har han oss hjelp beredt; Allt hwad wi här förmått Wi af hans hand undfått, Som öfwerskyggar werlden.

4 4. För Herrens trogna wakt och wård Wi nu wårt lof uppsände, Att han bewarat gods och gård Samt menskor från elände. Wår Gud ske lof och pris, Han, som så stark och wis Städs håller om oss wakt! Hans är all nåd, all makt, Hans är all ära. Amen.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Efter lyckligt dämpad brand» i huvudavdelningen »Psalmer i timlig nödtorft».

  Psalmens inledningsverser påminner om Martin Luthers kända psalm »Vår Gud är oss en väldig borg, Han är vår sköld och värja», liksom strof 3 v. 2: »Wår egen makt är ringa» (Luther strof 2 v. 1: »Wår egen kraft är här för swag»). Också antalet strofer är detsamma som i reformationspsalmen. Luthers psalm bygger på Psalt. 46, och så gör också Topelius psalm på många ställen. Även tankar från Psalt. 34 framträder i psalmen.

  Endast ett par små språkliga justeringar i psalmen gjordes 1879.

  Melodin är den samma som till ovan nämnda psalm, »Ein feste Burg ist unser Gott», en av de s.k. kärnkoralerna i psalmboken. Luther antas ha skrivit melodin samtidigt med texten 1527 eller 1528 (Bernskiöld 2017, s. 95 f.). Melodin hade från början en mycket livligare rytm än den slätstrukna rytm den senare fick och som även användes i 1868:476.

  Psalmen hörde till dem som ansågs ha ett alltför speciellt syfte och intogs inte i 1886 års psalmbok (Rosenqvist 1918, s. 89).

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »237 Vår Gud är oss en väldig borg», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 2, Visby: Wessmans 2017, s. 95 ff.

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Faksimile