Förord

till Zacharias Topelius Skrifter VI,
Noveller och kortprosa

Utgåvan Noveller och kortprosa omfattar över 100 verk från perioden 1842–1892. De publicerades antingen som följetonger i dagspressen eller ingick i olika tidskrifter. Materialet är mångskiftande och varierar kraftigt, inte bara i längd utan också gällande innehåll och form. Läsaren bjuds på samtid såväl som historia, möter drottningar, militärer, präster och spöken samt kan bekanta sig med både sömngångare och tidstypiska julklappar. Det finns spänning och romantik i övermått, men också naturbetraktelser, melankoliska funderingar och inte minst humor. Förutom de verk som Topelius omarbetade för novellsamlingen Vinterqvällar har dessa texter förblivit relativt okända.

Utgåvorna Noveller och kortprosa och Vinterqvällar fullbordar prosautgivningen inom Zacharias Topelius Skrifter. Vi utgivare har etablerat texten. Inledningen, som är gemensam för de båda utgåvorna, har skrivits av Pia Forssell. Jörgen Scholz står för avsnittet om samtida reception samt för den textkritiska redogörelsen. Inledningen fokuserar i synnerhet på novellernas motiv och vad man kan utläsa av dem.

Punktkommentarerna har gjorts av Karin Lund, Magnus Nylund och Maria Sandin. Maren Jonasson har bidragit med historiska kommentarer. Våra diskussioner om föremål, företeelser och formuleringar har varit både många och långa, men också väldigt givande. Stort tack för den möda ni lagt ner! Vår uppskattning går också till alla kollationister som kämpat sig igenom detta väldiga material tecken för tecken för att göra lästexterna så bra som möjligt.

Utgåvan har behandlats av redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter och granskats av två utomstående sakkunniga granskare, utsedda av Svenska litteratursällskapets utgivningsnämnd.


Anna Movall
Jörgen Scholz