443 Hwem är den herre du will tjena?

Lukuteksti

443.

1 lemma startHwem är den herre du will tjena?kommentar Är det din Gud i himmelrik, Den rene, helige allena, Så sök att wara honom lik Och hålla hjerta, hand och mun Från falskhet rena hwarje stund.

2 2. lemma startDin Gud i himlen är sannfärdig, All lögn är honom styggelsekommentar, Det minsta swek gör dig owärdig Hans heliga umgängelse. lemma startBlott den hans Ande blifwer när, Som ett uppriktigt hjerta bär.kommentar

3 3. Men will du tjena mörkrets rike, Som är af fadren djefwulen, Så skall du warda ock hans like, lemma startMandråparn af begynnelsen,kommentar Och göra efter hans begär, I hwilken ingen sanning är.

4 4. lemma startDe lögnare och de, som swärta Oskyldig nästas goda namn Och dräpa i sitt falska hjerta Den wän de slutit i sin famn; I mörker hafwa de sått ut, Och mörker skörda de till slut.kommentar

5 5. En liten tid de winna ära Och werldens gunst, och dem går wäl; Men lemma startormenkommentar, som i sig de bära, Skall snart begära deras själ. Han swiker sina tjenare, När minst hans list de kunna se.

6 6. lemma startMen salig den, som här på jorden För Herrens skull har sanning kärkommentar Och som i gerningen och orden lemma startEtt ljusets trogna wittne ärkommentar; Ty lider han för sanningen, Så skall han segra ock med den.

7 7. lemma startDin Gud, som njurarna ransakar Och ser i allas hjertan nerkommentar, lemma startDitt minsta anslag han bewakar, Ditt minsta uppsåt han ock ser. Så lönlig ingen tanke war, Att den ej blifwer uppenbar.kommentar

8 8. lemma startWår Herre Kristus, wägen, lifwet, Är ock den högsta|291| sanningenkommentar, lemma startOch är ditt hjerta honom gifwet, Han derpå känner dig igen, Att sanningen du strider för, Den sanning, som oss frie gör.kommentar

9 9. lemma startDu sanningens, du lifwets store, Allgode Andekommentar, led oss här, Att aldrig wi ditt ljus förlore, Att mörkret ej oss blifwer när Och att på sistone wi må I domen inför Gud bestå!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Sannfärdighet» i huvudavdelningen »Psalmer om ett kristeligt lefwerne». Den som är »sannfärdig» håller sig till sanningen. Ordet sanning förekommer rätt ofta i Topelius psalmer (1879 nr 420, 439, 481, 522, 523, 527), och då används det både som ett inomvärldsligt sanningsbegrepp och som namn på Kristus och den heliga Anden. I denna psalm förekommer ordet sju gånger i båda bemärkelserna.

  Texten byggs upp genom motsatspar: Gud och djävul, sanning och lögn, ljus och mörker, uppenbart och dolt. Han alluderar sin vana trogen på olika bibelställen. Den kan sägas vara ovanligt kärv för att komma från Topelius. I 1879 års version förekommer språkliga putsningar, men också enstaka omformuleringar.

  Melodin i 1868:444 skrevs 1866 av Rudolf Lagi. Med sin ljusa durkaraktär passade den kanske inte till den kärva texten.

  Psalmen togs inte med i 1886 års psalmbok, vilket Topelius såg som ett exempel på att utskottet hade gjort en inkonsekvent utmönstring (Topelius citerad i Rosenqvist 1918, s. 78).

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Hwem är den herre du will tjena? Matt. 6:24.

  2 Din Gud i himlen är sannfärdig, All lögn är honom styggelse Joh. 4:24.

  2 Blott den hans Ande blifwer när, Som ett uppriktigt hjerta bär. Joh. 4:24.

  3 Mandråparn af begynnelsen, djävulen; strofen bygger på Joh. 8:44.

  4 De lögnare [...] mörker skörda de till slut. Psalt. 28:3; 101:5; Ordspr. 11:9; Jer. 9:8. Strofen handlar om att handla svekfullt mot sin medmänniska.

  5 ormen 1 Mos. 3:1–4.

  6 Men salig den [...] har sanning kär Ef. 4:15.

  6 Ett ljusets trogna wittne är Joh. 1:7–8. 1868 v. 4: »Ett ljusets barn af hjertat är». Uttrycket »ljusets barn» i denna betydelse kommer från Joh. 12:36, Ef. 5:8.

  7 Din Gud, som njurarna ransakar Och ser i allas hjertan ner Upp. 2:23.

  7 Ditt minsta anslag [...] ej blifwer uppenbar. Luk. 12:3.

  8 Wår Herre Kristus, wägen, lifwet, Är ock den högsta sanningen Joh. 14:6.

  8 Och är ditt hjerta [...] oss frie gör. Syr. 4:28; Joh. 8:32.

  9 Du sanningens [...] Ande Joh. 14:17; 15:26; 16:13; 1 Joh 4:6.

  Bibliografi

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Topelius, Zacharias, Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Edlund 1899. 2 uppl.

  Faksimile