November

Lukuteksti

|62|

November 1836.

1 November infann sig efter wanligheten wåt om fötterna och röd om näsan.

2 1 Nov. Tisdag. = Componerade theser för morgondagen. – Visite af Mathlin och Fredrik Nylander, den sednare trygg och rolig. –

3 2 Onsdag = Blanken drog en gammal sopha hem som knapt syntes duga till kökets behof en gång. – Men Blanken wiste råd. –

4 Visite hos Gubben Hällström; inbetalte Öllers lån, och bockade mig med lemma startmina theserkommentar. Dessa theser grundade sig hufwudsakligen på en jemförelse mellan Romerska folkets och Romerska lemma startspråkkommentar inre natur och yttre öden. –

5 lemma start»Thesis I. Indolem linguæ gentis cujusdam cum indole ipsius gentis comparandam esse existimamus. Quod imprimis de lingua atque gente Romana valere videtur.»kommentaroriginal: videtur.språk: latin

6 lemma start»Thesis VI Atque nobis videtur linguarum studium, sive antiquarum sive recentiorum, alterum alteri non esse postponendum, neque plenum dicendum esse studium linguarum recentiorum, nisi antiquarum cognitione nitatur.»kommentaroriginal: nitatur.språk: latin

7 lemma start»Thesis VII. Le stile c’est l’homme!»original: l’homme! Buffon!kommentarspråk: franska

8 Dessa mina 7 Theser ventilerades kl. 6–9 om aftonen inför nation och i närwaro af Inspector Prof. Hällström. Respondens war Henrik Mathlin, Ord. opponenter: Z. Gallenius och Jacob Wigelius, Extra ord. Törnudd och Piponius. – Opponenterne sade sedan att jag slog bra ifrån mig. –

9 3. Thorsdag. = Ett det grymmaste och ursinnigaste yrwäder. Ottas gymnastik; – Denna inrättning är mycket rolig, och det är glädjande att se hwilka framsteg man gör i lemma startvoltigeringarkommentar, på trädhästar och dylikt. Stud. Algebra och afhörde Rein som las om Peru. –

|489|

10 4. Fredag. = Stud. historie. Bref af morbror Calamnius, ang. Fru Herlins pension, för hwilken orsaks skull jag gjorde visite hos Snellman, magistern, hwilken förmälte att samma pension allaredan war afsänd. –

|63|

11 5 Lördag = Nationsmöte. – Derifrån kl. 8 a. till brodren Cederman och d:o Cederberg, hos hwilka Ingman och jag drogo en liten händig trädkarl, så att när wi wandrade hem, war klockan 6 på morgonen. Man ser det war en Trädkarlsperiod. – Detta oaktadt spelade ingen af oss af passion eller behof, och förlust och vinst blefwo merendels kopeker.

12 6. Söndag. = Rusk och yrwäder. – Efterm. lemma startMyllymathskommentar hos Cederman, sedan på aftonquisten ett litet lemma startcucukommentar eller trädkarlsparti hos undertecknad, bestående af Cederman, Cederberg, och Justus Staudinger. –

13 Kl. 12 kom Blanken hem från picknicken och berättade att Wille Roos warit så artig och frågt efter undertecknad. lemma startQuelle bonheur!språk: franskakommentar

14 7 Måndag. = Stud. Arithmetik. Bref af Mamma om bröllop på Smedsbacka. Kl. 11 på quällen hemkom Blanken med åtskilliga lemma startfuntfaddrarkommentar, hwilka suto och spelte lemma starthalf tolfkommentar till kl. 3 på morgonen. – Kl. ½ 12 ledsnade jag och lade mig. –

15 8 Tisdag. = Ymnig nederbörd. – Studerade Blumenback. – Plösch, och converserade sedan med Rahmen i Litterära ämnen. –

16 9 Onsdag. = Inlöste Meyerska bokauctionsinropet som steg till 7 Rubel. – Nationsmöte om den blifwande Termins festen. Äfwen war der Tidning, som innehöll en afhandling om arbetsamheten, jemte: skapelsen förbättrad, etcet.

17 10. Thorsdag. = Nu war det frusit, samt föröfrigt klart och behagligt wäder. – Jag erinrade mig sista höstens sidenswansperiod, och den tiden då jag skrinnade till staden och läste lemma startAlgier och Pariskommentar. –

18 I dag icke något sådant. Stud. historie etc. i 9 timmar.

19 11 Fredag =

Terminsfest.

20 Redan länge hade tillställarne, Ludwig Östring m. fl. lemma startfjäskatkommentar och arrangerat, redan hade bjudarna, Franz Snellman, Fredr. Nylander m. fl. sprungit och complimenterat; det återstod nu endast att såwäl gäster som intressenter skulle hålla arrangementerna till godo, och på wåra nationsrum i Kisileffs stenhus vid Senatstorget och Unionsgatan, göra oss och wåra anrättningar heder. –|64| Kl. 6, 7, ½ 8 infunno sig småningom wi och wåra gäster, hwilka sednare woro talrikare än någonsin förr, emedan wid detta tillfälle alla Academiens lemma startpatreskommentar woro samt och synnerligen hitbjudne. –

|490|

21 Nerwander öpnade festen förmedelst ett tal, hwaruti han tillkännagaf att twenne inlemnade poetiska skrifter ansetts wara förtjenta af priser: nemligen det ena: lemma startNattstyckenkommentar en cyclus af Lyriska digter, af L. Stenbäck, belöntes med stora priset, uplästes och wan allmänt bifall. – Det andra: Prestdottren på landet, ett litet dramatiskt försök, wann det mindre priset, men förf. hade ej gifwit sig tillkänna. – Man undrade och gissade kors och twärs hwem det kunde wara. Några gissade äfwen på mig; men jag kände den sanskyldige som war brodren Rahm på hwilken ingen gissade; ej heller fingo de af mig någon uplysning derom. –

22 Vidare föreföllo ordenteligat wanliga skålar och tal, lemma startsecundum morem et consuetudinemspråk: latinkommentar. – Punschen hade i allmänhet god afsättning. Bland nya bekantskaper, eller rättare brödraskaper woro: bröderna Helander, F. Snellman, Kemmer, m. fl. – nyckelordTermins fest – –

23 Herrar Patres woro i allmänhet rätt trefliga, suto många ända till kl. 12, och när Laurell gick, som war den sista, war wäl klockan 32. – Nerwander ledsagades kl. 1 blott ett stycke, då han undanbad sig widare; härwid skulle hurras, men det blef lemma startettn skräckelig kattmusikkommentar.

24 Aftonen war i allmänhet ganska treflig: – mot slutet öfwerbewiste jag brodren Cederberg med 4 grundeliga skäl att den hwita kakelugnen i salen war swart. – Andra sådana disputationer föreföllo mellan Laurell och Woldstedt, samt många andra. –

25 Kl. war 3 om natten när wi gingo, och ännu lemnade dit mången efter. Woldstedt t. ex. et companie, wandrade directe till Sparbanken. –

|65|

26 12. Lördag = Mitt lilla nattwak tog jag igen och sof till 9. –

27 E. m. I Gyldéns Seminarium disputation lemma startde mortespråk: latinkommentar. Herrarna äro icke särdeles mägtiga Latinare, Adjuncten icke undantagen. –

28 – Ett partie Cucu hos Schale; Cederman m. fl. der ... Denna tid kunde kallas Cucuperioden, men den war hwarken lång eller ifrig. Alltemellanåt musicerade jag, och pianot föreföll mig mycket intressantare. Schale är ändtligen åter frisker karl och tar Pianofortelectioner hos Pacius.

29 13. Söndag. = Okyrka, och för öfrigt ett snöigt wäder.

30 Baron war nu hemkommen. Wi spelte Schack och jag blef matt ibland inom några drag. – Kl. 4 gick jag bort och kl. 7 på afton kom der en liten händig friherrinna till werlden.

31 nemligen: Olga Sophie von Rosenkampff.

32 Moster satt wid bordet ännu om middagen, blef derefter litet illamående och osynligt. Inom några timmar war der en person mer i huset.

33 – Samma afton skref jag till Mamma och wiste af ingenting, men Rosenkampff hann skrifwa med samma post. –

|491|

34 – A. Helander, Olof, satt hos mig och wille weta mycket om NyCarleby, der hans mor warit född, och der han lofwade helsa på mig. –

35 14 Måndag. = Man tänke sig min förwåning när jag andra dagen kommer till middagen och finner allt lemma startbeställtkommentar, sjelfwa lemma startadviskortenkommentar redan tryckta. – Moster war något matt och swag, men gaf godt hopp. –

36 E. m. En stunds Cucupartie hos brodren Cederman. – Föröfrigt skall jag säga att jag gör annat än spelar ochså. Examen rycker närmare; jag är ganska jemt sysselsatt. –

37 15 Tisdag. = Stud. Schottens theologie. – Nu fick jag redan se både moster och lilla friherrinnan. Denna war lik brodren, rultig och fet, klara blå ögon, twå hakor, och i nacken ett utmärkt wackert långt mörkbrunt hår.

38 Aft. fick hos thejungfrun tag i Mathlin, d. w. s. han måste ro ut med ett par koppar thé.

39 16. Onsdag. = Auction och Nationsmöte – Ludwig Östrings disputation; der blef han rätt skamlöst angripen af L. Stenbäck, som talade om lemma startprima elementaspråk: latinkommentar. –

40 = Hos oss, d. v. s. hos Blanken, infunno sig Thunebergarne, samt wåra grannar Magistrarne Ahlquist och Lind. Boston efter wanligheten. – – Sedan de gått spelte jag ett partie Schack med Blanken.

|66|

41 17. Thorsdag. = Rein las om Luther. Jag försummar min chemie för den intressanta Rein. – Spelte Schack med baron som beswärades af den tråkiga capten Becker. – Detta må jag kalla till Schackperioden, hwilken räckte till Termins slut. Om aftonen spelte jag med Blanken och fick honom matt.

42 18 Fredag = Både för och eftermiddag schack med brodren Rahm. – lemma startMorgonbladet stod en curiosité, angående Major A–sköldkommentar. –

43 19 Lördag. = Snö. – Uti Gyldéns Seminarium disputerades lemma startde eloquentiaspråk: latinkommentar. Jag kom med brodren Bodén uti en förskräckelig Latinsk dispute som föranleddes af min indelning: lemma starteloquentia objectiva, et subjectiva (quæ vero aut vera est, aut falsa)kommentar.språk: latinGyldén gaf mig rätt. –

44 20. Söndag. = Okyrka. Satt tillika med baron inne hos moster som nu fullkomligt genomgått crisis, och är nära restituerad, undant. en ledsam tandwerk. – Här speltes åter Schack. Den beständiga öfningen hade förbättrat mitt spel, och – o under! Jag fick werkeligen min goda baron till matt! – War det under om jag på hemwägen gick och lyfte näsan mot skyn. – Här sprang en lindansareflicka hwars far hette Machowirth. En fru sprang omkring med en talrik: lemma start»seynoriginal: seyn sie so gütig! meine herrn, geben sie doch dier Mamsell ein wenig Trinkgeld!»språk: tyskakommentar Hon kunde med skäl säga Trinkgeldspråk: tyska, ty strax efter såg Ced:n hela sälskapet i ett rätt lyckligt tillstånd.

|492|

45 21. Måndag. = War Opost. Moster war i dag åter oppe.–

46 Min goda Hindrik B. är bra lat att skrifwa. –

47 22. Tisdag. = Stud. Algebra. – Ochså gör jag dageligen gymnastiska framsteg. – Afhörde Plösch och spelte ett litet partie Cucu hos Cederman. – Schale hade haft bref af Frosterus; förmodeligen beställningar.

48 23. Onsdag. = Försummat Gyldéns Seminarium för skrinnisens skull, hwilken nu ligger så lockande blank öfwer sjön. Ochså tumlade wi rätt muntert deromkring och togo en rasande god motion. –

49 Samma dag inlemnade jag på afdelningens Tidning en versstump med en förwillande signatur; det war egentligen råsk, och jag ångrade mig sedan; men lemma startlapprikommentar i det hela!. – Om den fick ett och annat recenserande löje, så tar jag ej döden deraf.

|67|

50 24. Thorsdag. = Skref till bröderna Öller i GCarleby och Alfred Backman i Wasa. – Tände eld på Helsingfors, NbeneNote bene lemma startCardusenkommentar. –

51 25. Fredag. = Kl. 6 om afton beundrade jag hos thejungfrun Lilla Findi som war mycket snäll och gjorde förwånande konster. – lemma start»Na, Findi,språk: tyska sade frun, zeige nun das du gute Erziehung erhalten hat und mache mir keine Schande! Nun! alalalalo! Siehst du, du solst uns diese karte herausnehmen welche der Herr ausgezogen hat. Nah! Suche, ey Findi, suche das Kart hervor und sey geschwind! Ah! getroffen – Sie darfen nur das Kart anzusehen, meine herrn.språk: tyska»kommentar

52 26. Lördag = Stort Nationsmöte angående Nerwanders nya project. »Mina herrar, sade Nervander, wi komma alla öfwerens derom att afdelningens anda på sednare tider förfallit betydligen. Wi behöfwa icke wara särdeles skarpsynta för att se den löshet som widlåder wår förening och den splittring af hwilken den hotas. – Det finnes mången bland eder som för hwilken en stor del af afdeln. fortfar att wara okänd, och mången för hwilken hela afdeln. existerar blott vid Terminsfesten och widoriginal: wi afgifternas liquiderande. – Det är derföre jag wille lemna till edert bepröfwande ett project som skulle åsyfta en närmare förening mellan medlemmarne, hwaraf det hela skulle erhålla långt större fasthet.»

53 Projectet innehöll hufwudsakligen att afdeln. skulle delas i ett slags lemma startcenturierkommentar, 10 i hwar afdelning, hwarigenom skulle vinnas en närmare förening mellan dessa 10 sinsemellan. Sedan skulle dessa centurier alla wara förenade i ett helt, hafwa samma intressen och werka för samma ändamål. – Deruti att alla dessa utgjorde ett enda helt ligger just finessen; men just deruti a ligger äfwen ett farligt förstörelse ämne fördoldt, hwilkent, så snart den allmänna andan icke aflägsnat sig från denna sin ståndpunkt, ofelbart|493| skulleoläsligt p.g.a. skada medföra total uplösning af alla band och föreningar. – Det är efter något sådant som oppositionen genast famlade, ehuru de ej kunde göra sig klart att under nuwar. förhåll. wore ingenting att befara. – Nerv: tillade: för att wara ändamålsenligt, måste detta project utgå från afdelningens almänna anda, såsom en historisk utveckling af dess institutioner, och i annat fall är jag den förste att votera dess förkastande. Oppositionen war strax i början stark, och jag tror att projectet aldrig går igenom.oläsligt p.g.a. skada

|68|

54 27. Söndag. = Okyrka. Jag satt hemma och skref till Mamma och Hindrik B. Till den sednare om W:a Roos, en scen från picknicken: En, twå, tre, en, twå, tre, fyra, en, twå, tre, fyra, fem, – nemligen oficerare. –

55 28. Måndag = Bref af Albert Dyhr och Logrén. – Samma dag inlöste Bl:n. ett auctionsinrop, nemligen ett flygelpiano som han kommit öfwer för röfwarpris, 80 Rub., och det är säkert wärdt 300 Rub. –

56 29. OnTisdag. = Prof. Rein slöt Finska historien, sägande: »jagoriginal: jag är i nästa vecka så uptagen af Tentamina.» Det låter godt, tänkte jag, nu skall man upkasta en god plan för examen. – Jag wiste ej att det snart skulle bli lemma startfatalierkommentar i fråga. – Snöslask i dag.

57 30. Onsdag. = På förmiddagen berättade mig B: – Tentamen hos Nordström Fredag kl. 9 morg. – Såå, tänkte jag. –

58 Blankens Pianoforte hemkördes på f. m., ver skulle ha warit ofanteligen roligt för mig, om jag ej haft annat att tänka på. Om aftonen woro Strömborg och Thunebergarne här. S. stämde instrumentet; med Öfv Leutn. spelte jag schack och wi blefwo hwars en gång.

59 Kl. 9 gingo herrarne och låfte komma igen.


 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  4 mina theserTheses quas in conventes Ostrobotniensium die 2 Nov. 1836 defendunt Z. Topelius et Henricus Mathlin (NB 244.135, s. 25–27; även i Vasenius II, s. 54 f.).

  4 språk pro språkets.

  5 »Thesis I. [...] valere videtur.» (lat.) Första tesen. Vi bedömer, att den naturliga beskaffenheten i språket hos en viss folkstam måste jämföras med folkstammens naturliga beskaffenhet. Detta synes gälla framför allt för det romerska språket och den romerska folkstammen.

  6 »Thesis VI [...] cognitione nitatur.» (lat.) Sjätte tesen: också för oss synes, att språkforskningen inte – vare sig av forna eller mer moderna – får anses den ena mindre värd än den andra; man kan inte heller säga, att språkforskningen är fullständig, om den inte stöder sig på undersökning av äldre språkforskning.

  7 »Thesis VII. [...] Buffon!» (lat. och fra.) »Sjunde tesen. Stilen det är mannen!»; sentens av Buffon.

  9 voltigeringar luftsprång.

  12 Myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  12 cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  13 Quelle bonheur! (fra.) Vilken lycka!

  14 funtfaddrar kamrater, såta vänner.

  14 half tolf sannolikt ett kortspel.

  17 Algier och ParisAlgier och Paris år 1830 av Ludvig Rellstab (anonym översättning 1832).

  20 fjäskat skyndat, jäktat.

  20 patres (lat., här:) professorerna.

  21 Nattstycken Lars Stenbäck tog in flera dikter i sviten »Nattstycken» i Dikter I (1840), andra publicerades i tidningar.

  22 secundum morem et consuetudinem (lat.) enligt sed och vana.

  23 en skräckelig kattmusik ett förskräckligt oljud.

  27 de morte (lat.) om döden.

  35 beställt ombesörjt.

  35 adviskorten meddelanden eller tillkännagivanden i kortform.

  39 prima elementa (lat.) första grundsatserna.

  42 på Morgonbladet stod [...] Major A–sköld första avsnittet av J. L. Runebergs följetong »Tillrättavisning och grundlig vederläggning af Helsingfors Morgonblads ofog mot framl. Öfverste-Lieutenanten B–sköld, jemte bref till Redactören, som skall lära honom mores äfvensom jus fasque, af goD äRlig Soldat» i Helsingfors Morgonblad 18/11 1836.

  43 de eloquentia (lat.) om vältalighet.

  43 eloquentia objectiva, [...] aut falsa) (lat.) objektiv vältalighet, och subjektiv vältalighet (som dock är antingen äkta eller falsk).

  44 »seyn sie so gütig! [...] Trinkgeld!» (ty.) var så goda, mina herrar, och ge mamsell litet drickspengar!

  49 lappri strunt.

  50 Cardusen piptobaken.

  51 »Na, Findi, [...] meine herrn.» (ty.) Nå, Findi, [...] visa nu att du fått en god uppfostran och dra inte skam över mig! Så! alalalalo! Ser du, du ska ta ut det kortet åt oss som herrn dragit. Nåh! Sök, Findi, sök fram kortet och var kvick! Ah! träff – ni behöver bara titta på kortet, mina herrar.

  53 centurier här: underavdelningar.

  56 fatalier d.v.s. bråttom.

  Faksimile