481 Min Gud, du hafwer kallat mig

Lukuteksti

481.

1 lemma startMin Gud, du hafwer kallat mig Att i mitt stånd arbeta.kommentar Mitt hus och hem har jag af dig; lemma startSå bör jag alltid weta, Att om ej du, Min Gud,|315| ännu Är hwarje stund Min lyckas grund, Skall jag den fåfängt leta.kommentar

2 2. lemma startTy din wälsignelse alltid Åt oss uppbygger huset: Det får af dig sin rätta frid, Af dig det sanna ljuset. Din starka makt Är gårdens wakt, Men utan dig Skall wisserlig Wårt werk förgås i gruset.kommentar

3 3. Och derför ständigt om din nåd Jag will dig troget bedja, Att ditt beskärm i råd och dåd Mig alltid månde glädja Och att du mig Här nådelig Från synd och lemma startmenkommentar Må hålla ren Och intet ondt tillstädja.

4 4. Din Helge And’ mig göre wis Att så i allt förfara, Att det ditt namn till lof och pris Samt mig till gagn må wara. För brist och nöd, För wådlig död, För eld och brand, För owäns hand Oss mildelig bewara.

5 5. lemma startRättfärdig Gud, mig lär också lemma startWid rätt och sanning blifwa, Att mina barn jag alltid må Godt föredöme gifwa, Att de och jagkommentar Stå fast wid lag Och dö för det, lemma startSom samwetet Och ditt ord föreskrifwa.kommentarkommentar

6 6. Och efter jag mitt fosterland Min tjenst ej bör förmena, Så styrk, o Gud, dertill min hand Och insigt mig förläna Att fostra rätt Den unga ätt Till frie män, Som sanningen Uti din fruktan tjena.

7 7. Min Fader, allas Fader, Gud, Lär mig en fader wara För alla här samt dina bud, Din kärlek dem förklara, Att jag med dem Uti mitt hem Må sammanbo I dygd och tro Och salig hädanfara.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »För en husfader» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen».

  Enligt Rosenqvist (1918, s. 93) är grundtanken i denna psalm att Gud har kallat husfadern till en bestämd uppgift som han behöver Guds nåd och bistånd för att kunna utföra. Liksom i föregående psalm är husfadern den talande och bedjande. Han ber om att kunna vara ett föredöme för sina barn, att kunna hålla fast vid lag och rätt, att tjäna fosterlandet och dessutom fostra de unga »Till frie män, Som sanningen Uti din fruktan tjena». Formuleringarna om att göra tjänst för fosterlandet kan också förstås i den lutherska kallelsetankens vidare mening, som kunde karakteriseras som en livshållning. Döttrarna nämns inte explicit, men »mina barn» nämns i den femte strofen. Gudfruktighet, fosterlandskärlek och föräldravördnad (se inledningen) betonas i psalmerna som har anknytning till hemmet. Jfr följande psalm, 482.

  Stroferna 2 och 5 omformulerades rätt långt och smärre korrigeringar av språket gjordes i stroferna 3, 6 och 7 för 1879 års förslag.

  Melodin »GRoss ist der HERR vnd hoch berhuempt» i 1868:479 användes under psalmens sekellånga förekomst i de finlandssvenska psalmböckerna. Den var hämtad från Burkhard Waldis Der Psalter In Newe Gesangs weise vnd künstliche Reimen gebracht utgiven 1553 (Haapalainen 1976, s. 167; Andersén & Haapalainen 1972, melodi nr 129, 699) och sjöngs till 1695:209 Högfärd är en odygd så stor, en psalm som 1857 försågs med en ny text av Runeberg: »Vem kallar du din nästa här».

  Psalmen utmönstrades 1986.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Min Gud, du hafwer kallat mig Att i mitt stånd arbeta. 1 Kor. 7:20.

  1 Så bör jag alltid weta [...] fåfängt leta. 5 Mos. 28:11.

  2 Ty din wälsignelse [...] werk förgås i gruset. Strofen bygger på Psalt. 127:1.

  3 men Fel, brist, ofullkomlighet, i synnerhet i andligt eller moraliskt avseende, i synnerhet i religiös poesi enligt SAOB.

  5 Rättfärdig Gud [...] ditt ord föreskrifwa. Den nyare versionen har en anspråksfullare innebörd än den äldre.

  5 Wid rätt och sanning [...] de och jag 1868: »För sanning manligt strida, Att mina barn en gång ej må För min skull smälek lida; Men, liksom jag,»

  5 Som samwetet Och ditt ord föreskrifwa. 1868: »De anse rätt Samt hjelp af dig förbida.» Den nyare versionen har en anspråksfullare innebörd än den äldre.

  Bibliografi

  Andersén, Harald & Haapalainen T. I., »Korta uppgifter om melodiernas ursprung», Svensk koralpsalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 1968, Helsingfors: Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland rf, 1972.

  Haapalainen, T. I., Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die Melodien und ihre Herkunft, Acta Academiae Aboensis Vol. 53, diss, Åbo 1976.

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Faksimile