482 Min Gud, jag är för dig

Lukuteksti

482.

1 Min Gud, jag är för dig En swag och lemma startsyndig qwinnakommentar. Dock har du kallat mig, Din ringa tjenarinna, Att wårda detta hus, Som är mig anbefaldt; Så war du, lemma startGud, mitt ljuskommentar Och led mig uti allt!

2 2. lemma startWanmäktigtkommentar är mitt råd, Och tung min möda blifwer, Om ej din helga nåd Mig kraft af höjden gifwer. lemma startSkall jag, som Martha, här Bestyra allting wäl, Min Gud, mig ock beskär Marias bättre del.kommentar

3 3. Gör mig så from, så god, Så städs till frid benägen, Så glad i tålamod, Så huslig och så trägen, Så enkel, utan flärd, Så öppen, ren och sann, Att jag i denna werld, Min Gud, dig täckas kan.

4 4. Och efter du mig satt Till moder här för alla, Som|316| du mig gifwit att Omwårda och befalla, Så lär mig i mitt hem Med dygd dem föregå Och icke lägga dem För mycken börda på.

5 5. Lär mig att deras pligt Med wänlig omsorg lätta, Dem warna moderligt, Med saktmod dem upprätta. Gif att till lifwets ljus I Kristus jag dem för, Som i ett kristligt hus En kristlig moder bör.

6 6. O Herre, wårda dem, Som ingen annan wårdar; Upplys de mörka hem, De öfwergifnas gårdar, Der ingen bön till dig Från modersläppar går Och ingen ömkar sig För de betrycktas tår.

7 7. I dig är all wår frid: Din hand skall oss beskydda, Din kärlek är alltid En mur omkring wår hydda. O Herre, när oss blif, Wälsigna allt wårt bo Och efter mödan gif Oss sist en ewig ro!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »För en husmoder» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen».

  Enligt Rosenqvist (1918, s. 93) är grundtanken i denna psalm att Gud har kallat husmodern, på samma sätt som husfadern i psalm 481, till en bestämd uppgift som hon behöver Guds nåd och bistånd för att kunna utföra. Husmodern ber om att kunna vara ett föredöme för alla i hemmet och inte lägga en för stor börda på någon, att varna moderligt när någon förgår sig och att föra husfolket till »lifwets ljus i Kristus» som det anstår en mor i ett kristet hem. Rosenqvist lyfter fram den sjätte strofen, där moderns tankar omfattar dem som ingen annan vårdar. Enligt honom har »det faderliga och det moderliga, det manliga och det kvinnliga, fått ett psykologiskt riktigt uttryck» i husfaderns och husmoderns psalmer.

  Topelius poängterar i flera sammanhang mödrarnas roll som uppfostrare; att de skulle lära barnen att älska sitt land, sitt folk och sitt språk (Herberts 2019, s. XXV). Psalmen har drag som påminner om dikterna »Min Moder» (1869) och »Till Finlands Mödrar» (1888) i Nya blad och Ljung.

  Det gjordes inga ändringar i husmorspsalmen i 1879 års förslag, och den infördes i 1886 års och 1943 års psalmböcker. År 1986 hade emellertid tiden ilat förbi det som ännu på 1940-talet kanske tänktes vara psykologiskt relevanta uttryck. Inte minst uttrycket »swag och syndig qwinna» väckte anstöt. Det uppfattades som en kvarleva från tider när en kvinna måste genomgå kyrktagningsriter innan hon var »ren» efter barnsbörd. Psalmens tanke om att kvinnans plats var i hemmet och att hennes roll var underordnad mannen passade inte längre in (Sarelin 1998, s. 103).

  Melodins historia är enligt Bernskiöld (2019, s. 320 f.) något oklar. Den melodivariant som ingår i 1868:480 är samma melodi som användes till 1695:323 O gode Herde! som Gaf ut ditt lif för fåren. Melodin anges som tysk och har förknippats med texten »O Gott, du frommer Gott» som fanns i New ordentlich Gesangbuch, 1646. I J. C. F. Haeffners koralbok 1820 fanns en annan melodivariant som också har använts. Förvirringen kring melodiformerna ledde till att alternativa melodier infördes 1886: a-melodin var enligt förslaget 1868:480, b-melodin var enligt Haeffners koralbok. I 1943 års psalmbok var endast b-melodin kvar.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 syndig qwinna Uttrycket finns inte i bibeln, men man kan tänka sig att Topelius anspelar på berättelsen om syndafallet i 1 Mos. 3.

  1 Gud, mitt ljus 1 Joh. 1:5.

  2 Wanmäktigt hjälplöst.

  2 Skall jag [...] beskär Marias bättre del. Luk. 10:40–42.

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »557 Jag vet på vem jag tror», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 3, Visby: Wessmans 2019, s. 320 f.

  Herberts, Carola, »Inledning», Zacharias Topelius, Nya Blad och Ljung, Helsingfors: SLS 2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-494-2 (hämtad 27.1.2021).

  Rosenqvist, V. T., »Z. Topelii psalmdiktning», Zacharias Topelius hundraårsminne. Festskrift den 14 januari 1918, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1918, s. 29–101.

  Sarelin, Birgitta, Behålla och förnya. Den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975–1986, diss., Åbo: Åbo Akademis förlag 1998.

  Swensk Koral-Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, utgifwen af den af andra allmänna finska kyrkomötet 1886 tillsatta Koralkomitén. Stereotyperad normalupplaga, Helsingfors 1889.

  Topelius, Zacharias, Nya Blad och Ljung, Helsingfors: SLS 2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-494-2 (hämtad 27.1.2021).

  Faksimile