507 O Fader wår, som i höjden bor

Lukuteksti

507.

1 O Fader wår, som i höjden bor, Si, djupet drager oss neder! Wår wedermöda är mycket stor, Om du ej hjelp oss bereder. Den swåra storm och det lemma startwilla hafkommentar Oss kasta i dödens fara; De sänka oss i den djupa graf, Om du icke will oss spara Och nådelig när oss wara.

2 2. Wi hafwe syndat, o Herre Gud: Thy har du din nåd borttagit. Wi brutit mot dina helga bud: Det har oss i ofärd dragit. Förlåt oss, Herre, för Kristi skull Och tänk på hans bittra ända; För hans skull war oss en fader huld Och wärdes oss hjelpen sända; Wi wilje till dig oss wända.

3 3. O Herre Krist, som i skeppet sof, När folket hade stor wåda, Ditt helga namn har det skett till lof, Fast döden war till att skåda: Du näpste hafwet, du wädren band, Så att det wardt lugnet stilla Allt för din ewiga gudoms hand. Du wärdes ock oss ej spilla, Men frälsa ur hafwet willa.

4 4. Gud Fader, Son och den helge And’ Nu ware oss när i nöden. Wi äro ett stoft uti din hand; Wi hafwe förtjenat döden. lemma startDin helga wilja nu med oss skekommentar; Dock wärdes af nåd förläna, Wi finge wårt kära hem än se lemma startOch der dig prisa och tjena, Du som är Herren allena.kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Psalmer för sjömän» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen». Detta är den andra sjömanspsalmen av fem och den har underrubriken »I swår storm och sjönöd».

  Första strofen alluderar på bönen Fader vår och för sångaren in i den utsatta sjönödssituationen med dödsfaran som lurar. Andra strofen är en syndabekännelse med bön om förlåtelse och hjälp i sjönöden. Den tredje strofen parafraserar berättelsen om hur Jesus stillar stormen (Matt. 8:23–27) och är en bön om räddning. I den sista strofen åkallar de nödställda den treenige Guden, och ber till honom om nåd och bistånd.

  1879 års text är densamma som i 1868 års förslag med undantag av de två sista verserna i sista strofen.

  Melodin i 1868:503 och 1886:376 är »Es wollt uns Gott genädig sein» vars första kända tryck är ett flygblad tryckt i Magdeburg 1524. Melodin har flera varianter. Den var känd från 1695:188 och sjöngs i utjämnad form från och med Haeffners koralbok 1820 (Bernskiöld 2017, s. 426 f.). I denna form användes den till Topelius psalm, som för övrigt hade samma inledningsord som 1695:188.

  Psalmen utmönstrades 1943.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 willa haf det vilda, upprörda havet.

  4 Din helga wilja nu med oss ske Återkopplar till tredje bönen i Fader vår, »ske din vilja».

  4 Och der dig prisa och tjena, Du som är Herren allena. 1868: »Att wi, dig Herre, allena Må alltid prisa och tjäna.» Ordet »allena» fick en annan syftning genom bearbetningen.

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »372 O Fader vår, barmhärtig, god», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 2, Visby: Wessmans 2017, s. 425 ff.

  Swensk Koral-Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, utgifwen af den af andra allmänna finska kyrkomötet 1886 tillsatta Koralkomitén. Stereotyperad normalupplaga, Helsingfors 1889.

  Faksimile