Februari

Lukuteksti

|12|

1838 Februarius.

lemma startLjufva kind, ett snömoln lik, der solen slösande spilde sin purpurbrand! Promenader 1838.kommentar

1 1. Thorsdag. Resa. Kahra. Nattbesök af Mag. Cajanus som reste förbi. Besvärad af påflugna gäster, en Sockenskrifvare m. m. – lemma startГϱεϑαspråk: grekiskakommentar, – lemma startfille de|674| dix-cinque ans, – belletenebreuse, jolie! Il y a long temps depuis, – je me te souviens, oeuil d'ect gracieuse neglicence paroei[-]oläslig handstills de pourpre, coeur de flammes! Ce qu’on pourroit appeller frivolité, c’etoit des fauts de l’education, c’etoit la folie de la jeunesse, les souris d’un jolie coeur – j – dles levres rouges – je les ai baisées – et il faisait chaud – les petites spheres blanches – je les ai baisées et ils faisait des flammeskommentar – – – – – – – – – – –språk: franska

2 Et pourtantlemma startJamais seroit il personne quit t’aime tant? Et pourtant – beaucoup de desir, – point de repentir quand je te quittois! – Une belle ange de la memoire – point d’Eumenides! Nous nous revoyerons. – Encore une foi la flamme rencontrerai la flamme. À revoir!kommentarspråk: franska

3 S. d.Samma dag råkade wi i sälskap med den muntre Mag. Cajanus, som reste med den trumpne »Stöfvel Naukler», »Mophus» tillsammans. – Vidare sälskap med en Byggmästar Portin från Pedersöre. – Ganska trefligt. – Drucko thoddy, och skötte vår helsa på bästa vis.

4 2. Fredag. Fredags afton souperade wi i Tawastehus och fortsatte sedan resan till Turckhauta. – På T.:ta stufvade wi in oss på bästa sätt – lemma startAussi de la jeunesse, d’une autre sorte, mais point!språk: franskakommentar – –

5 3. Lördag. Om natten qued Mophus ynkeligen, ty maran red honom. På Nuckars intogs dinér – och sista glaset Madeira tömdes. Kl. ½ 8 aft. anlände till Helsingfors. Allt wäl. – Blank utgången. – Soupér hos M:lle Björkström. –

|13|

Helsingfors Fortsatt pilgrimsfärd förbi lemma startMimers brunnkommentar.

6 Altså åter Helsingfors! Helsingfors, den trånga staden, den kalla staden med sitt lampsken och sin månskenswärme. Hit strömmar landets warma blod att behörigen svalkas och stelna till ett vackert purpurfärgadt gelée. Hit skyndar kärnan af landets framtid att emot sjelfständighetens stålsköld tillbyta sig egoismens kattsjäl, underdånighetens lemma startpProteusmaskkommentar.

7 Här följer man med strömmen – och hvart? Den fria forskningens väg mot intelligensens höjder? – Det vore en för hög rigtning för wederbörandes styfva nackar. – Mensklighetens väg mot framtiden? – Politiken unnanbedes. Hwart då?

8 Theatern sluttar mot en ganska vacker fondrideau, föreställande ett solbelyst landskap med gull och gröna skogar. – Det är skada att det är målning blott; man kunde taga det för verklighet. Tittar man händelsevis bakom rideaun, så står på hvardera sidan en kosack, färdig att updraga rideaun och visa spektateurerna – – – verkligheten!

|675|

9 Men jag glömmer dagen för morgondagen. Det vilja vi ej mera göra. Vi vilja fånga ögonblickets lust. Vi wilja dyrka lifwets former blott – dess mening kommer sen – – lemma startFrisches Luft in Schweden!språk: tyskakommentar

10 4. Söndag. Med Blank middag hos Rosenkampffs och anmodad att fortfara som förr. – Westlingarne der. – Rpff om Turdin, – utfor mycket häftigt efter sin wana. – Snart är han god igen. –

11 Aftonen hos Cederman. Honom hade i går aftse mött ett äfventyr med en skjuts karl från Helsingeby som war stursk. – Trädkarl till kl. 3 på morg. −21 kop.lemma startVingt un.kommentar

12 5. Måndag. Bref till Mamma. Upwagtningar. – Cederman, Rosenlund, OHelander och jag hos Menn, Ekstein m. m. lemma startFrisches Leben.språk: tyskakommentar – Besågo ett Menageri, redo på en dromedar. – Sedan åter hos Cederman, Trädkarl m. m. –

|14|

13 6. Tisdag. Afhörde Hällström, Rein. – Visite af Cederman m. fl. Afton. Boston hos Rosenkampff med friherrliga herskapet och Blank. −1 Rub. 25 kop. –

14 Samma dag hade Aboiterna ett märkeligt möte, der de, lemma startför gamla tvistefrågans skull (betygen)kommentar, miste på engång både Inspector (Schultén) och Curator (Schauman). – Begge hafva likväl sedan återtagit sina functioner. –

15 7 Onsdag. Upvaktningar hos Linsén, Tengström och Sahlberg. – Aft. Cederman Elfving, Staudingarne, Helandrarne, Zimmerman, Öller m. fl. the hos mig. – Några spelte trädkarl. – Farbror sjöng.

16 8 Thorsdag Nordmöte under Tengström, hvarvid han gjorde den besynnerliga proposition att vi framdeles skulle disputera öfver Hegels lemma startEncyclopedie der Philos. Wissenschaftenkommentar.

17 S. d.Samma dag – Bjudning till Staudingarne. – Boston −1 Rub. 10 k. – Z. Gallenius Oboe i rummet bredvid – Slutligen en rar soupér med grynkorf m. m. som var af sjelfva D:llerne Staudinger anrättadt. Justus och Danielson talte om sin winter sejour i GCarleby. – »Stackars Löwén (Backman), sade Justus, han är nu alldeles spelt ur brädet.» – Danielson bedyrade att Emelie Lindquist war en högst aimabel flicka. Justus beskref huru glad hon varit, huru länge hon dröjt m. m. Allt detta naturligtvis ett högst trefligt samtalsämne.

18 9. Fredag.Rein. Språng för Hammarins snodder. – Gamla Thé Maja hade sin dörr stängd; derföre lemma start»pak särmen»kommentar och sedan hemma. lemma startUne très jolie fillespråk: franskakommentar »pak särmen».

19 10. Lördag. lemma startAcademisk Inscriptionkommentar, – af mig med flit och enligt öfverenskommelse med flere, försummad. lemma startVi ämnade tillvägabringa en opinions|676|yttring mot Pippingkommentar, men pluraliteten var indifferent efter vanligheten. – Pg hade talat om »sjelfklokhet hos de unga», och slutat »om än hans physiska constitution skulle, som|15| han befarade, innan kort duka under, skulle han likväl, enligt sin öfvertygelse och till sin sista andedrägt arbeta för Universitetets väl.» – – Ja väl, enligt hans öfvertygelse! Dock hvar och en göre hvad han anser rätt vara. – Men derföre må han ej vilja utrota, förquäfva eller för sjelfklok förklara hela corpsens öfvertygelse som fördömmer hans handlingar! – Gubben hade haft tårar i ögonen. –

20 S. d.Samma dag Hörde lemma startPedalharpakommentar och sång hos Thejungfrun. Sedan hemma.

21 11. Söndag. Septuagesima. Hörde Lange predika. – E. m. Visite af V. Falck. – Thé. –

22 – Hos Cederman i sälsk. med Rosendelund. – C. berättade en ganska vacker och romanesk digt om sin bekantskap med en flicka i Sibbo som ej förut sett någon annan karl än sin far. Svårt att genast weta om det var digt eller förskönad sanning. – Rosenlund åter en annan lemma startafaire d’amourspråk: franskakommentar: en bland de hyggligaste lemma startgat-connoicancerkommentar, – med plats på första radens Loge, en falsk lemma startcousin Grönlundkommentar, – fruntimmers list och lemma startpresence d’espritspråk: franskakommentar. –

23 12. Måndag. Upskjutna visiter. The. Hemma. –

24 13 Tisdag. Ovisiter hos Fru Wikstedt och hos Thunebergs. – Sedan med Blank hos Rosenkampffs. Med Intend. Engel till fjerde man drog herskapet sitt boston. – lemma startMoispråk: franskaoriginal: Moispråk: franska.kommentar studerade undertiden plancherna till Conversat. Lex.Conversations lexicon, gjorde lilla Calles Sophie upmärksam på antikens oskuld, m m. –

25 14. OnsdagSchauman har börjat ett nytt Collegium emot Pietismen för fullt auditorium. Äfven flere af den bestridda lärans förfäktare närvarande. – Det lofvar bli intressant. –

26 S. d.Samma dag – Såg upföras af Weylandt en mindre lemma startGustaf Wasakommentar; Pjesen i storhet och plan vida under det Svenska Originalet. Men det har sina goda momenter och Weylandt spelte förträffligt.

27 15. Thorsdag. Cederman, C. S:r och jag hos Mathlin. Boston och egna tractamenter, neml. pipa och tobak medförda. – En kort visite hemma, och derunder i mörkret visite af Jungfru Petterson. – Forlön för paquetet m. m. raillerie förstås. –

|16|

28 16 Fredag. Kl. 4 e. m. – blef jag storligen förvånad när dörren öpnades och in trädde min egen hedersbror Henricus Backman. – »Nå visst fan!» – Som du ser. – »Jag väntade finna dig på latbänken, men händelsevis sitter du vid boken.» – Och anledningen? – Afairer, penningar behöfvas.

29 Nära var att Mamma kommit med. –

|677|

30 Caffe först. Sedan visite hos hårfriseuren, – hos farbror Menn, salig gubben. – Sedan tillämnad visite hos Rpffs, men som der tycktes vara främmande, så bjöd mig Hejko i stället på Tyska Spektaklet, hwarest i afton gåfvos twå de lemma startuslaste pjeser (en Tysk och en Svensk. Testamentet)kommentar jag någonsin sett här upföras. – En coulisse föll undertiden ner, Bonuvier kunde i Sv. pjesen ej sin rolle och de andra råbråkade Svenskan. Hejko fick just icke det förmånligaste begrepp om vår Theater. –

31 Sedan hos vännen Essen. –

32 17 Lördag. F. m. Hos Rosenkampffs, som blefvo mycket förvånade.

33 – E. m. tillbragtes på bjudning hos vännen Essen, der wi jemväl funno gubben Hannuxela från Lillkyro, hitrest bara för ro skull. – En reputerlig hygglig Danneman! Utom honom: Oskar Forsman, nu helt alfvarsam och förändrad, samt några andra. The och Thoddy. –

34 18. Söndag. F. m. Besökte med Backman och några andra Anatomiesaln, der vi sågo barnlik, – en uterus m. m. – – Vid samma tillfälle besöktes Museum. Men till förekomm. af Cadavrens störande inverkan på appetiten för middagen, besöktes äfven den nära belägna vinkällaren, punschbouteiller tömdes, cigarrer röktes och Europeiska politiken togs i närmare skärskådande, hvarvid Ryska systemet totalt utdömdes. Emedan nu punschen i sin tour litet spökade i våra hjernor så var det nödigt att låta blåsa på oss, hvarföre vi togo lemma startIssvoschikarkommentar och åkte vida omkring. Slutligen befanns att förkylning dervid borde förekommas, hvarföre intogs hos farbror Catani en lemma startLiqueur au Vanillespråk: franskakommentar m. m.

|17|

35 Sålunda wäl försedda spisade wi middag hos Rpffs, tagande der ytterligare en aptitssup och bärande wår stora munterhet i allo förträffligt. – Efter måltiden Boston till kl. 7. –

36 Sedan med Hejkolemma startPicknickenkommentar i Societetshuset. Samlingen talrik och lysande. H. fann ej friherrinnan Kothen så skön motsvara sitt rygte; – fröken Hartman deremot (Rosina) utmärkt vacker, – englalik. – Derom kommo wi öfverens att Lischen Virenius lemma starthade starkt tycke afkommentar Emelie Lindquist, – att Ida Thuneberg var ganska söt. – Francoise med ma Tante friherrinnan. – Jeana dansade icke. – Hilda Holm som ännu vistas i Borgo mycket saknad. – Hem kl. 12. Det enda minne som öfverlefde dagen var hos H. dent englabarnet Rosinas bild. –

37 19 Måndag. E. m. The och Thoddy hos mig. Sälskapet utgjorde omkring ett dussin fullt. Det sjöngs och musicerades, pratades och röktes så att man i våra små rum, fastän med öppna spjäll, vandrade alldeles i molnen. –

|678|

38 20 Tisdag. F. m. Langensköld inne hos oss, om fröken Hartman. Porter. – E. m. hos Rosenkampffs, äfven Essen, och unga Englarna. Det bostonerades vid tre bord. Essen den enda åskådaren. – Denna gången hade jag tour, tog ett par Rubel af Collegierådet Weissenberg och Capitain Becker.

39 21. Onsdag. Nationsmöte om Statuter. Förslaget ventilerades. Undertecknad såsom lemma startledamot af Comitéenkommentar Protesterar högtideligen emot hvarje inskränkning i Terminsfesten. –

40 E. m. Thé och Thoddy hos Staudinger. När Löfven och Lantinghusen träffades, kan man tänka sig hvilka skrytsamma utlåtelser å ömse sidor vexlades.

41 En mycket treflig afton. Sedan gubbarna blifvit muntra, sjöngs rätt tappert. Thoden: fader Bergström stäm upp – – OH:r och Thodén dans m. m. – Hejko och jag åtföljdes ända hem af en hop lustiga bröder. –

|18|

42 22. Thorsdag. F. m. åkte i ett förskräckeligt yrväder med Hejko till Sveaborg för att se huru Ryssarne åkte kälke. En verkeligen intressant syn att se de smala oficerarna ofta äfven granna damer med blixtens hastighet ila ned för sina höga konstgjorda backar.

43 En skymt af M:lle Stier, lill flicka Landtman m. fl. –

44 S. d.Samma dag A: Hejko hos Freybusch. lemma startMoispråk: franskakommentar hos Cederman. Kl. ½ 9 hos Rosenkampffs, hwarest souperades.

45 23. Fredag Rosenkampff reste. – E. m. Hejko, Blank och jag Boston hos friherrinnan och Jeana. −1,90.

46 24. Lördag. Är det någon som heter Mathias?

47 E. m. Hos Thunebergs med Hejko, – bara familjen. – Den söta Ida musicerade – Hejko rätt belåten. Trefligt. –

48 Sednare, efter åtskilligt kringsvärmande, bjöd H. på soupér hos Nathan, wi begge ensamna. – lemma startSmorde osskommentar der med Engelsk porter (2 Rd. bout.) och skötte vår helsa. – Hade sedan god lust att göra några små utflygter, – hvarföre togo Iswoschik kl. 10 och reste upp till Staudingarne i Kronohagen, bullrade upp Calle och Farbror och ville ha dem ut att åka. Men »sömn är en kostelig ting» mente Farbror, – Justus kom just hem; stark ventilation war om den nu så gentila L:k–n, – men som det var något sent, stannades vid det beslutet att resa hem beskedligt, hvilket vi ock gjorde. – lemma startFrisch’ Luft in Schweden.språk: tyskakommentar

49 25. Söndag. f. m. Aug. Essen hos oss. Conversation förstärkt med Poroläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeter. – E. m. hos Essen till kl. 6. Sedan Rpffs, thé, till ½ 9 då wi begåfvo oss på lemma startMuffenkommentar i Nya Råstugan. – Det war första gången den begagnades af lemma startmobbenkommentar, – ohyggligt mycket folk. Vinsten tillföll lemma startpauvres honteuxspråk: franskakommentar. –|679| Synd och skam att så gentila, i sanning kejserliga rum skola uplåtas åt skomakare och skräddare m. m. att röka och spotta ner! – Mycket trångt att dansa. Hade den äran i ett par Francoiser. – Courtiserade M:lle Granholm, träffade fru Wikstedt. Punsch rikeligen. lemma startFreies Leben.språk: tyskakommentar Studenterna lemma startförde budkommentar med mobben. lemma startStort colorumkommentar – Sista potpourien afbröts twärt. Brunov ville commendera musiken,|19| tillställarne satte sig deremot, stort gräl upkom, damerna skyndade fort om fort sin väg, Silfverberg m. fl. fingo capitaliter ovett af studenterne. – Måste ta skeden i vackra hand. – Slutades fredligare än man hade skäl att befara.

50 26 Måndag. Ändtligen fick Hejko mynt: 4000 Rub. från Universitetet.

51 Carström och Lebell, H:s gamla vänner, hos oss. –

52 Aft. stor lemma startblusningkommentar hos Bandly på bjudning af Hejko. Sälskapet war omkr. 14 pers. starkt; the, cigarrer och punsch bestods. Mycket munter quäll, synnerligen som vi fingo sång och musik vid Bandlys piano. – Här träffade jag äfven Schale som jag ej på länge sett. – Brorskålar druckos på 99½ år; beständig vänskap svors vid glasens klang; – några af gubbarne (äfven H.) vandra hem förut; wi andra följdes åt lemma starten corpsspråk: franskakommentar kl. ½ 11 a. temmeligen muntra och förnöjda till sinnes. En mycket treflig quäll. Kostade H. 30 Rubel.

53 27 Fet: Tisdag. Fet-Tisdag. – Visite i Klinkowströms Orangeri för att köpa Hyacinth lökar. – Hejko skulle resa – litet duskiga sedan gårdagen men helt muntra ändå. – Hos Rpffs några spefulla förfrågningar angående gåriga quälln. Sedan afsked af »den söta friherrinnan!» – Kl. ½ 5 e. m. reste vännen Hejko, efter väl intagen punschwärma. Hade stadnat vid Sörnäs och helsat på Marie. –

54 Tomt i vårt lilla hus, – utom det lustiga lif som dessa dagar blifvit fördt utom hus, ha wi haft helt trefligt så länge Hejko varit hos oss. – – S. d.Samma dag Trädkarl med Cederman och Ingman +72. –

55 S. d.Samma dag Maskrad i GCarleby. – De 3 parcerna. –

56 28. Onsdag. Punsch på f. m. hos Piponius till firande af Olof Helanders afresa till Åbo för att prestvigas. – Spelte lemma starthalf tolfkommentar. +3 Rubel.

57 S. d.Samma dag Såg lemma startAline, Drottning af Golcondakommentar, en gammal men mycket söt operette, hvaruti, utom flere vackra arior, drottningens intåg ridande på en kamel som leddes af en rikt klädd Mohr, gjorde största effecten. –

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Ljufva kind, [...] Promenader 1838. nedtecknat i Promenader (häfte D, s. 149, NB 244.148).

  1 Гϱεϑα (grek.) Gretha.

  1 fille de dix-cinque [...] faisait des flammes (fra.) flicka på femton år, – mörkskön, vacker! Det är länge sedan, – jag minns dig, [ev. blick från öst] behagfulla sorglöshet, purpurkinder [ev. purpurögon], flammande hjärta! Det man kunde kalla lättsinne var försummad uppfostran, ungdomens dårskap, en kärestas leenden – j – röda läppar – jag har kysst dem – och det hettade – de små vita kloten – jag har kysst dem och de flammade. [För betydelsen av pareilles, se Törnudd, Flickan från Kahra 1948, s. 45.]

  2 Jamais seroit il [...] À revoir! (fra.) Aldrig kommer någon att älska dig lika mycket? Och likväl – mycken åtrå, – ingen ånger då jag lämnade dig! – En minnets vackra ängel – inga Eumenider [sedlighetens väktare] i sikte! Vi kommer att återse varandra. – Ännu en gång skall flamma möta flamma. På återseende!

  4 Aussi de la jeunesse, [...] mais point! (fra.) Också [här] av ungdom, av en annan sort, men inget!

  Rubrik Mimers brunn d.v.s. Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors.

  6 Proteusmask Proteus: havsgud i den grekiska mytologin; avser förmågan att vid behov byta skepnad eller ändra åsikt.

  9 Frisches Luft in Schweden! (ty.) Frisk luft i Sverige! – variation på skämtsamt ordspråk.

  11 Vingt un. vingtun eller vingt-et-un, kortspelet tjugoett.

  12 Frisches Leben. (ty.) Fritt liv.

  14 för gamla tvistefrågans skull (betygen) Konsistoriet hade föregående år fråntagit studentavdelningarna rätten att utfärda frejdebetyg till förmån för inspektorerna. Beslutet var impopulärt och flera kuratorer hade avgått i protest hösten 1837 (jfr 18/11 1837).

  16 Encyclopedie der Philos. WissenschaftenEncyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817) av G. W. F. Hegel.

  18 »pak särmen» »bakom skärmen», här: bakom lyckta dörrar.

  18 Une très jolie fille (fra.) En mycket söt flicka.

  19 Academisk Inscription högtidlig inledning av läsåret, inskrivningsdag; finländsk svenska.

  19 Vi ämnade tillvägabringa [...] Pipping Under F. W. Pippings rektorat stod studenterna upprepade gånger i konflikt med konsistoriet, bl.a. p.g.a. delningen av Österbottniska avdelningen 6/11 1837.

  20 Pedalharpa harpa med pedaler för reglering av tonhöjd.

  22 afaire d’amour (fra.) kärleksaffär.

  22 gat-connoicancer prostituerade.

  22 cousin Grönlund kvinnlig bekant av tvetydigt slag.

  22 presence d’esprit (fra.) sinnesnärvaro.

  24 Moi (fra.) jag.

  26 Gustaf Wasa skådespel av August von Kotzebue.

  30 uslaste pjeser [...] Testamentet)Die beiden Pächter, skådespel av Louis Schneider efter engelsk förlaga, och på svenska Testamentet, drama av August von Kotzebue.

  34 Issvoschikar (ry.) hyrkuskar.

  34 Liqueur au Vanille (fra.) vaniljlikör.

  36 Picknicken subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  36 hade starkt tycke af liknade mycket.

  39 ledamot af Comitéen oklart vilken kommitté Topelius avser; våren 1837 hade han ingått i en arbetsgrupp som skulle fästa uppmärksamhet vid uppförandet bland studenterna och väcka liv i avdelningens verksamhet, hösten 1837 hade han valts till censor med uppgift att vaka över disciplinen inom avdelningen.

  44 Moi (fra.) jag.

  48 Smorde oss smorde kråset.

  48 Frisch’ Luft in Schweden. (ty.) Frisk luft i Sverige! – variation på skämtsamt ordspråk.

  49 Muffen subskriberad danstillställning för borgerskapet.

  49 mobben här: det lägre borgerskapet.

  49 pauvres honteux (fra.) utblottade ståndspersoner.

  49 Freies Leben. (ty.) Fritt liv.

  49 förde bud skrävlade; förekommit i finländsk svenska.

  49 Stort colorum Mycket oväsen.

  52 blusning fest.

  52 en corps (fra.) i samlad trupp.

  56 half tolf sannolikt ett kortspel.

  57 Aline, Drottning af Golconda komisk opera från 1828 av Gaetano Donizetti efter franskt original, uppfördes av Weylandts teatertrupp.

  Faksimile