Februari

Lukuteksti

|13|

1840 – Februarius

lemma startTackar ödmjukast, jag har intet tid ty jag skall resa bort nästa wår! – Saphir, Anekdotbusen.kommentar

1 Februarii den första! – Och vid den sista bör en god början gjord vara. Wi wilja wara vid god tröst – och lefva helt för målet. Bort då för en stund Ioriginal: i sköna tärnor (pluralis o ve!) med edra lemma startsireniskakommentar formers förhexande magt – och gif plats en stund, min egen flicka (singularis Gudskelof!) du milda öga, blanda intet bort mig nu. Och herrar lemma startsociispråk: latinkommentar till höger och venster med edra bostonbord, edra pipor och glas, gif plats, gif plats! – Och du min klåfingriga penna – och du min lilla lilla lilla smula poesie – låt bli att sväfva ut en stund. – I höge wålnader från gamla Alexandria, skänk mig en fläkt af eder outtröttlighet – gif mig en smul’ af ert pedanteri! – O, må jag, intill halsen sjunken i ett haf utaf skolastiskt lemma startdamkommentar, ej nånsin vända ifrån lemma startPindens toppkommentar min blick. Dit hunno ju så många före mig, och deras tal som pusta bredvid mig i samma obequäma kamp är legio. – Ack vore jag deruppe ren och lemma startcoronatus laureaspråk: latinkommentar!

2 1 Lördag Den första Febr. studerar jag Geographie – och Withander berättar att han åkt förbi Emelie i Ohriwesi.

3 2 Söndag. Rotteck. Törne m. fl. middag hos Rosenkampffs.

4 E. m. M:lle Ehrström och unga Elfsbergena. – Wi försökte walsa och se glada ut, men det ville ej ha sig rätt. – Ungdomarna hade respekt för gouvernanten – och o quinnolist! – Ett blad på hkethvilket Alfred hade skrifvit: Amalia, du söta flicka – uptogs mycket kallt.

|14|

5 Hos Wahlunds soupera Blank och jag. – Och se lilla Maria – är hon från Arboga? – Jag är från Wermland jag – och har varit mycket i Arboga|958| ochså. – »Ja han är förlofvad der, sa B. – med en rådmansdotter»original: rådmansdotter – – Åh kors, det kan inte vara någon annan än Rådman Silfverling – och känner herrn Lagman Montan och hans döttrar? – »Skulle jag inte känna farbror Montanoriginal: !Sophie är förlofvad nu – »jag vet det, med häradshöfd. Söderholm» – Ja, jag tror det var med honom – Hilda lär väl ochså vara fullvuxen nu – »Jaa – Hilda blir vackrare än Sophie – hon har så vackra ögon»original: ögon – ja hon hade det, mins jag, et etc. etc. – Och Marie och jag blefvo i hast som gamla bekanta. (O ve! o ve! der hade vi det olycksaliga pluralis igen!)

6 3 Måndag. Rotteck. – och Nybakad adel. – »Hvarföre må de la Chapelle ha begärt att hans dotter skulle få behålla sina adeliga privilegier?»original: privilegier? – »Åh, sa’ Becker, förmodligen derföre att hon skall slippa inquartering» –

7 4. Tisdag. Öller och Nordensvan hjelpa quällen att gå. – Den hade nog gått lemma startaf sig hjelpkommentar – ja sprungit.

8 5. Onsdag. Engströmarne anlända till staden – och medföra ullstrumpor åt vårt bolag – prisad vare Mammas omtanke!

9 76 Thorsdag. Visite af Trankel – och hemma – Falckens gifva en lysande souper – men vid deras soupeer tyckes hänga ett öde – i fjol dog fru Ramsay samma dag – i dag åter fru Wasenius

10 87 Fredag – oSpektakel – Besök af Molander och Engströmarna.

11 8 Lördag. Utslag i lemma startgradualskrifningenkommentar – och den courieusa händelsen att Asplunds ämne fick 1 Laudatur – 2 cumlaude – 5 admittitur|15| och ett improbatur. Resultatet blef till sist approbatur. Wi lemna för lemma startdennakommentar våra reflexioner öfver en så olika modification af omdömesförmågan å sido.

12 S. d.Samma dag Togo vi emot; hvilket sker alla dagar 8–9 f. m. och alla Lördagsquällar. Och infunno sig i dag – några af mina kronhagiter, för hkahvilka arangerades ett bostonpartie.

13 9 Söndaglemma startOpicknickerkommentar! Si jag föraktar eder i grund.

14 Unga Elfsbergena förkorta quälln – och promenade till en symamselle och – Sophie olycklig öfver sin spelning – och Amalia spelar – och Wilhelm Essen – och lemma startJäntan ja, Jäntan ja allt uti gröna lundenkommentar. Ungdomarna mera ogenerade i quäll – Wilhelm och Alfred bort på picknicken. Och Sophies ring och diverse persilja. –

15 10 Måndag Om Lottning – och Hemma. –

16 11 Tisdag. Kl. 4 e. m. Lottning till Candidatexamen – och riktig lemma startTychoBrahedagkommentar, l:mo lemma startlät Wacklin tubba sig och gaf mig god dagkommentar, 2:do lemnad för vind och våg måste jag sluta mig till Bolaget Lundahl et Nylander hkashvilkas planer äro för mig alldeles heterogena. 3:tio Fingo vi den allraförsta|959| examensdagen, den 11 Maji – 4:to lemma startLopp jag 4 resor förgäfves åstadkommentar att söka Lundahl, och 5:to blef jag af allt detta kolmörk i hågen – kastade mig på min säng och visste ingen råd – lemma startDoch es sey!språk: tyskakommentar Nu är jag vaken – och lemma startfrisch an’s Werkspråk: tyskakommentar – Genast i quäll las jag historie till 1. –

17 12 Onsdag. – Och nu med Isvoschik till Nylander – och planer för Tentamina och Becker

18 13 Thorsdag. Men knapt har jag börjat, så kommer strax en parenthes. F. Snellman hämtar bjudning på lemma startstortwättkommentar till Borgströms, och för att ej lemma startgifva lastarenom rumkommentar, så lemma startmag seynspråk: tyskakommentar. Och der finna wi hundradetals ung- och ålderdomar – och af ynglingar en hel legion.

|16|

19 Wi begifva oss då ut i verldsbullret och walsa lemma startRosewaltzenkommentar. Wi dansa Françoiser m. m. med M:lle Ehrström – som aldrig förr varit på någon större privatbjudning i Helsingfors – med F. Gottsman som omöjligt låter förmå sig att skicka en smula namnam till sin Alfred – med lilla Tengström – med Lina Borgström som anmärker att lilla fru Möller såg nog ung ut att vara mor till M:lle Henriette – etc. – Wi skicka en mandelkrans åt unga Elfsbergena som varit bjudna men ej sluppit, korteligen – wi gjorde vårt bästa, men det hjelpte intet – och alla strömmar och berg, och alla Rosewaltzer i hela verlden kunde ej fylla vår lilla Emmys plats i Borgströms salong.

20 Jag trodde intet att Herr T. skulle komma, sade Fru B – »och är Herr T. mycket rädd om sina verser? – Runeberg sade när han var här sist att han gerna ville se dem – Herr T. hade skrifvit redan hos honom – nu vet jag ingen annan råd än att skrifva och begära dem af Emelie» – Ochså Consuln mycket artig – »och gör nu intet blotta formalitetsvisiter.»

21 14. Februarii Fredag – St. Valentins dagAug. Essen beskrifver winterdagar i NyCarleby

22 15 Lördag – lemma startAcademisk Inscription.kommentarThesleff kostar på ett tal – men derunder lemma startdejeunerar jagkommentar hos Justus Staudinger – och föredrar kronoby osten – Bref af HejkoEmelie på hvar rad – och en comisk förtjusning – Hemgående betraktar jag stenhuggarne vid kyrkan och puffas bakifrån af en obelefvad åkarkamp – slår näsan i backen – och blöder några droppar – och måste i min förargelse le åt detta à la Fagerström. – A. lemma startMediciner bostonerkommentara hos oss – det är olidligt och jag lemma startechaperarkommentar med lemma startmina Vestgöther och Longobarderkommentar till A. Essen.tillagt av utgivaren

23 16 Söndag – Diner hos Rpffs – diverse statsråder m. m. – Sedan hemma – och föraktar den sköna lemma startGriseldakommentar – och sveper mig in i forntidens töcken.

|17||960|

24 17 – Måndag Opost, och bal hos vårt Geheimeråd och – den föraktar jag.

25 18 – Tisdag. Gubben Thg – och Justus – och lemma startMuikroms blusningkommentar – och på quälln Fredrik Hg – och hela dagen Schwerin

26 19 Onsdag. Ungarna Elfsberg E. m.s visite hos Rpffs – och Amalia ganska vacker – Skada att jag ej har tid – och lust. –

27 20 Thorsdag. Hemma med min farbror Schwerin – ingen Christen menniska vill komma med mig till Rein – det börjar bli ängsligt – mina många lemma startassessorerkommentar talar jag ej om .. –

28 21 Fredag. Och midt bland Assessorerna – en bostonquäll hos Staudinger – temligen mechaniskt – och af en slump – och vore jag alltid så litet besvärad af passion för och i spel!

29 22 Lördag – Lördags Soiree – Thuneberg m. fl. bostonera – Willebrandt sjunger

Jäntan ja, jäntan ja,

allt uti gröna lunden, å ja – etc.

31 och thy oaktadt odrägligt tråkigt – ty jag har ingen gnista lyrik inom mig nu – bara Burgunder, Vestgöther, Vandaler och mera sådant godt folk – –

32 23 SöndagLillström – viger in mina Tentamina – A. opicknick – Utan hemma – och lemma starto triste ane! triste ane!språk: franskakommentar stackars sorgsna åsnehufvud, huru skulle du väl ochså frestas att låta frisera upp dig till en picknick!

33 24 Måndag. – På Tidn. en synnerlig lemma start»Mäster Noels prophetia om Napoleon»original: Napoleon fr. år 1542kommentarRepititioneroriginal: Repitititioner – och till kl. 3 slagen –

34 25. Tisdag. Nu lemma startin nomine dominispråk: latin!kommentar – Kommer Nder med? – Nej – jag far då ensam, anmäler mig hos Rein – hos Sjöström – i sälskap med Molander och Hackzell. Ochså en god del af denna natt strök med –

35 26 Onsdag.

I. Tentamen i Historien – ½ 11–2 e. m.

36 Rein human, tranquil, älskvärd som alltid. – Börjar med allmänna charak|18|terer. Medeltidens charakteristik – hierarchien och dess fall – orsakerna dertill – feodalväsendet och dess förfall – lemma starten snäf afkommentar korstågen – munkordnarne – Chaliferne – asiatiska dynastier – – 18 seklet och dess krig – visan om slaget vid Rosbach – sedan Svensk och Finsk historie, som i synnerhet gick ypperligt. – Och under allt detta vaggar gubben så sakteliga i sin gungstol, och ser treflig ut – kl. nära 2: nog kan vi vara nöjda|961| nu – och – lemma startunter unsspråk: tyskakommentar – är Herr Prof. nöjd med wår Tentamen – »Jaa – nog lär det vankas 2 Laudatur» – (lemma startFideskommentar måtte vara grundelig, ty han berättade för Collan om oss, och det kom ut att wi haft en lemma startbålt grannkommentar tentamen.)

37 lemma startQui bene cœpit dimidium operis habetspråk: latinkommentar – vore det så!

38 S. d.Samma dag e. m. hade vi ett Curatorsval lemma startper hapsenklunskommentar – och gjorde den erfarenhet att wi Nordbotningar måste tänka som magistern 4 gr på en sak, innan wi lemma startknysa ordetkommentar .... En dum sed mången gång!

39 Resten af dagen skolkar jag bort. – Behöfs en sextondels paus – ty jag lemma starttrottadekommentar de sista dagarna i min skalle allt hvad trottas kunde –

40 27 Thorsdag. – Nu WachlerLundahl och Nylander läsa till Rein. –

41 28 Fredag. Opost och diverse tankar. Mörka drömmar – onda aningar – och hvad skall en så lång tystnad betyda?

42 29 Lördag. Betyder intet värre än tröga pennor – I dag hade jag bref. De må bra – lilla cadettes grefve – och noter och piecer. –

43 Lindequist och några andra – en lång lördagsquäll.

44 29 Februarii! lemma startauf wiedersehenspråk: tyskakommentar 1844 – 1844. –

45 Flyg min tanke! – flyg ut i tiden och speja hur skyarne gestalta sig på min lefnadshimmel! – Men nej, – flyg ej långt – kretsa trångt kring dina närmaste mål – du behöfs, min fattiga tanke, på närmaste håll.


 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Tackar ödmjukast, [...] Saphir, Anekdotbusen. ur »Anekdot-busen. (Af Saphir.)» publicerad i Helsingfors Morgonblad 13/9 1838: »Ursäkta, jag hinner ej höra er anekdot till slut, ty jag måste resa bort nästa vår!», källan torde vara Humor! »»»Wo bist Du?»»».Eine kritische Vorlesung über eine humoristische Vorlesung des Herrn M. G. Saphir 1838.

  1 sireniska förföriska.

  1 socii (lat.) kamrater.

  1 dam damm.

  1 Pindens topp här: höjden av vitterhet; i grekisk mytologi är bergskedjan Pindos Apollons och sånggudinnornas hem.

  1 coronatus laurea (lat.) med lagrar krönt.

  7 af sig hjelp pro av sig själv.

  11 gradualskrifningen skrivprovet pro gradu, som prövade studenternas kunskaper i latin och förtrogenhet med vetenskaperna inför magistergraden; Topelius avlade provet 30/5 1839.

  11 denna pro denna gång.

  13 Opicknicker picknick: subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  14 Jäntan ja [...] gröna lunden »Jänta å ja’», värmländsk folkvisa upptecknad av Fredrik August Dahlgren.

  16 TychoBrahedag benämning på var och en av de 33 mest otursamma dagarna under året enligt äldre folktro, 11 februari var en av dem.

  16 lät Wacklin tubba sig [...] god dag lät sig Wacklin övertalas och övergav mig.

  16 Lopp jag [...] förgäfves åstad skyndade jag mig förgäves.

  16 Doch es sey! (ty. eg. Doch es sey was es sey!) Dock är det nu så!

  16 frisch an’s Werk (ty.) friska tag.

  18 stortwätt här: stor danstillställning, stort kalas.

  18 gifva lastarenom rum ge anleding till kritik.

  18 mag seyn (ty.) må så vara.

  19 Rosewaltzen möjligen Rosa-Walzer für das Piano-Forte op. 76 (1836) av Johann Strauss d.ä. (25/4 1839).

  22 Academisk Inscription. högtidlig inledning av läsåret, inskrivningsdag; finländsk svenska.

  22 dejeunerar jag äter jag frukost.

  22 Mediciner medicinare.

  22 echaperar flyr.

  22 mina Vestgöther och Longobarder Topelius läste medeltidshistoria, Fredrik Bogislaus von Schwerins Grund-linier till staternas historia (1811–1813).

  23 Griselda Friedrich Halm, Griselda (1835), dramatisk dikt i fem akter, uppfördes på teaterscenen i Helsingfors av Pierre Delands svenska teatertrupp (fritt behandlad efter tyskt original).

  25 Muikroms blusning (av fi. muikku, siklöja) fest med löjrom.

  27 assessorer här: bekymmer.

  32 o triste ane! triste ane! (fra.) o sorgsna åsna! sorgsna åsna!

  33 »Mäster Noels prophetia [...] år 1542 Det andra inslaget i en tredelad artikelserie i Wasa Tidning med titeln »Napoleon och Profetiorna.» handlar om astrologen Philippe-Noël Olivarius och hans förutsägelser om Napoleon (WT 15/2 1840).

  34 in nomine domini! (lat.) i herrens namn!

  36 en snäf af en skymt av.

  36 unter uns (ty.) oss emellan.

  36 Fides gunst.

  36 bålt grann oerhört förträfflig.

  37 Qui bene [...] operis habet (lat.) En god början är halva arbetet.

  38 per hapsenkluns här: oförhappandes.

  38 knysa ordet säga ett ord.

  39 trottade fyllde (till bristningsgränsen).

  44 auf wiedersehen (ty.) på återseende.

  Faksimile