Augusti

Lukuteksti

Augusti Månad.

lemma startMensis memoriæ anno pristini sacrata. etiam ægrotans.språk: latinkommentar

1 1. Thorsdag. War temmeligen rsvårtyttuskig. Det regnade. Ingenting hade jag i ryssiorna och på krokarna. E. m. kl. 3 gingo wi på Fru Hammarins graföl, och jag följde till begrafningsplatsen. Sedermera war jag en stund hos Hamm:|17||125| där jag drack punsch och rökte en pipa. Kl. 6 kom jag hem. Läste uti lemma startAxel och Louisekommentar. Falskt ryckte om att Jacob war död.

2 2. Fredag. lemma startÅrsdagen af den första Augustidagen.kommentar Om morgonen kl. 6 kommo hit Nyberg, Sckale och Aspegren. Vi sköto 10 skott för Catharina. Sedan gratulerade wi, och drucko caffe. Efteråt sköt jag 2 skott, så att Catharina fick 12. Flaggen lät jag hissa up. Johanna Calamnius war här. Vi gingo till Hammarins till middagen. Denna börjades ¾ till 3 och slutades kl. ½ 5 varandes mer än lemma startöfverflödigkommentar. En half timme derefter gick jag hem. Jag satt der upp och skref – Intet annat synnerligt.

3 3 Augusti år 1833. helt annan än förra årets. Lördag. Jag sköt om morgon vid Här, och sedan spelade jag lemma startp. d. d.kommentar – Wädret var ruskigt. E. m. lånte jag hagelform, och stöpte 92 hagel – Ännu om afton sköt jag.

4 4. Söndag. Regnigt wäder. Läste tidningarna. det började blåsa förfärligt. Lovis Kerrman kom hit på e. m. Wi spelade Fortepiano och åto smultron. Om afton åt Mamsell Salbom här. Jag sköt ett skott – Och denna afton var en idel regn och rusk i jemförelse med förra årets solskensquäll.

5 5. Måndag. Blåste stark nordlig storm. Jag skrapade ihop dugtigt bly åt mig, och så stöpte jag hagel. E. m. Voro Moster och Rosalie Lithen och Lalins hos oss, och spatserade i trädgården. Äfven Franz. Jag talte med Rosalie omoriginal: ol Mathilda.uttolkad chifferskrift Sedermera spelte Forte Piano.

6 6. Tisdag. Mamma war till morfars. Nordan regerade. Sedan jag ätit frukost började jag stöpa hagel, hwilket räckte ända till e. m. kl. 5. Då hade jag 585 hagel som wägde lemma start1½ markkommentar – Om afton eller e. m. voro vi hos B läste jag Ovidius, och sedan kom en packa tidningar, wäl till pass.

|18||126||74|

7 7. Onsdag. Förmiddagen war jag mäst i trädgården; Capitainen Brunström och dess Fru honorerade densamma med sin närwaro. E. m. Proberade jag en ny upfinning att färga inre barken på asparne. Sedan gingo vi till Brunströms. Der hörde man positivet, och war i sällskap med fruntimmer. När vi kommo hem igen lemma start»hade den wäldige Bore flyktat till fjällen att dölja sin harm»kommentar. Följden häraf var stark frost om natten.

8 8. Thorsdag. Om morgonen kl. 3 märktes ren att det frusit, och sedermera såg man nog att detta ej aflupit utan skada. Jag war på förmiddagen till Turdins och Calamniuses. Vi blefvo bjudna på caffe och dans i Lithens trädgård. Klockan 5 e. m. gingo vi dit. Der var allmänt bjudet, och snart började vi dansa. För min del dansade jag: 4 quadriller, 2:ne potpouri, och en gång vals. Kl. 11 gingo wi derifrån sedan vi haft en ganska rolig afton. Men Math: hade bordt vara med. Jag gaf Rosali förtroende af vår brefvexling.uttolkad chifferskrift lemma startEt nihil antea cognoverat.språk: latinkommentar

9 9. Fredag. Sof till klockan nio. Då jag wäl hunnit opp, rodde jag med Lion till stan och fick hos Turdins ½ skålpund krut af broder Hindric. – Därifrån till Calamniuses och der war Rosalie – Hem. Magister Forsman war här och var utmärkt hjertelig. Vi lagade i ordning för att fara till Cuba. Kl. 4 e. m. foro vi och Moster Calamnius i deras båt. Derute blåste det så hårdt att vi kl. ½ åtta måste lägga till vid Alörn – Der var Kempens. vi lågo i gamla stugan öfver natten.

10 10 Lördag. Up kl. ½ 4, drack caffe, och kl. 4 afreste vi till Cubban. Men af misstag foro vi lemma startnära 1 fjerndels krokkommentar. Klockan var nära 6 då vi kommo dit. Inga lemma starthamnfogdarkommentar voro i rörelse. Jag sköt till måls, och lemma startsprang aprilkommentar efter en vild and. Ännu på f. m. var jag i Romarholmsviken.|19||127| E. m. skickades gamla Brita och drängarne till Alörn att plocka (dessa sednare plockade mäst i mun). Jag satte ut krokar i Romarholmsviken, och läste lemma startBror och Systerkommentar. Om afton och natten var det storm och regn men som vi ej kände till.

11 11. Söndag. Ingenting kom på krokarna. Kl. 11 f. m. såg jag en strid mellan Sunnan och nordvesten hvarvid den sednare segrade. Tre wåra drängar kommo hitsättandes litet förut med god vind. E. m. jag metade hamnfogdar och fick 2. Kl. 5 for jag med morbror Calamnius till Tisscärs sundet. Der satte vi ut 10 nät, och fingo pälsarna blöta af en regnskur – Sedan voro vi i land på björkholmen att jaga, och der sprang bror Jösse skumpandes förbi, just för att göra narr – Därefter jagade vi en svärta som blef blesserad, men likwäl fingo vi henne ej – Hem på Kubban spelte jag lemma startmariagekommentar.

12 12. Måndag. Morgonen kl. 9 for jag med 2 drängar till Tisscärs sundet. Det war just ej mycket fisk, mest mörtar. Då vi foro ur sundet jagade vi|75| flera kullar svärtor ock – – – jag sköt en, mitt första villebråd. Sedan sköt jag 2 skott på ungar, men de lemma startkariblarnakommentar dykade. Då jag kom till Kubban voro der Turdins herrskap. Kl. 12 f. m. foro vi (o ve!) från Kubban till Alörn; vi seglade med god vind. På Alörn åto vi middag och plockade litet bär. Kl. 6 foro vi derifrån. Vår båt seglade till Åminne. Vi kommo bra opp genom ragnörn. Der eller rättare Här hemma läste jag tidningar, och var på ett lemma startskuttkommentar i trädgården.

13 13. Tisdag. Förmiddagen regn och rusk: läste tidningar och åt krusbär. E. m. Hindric for till Kubban, och war hit opp, men jag fick ej fara. Derföre war jag ledsen, och annars ochså. lemma startTretton likprocessioner gingo förbi.kommentar Hela dagen hade jag långsamt efter .Muttolkad chifferskrift

|20||128|

14 14. Onsdag. War ochså mycket ruskig. Lion var 3 gånger att simma. Krusbärena smakade. Mamsell Sahlbom war här och åt afton. Jag war spatserandes åt nya begrafningsplatsen.

15 15. Thorsdag. Denna aprildag studerade jag 30 verser i Ovidius. På e. m. och om afton sköt jag med canon och pistoln till måls. Madame despråk: franska Brunström war här, och Mamsell Jetta.

16 16 Fredag. Broder Nyberg var hit kl. 10 f. m. och bjöd till graföl. Förmiddagen skref jag i bibliotheket, och läste 10 verser i Ovidius. Klockan ½ 5 eftermiddagen gick jag på begrafningen. Denna war i gamla Backmans gård, den afledna, en 20 årig flicka vid namn Sonke, var från Raumo, och sålde spetsar. Der fick jag veta att lemma startwår kyrka heter Sanct Brigitta, upbygd 1634kommentar. Klockan 9 om afton kom jag derifrån.

17 17. Lördag. Jag war med mamma till morfars på f. m. och der blef fråga om en Kubbresa i eftermiddag. Sedan gick jag till Lithens, och war inne till Rosalie. Widare till Calamniuses, och der begärde jag lof åt Hindric att följa med till Kubban. E. m. afvaktade jag resan, men den blef i dag intet af. Jag sköt till måls; mormor Wacklin var här.

18 18 Söndag. Fick jag bud om resan. Jag väntade men lemma startmellertidkommentar hann jag äta middag. Morbror Cal., Hindric och jag foro klockan 3. Jag hade känt litet magsjuka, men hwad hjelpte det. Vi passerade röklubben och fingo äfven segla något. Kl. var ej mycket öfver 5 e. m. då vi kommo till Kubban. Nu åto vi och sedan foro H. och jag till Klockvikan der vi satte ut 2 lemma startseipnätkommentar. Ingenting mer.original: mer

19 19. Måndag. Jag kände ondt i magen, och war uppe ½ 6, och tog en lemma startdroppsupkommentar. Längre fram på f. m. var jag med Hindric i Romarholmsviken och sprungo April efter sjöfoglar. Hem på Kubban torkade vi våra strumpor och gjorde ett godt mål.|21||129| E. m. war ruskig och stormig så att|76| vi ej kunde fara någonstans. Jag tog en lur. Om afton drucko vi toddy och spelte lemma startVingtunkommentar.

20 20. Tisdag. Ännu ondt i magen som flere droppsupar ej kunde hjelpa. Kl. 11 seglade vi till Stankarholmen med god skjuts; vi tänkte träffa någon Jösse der. Sedan vi ändteligen kommit i land der, lemma startstöfvadekommentar vi länge omkring, men aldrig sågo vi mer än några tjäderhönor. I förtreten satte vi oss ned att äta blåbär som där i öfverflöd funnos. Sedan seglade vi till Kubban igen med ännu bätre fart än vi kommo. E. m. beslut blef taget att resa hem: dertill voro vi snart i ordning, och kl. 6 satte vi från land. Vi voro redan en ansenlig bit derifrån, men då hade vi glömt Hyndan melina, den syltfoten. Vi måste vända om, och voro i fara för bränningarna på andra Kubbsidan. Från Alörsskatan fingo vi segla. Kl. 9 voro vi vid nålörn. Nu kom ragnörn, men huru vi arbetade länge och väl, så kommo vi dock ingenstädes. Vi måste vända om, men då krånglade vi med att slippa i land, så att vi voro cirka 1½ timme vid ragnörn. Därifrån spatserade jag hem och sköt ett skott i strand. Sophie hade rödsot. Jag läste tidningarna på min säng.

21 21 Augusti var en Onsdag till namnet; till gagnet: af den svinagtigaste natur. Frukosten smakade väl, och jag mådde bra till kl. 10 då jag måste taga in kräkmedel. Efter denna cur stod jag mig slätt, och således hade jag nu insjuknat i rödsot. Morfar var här 2 repriser. Jag hade karbad om afton.

22 22. Thorsdag. Efter en svår natte följde en tämmelig ro men afbruten tätt och ofta af magsjukan. Lyckan var oss dock så pass gunstig att vi fingo Doctor Fontell till oss. Jag hade gräselig längtan efter svagdricka, och fick dock ej en droppe. Morbror Gustaf hade i går aftse kommit hem. Capten Olson var här.

23 23. Fredag. Natten hade varit god, men f. m. war mycket plågsam. Morbror Gustaf var här, och gaf en olja som mycket lindrade. E. m. begrafdes Sophie Wennerholm. Moster Augusta, Lithen och Calamnius samt morbror Calamnius voro här. Jag hade karbad men mådde ej bra deraf.

|22||130|

24 24. Lördag. Mådde något bätre, fast natten varit dålig. Benzus var här på f. m. E. m. voro Moster Augusta, Mamsel Calamnius och många andra. Jag försökte roa mig med lemma startRöde Fribytarnkommentar. (lemma start25kommentar)

25 25. Söndag Var som gårdagen tämmeligen plågfri, men ändå ej bra. Sophie var redan rask. Logren sökte mig på f. m. – Jag läste Fribytarn. E. m. var lemma startgraföl hos skolprästens för 2 hans barnkommentar. Jos. Cal. och Rosalie L. suto här om afton.original: afton Sedan voro Albert och Hindric hos mig. (14)

|77|

26 26. Måndag. På förmiddagen var jag bra nog, ehuru matt, och åt med aptit. Johanna Cal. kom hit kl. 11 för att förblifva här hela dagen. E. m. Då jag tyckte mig orka det, steg jag up, och var sedan då och då uppe under hela eft. mid. – Denna var således egenteligen min första goda dag. Moster Schoman satt och här; det kostade på att ej få dricka the, men det kunde ej hjelpa. Om afton mådde jag ej lika bra. Jag hade mina funderingar för i morgon. (9)

27 27. Tisdag. Var klädd hela dagen, och åt med god matlust. Förmiddagen skref jag lemma startun peuspråk: franskakommentar. E. m. Woro Morbror Gustaf och Hindric här; de medförde nyheten om Grefvinnan Mannerheims och Statsrådet Ladaus död. lemma start(Ändteligen knep hin håle en god stek i den sednare!)kommentar Jag snattade svagdricka. Demoiselle Sahlbom var äfvenså här. Jag fick Tyska och franska bökker af Hindric. – Firade brasa. (vädret var ganska vackert)

28 28. Onsdag. Hela dagen spatserade jag ut i rummen, men fick ännu ej sticka näsan ut. Logren satt hos mig en stund, och wi lemma startdiscureradekommentar om wår resa, om Levelius & cetera. Om middagen åt jag bastant. Eftermiddagen war något tråkig: Mamma war hos Fru Brunström lemma start»en cafféspråk: franska»kommentar och jag jemte Sophie satt här och målade un peuspråk: franska. Sedermera hände bland annat att drickat och mellanmålsmjölken höllo på att rewoltera. Ett parti piquet företogs sedermera.

29 29. Thorsdag. Stark nordlig storm med litet regn och rusk; då och då sken likväl solen, och gjorde wädret gladare. Jag war första gången gudskelof ut på lemma startbronkommentar, och up i vindskammaren. Äfven gjordes en liten utfart lemma startåt tåget tillkommentar. Längre fram på dagen blef wädret utomordentligt wackert, ty det hade lugnat och klarnat. Jag var på e. m. vid bäcken och seglade omkring der. Kände litet magsjuka ånyo. I trädgården voro stickelbären fasligt retande. Jag var uppe i vindskammarn. Vi hade lemma startquarnkommentar att gå och den gick med god fart, menoriginal: med vi stadnade den snart. Holmens ungfru var död och Mormor Wacklin sjuk.

30 30. Fredag. Vi fingo weta att grevinnan Mannerheim ej war död. Vädret var oangenämt: det regnade ouphörligt. Jag mådde bätre, men åt nästan ransonsvis. På förmiddagen läste jag lemma startBardts lefvernesbeskrifningkommentar. Ingenting synnerligt vidare än att jag skref lemma startje toller je besserspråk: tyskakommentar. E. m. satt jag och läste om Bardt och hans uptåg. Föröfrigt war det något tråkigt i anseende till det fortfarande dåliga vädret, som endast då och då höll upp. Jag firade brasa, vi åto tidigt afton, och nieringningen i staden fann mig redan i säng, läsande Bardt.

|78|

31 31. Eller sista Augusti 1833 var en Lördag till natur och annarsoriginal: annar i afseende å vädret ganska hygglig. Om morgonen war det dock något kalt hwilket jag observerade då jag trefvade kring i becken. Därefter gick jag up i vindskammarn och läste lemma starti ett baskommentar 30 verser i Ovidius, hvarunder jag äfven firade brasa deruppe. Jag läste ock lemma start»ein wenig von dem herrn Bardhtspråk: tyskakommentar E. m. gick jag åter up i vindskammarn och försökte spika der men förgäfves. Deremellan war jag ned ibland, men sedan satte jag mig ned, och läste 25 verser. Således 55 verser i dag i Ovidius, det mesta jag ännu på en dag hunnit. Derefter gick jag i trädgården och trakterade mig rätt herrligt med stickelbär, vinbär, smultron och ärtskidor. Sedermera satte jag quarn i gång och malade åt madam Petterson och åt vår Beck landbond. Sist spelte jag piquet och Fortepiano och läste Herr Bahrdt på min säng.

Detta var slutet på Augusti månad, och på denna del af Journalen

Förteckning på anmärkningsvärdt:

|24||132|
Pagina
1Junii månads början
Studentexamen. 4/6.
4.Keisarns vistelse i Helsingfors. 10/6
5.Min afresa från Helsingfors 15/6.
6.Min hemkomst till Ny Carleby. 19/6
8.Midsommardagen 1833.
11.Min bröstsjukdoms början 5/7
12.Mammas hemkomst från Uleåborg. 7/7.
13.Mitt tillfrisknande – 14/7
14Nya begrafningsplatsens invigning 21/7.
16.– Augusti månads början
17.– Årsdagarne af förra årets Augustifest 2–3–4/8
18.– Frost som skadade korn och potates – natten mot 8/8 –
– Resa till Skären –
19 –Sköt min första fågel – 12/8 –
21 –– Insjuknade i rödsot – 21/8
22– Tillfrisknade 28/8 – –
|79|

32 Detta häfte innehåller 92 dygn.

33 Af dessa 92 dygn äro 24 tecknade, och bland dessaoriginal: blandessa 24 finnas 1 tredubbel och 3 dubbla – De hafwa warit:

Märkbara af första rangen:1.
D:o af 2 rangen:1.
D:o af 3 rangen:7.
D:o af 4 rangen:8.
Glada af första rangen:
D:o af 2 rangen:6.
Bedröfveliga af första rangen:1.
D:o af 2 rangen:4.
Förtreteliga:2.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Mensis memoriæ [...] ægrotans. (lat.) Månad ägnad åt åminnelsen av det förra året, också sjuklig.

  1 Axel och LouiseAxel och Louise, eller Trofast kärlek. Sann händelse från midten af 18:de seklet (1831) av Victor August Alttén.

  2 Årsdagen af den första Augustidagen. de s.k. augustidagarna, 2–5 augusti 1832, då man bl.a. firade moderns och mosterns namnsdagar samt dansade hos Hammarins (Topelius–Johanna Sofia Topelius 16/1 1833, NB 244.97).

  2 öfverflödig riklig.

  3 p. d. d. ev. pour divertir davantage, för att ytterligare roa.

  6 1½ mark ca 640 g; en mark motsvarar ett skålpund, ca 425 gram.

  7 »hade den wäldige [...] harm» anspelar på dikten »Minne af en resa i Januarii 1831» av August Lundahl, senare känd som studentsången »Snart våren, du suckande bölja» (Helsingfors Morgonblad 13/1 1832, Hufvudstadsbladet 2/8 1903).

  8 Et nihil antea cognoverat. (lat.) Och inget hade hon tidigare vetat.

  10 nära 1 fjerndels krok en omväg på ca 2,7 km.

  10 hamnfogdar storspiggar.

  10 sprang april här: sprang förgäves.

  10 Bror och SysterBror och syster eller Ånger och försoning. En familjemålning av August Lafontaine, översättning av Emanuel Bruzelius 1821.

  11 mariage ett kortspel.

  12 kariblarna slynglarna, kanaljerna.

  12 skutt kort besök; förekommit i finländsk svenska.

  13 Tretton likprocessioner gingo förbi. Under sommarmånaderna hade en rödsotsepidemi tagit fart i Österbotten, i Nykarleby kulminerade den i augusti.

  16 wår kyrka [...] 1634 Sancta Birgitta kyrka uppfördes 1708, den tidigare kyrkan hade byggts ca 100 år tidigare.

  18 mellertid under tiden.

  18 seipnät sejp (fi. seipi): stäm, art i familjen karpfiskar.

  19 droppsup brännvin med tillsats av anis, styrkande droppar eller liknande, användes som medicin.

  19 Vingtun vingtun eller vingt-et-un, kortspelet tjugoett.

  20 stöfvade strövade.

  24 Röde FribytarnDen röde fribytaren I–III av James Fenimore Cooper, i översättning av Carl Adam Iggeström 1830–1831.

  24 25 sannolikt antalet lästa verser i Ovidius (jfr 2/9 1833).

  25 graföl hos [...] barn Pedagogen Jacob Holm förlorade tre barn i rödsot i augusti, varav två begravdes denna dag. Hustrun dog i oktober samma år.

  27 un peu (fra.) litet.

  27 (Ändteligen knep hin [...] sednare!) Direktören för postverket Gustaf Wilhelm Ladau var illa ansedd till följd av den brevövervakning och -censur som försiggick inom det s.k. »Svarta kabinettet» (Nurmio, »Suomen postilaitos vuosina 1808–1870» 1938, s. 75 ff. och 87 f.).

  28 discurerade talade.

  28 » en caffé » (fra.) »på kaffe».

  29 bron trappavsatsen utanför ytterdörren.

  29 åt tåget till mot uppfarten till gården.

  29 quarn På Kuddnäs fanns en skvaltkvarn.

  30 Bardts lefvernesbeskrifning förmodligen Dr. Carl Friedrich Bahrds Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen und Schicksale. Von ihm selbst geschrieben (1790); Topelius stavar namnet på olika sätt: Bardt, Bardht eller Bahrdt.

  30 je toller je besser (ty.) ju tokigare, desto bättre.

  31 i ett bas (dial.) i ett sträck.

  31 »ein wenig ... herrn Bardht.» (ty.) litet av herr Bardh.

  Faksimile