508 Gud är wårt säkra roder

Lukuteksti

508.

1 Gud är wårt säkra roder; Hans starka allmakts hand Har öfwer hafwets floder Oss fört till främmand’ land. Han har i mången fara Oss härtills skyddat wäl; Han wärdes ock bewara Oss här till kropp och själ.

2 2. O Herre, huru mången Förgäter här ditt bud! När han i land är gången, Så mins han ingen Gud. I lemma startfalakommentar skökoarmar, I rus och öfwerdåd Han här med werlden larmar Och glömmer all din nåd.

3 3. Han mins ej, att du tagit Hans själ ur mången nöd, Att Kristus har fördragit För honom korsets död. Han hellre satan tjenar; Går så till sjös igen Och tror, att du förlänar Densamma hjelpen än.

4 4. Men du är en rättfärdig Och helig Gud försann. lemma startDin nåd är ingen wärdig, Långt mindre någon man, Som|333| sig i synd förhäfwer Och trotsar fräckt din lag: Så sannt du, Herre, lefwer, Du straffar det en dag.kommentar

5 5. Nu, medan wi här gästa, lemma startBeware oss Guds handkommentar, Ty mången will oss fresta Att swika skepp och land. Den, som ur tjensten rymmer, Är ingen ärlig man; Ondt samwet och bekymmer Af Herren Gud får han.

6 6. O Herre, gör oss rene, Fräls oss från synd och skam, Att trofast wi här tjene, Så hjelper du oss fram. Om wåra synder jaga De helga englar bort, Som oss på sjön ledsaga, Förgås wi innan kort.

7 7. Liksom på denna färden Wi gästa fjerran strand, Så äre wi i werlden lemma startUti ett främlingsland. Hos dig är bortom grafwen Wårt rätta hem beredt: Gud, styr oss öfwer hafwen, Att sist wi hinna det!kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Psalmer för sjömän» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen». Detta är den tredje sjömanspsalmen av fem och den har underrubriken »För sjömän i utländsk hamn».

  Psalmen innehåller många förmaningar till sjömannen att inte glömma Guds bud och lockas av frestelser i utlandet. Rosenqvist (1918, 91 f.) har kommenterat denna psalm ganska utförligt. Han menar att psalmen syftar till att varna sjömannen för de faror han möter i hamnen. Topelius nämner till exempel frestelsen att rymma ur tjänsten i strof 5. Psalmen »saknar koncentration och har för mycket av reflexion», säger Rosenqvist i sin bedömning. År 1875 grundades »Föreningen till beredande af själavård för finska sjömän i utländska hamnar».

  Enstaka ändringar gjordes i stroferna 5 och 7 i 1868:504 för 1879 års version.

  Melodin i 1868:504 är Johann Kolroses »ICh danck dir, lieber Herre» vars äldsta kända uppteckning är från 1532 (Haapalainen 1976, s. 263 f.). Den byttes i 1886:377 till Johann Crügers »Wie soll ich dich empfangen» i Praxis pietatis melica 1653. Psalmen utmönstrades 1943.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 fala som kan köpas, speciellt om prostituerade kvinnor enligt SO.

  4 Din nåd är ingen wärdig, [...] straffar det en dag. Judas, v. 7.

  5 Beware oss Guds hand 1868: »Beware Gud wår hand».

  7 Uti ett främlingsland. [...] Wårt rätta hem beredt: [...] Att sist wi hinna det! 1868, v. 4, 6, 8: »Uti ett främmand’ land.», »Wårt rätta hem och skygd:», »Till denna fosterbygd.» I 1868 års version kallas det himmelska hemmet »fosterbygd». Den tanken bygger på Hebr. 11:13–16.

  Bibliografi

  Haapalainen, T. I., Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die Melodien und ihre Herkunft, Acta Academiae Aboensis Vol. 53, diss, Åbo 1976.

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Swensk Koral-Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, utgifwen af den af andra allmänna finska kyrkomötet 1886 tillsatta Koralkomitén. Stereotyperad normalupplaga, Helsingfors 1889.

  Topelius, Zacharias, Finland i 19de seklet, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2019, URN:NBN:fi:sls-978-951-583-468-3 (hämtad 2.12.2020).

  Faksimile