460 Min Gud, hur är min själ från dig

Lukuteksti

460.

1 lemma startMin Gud, hur är min själ från dig I willa natten gången? Min ande ropar uti mig, I stoftets bojor fången. lemma startLåt mig ännu din nåd få sekommentar: Fördölj ej mer ditt anlete För mig, min Gud och Fader!kommentar

2 2. I fjerran hör jag wäl din röst, Men mörker mig betäcker. Jag finner ingen ro och tröst, Ty synden mig|303| förskräcker. Jag törstar efter nåd och ljus, Men ligger än i stoft och grus: Upprätta mig, min Fader!

3 3. Om jag än sökte natt och dag lemma startAtt min förlossning finnakommentar, Är jag af egen makt för swag Att synden öfwerwinna. Jag wacklar, som det weka rö, Jag drifwes, som på stormig sjö; Gud, war mitt ankarfäste!

4 4. Med kraften af ditt ord mig stärk, lemma startMed tron mig fast omgjordakommentar; Din Helge Ande låt sitt werk lemma startUti min själ fullbordakommentar Och lär mig lägga all min brist På Frälsaren, min Herre Krist, Som bar all werldens synder.

5 5. Du, Herre, är min starkhets Gud Och mäktig i de swaga; Du kan mig med din nådes bud lemma startUr djupets nöd upptagakommentar lemma startOch genom mörkret lysa mig Till ewig salighet hos dig I Jesus Kristus. Amen.kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen ingår i huvudavdelningen »Bönepsalmer» och har ingen speciell underrubrik. I 1695 års psalmbok ingick sju psalmer om bönen, däribland Litanian i strofform, och i bihanget med nya psalmer som föreslogs av kommittén 1868 infördes fem till. Av dem stod Topelius för föreliggande originalpsalm och två översättningar (457 Min gode Gud, jag beder dig och 459 Förlän oss, Herre Gud, att, dina englar like).

  I förordet till 1868 års förslag (s. V) uppger kommittén att bihanget (nr 414–526) innehåller psalmer som avser »olika själstillstånd, tillfällen och förhållanden i lifwet». Topelius bönepsalm kan räknas till psalmer om ett själstillstånd, i detta fall det som i mystikens tradition ibland kallas »själens dunkla natt». Psalmen är en utpräglad »jagpsalm» avsedd för enskild andakt. Ett djupt stråk av syndakännedom, botgöring och erkännande av svaghet inför syndens makt finns i texten.

  Versionerna 1868 och 1879 har olika formuleringar på några ställen, och de större skillnaderna presenteras i punktkommentarerna.

  Melodin trycktes i Bonn 1550 med texten »NVn lasst vns Christen frölich sein». I Finland var den känd från äldre koralböcker (Haapalainen 1976, s. 184; Gamla psalmmelodier från Finland).

  Topelius bönepsalm upptogs inte i psalmboken 1886 eller senare.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Min Gud, hur är min själ [...] Fader! Strofen bygger bl.a. på Ps 77:7; 13:2; 102:3.

  1 Låt mig ännu din nåd få se 1868: »Låt mig mitt hjertas lust få se». Med »mitt hjertas lust» avses Gud.

  3 Att min förlossning finna 1868: »På lifwets portar klappa». Bilden 1868 är från Luk. 11:10, »förlossning» i 1879 t.ex. i 1 Kor. 1:30; Ef. 1:7.

  4 Med tron mig fast omgjorda »Omgjorda» betyder enligt SAOB att göra sig redo för något, spänna bältet om livet. Ordet används på flera ställen i äldre bibelöversättningar, t.ex. Jes. 22:21; Jer. 1:17. Luk. 12:35; Joh. 21:18; Ef. 6:14; 1 Petr. 1:13.

  4 Uti min själ fullborda 1868: »I syndaren fullborda». Genom att 1879 använda »min själ» återknöts tanken till samma uttryck i första strofen.

  5 Ur djupets nöd upptaga Psalt. 130:1.

  5 Och genom mörkret lysa mig [...] Amen. Apg. 26:18; 1 Petr. 2:9. »Amen» är ett hebreiskt ord som ofta har avslutat kristna böner och betyder »ja, så ska det ske» (Martin Luthers Lilla katekes, förklaringen i Herrens bön).

  Bibliografi

  Gamla psalmmelodier från Finland (hämtad 12.20.2020).

  Haapalainen, T. I., Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die Melodien und ihre Herkunft, Acta Academiae Aboensis Vol. 53, diss, Åbo 1976.

  Faksimile