453 Din Herre Gud i himlen skall du tjena

Lukuteksti

453.

1 Din Herre Gud i himlen skall du tjena, lemma startÅt honom skall du kropp och själ befallakommentar, lemma startHans helga namn du prisa skall allenakommentar, Och det allena skall du städs åkalla.

2 2. lemma startGuds namn är heligt, herrligt och förskräckligtkommentar, lemma startDess majestät uppfyller hela werlden.kommentar Det kan du aldrig frukta här tillräckligt; Det får ej brukas till en lek för flärden.

3 3. lemma startSom Fadrens pris utaf din mun må höras, Skall Sonens Jesu namn du ock upphöja, I hwilket alla slägten saliggöras, För hwilket alla knän sig skola böja.kommentar

4 4. lemma startDu skall ej swärja wid de skapta tingen, Ty himlen är Guds thron, hans fotpall jorden. Ditt tal skall wara ja och nej, att ingen Derwid må fresta dig till synd i orden.kommentar

5 5. lemma startTy djefwulen will dig hos Gud anklagakommentar Och dig i hjerta, själ och tunga snärja; Han will Guds helga namn ifrån dig taga Och lära wid sitt onda namn dig swärja.

6 6. Tag dig i akt! Will satan du påkalla Och bedja honom att din själ anamma, Så är han herren, som skall dig befalla, Och du hans lemma startträlkommentar är worden med detsamma.

7 7. Han är Guds fiende och din och allas. Du ropar|299| honom; han är genast färdig. Han kommer nog, förutan att han kallas, Han står då redan i ditt hjerta när dig.

8 8. lemma startHwar gång din tunga gifwer satan ärankommentar, I stället för att Herren Gud tillbedja, Då flykta himlens englar med förfäran Och alla onda andar högt sig glädja.

9 9. lemma startHjelp, milde Gud, oss nådelig bewara Samt wåra barn för sådan själafara, Att wi ditt helga namn må trogne wara Och dermed trygge stå mot satans snara.kommentar

10 10. Ditt dyra namn, det öfwer allting stora, Det wilje wi ock öfwer allting ära, Det aldrig mer missbruka och förlora, Men det en ewig tack och lof hembära.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Mot swordom» i huvudavdelningen »Psalmer om ett kristeligt lefwerne». Grunden för psalmen är andra budet (2 Mos. 20:7) med Martin Luthers förklaring i Lilla katekesen:

  Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte att låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

  VAD ÄR DET? SVAR:

  Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordom, trolldom, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar.

  Psalmens inledning i de två första stroferna och dess avslutning i de två sista behandlar Guds namn, »heligt, herrligt och förskräckligt», det ska äras och tillbedjas, inte missbrukas. Att åkalla Guds namn skyddar mot att falla i »satans snara». Topelius inriktar sig på oseden att använda kraftuttryck, framför allt »satan», både i utrop och i eder där man svär vid något. Strof fyra parafraserar Jesu bergspredikan, där en vidräkning med svärjandet sker (Matt. 5:33–37).

  Stroferna 4–8 beskriver vad som sker när man svär »wid de skapta tingen» och åkallar djävulens namn, må det sedan ske i tanklöshet eller med avsikt. Rosenqvist (1918, s. 95) menar att psalmen är »något drastisk» och exemplifierar det med den sjunde strofen.

  Texten 1868 är identisk med 1879 med undantag av ett enda ord: i tredje strofen ändrades »nederböja» till »skola böja».

  Melodin var känd från 1695 års psalmbok till texten »En syndig man, som låg i syndsens dwala». Den kan härröra ända från slutet av 1500-talet enligt webbplatsen Gamla psalmmelodier från Finland.

  Psalmen infördes både i 1886 års och i 1943 års psalmböcker (stroferna 4 och 5 uteslöts 1943), men 1986 blev den utmönstrad.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Åt honom skall du kropp och själ befalla 1 Tess. 5:23.

  1 Hans helga namn du prisa skall allena Psalt. 30:5 m.fl.

  2 Guds namn är heligt, herrligt och förskräckligt Psalt. 8:2; 111:9–10.

  2 Dess majestät uppfyller hela werlden. 1 Krön. 29:11.

  3 Som Fadrens pris [...] knän sig skola böja. Strofen bygger på Fil. 2:5–11.

  4 Du skall ej swärja [...] till synd i orden. Strofen bygger på Matt. 5:33–37.

  5 Ty djefwulen will dig hos Gud anklaga Jfr Blad ur min tänkebok; Resten av strofen Mark. 4:15; 2 Kor. 2:11.

  6 träl Joh. 8:34; 2 Petr. 2:19.

  8 Hwar gång din tunga gifwer satan äran Jak. 3:5–8.

  9 Hjelp, milde Gud [...] stå mot satans snara. Strofen bygger t.ex. på Ef. 4:27; 1 Petr. 5:8; Jak. 4:7.

  Bibliografi

  Gamla psalmmelodier från Finland (hämtad 9.9.2020).

  http://katekesen.fi/ Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, 2000, (hämtad 26.1.2021).

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Topelius, Zacharias, Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Edlund 1899. 2 uppl.

  Faksimile