444 Haf akt på ditt hjerta, du menniskobarn!

Lukuteksti

444.

1 lemma startHaf akt på ditt hjertakommentar, du menniskobarn! Si, satan han spinner de finaste garn: lemma startTill himmelens engel förskapar han sigkommentar Och wänder Guds namn till en snara för dig.

2 2. lemma startEj komma de alla till himmelens lön, Som ropa till Herren med ljudelig bön. Allenast de trogne, som lyda hans bud, I Kristus, sin Frälsare, komma till Gud.kommentar

3 3. Gud skådar till hjertat. Hwad båtar att då För werlden med lemma startsken af gudaktighetkommentar gå Och bära Guds ord i din skrymtande mun, När egen rättfärdighet dock är din grund?

4 4. Hwad båtar att, ödmjuk i åtbörd och skrud, Dig kalla en syndare inför din Gud, När lemma startgrandet hos andra bekymrar dig mer, Än bjelkenkommentar, som ej i ditt öga du ser?

5 5. lemma startWe falske profeter i frälsningens kall! lemma startWe blinde, som leda de blinde till fallkommentarkommentar, lemma startSom sjelfwe ej ingå och stänga jemwäl Guds salighets port för den törstande själ!kommentar

6 6. lemma startWe alla, som utantill kärilet twå, Men lemna der styggelse inne ändå; Hwitmenade grafwar med dägeligt sken Och inwärtes fulle med multnande ben!kommentar

7 7. O menniska, will du stå ren för din Gud, lemma startSå kläd dig i Kristi rättfärdighets skrudkommentar lemma startOch helga ditt hjerta, med honom förentkommentar, Så warder ock kärilet utantill rent.

8 8. Men ställer du endast för werlden dig from, Så gack, farisé, till de skrymtares dom, Der lemma starthuggormars affödakommentar finner sin lott lemma startMed Judas, som kyssande Kristus förrådt.kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Mot skrymteri» i huvudavdelningen »Psalmer om ett kristeligt lefwerne». Texten uppmanar människan att stå ren inför Gud och komma ihåg att Gud ser till hjärtat. Det här visar Topelius med många bibelallusioner. Huvudtexten verkar vara Jesu verop över de skriftlärde och fariséerna i Matt. 23:1–36. Också bergspredikan i Matt. 7 kan nämnas (se f.ö. punktkommentarer).

  Den femte strofen är en vidräkning med falska präster och predikanter. Topelius ställde stora krav på prästerna. År 1867 utkom exempelvis novellen »Pastorsvalet i Aulango», som är »en uppgörelse med både kyrkan som institution och ett i alla avseenden korrupt prästerskap» (Pia Forssell 2020, avsnittet »Motiv»). Tillika menar Topelius i sin psalm att varje människa som vill kalla sig kristen, inte bara präster och predikanter, ska akta sig för skrymteri.

  Förutom två små språkliga korrigeringar är texten identisk med 1868:445.

  Melodin var sedan tidigare bekant och användes också till andra texter i förslaget 1868, till exempel i botpsalmen 249. Enligt Hans Bernskiöld (2017, s. 297) hör de tidigaste förekomsterna av melodin ihop med varianter av texten »Himmelriket liknas vid tio jungfrur» i 1695 års psalmbok. Möjligen är den texten och melodin dansk, men de första beläggen kommer från Kangasala koralhandskrift 1624. T. I. Haapalainen (1976, s. 309) har ansett det vara möjligt att både texten och melodin härrör från 1500-talet. Bernskiöld har visat att melodin var populär under 1700-talet. Också i Finland användes den till flera texter då.

  Psalmen togs inte med i 1886 års psalmbok.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Haf akt på ditt hjerta Psalt. 86:11.

  1 Till himmelens engel förskapar han sig 2 Kor. 11:14. Strofen för också tankarna till berättelsen om hur Jesus frestas av djävulen, Matt. 4:1–11.

  2 Ej komma de alla [...] till Gud. Strofen bygger på Matt. 7:21.

  3 sken af gudaktighet Matt. 23:5.

  4 grandet [...] bjelken Matt. 7:5.

  5 We falske profeter [...] som leda de blinde till fall I avsnittet »Predikanten» i Blad ur min tänkebok skrev Topelius på 1890-talet: »flertalet af själasörjare syntes mig som legoherdar, hvilkas ord buro kappa och krage, medan deras sinnelag och lefverne tjenade mammon.»

  5 We blinde, som leda de blinde till fall Matt. 15:14.

  5 Som sjelfwe ej ingå [...] törstande själ! Matt. 23:13.

  6 We alla, som utantill kärilet twå [...] multnande ben! Strofen bygger på Matt. 23:25–28. Uttrycket »utantill kärilet twå» i v. 1 betyder »tvätta kärlet utanpå». Det hjälper inte att allt ser rent och prydligt ut på utsidan om insidan är full av orenlighet. Samma tanke uttrycks i v. 3 med orden om de vitkalkade gravarna som lyser vackert och inuti är fulla av multnande ben.

  7 Så kläd dig i Kristi rättfärdighets skrud Rom. 13:14; Ef. 4:24.

  7 Och helga ditt hjerta, med honom förent Ef. 2:15–16.

  8 huggormars afföda Matt. 3:7; 12:34; 23:33.

  8 Med Judas, som kyssande Kristus förrådt. Luk. 22:48.

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »321 Det dukas i himlarnas rike ett bord», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 2, Visby: Wessmans 2017, s. 297 f.

  Forssell, Pia, »Inledning», Zacharias Topelius, Vinterqvällar, Helsingfors: SLS 2020, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-7947-1606293383

  Haapalainen, T.I., Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die Melodien und ihre Herkunft, Acta Academiae Aboensis Vol. 53, diss, Åbo 1976.

  Topelius, Zacharias, Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Edlund 1899. 2 uppl.

  Faksimile