Augusti (–2.)

Augusti (–2.)

Lukuteksti

|23||267|

Augusta 1842.

1 Augusta är nu månadsskrift – Augusta är ej sällan den älskwärdaste af årets 12 döttrar – Mer än någonsin wore hon det i år med sittn glada, soliga, warma blick, sitt jemna, lyckliga lugn, om icke – om icke rosorna vissnade af sorg på grafven och de tysta kullarnes antal vexte. Det är hårdt att mordenglarne just i lifvets skönaste blomningsdagar rycka sina valda offer från dagens ljus och rosornas doft. Wi, som efteråt lefwa, lida och le en liten stund, wi sucka och sörja, att det herrliga på jorden så snart förgår, – och erinra oss, att äfven wi skola wissna en gång. Men Gud är evigt god, full af nåd och salighet. Han dömmer öfver wåra dagars början och slut, och wårt arma, trånande hjertas suckar lyssnar han huldt uppå. Herren dömmer öfver lif och lycka, Han låter oss ej förkrossas utan tröst. Hans heliga, goda, nådiga wilja ske!

2 Augusti 1. M. Den första Augusta samlas en sångförening, bestående af quartetten A. Backman (Pacius), A Nordgren, C. E. Ekholm och Z. Topelius i nedra salongen af Lithenska Fåfängan; begifwer sig derifrån upp till Lithénska hotelet, ser familjen resa ut till Alörn, dricker thé, sjunger agreabla quartetter i öfra salongen, kastar en blick till Lindquistarna, som göra visite hos Collander h. e.hoc est M:lle Hanelius – promenera sedan och gå hwar till sitt. – P. S. – Collander gick ut – Wilh. Essen for genom staden till Fontell: på bruket lågo 7 personer i lemma startnerffeberkommentar: »wåra sötungar är’ sjuka nu.» – Och en sötunge sade några veckor derefter adieuspråk: franska.

3 Lithenska salongen – hvilka minnen! Och hvad har den ej sett denna winter, då jag war borta! Den såg äfven den 24 April – ett minne förmer än månget annat!

4 T. 2. Catharina. Gratulerar wår goda Mamma. – A. en stund på Bholmen|24| Promenerar derifrån norrut – till Kullen, »der min glädje hvilar.» Det glänser rödt på den, det är en frisk och älskwärd ros, ditlagd af någon vänlig hand. En annan gång fann jag en krans på kullen – jag|1136| känner icke handen, som den knutit, ty modrens war det ej, – men jag ville kyssa den af tacksamhet.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    2 nerffeber tyfoidfeber, tyfus.

    Faksimile