485 O huru wist och fullt af nåd

Lukuteksti

485.

1 O huru wist och fullt af nåd Är dock, o Herre Gud, ditt råd, Att man och hustru skola bo Tillsamman uti Kristi tro Och dela lemma startljuft och ledtkommentar alltid lemma startI kärlek, trohet och i frid.kommentar

2 2. Du, milde Fader, hafwer så lemma startTillsammanfogat dessa twå, Att i ditt namn de warda ettkommentar Med lika kärlek, lika rätt, Och hwad dem än i werlden sker, lemma startSkall ingen dem åtskilja mer.kommentar

3 3. Uti din fruktan äro de Hwarandra till wälsignelse. Den ena är den andras stöd I samma lust, i samma nöd, Och sorg förmildras, fröjd är hel, När båda hafwa lika del.

4 4. Och som de båda lika ärft Den nåd oss Herren Krist förwärft, Så skola de i tron också Hwarandra städse föregå lemma startOch uti tålamod och hopp Hwarandra kärligt rätta opp.kommentar

|318|

5 5. Som grenar af det gröna träd, lemma startMå wäxa opp en ädel sädkommentar Af goda barn i deras hem, I deras mödor glädja dem Och fostras för Guds rike opp Till deras ålders tröst och hopp.

6 6. lemma startDen snöda lustakommentar snart förgår, Den bittra ånger återstår, lemma startMen uti fromma makars hus Är Herrens frid och Herrens ljus;kommentar Der endast finns den rikedom, Som aldrig lemnar själen tom.

7 7. Pris ware dig, wår Fader kär, Som oss så rikt wälsignat här Med all din kärlek, att wi så Uti wår kärlek helgas må Och hand i hand få wandra sist Till ewig ro hos Herren Krist!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »För äkta makar» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen».

  För användning vid en vigsel passar psalmen innehållsligt bäst som slutpsalm, eftersom texten handlar om man och hustru. Kärleken, troheten och friden i äktenskapet framhålls. I sista strofen uttalas tanken att Guds kärlek välsignar och helgar kärleken i äktenskapet.

  1879 års förslag har i stort sett samma lydelse som 1868:483. Olikheter finns framför allt i stroferna 4 och 6. Psalmen infördes i 1886 års psalmbok som vigselpsalm, och som sådan var den kategoriserad även i 1943 års psalmbok. Den utmönstrades 1986.

  Melodins ursprung i 1868:483 har inte kunnat fastställas.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 ljuft och ledt Medgång och motgång. Se »ledt» 3) a) i SAOB.

  1 I kärlek, trohet och i frid. 1868 v. 6: »Uti sann kärlek, tröst och frid.»

  2 Tillsammanfogat dessa twå, Att i ditt namn de warda ett 1 Mos. 2:24; Ef. 5:31.

  2 Skall ingen dem åtskilja mer. Matt. 19:6.

  4 Och uti tålamod och hopp Hwarandra kärligt rätta opp. 1868 v. 5–6: »Och leda till Guds vägar den, Som bland de twå går wilse än.» I båda versionerna förutsätts makarna dela den kristna tron.

  5 Må wäxa opp en ädel säd 1868 v. 2: »Skall wexa opp den ädla säd».

  6 Den snöda lusta »Snöd» här moraliskt förkastlig, skändlig. Se »snöd» 6) i SAOB.

  6 Men uti fromma makars hus Är Herrens frid och Herrens ljus; 1868 v. 5–6 blev v. 3–4 1879 och ny text skrevs i verserna 5–6 1879. 1868 v. 3–4: »Och tomt er hjertat utan wän På jorden och i himmelen.»

  Faksimile