527 Lof ske dig, Herre Jesu Krist

Lukuteksti

527.

1 Lof ske dig, Herre Jesu Krist, I alla jordens länder! lemma startAllt herradöme Fadren wisst Har gifwit dig i händer.kommentar

2 2. Lof ske dig, werldens stora ljus! Upplys de mörka dalar; Sänd till hwart hjerta och hwart hus Ditt ord, som oss hugswalar.

3 3. Lof ske dig, salighetens wäg, Som will till Gud|342| oss samla! Led alla wilsegångnas steg, Som än på wägen famla.

4 4. Lof ske dig, som är lemma startsanningen, I den wi frie göras!kommentar I dig låt alla slägten än Till ewig sanning föras.

5 5. Lof ske dig, som är ewigt lif, Af Fadrens nåd oss gifwet! lemma startAll dödens makt ifrån oss drifkommentar; För oss i dig till lifwet.

6 6. Lof ske dig, gode herde, du, Som gaf ditt lif för fåren! Till dig från öknen samla nu Dem, som förlorat spåren.

7 7. Lof ske dig, wår förlossare! Fräls alla dem som lida lemma startOch till de arma fångar se, Som än i fängslet qwida.kommentar

8 8. Lof ske dig, store medlare, Som beder för oss alla! Bed Fadren att hwar syndare Till sig med ordet kalla.

9 9. lemma startLof ske dig, Krist, ewinnerligkommentar, Du konung utan like! lemma startBöj neder alla knän för digkommentar; Tillkomma låt ditt rike.

10 10. Lof ske dig, Fadrens ende Son, I alla jordens länder! Lof ske wår Gud i himmelsthron Nu och förutan ände!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under en för psalmboksförslagen 1868 och 1879 ny rubrik, »Missionspsalmer». Finska Missionssällskapet grundades år 1859, och Topelius var en av dem som hade stött initiativet (HT 11/10 1856). Församlingarna behövde missionspsalmer, och detta hade beaktats även av Elias Lönnrot, som hade infört en avdelning missionspsalmer i den finska psalmboken (Pajamo & Tuppurainen 2004, s. 232).

  Missionspsalmen består av tio strofer, som alla börjar med tilltalet »Lof ske dig» följt av ett tilltalsepitet hämtat från olika bibelställen. Strofernas fortsättning anspelar på tilltalet och innehåller ytterligare mer indirekta bibelcitat. Här omtalas Kristi herradöme och eviga rike, Jesus som ljuset, vägen, sanningen och livet och som den gode herden samt som förlossare och medlare, vilka hänför sig till Kristi försoningsverk. Forssell (1955, s. 133) menar att psalmen alltigenom är en Kristushyllning med lovprisningen och de varierade Kristusepiteten.

  Det som saknas i denna missionspsalm är för Topelius samtid specifika uttryck som skulle föra tanken till missionens mottagare (jfr »hednafolkens rening», »folken i de mörka land» i 1879:525). I stället används allmänna uttryck som till exempel »alla jordens länder», »upplys de mörka dalar», »alla slägten» som gör att psalmen är användbar i olika sammanhang. Så placerades också psalmen i avdelningen »Glädje och tacksamhet» i 1986 års psalmbok.

  Melodin (1868:523) går i taktarten 4/2 med upptakter. Den ingår i Roslagskullahandskriften 1693, men dess ursprung är okänt (Andersén & Haapalainen 1968, melodi nr 175, s. 700). Melodins ambitus är en oktav och dess höjdpunkter infaller i den andra och tredje frasen. Textens höjdpunkter sammanfaller ofta med de musikaliska. Psalmen verkar inte ha haft någon annan melodi och den sjungs alltjämt till Roslagskullamelodin i 1986 års psalmbok.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Allt herradöme Fadren wisst Har gifwit dig i händer. 1868:523 v. 3–4 hade texten »Gif, att hwar själ, som du har mist, Till nåden återwänder». Med tanke på att psalmen var avsedd som missionspsalm var formuleringen irrelevant. Texten i 1879 knyter ihop motivet Kristi herradöme med stroferna 9 och 10 och kopplingen till missionsbefallningen i Matt. 28:18–20 blir tydlig.

  4 sanningen, I den wi frie göras! Joh. 8:32.

  5 All dödens makt ifrån oss drif 2 Kor. 1:10.

  7 Och till de arma fångar se, Som än i fängslet qwida. Joh. 8:34, 36.

  9 Lof ske dig, Krist, ewinnerlig 1868: »Lof ske ditt segrande banér». Det uttrycket anknöt till en biblisk symbol som ganska ofta finns i kyrkorna: lammet med segerfanan (Dahlby 2002, s. 30). Motivet kommer från Upp. 5.

  9 Böj neder alla knän för dig 1868 v. 3: »Böj alla knän för ditt namn ner;» lydde den knaggliga versen år 1868. Bibelstället är Fil. 2:10 f.

  Bibliografi

  Andersén, Harald & Haapalainen T. I., »Korta uppgifter om melodiernas ursprung», Svensk koralpsalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 1968, Helsingfors: Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland rf, 1972.

  Dahlby, Frithiof, De heliga tecknens hemlighet. Om symboler och attribut. Åttonde upplagan, Stockholm: Verbum 2002.

  Forssell, Karl-Erik, Studier i Finlands svenska psalmbok av år 1943, diss., Helsingfors 1955.

  Pajamo, Reijo & Tuppurainen, Erkki, Kirkkomusiikki, Porvoo: WSOY 2004.

  Topelius, Zacharias, »Bör Finland deltaga i Missionsverket?», Helsingfors Tidningar 11/10 1856.

  Faksimile