487 Wi tacke dig, wår Fader blid

Lukuteksti

487.

1 Wi tacke dig, wår Fader blid, För allt hwad du oss gifwit, För hem och kärlek, bröd och frid, Allt som wår hugnad blifwit. Så mycket kärt Du oss beskärt, Långt mer än wi förtjena; Wi hafwe fått Så mycket godt Utaf din nåd allena.

2 2. De kära barn, som du oss gaf, De äro ock en gåfwa, Oss unnad till wår ålders staf, För hwilken wi dig lofwa. De äro lån Derofwanfrån, Dem du kan återtaga, För hwilka du Ock skall ännu Till räkenskap oss draga.

3 3. Lär oss att dem i dina bud Så troget underwisa,|319| Att de må frukta dig, o Gud, Och dig af hjertat prisa; Och när engång, Kort eller lång, Här deras tid skall ända, Du låte dem Till bättre hem Hos dig i himlen lemma startländakommentar.

4 4. Till lydnad wi dem age så, Som du oss, Herre, agar, Att de med kärlek böjas må Till det, som dig behagar, Och lära att Försaka gladt Sin egen fröjd för andra Samt minnas lemma startgranntkommentar, Att tala sannt Och alltid redligt wandra.

5 5. Wi skole dem till arbete Från unga år förmana, Att i din fruktan sjelfwe de Sin wäg i werlden bana Och så i dygd Sin fosterbygd Med sina krafter rikta. Den lemma startfåfäng gårkommentar I ungdomsår, Skall hårdt som gammal lemma startpliktakommentar.

6 6. Wi må ock akta wäl derpå, Ditt helga namn till ära, Att wåra barn i skola gå Och nyttig kunskap lära. Ty wishet är Mer dyr och kär, Än guld och ädla stenar; Den henne har, Har godt förswar: Hon Gud och menskor tjenar.

7 7. Hwad mer, som här dem gagna må Och dig till ära lända, Du wärdes, store Gud, också De kära barnen sända, Att, oss till tröst I ålderns höst, De blomstra wid wår sida Och alle sist I Jesus Krist Ett saligt slut förbida.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »För föräldrar» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen». Den handlar om hur föräldrarna ska fostra sina barn till gudsfruktan och lydnad samt till att arbeta för fosterlandet. Liknande tankar framförs i Boken om Vårt Land (1875), där hederskänsla, religiös känsla och känsla för fosterlandet är viktiga element (Knif 2017, s. XXVIII–XXIX).

  Liksom i psalm 485 för äkta makar anses också här barnen vara en hjälp på ålderdomen (stroferna 2 och 7). I strof 2 antyds barndödligheten, som även Topelius hade fått erfara: tre av hans barn dog i späd ålder och två barn var dödfödda (se Familjen). Barnen är både en gåva och ett lån av Gud (Psalt. 127:3), och för det lånet ska räkenskap avläggas.

  Aga (strof 4) i betydelsen tuktan i en vidare bemärkelse var etablerad i samhället och den sanktionerades dessutom genom bibelord (Ordspr. 23:13; Hebr. 12:5–11). Gud agar de sina, och också föräldrar bör aga sina barn. I den sjätte strofen uppmanar Topelius föräldrarna att låta barnen gå i skola för att få kunskap och vishet, för visheten tjänar både Gud och människor. Evighetsperspektivet avslutar sista strofen, vilket är vanligt i äldre kristen poesi och även i många av Topelius psalmer.

  Smärre stilistiska ändringar gjordes i 1879 års version. Psalmen infördes inte i 1886 års psalmbok.

  Melodin till den något ovanliga strofformen härstammar från Johann Gottfried Schichts Allgemeines Choral-Buch für Kirchen, Schulen, Gesangvereine, Orgel- und Pianoforte-Spieler vierstimmig gesetzt som publicerades år 1819. Schicht var kantor i Thomaskyrkan i Leipzig.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  3 lända Ordet lända betyder här närmast komma till målet, himlen. Till ordet se 4) i SAOB.

  4 grannt Noggrant, samvetsgrant. Se II. 1) SAOB.

  5 fåfäng går Syrak 33:28–29. Sysslolös, se 1) i SAOB.

  5 plikta Utstå straff, se 3) i SAOB.

  Bibliografi

  Allgemeines Choral-Buch für Kirchen, Schulen, Gesangvereine, Orgel- und Pianoforte-Spieler vierstimmig gesetzt http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10525226-1 (hämtad 27.1.2021).

  Knif, Henrik, »Läseböckerna i idéhistorisk belysning», Zacharias Topelius, Naturens Bok och Boken om Vårt Land, Helsingfors: SLS 2017.

  Faksimile