April

Lukuteksti

|37||213|

Aprilis.

1 1. Tisdag. Slask och ruskwäder – Tyskarna annoncerte: lemma startDer Leichenräuberspråk: tyskakommentar – Föreläsningarne fortforo att wara inställda – lemma startMyllymatskommentar hos R–pffs – E: m: klockan 6 att se Leichenräuberspråk: tyska. Köcher, en acteur från Tyska theatern i Petersburg spelte Avelli förträffligt – Han blef äfven utropad – Föröfrigt war pjesen grym i hög grad och liksom marterande för inbildningen tillagt av utgivaren

2 2. Onsdag. Klockan 9 om morgonen till Runeberg, hos hvilken jag anhöll om att få lemma startskrifwa ämnenkommentar hvilket lemma startbiföllkommentar – Satt hos honom en stund och lemma startdiscureradekommentar – Efter middagen hos R–pffs fick jag det arbetet att lemma startrispa lapparkommentar åt Moster till ½ 5 – Att dricka the hos caffejungfrun

3 3. Thorsdag Föreläsningarna öpnades nu åter – På Linsens collegium och sedan att höra på Beckers historiska collegium – E: m: På Laboratoriumoriginal: Laboratorum chemicum i 2 timmar – Tyskarne spelte lemma startDas Leben ein Traumspråk: tyskakommentar deri Weylandt spelte Sigismund – På wårt tobaksmöte som nu åter war ganska intressant.original: intressant lemma startSe härom mitt protocollkommentar

4 4. Fredag. Skref till broder Franz Michael i Orisberg – Betalte uppassning – Att fäkta – Allt intressantare blifver denna lection – Om eftermiddagen försummade jag åter Bonsdorffs collegium – Började på det Latinska Ämnet: lemma startStat sua cuique diesspråk: latinkommentar

|38||214|

5 5. Lördag. Om förmiddagen en timme i Laboratorium Chemicum – lemma startMonsieur Robsahm, le maitre de languespråk: franskakommentar – E: m: klockan 4 på lemma startdisputations|136|mötekommentar å nationsrummen; Snellman, Stenbäck och C. Essen – Lånte från bibliotheket lemma startGöz von Berlichingenkommentar och lemma start2 delen af Franzens arbetenkommentarMusikalisk soiree, ej af mig bivistad – Erhöll bref af broder August Essen

6 6. Söndag Ritade åtskilligt på f. m: Robsahm här, gubben war så förnöjd – Med Levelius till R–pffs och spelte der lemma startpar och påkörarekommentar – Om e. m. skref jag till Uleåborg, kl. 7 till thejungfrun och att söka Stauding, Cederman etspråk: latin Lewelius – Satt sedan hemma wid wår skrifpulpet –

7 7. Måndag. Mitt bref på posten, hwarifrån jag äfven uttog ett af broder Hindric – bekymmer angående Sahlbergs framkomst – E: m: en liten stund på Laboratorium – Till Stauding etspråk: latin Cederman; myllymats – The, bestådt af brodren Cederman – Hemma skref jag 1½ timme lemma starten suitspråk: franskakommentar

8 8. Tisdag.Linsens collegium och sedan att fäkta – – Snöslask och ett gräseligt före på gatorne – Strax efter middagen speltes myllymats, jag lemma startblefkommentar 6 gånger – På Bonsdorffs collegium, han läste nu om metallerna och sade sig nästa Tisdag ämna läsa Mineralogie hwaråt många gladde sig – Hos Thunebergs tillagt av utgivaren

|39||215|

9 9. Onsdag Om f: m: på ett ryck till Laboratorium; men då min lemma startsociusspråk: latinkommentar ej war der wände jag om – På Lampenii auction fram och åter – Robsahm – E: m: på ofwannämnde auction från ½ 4 till 6, men böcker såldes, men jag köpte ej deraf – Klockan 6 måtte det warit Schulzens financers genius som narrade mig att gifwa honom 1 Riksdaler – lemma startDer Wasserträgerspråk: tyskakommentar speltes – Denna wackra opera hvilken skall wara så herrlig att se på Stockholms operatheater, war här ett intet, bortskämd genom dålig orchester och några illa utförda roller. Jag war ej nöjd med densamma –

10 10. Thorsdag. Allt ännu ett horribelt slask – Skref uti chemien – E: m: klockan ½ 4 med Blank att anmäla mig till Sahlbergs priwata collegium hwarvid wi så när drunknat i gytjan – i Måndag blir det första Botaniska – På auctionen – inropade några små pjeser – Sedan med CedermanThorsdagsmötet; det war ganska intressant genom frågornas wärde. Uti frågan om Österbotniska nationens delning kunde anses som en lycka eller olycka talte Stenbäck mycket kraftigt, sant och bra – där till klockan nära nio. –

11 11. Fredag Linsens collegium. Nu inträffade en post utan att jag hade något bref, hwarken att emottaga eller expediera; det har blifvit sällsynt. Att fäkta. – Slask – E: m: på bokauction – der inropte jag åtskilliga mindre pjeser – Aftal med bror Cederman att i Söndag gå på picknicken –

|40||216|

12 12. Lördag. Om förmiddagen flitig på laboratorium; visit derstädes af någre oinvigde – Derifrån hem, efter uniformsrock, sedan att köpa billett|137|er till Picknicken åt Blank Cederman och mig sjelf – lemma startMonsieur Bygden il mne nme connu pas.språk: franskakommentar – Om e. m. och aftonen illa fast för det ämne som jag i morgon skall inlämna i anseende till phrasens obegriplighet – Åh, jag slår hela den saken ur hågen tillagt av utgivaren

13 13. Söndag Mindre för piqueniquens skull än för den glädje mig genom Logren wederfors tecknar jag denna dag med glädjens mindre tecken Jag satt nemligen lugn och nöjd vid vår pulpet och skref under det den nyssfödda wåren då och då helsade mig med en zephir genom det öpna fönstret, då – inträdde ofvannämnde man, i går aftse till staden kommen, och medförde utom nyheter 5 bref åt mig, säkert det största nöje han någonsin förskaffat mig – Blank och jag hade tänkt på en liten promenad, den blef med glädje åsidosatt – Brefven voro: 1:mo från Mamma, andades såsom alltid den ömmaste moderskärlek – 2:do från vännen Hindrik; hvilken likstämmighet oss emellan i känslor och tänkesätt, värdige broder! 3:io från Syster Sophie. Barnslig systerlig tillgifvenhet i några rader som i correcthet öfverträffad hennes är.|41||217| 4:to från A. Dyhr – öppet och ärligt – 5:to från C. F: Nyberg. Innehöll underrättelse om hans sjukdom – – – Dessa woro nu de bref som förskaffade mig en glad förmiddag – – Cederman & Staudinger här, en släng Robert – Med Lewelius till R–pffs hwarest jag lemma startsurpreneradekommentar ma Tantespråk: franska med ett bref instucket i servietten. Myllymats – Skref till Sophie – – lemma startKlockan 7 med Cederman och Blank på picknicken. Der war en ansenlig folkmängd – »Se omkring dig bror Cederman och förblindas icke af de otaliga ljusen och de skönas ännu mer blixtrande ögon; – det fägnar mig att wi lyckligt utstodo mönstringen och nu befinna oss i den stora hopen af cavaljerer – Märker du den der stolta sköna med de skälmska ögonen och det fina lemma startlöjetkommentar som spelar kring den vackra munnen? det är studenternes beprisade 16åriga Psyche, Mademoisellspråk: franska Olivia Aschan – Ser du henne[-]oläslig handstil som andtruten och warm står der bredvid den pygmeiska förpickade fjäsande oficeren och då och då undan sina mörka ögons långa sidenhår kastar en blick på den vackre Svensken hvilken overksam betraktar de dansande. Gif akt! nu börjas valsen. Gud tröste oss, den här tjocka herrn framför oss skymmer ju alldeles bort den förtjusande utsigten; – nå ändteligen steg den grobianen åt sidan – Ser du hur det paret swäfvar fram, densamma med swarta florsklädningen som jag nyss talte om, huru säll tyckes icke hennes hufvudet kortare cavaljer fästa sina ögon på den tjuserskan – Nå men kära bror du glömmer att säga hennes namn – Kors, det är ingen Mamsell Stier|42||218| dyrkad lik en gudinnar af stadens oficerare som hvilka vid slutet af hwarje|138| dans så när springa andan ur sig för att normaliseringoriginal: att förr än andra wara så lycklige att få säga henne ett ord, eller kanske till och med vinna hennes hand för nästa dans – Låtom oss fortsätta wår mönstring af skönheterna vi finna nu bätre tillfälle dertill sedan alla satt sig – Ah, se der! hit åt den sidan, bredvid Grefvinnan Armfelt, sitter ju fröken Hartman, hoffröken och snart friherrinna von Kothen – Ack det aldrasötaste lilla änglahufvud man kan tänka sig! Du ser dig förwånad om, ja bror lilla, ett år härefter hoppas jag wi få se en sirlig lemma startnegligéekommentar omsluta det täcka ansigtet – Baron Kothen måtte äfven tänka på något dylikt efter han ser så eftertänksam ut – eller – han må väl inte heller wara jalou på oficeren der som så ifrigt genom lorgnetten betraktar hans utkorade; deri skulle han ha orätt ty jag är säker på att han är souverain öfver hennes lilla hjerta – Wändom oss nu hitåt, vi behöfva icke gå långt förr än vi se Mamsell Lagerlöf och den yngre Mamsell Aschan, ochså twenne täcka flickor – hon der med röda klädningen är fröken Numers, ser hon icke bra ut? Ett stycke härifrån vandrar med lifliga steg fröken de la Chapelle och Mamsell Weckman, bredvid dem ser du en liten täcker unge af lemma start10 årkommentar som tyckes bilda sig till en skönhet af första rangen, hon heter allmänt den vackra mamsell Holm – Nu har du sett de förnämsta, min bror lilla, ett förtryter mig dock neml. att Fröken Aurore Stjernwall, Finlands berömdaste skönhet ej är här uppe; med henne äro de andra att jem|43||219|föra som gratierna med skönhetens gudinnakommentar» Eder triumph är icke fullkomlig I stolta sköna, öfver mig hafven I ingen seger vunnit, en vet jag hvars blå ögons uttryck är mig kärare än edra lågande blickar hvars hjerta kanhända skönare än ert är en säker borgen för dens afundsvärda lycka som engång kommer att äga henne –uttolkad chifferskrift – – Walsade ett slag, och dansade en quadrill – Hem klockan nära 1 om natten –

14 14. Måndag Skref till Mamma i sällskap med Herr Blank – Bref på posten af broder Franz Michael, hwari han omnämner sin önskan att jag den 26 i denna månad borde wara på Orisberg; en nästan ogörlig sak – E: m: på Sahlbergs collegium för första gången, vid hemkomsten derifrån gick jag up på rectorscancelliet för att höra hwad der förehades angående lemma startstudenternes owäsende på spectakletkommentarChydenius, den syltfoten, påyrkade carcer och relegation – utslaget upsköts till Tisdagen den 22 – Vid utgåendet stampades horribelt. Träffadeoriginal: träffade Stenroth

15 15. TisdagLinsens collegium; sedan att fäkta – Skönt, herrligt Majwäder. E: m. en timme på Bonsdorffs collegium – Ifrån Universitetshuset uttågade en lik-procession (man wore frestad att tro att det war lemma startLibertas|139| Academicaspråk: latinkommentar som begrafvades). Den döda war Academiæ|44||220|Waktmästarens dotter, en ung flicka om 15 år som warit litet rubbad till sitt förstånd – Till thejungfrunCajus Silius Italicus

16 16. Onsdag På förmiddagen en stund på Laboratorium och till StaudingerBlank och jag skulle koka ägg, men det lyckades oss ej bättre än att af 10 st. sprucko 7 sönder och woro nästan oätbara – E: m: Läste Ovidius – Ut att spatsera lemma startun peuspråk: franskakommentar, till spectakelhuset hwarest lemma startgafkommentar lemma startDie weisse Dame von Avenelspråk: tyska, en komisk Operakommentar

17 17. Thorsdag F: m: en stund på laboratorium – Till Lampeniuses att lösa ut mina der inropade böcker, hvilket dock ej blef af – E: m: Ovidius – På f: m: satt äfven Logren här och jag gjorde en visit hos Keckman hvilken war mycket hygglig, talte om lemma startpappas Runorkommentar och bad mig hämta hit de första häftena – E: m: På Sahlbergs collegium och sedan på Nationsmöte, hwarest några mindre vigtiga frågor afhandlades –

18 18. Fredag En wacker wårdag. F. m: att fäkta – E: m: På Bon Bref af broder Franz Michael som inwiterar mig till sig till den 26 dennes – Omöjligt! – E. m: På Bonsdorfs Collegium; der cirkulerade en kallelse till allmänt möte till förmån för de inför disciplinscommissionen anklagade – klockan 6 på detta möte. En ansenlig mängd war kommen|45||221| tillsamman, mer än 200 – C. Ehrström tog först till ordet och föreslog en deputation till Rectorn, men råkade vid ett inkastadt yttrande att en sorts afbön äfven skulle äga rum, att stöta sig med några af de i saken inblandade – – Flere äldre kamrater af åtskilliga nationer öfverlade nu, och resultatet blef att deputerade ytterligare skulle från hwarje afdelning utses för att härom besluta – Corpsen utströmmade i massa – – Åt ägg om aftonen tillagt av utgivaren

19 19. Lördag: En stund på Laboratorium – Ekelunds Juridiska Disputation, men den hörde jag ej – Nationsmöte angående gåriga frågan – Ahlstubbe och Stenbäck deputerade – Academisk concert, ej bivistad af mig – Yngre Ekebohm här med hwilken jag gick ut att spatsera – Till Björkströms och spisade risgrynsgröt – Skref Latinskt Ämne: lemma startInertis est nescire quid sibi liceatspråk: latinkommentar – Fullmåne – Vid månans sken som spridde silfrets glans, uti mitt rum igenom fönsterrutan –

20 20. Söndag Inskref ämnet. Robsahm här kl. 8. Till Runeberg och fick ut mitt förra – Sedan med Cederman Stauding etspråk: latin Alcenius i Lutherska kyrkan. Der afhörde jag Gudstjensten till slut; deras orgel och sång tyckte jag om. Predikan war medelmåttig, Messan uselt utförd – Inseende det orätta i min försummelse har jag föresatt mig att oftare gå dit – – – E: m: Lorenz Mathesius här; med honom till Cederm. & cet. Med dem spatserade|140| jag ut. Försedda|46||222| med pipor wandrade wi ett stycke utanför nya bron, wände oss sedan om till botaniska trädgården och sprungo natthugg i det gröna – Hem kl. 8, men dessförinnan gjorde vi en högersväng inom staden – Wid min hemkomst suto der några herrar wid trädkarlsbordet. En af dem, Dreyer erbjöd mig sin lemma startcontramarkkommentar från spektaklet, hvartill jag naturligtvis ej sade nej – der speltes lemma startDrei Tage aus dem Leben eines Spielersspråk: tyskakommentar, en ryslig pjes tillagt av utgivaren lemma startMin Mathildas förening med Gudkommentar.uttolkad chifferskrift

21 21. Måndag. Skref till Henric Backman och Albert Dyhr med posten. Logren satt här och inlemnade en liten lapp – Ifrån postcontoret uttog jag bref af broder Nyberg, ett lemma startbjörnabrefkommentar för Logren som blef litet perplex vid det han öfver min axel läste detsamma – 1 Rub. 50 kop. af hans skuld till mig – På Hällströms collegium. E: m: På Sahlbergs dito: Gubben läser så fort.

22 22. Tisdag. Att fäkta, och förut på Linsens Collegium tillagt av utgivaren Cajus Silius Italicus – E: m: kl. 6 att köpa billett till Svensken lemma startHæffners Terpodion concertkommentar – Lefve Svenskarne! ........nland! – Kl. 7 på concerten. Det war werkeligen ett sublimt nöje att höra de smältande i hwarandra helt och hållet öfvergående accorderne – Det gafer blott pianotoner och är isynnerhet lemma startegnadkommentar för accompagnemang af alfvarsam eller melancholisk sång – Åhörare och åhörarinnor bestodo af det förnämaste och skönaste Helsingfors har att upvisa – Fröken A. Stjernwall såg jag –

|223||224||225||226|

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Der LeichenräuberFerdinand Avelli, oder Der Leichenräuber (1830), melodram av Charlotte Birch-Pfeiffer, uppfördes av J. A. Schultzs tyska trupp.

  1 Myllymats mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  2 skrifwa ämnen Topelius skrev övningsuppsatser för Runeberg på latin och svenska (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 52).

  2 biföll pro bifölls.

  2 discurerade talade.

  2 rispa lappar dra eller plocka sönder (tyg)lappar; SAOB har detta belägg av Topelius.

  3 Das Leben ein TraumDas Lebe ein Traum, tysk bearbetning efter Calderon, vid tiden en klassiker på teaterrepertoaren.

  3 Se härom mitt protocollPro Memoria angående våra Thorsdagsmöten. 1834 (NB, 244.107, s. 560).

  4 Stat sua cuique dies (lat.) För envar är [döds]dagen bestämd. Vergilius, Æneis 10, 467.

  5 Monsieur Robsahm, le maitre de langue (fra.) Herr Robsahm, språkmästaren.

  5 disputationsmöte sammankomst för disputationsövningar inom Österbottniska avdelningen, huvudsaklingen på latin.

  5 Göz von Berlichingen pro Götz; historiskt skådespel av J. W. Goethe (1773, övers. 1814).

  5 2 delen af Franzens arbetenSkaldestycken II (1828) av Frans Michael Franzén.

  6 par och påkörare kortspelet två herrar och en narr.

  7 en suit (fra.) i ett sträck.

  8 blef förlorade.

  9 socius (lat.) kamrat.

  9 Der Wasserträger opera i tre akter av Luigi Cherubini (musik) och H. G. Schmieder (text efter J. N. Bouilly 1800).

  12 Monsieur Bygden [...] pas. (fra.) Herr Bygden, han kände inte igen mig.

  13 surprenerade överraskade.

  13 Klockan 7 med Cederman [...] gudinna även i Ephemerer, »Utdrag ur Hr Pegasenhjelms Dagbok*» (2006, s. 59–62).

  13 löjet leendet.

  13 negligée spetsmössa med långa knytband, företrädesvis använd av gifta kvinnor.

  13 10 år pro 11 år; mamsell Holm var född i oktober 1822.

  14 studenternes owäsende på spectaklet Ett tjugotal studenter hade konsumerat smörgåsar, supar och punsch, behållit mössorna på samt fört oväsen på teatern. Rektor Pipping kallade studenterna till förhör och ärendet blev en fråga för universitetets disciplinskommission. Alla inblandade utom den student som uppträtt i nattrock, undgick slutligen straff.

  15 Libertas Academica (lat.) akademiska friheten.

  16 un peu (fra.) litet.

  16 gaf pro gafs.

  16 Die weisse Dame [...] komisk Opera av Adrien Boïeldieu (musik) och Louis Angely (text efter Eugène Scribes libretto 1825).

  17 pappas RunorSuomen kansan vanhoja runoja ynnä myös nykyisempiä lauluja 1–5 utgivna av Zacharias Topelius d.ä. (1822–1831).

  19 Inertis est nescire [...] liceat (lat.) Den dummes lott är att vara ovetande om vad som passar honom. Seneca, Octavia, 465.

  20 contramark kontramärke, inträdesbiljett; SAOB har detta belägg av Topelius.

  20 Drei Tage aus dem Leben eines Spielers melodram i tre akter av Louis Angely efter franskt original av Victor Ducange.

  20 Min Mathildas förening med Gud Mathilda Lithén deltog i nattvarden i Stockholm (Sofia Topelius–Topelius 28/4 1834, NB 244.94).

  21 björnabref kravbrev.

  22 Hæffners Terpodion concert G. W. Haeffner uppträdde med »Kompositioner för det nyligen uppfunne Instrumentet Terpodion», ett klaverinstrument vars ljud påminde om blåsinstrumenten i orkestern.

  22 egnad pro egnadt.

  Faksimile