490 Min Skapare, som gaf mig lifwet

Lukuteksti

490.

1 lemma startMin Skapare, som gaf mig lifwet, Min Gud, af dig är allt mig gifwet; Jag tackar dig, jag prisar dig, Att alltid mitt beskärm du blifwit, Att du mig mycken hugnad gifwit Till denna dag så mildelig.kommentar

2 2. lemma startFör ringa är jag att dig lofwa För all din trohet, all din gåfwa, Din nåd och din barmhertighet.kommentar lemma startHur will ett stoft, du, Herre, höra?kommentar lemma startOch dock, för att mig saliggöra, Du tänkt på mig af ewighet.kommentar

3 3. lemma startDu alla mina dagar räknat, Mitt hela lif du har upptecknat, Förrän jag ännu skapad war. Ja, förr än jag i werlden kände Ditt namn, du ewige och ende, Du, Gud, mig kännt och älskat har.kommentar

4 4. lemma startDu låtit mig till nåden kalla, Ändock du mina synder alla Af ewighet har förutsett. För mig du gaf din Son i döden, För mig han bar den bittra nöden; I honom är mig lif beredt.kommentar

5 5. Jag tackar dig för din förskoning, För Kristi kärlek och försoning, Som är mitt hopp till ewig tid, För lagens|321| bud och nådens lära, För ditt beskärm, för hem och kära, För bröd, för helsa, tröst och frid.

6 6. För Kristi skull du dig förbarme; Förlåt mig, syndige och arme, Allt hwad jag brutit mot din lag. lemma startI mig låt gamla menskan dödas Och nya menskan i mig födas Fullkomligare dag från dag.kommentar

7 7. Skall jag på jorden längre blifwa, Så wet jag, att du will mig gifwa Allt det, som här mig nyttigt är. Och när du mig will hädankalla, Så må jag dig min själ lemma startbefallakommentar I Jesu namn, o Herre kär!

8 8. Dock hur du mina dagar mäter, Så gif att aldrig jag förgäter Att tjena och att prisa dig. Din nåd och Kristi tro mig lemma startländekommentar Till ett nytt lif och salig ände. Lof ske min Gud ewinnerlig!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »En kristens födelsedag» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen».

  Det var vanligt att be om Guds välsignelse och anbefalla sig i hans händer för det kommande levnadsåret. Psalmen bedöms av Rosenqvist (1918, s. 94) som »något långsläpig» och »för mycket resonerande». Huvudinnehållet är tacksägelse både för det jordiska och för frälsningen genom Jesus Kristus. I psalmen ingår också bön om Guds förbarmande och förlåtelse för Kristi skull. De två sista stroferna uttrycker tankar på döden och en salig evighet, en överlåtelse som utmynnar i lovsångston: »Lof ske min Gud ewinnerlig!»

  Några stilistiska förbättringar gjordes för 1879 års förslag. Dessutom fattades den fjärde versen i den femte strofen i 1868 års version: »För lagens bud och nådens lära».

  Melodins ursprung har inte kunnat fastställas.

  Psalmen infördes i 1886 års psalmbok, men utmönstrades 1943.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Min Skapare, som gaf [...] denna dag så mildelig. Psalt. 95:6–7; 139:13–16.

  2 För ringa är jag [...] din barmhertighet. 1 Mos. 32:10.

  2 Hur will ett stoft, du, Herre, höra? 1 Mos. 18:27.

  2 Och dock, för att mig saliggöra, Du tänkt på mig af ewighet. Psalt. 25:6–7.

  3 Du alla mina dagar [...] mig kännt och älskat har. Psalt. 139:1–6, 13–16.

  4 Du låtit mig till nåden kalla, [...] I honom är mig lif beredt. Strofen återger den kristna frälsningsläran i komprimerad form. Se t.ex. Kol. 13–23.

  6 I mig låt gamla menskan dödas [...] dag från dag. Rom. 6:1–11; Ef. 4:20–24.

  7 befalla anbefalla, överlämna. Simeons lovsång Nunc dimittis, Luk. 2:29–32.

  8 lände lända till något, komma i besittning av eller få något, se 2) c) β) i SAOB.

  Bibliografi

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Faksimile