449 Gud will af sitt werk ha ära och tack

Lukuteksti

449.

1 lemma startGud will af sitt werk ha ära och tack; Thy måste ock alla arbeta. Från himmelens sol till myran i stack, Får ingen sin syssla förgäta. Och allt har sitt wärf i skapelsen fått, Och allt wet sin tid, sitt kall och sitt mått; Det måste ock menniskan weta.kommentar

2 2. lemma startFör syndenes skuld det är oss så skedt, Att lifwet är fullt utaf möda: Wi äte wårt bröd i anletes swett, Och arbetet måste oss föda.kommentar Men Herren wår Gud ske ära och pris: Det är oss en lust och icke ett ris; Deraf skall wälsignelse flöda.

3 3. lemma startTy genom Guds nåd i Herren wår Krist Är arbetet wälfärd och ära. Det bygger wårt hus, det fyller wår brist, Det kan både gagna och lära. Men lättjan är lik en åker, som står Förutan en hand, som plöjer och sår; Så måste ju ogräs han bära.kommentar

4 4. Jag skådat en gård af håfwor så full, När ägarn arbetade trägen. Nu ligger hans mur platt öde omkull Och tistlarna wäxa på tegen. Ty lättjan förtog hans rikliga bröd, Hans makliga lust förbyttes i nöd, Och barnen de tigga wid wägen.

5 5. lemma startMen aldrig jag sett rättskaffens en man Gudfruktig och flitig arbeta, Den icke af Guds wälsignelse fann Det bröd, som hans barn månde äta. Stod än honom hårdt i lefwernets lopp, Gud hugnat hans själ och mättat hans kropp; Det skulle wi aldrig förgäta.kommentar

6 6. Fåfängelig sorg Gud warnar dig för, Den sorgen, som själar föröder. lemma startSök efter den skatt, som salig dig görkommentar, Och wet, att din Fader dig föder. Så tröstligt din säd i jordenes mull, Arbeta för Guds och din Frälsares skull; lemma startArbeta för hungrande bröder.kommentar

|296|

7 7. Och warder dig tung din möda ibland, Så haf uti Herren din lisa. lemma startFrimodig och glad lägg allt i hans hand; Han skall dig barmhertighet wisa.kommentar Af honom är allt ditt arbetes lön: Så gå till ditt werk med brinnande bön, lemma startAtt werket må Mästaren prisa.kommentar

8 8. lemma startJa, ära och pris ske Herren wår Gud; Af honom är arbetet gifwet, Att hwar i sitt kall må lyda hans bud, Som oss uti ordet är skrifwet. På Herrens Guds nåd wi bygge wårt bo: Han hägne wårt werk, han gifwe oss ro Till sist i det ewiga lifwet.kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Om arbetsamhet» i huvudavdelningen »Psalmer om ett kristeligt lefwerne».

  Psalmen vittnar med sitt bildspråk på flera ställen om det vardagliga. I en psalm som skulle handla om arbetet, det kanske mest vardagliga som finns i en människas liv, är bildspråket välfunnet. Solen (Psalt. 19:5b–7) och den arbetsamma myran (Ordspr. 6:6) i första strofen anslår tonen. Gud vill att allt han har skapat ska prisa honom genom sitt arbete. Topelius lyfter ofta fram arbetets värde t.ex. i Naturens bok (1856), Boken om Vårt Land (1875) och Blad ur min tänkebok (1895).

  Några strofer (t.ex. 2–4) är uppbyggda antitetiskt i växelverkan mellan det negativa och det positiva (möda–välsignelse, arbete–lättja). Smärre formuleringar i stroferna 4 och 6 är olika i 1868:450 och i 1879:449.

  Melodin i 1868:450 ingick i Miles Coverdales samling Goostly Psalmes and Spiritual Songs, utgiven 1535 eller 1536. Den är enligt Bernskiöld (2019, s. 293 ff.) känd i olika varianter.

  Psalmen togs inte med i 1886 års psalmbok, vilket Topelius såg som ett exempel på kyrkomötets inkonsekventa utmönstringsprinciper (Topelius citerad i Rosenqvist 1918, s. 78).

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Gud will af sitt werk ha ära [...] måste ock menniskan weta. Strofen alluderar på t.ex. Psalt. 1:3; 19:5b–7; Ordspr. 6:6; Pred. 3:1; Syr. 33:28–29.

  2 För syndenes skuld [...] arbetet måste oss föda. 1 Mos. 2:17–19.

  3 Ty genom Guds nåd [...] arbetet wälfärd och ära [...] ogräs han bära. Om arbetets nödvändighet och välsignelse: 1 Tess. 4:11; 2 Tess 3:10–12.

  5 Men aldrig jag sett [...] wi aldrig förgäta. Strofen bygger t.ex. på 5 Mos. 30:9–10 och liknande bibelställen.

  6 Sök efter den skatt, som salig dig gör Matt. 13:44.

  6 Arbeta för hungrande bröder. Psalt. 146:7.

  7 Frimodig och glad lägg allt i hans hand; Han skall dig barmhertighet wisa. 1 Kor. 9:10.

  7 Att werket må Mästaren prisa. Rom. 9:20.

  8 Ja, ära och pris [...] i det ewiga lifwet. Strofen har reminiscenser av t.ex. Fil. 2:13; Kol. 3:17; 2 Tess 2:17; 1 Joh. 3:18.

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »546 O Jesus Krist, du nådens brunn», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 3, Visby: Wessmans 2019, s. 293 ff.

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Topelius, Zacharias, Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Edlund 1899. 2 uppl.

  Topelius, Zacharias, Naturens Bok och Boken om Vårt Land, Magnus Nylund (utg.), ZTS XVII, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2017, URN:NBN:fi:sls-6599-1508156379 (hämtad 27.1.2021).

  Faksimile