November

Lukuteksti

|171||1088|

November 1840.

lemma startO ett intet, en skuggbild, en dröm! Hwad kunde det ochså annat vara? Skuggor, drömmar, menniskans arfslotter. Ett evigt sträfvande, ett rastlöst kringdrifvande på den vilda oceanen. Emilie FlygareKyrkoinvign. i Hammarby.kommentar

1 Det är höst. Snövindarna blåsa och vågorna sucka tungt emot stranden. Men jag söker att få fotfäste i verlden och hålla mig uppe mot lifvets stormar. – Tiden blir lång ibland, fast den borde vara kort. Men det skall bli bättre. –

2 1 Söndag. – Kyrka. Melart. – lemma startPicknickenkommentar föraktar jag – lemma startpardon ma jolie cousine, vous etiez icispråk: franskakommentar. – Helander.

3 2 Måndag Opost. De Egyptiska gräshopporna. Den hvita till ytan. OWirberg. lemma startDet Preussiska paret: Wilhelm v. K. war en fabriksegare som med sin unga vackra nygifta fru Bertha v. H. reste från Stettin till Petersburg. Midt under en stormig natt stötte fartyget mot en klippa och sjönk. Besättning och passagerare räddade sig med knapp nöd på klippan. Men klippan var naken – utan skydd mot den skarpa snöblandade hafsvinden – de båda pasagerarne voro halfnakna komna från bädden – dertill genomwåta – och fröso ihjäl, mannen efter 7 timmar, hustrun efter 9 – men besättningen räddade sig efter 12 timmars lifsfara till fasta landet. – Detta är den korta berättelsen om en Romantiskt rörande olycka – Jag såg de båda som blifvit hvarandra trogna i dödenkommentar – Mannen war starkt bygd – hustrun lång, smärt bygd och vacker ännu. De voro båda döda af förkylning: inflammation i lungan. –

Ve den som stadigt uppå lyckan trodde;

i lifvet är blott vanskligheten sann.

Den bleka döden kysste dessa läppar

der lifvets rosenröda lycka brann!

|172|

5 3 Tisdag. Corrigeras i Finskan. – lemma startFigarokommentar och lemma startGauthierkommentar föraktas.

6 Boston hos Justus Staudinger.

7 4. Onsdag Bref till Alfred Backman. lemma startSophie mal disposée.språk: franskakommentar Hemma.

8 5. Thorsdag. Rådfrågar Moster Ursin: kan jag söka Stipendium på min Candidatexamen allena? – »Wi ska se åt – Nej – men 8 §. kan tydas ditåt – åberopa den.» – Men tydningen befanns sedan alltför skrufvad och jag lät bli. –

9 Lulle om lemma startDon Juankommentar och Figaro. – Hemma.

|1089|

10 6 Fredag lemma startJacta est alea!språk: latinkommentar Det är bestämdt – efter många skiftande planer – efter många wankelmodiga tankar är det bestämdt: Jag går till Rein – med en tryckning öfver bröstet går jag dit. »Jag anser det som en skyldighet att hos Herr Prof. anmäla mig såsom sinnad att fortsätta mina studier för Philos. Licentiat examen i den Philos.-Natural och Almän Historiska Classen.» – »Så – jaså – det är mig kärt – Herrarna är’ ännu få på den banan» »Wi är’ det. Tillika bör jag nämna att jag ämnat speciellare winlägga mig om Historien och anhåller att få weta Herr Prof:s fordringar derutinnan.» – »Så. Nå jag känner nu Herr Mag:s kunskaper i allmänhet förut – det återstår då att Herr Mag. speciellare fäster sig vid staternas inre utveckling – studerar RaumerSchlötzer, – och Nordiska Historien m. m. – och kan jag tjena med böcker så vänd sig till mig. Det skall vara mig kärt att än vidare språka med Herr Mag.»original: Mag. o. s. v. Och jag gick – lättare – stadigare – såsom man är när man länge sväfvat och ändtligen känner fast mark under fötterna.

11 Och gick till J. J. Tengström med samma anmälan – Men se farbror Joh. Jacob tog en ganska twetydig min. »Här är nu många som ämnat åt samma håll: GrönbladCygnæusPiponius –»original: – – »Jag wet det, men kan omöjligt göra afseende derpå.» – »Nå har Herr Mag. Laudatur i Historien?» – »Ja. – Jag har förut varit bestämd åt ett annat håll, och derföre mindre än jag bort winlagt mig om Philosophie. –»|173| – »Ja det är wore wisst bra att ha färdigt Laudatur i sina saker» – – »Men jag har nu ämnat någon tid uteslutande winlägga mig om Philosophien och ber att få weta Herr Prof:s fordringar. –» – »Nå efter Herr Mag. slår sig på Historien, så will jag ej wara så sträng – utan läs då Philos:ns Historie, Michelets Rättsphilosophie, Plato om Staten – m. m.»

12 Och wi skiljdes – sedan jag icke låtit mig bekomma.

13 Dagen derefter gick jag till Sahlberg. – Gubben såg förlägen ut – Mig wederfors den äran att anses som Rival till filius. »Ja det är visst bra att några slå sig på den banan ochså. Det är blott olyckan att NaturalHistorien är sammanslagen med så heterogena Wettenskaper.»original: Wettenskaper. Jag nämnde om min Historie – det gjorde gubben blidare – och ganska humant önskade han mig lycka till detta steg.

14 Det är då så, och jag vill gå så långt jag kan. – Men ofta när jag hör mina Medicinska vänner tala om sin sak – då blir det mig ängsligt i hågen; jag tänker på min barndoms älskade plan och min ungdoms utsigt – mitt bröst blir beklämdt af något som har starkt tycke af ånger – men steget är taget – jag har walt efter bästa förstånd och efter lång|1090|varig sjelfpröfning – Gud pröfvar bättre; ett menniskoöga kan lätt ta felt. Men

15 lemma startHäroriginal: »Här står jag. Jag kan ej annat. Gud hjelpe mig. Amen.original: Amen.»

16 (Luthers ord)kommentar

17 Sp. VIII. Op. 5. Don Juan.

18 Det war samma dag jag första gången såg Don Juan oder Der steinerne Gastspråk: tyskaGrosse Oper in 4 aAufz. – von Schikaneder, Musik von Mozart.språk: tyska Detta berömda foster af en lättsinnig tid, förebilden för så många imitationer – såg jag nu och fann pjesen utan särdeles värde, men musiken stor, djup, herrlig, ofta obeskrifligt smekande, ofta hemsk och obegriplig.

lemma startSeyoriginal: »Sey ohne Furcht, mein Leben,

kom in mein Schloss hinein.kommentaroriginal: hinein.»

20 Men det är först en tid efteråt, sedan intrycket kondenserat sig, som man kan säga: Mozart är beundransvärd. – Stycket gafs väl. Julia som Leonora, Johanna som Elvira, Olivier som Leporello, och i synnerhet Hornicke som Don Juan spelte gentilt. Fullt var huset.

|174|

21 7 Lördag. Ansöker Stipendium – med åberopande »så väl af förut aflagd lemma startStipendiat-kommentar som sedermera undergången Phil. Candidatexamen, å hvilken sednare betyg i afskrift medföljer.»

22 S. d.Samma dag Mediciner bostonera hos Blank, och som jag tog mig friheten finna sälskapet tråkigt spelte jag lemma startMariáskommentar hos Essen.

23 8 Söndag. Okyrka. Diner hos Thunebergs en famillespråk: franska – Blott Tapenius och Blank. – Frun och Bk – generadt förhållande. – Duett mellan Ida och Yolanda. Bättre är der nu att vara sedan Ida kom hem.

24 S. d.Samma dag föraktas lemma startKean, dram i 4 akterkommentar. – Grimmert – en gammal betjent – upläste en Recension öfver Don Juan i Fredags. »Bäst af alla spelte Herr Grimmert. Dernäst Hornicke och Julia R.»original: R. lemma start»Herr Nielitz spielte Octavio mit seinem gewöhnlichem Feuer – Der Marmorpferd war zum Erstaunen gleich – und das Feuerregen im Schlussoläslig handstil erweckte ein unerhörtes Entzücken.språk: tyska»kommentar

|1091|

25 9 Måndag

Österbotningarnas Årsfest på Cajsaniemi.

26 firas hädanefter alltid den 9 Nov. Samlingen ej fullt så talrik som förra året. – Aftonens intressantaste företeelse war J. J. Östrings Biographie mästerligt tecknad af Holsti. »Östrings charakter, anmärkte H., hade mycket tycke af hans jemna, lugna, lågländta födelseort, Nerpes, – utan höjder men ochså utan dalar. Han war en af dessa helgjutna själar som fullända sitt arbete inom sig sjelfva, – som utöfva mera inflytande på sin omgifning än de sjelfva emottaga. Men Hos Ö. war detta inflytande redan märkbart under skoltiden, liksom sedan bland hans kamrater vid Universitetet, men sådant att man följde honom utan att veta det, och utan att deraf finna sig på något sätt generad till sin sjelfständighet.»

27 Widare utwecklade H. gången af Ö:s idéer – hans kärlek först för den Classiska, sedan för den Moderna Tyska, sedan åter för den Classiska och sist för den Bibliska Litteraturen – och inblandade dervid allmänna Reflexioner poläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeå sitt eget träffande sätt.|175| Ämnet och dess utförande wäckte allmänt intresse. – H. sjelf war inspirerad deraf – »Den Jucka Ö., sade han sedan, war en så intressant charakter att det lönade mödan att riktigt studera honom.» – Men i en sak tog bror H. felt. – »Om sin Condition i NyCarleby plägade Ö. säga att den war ett tomt blad i hans lif, på hvilket endast stod att läsas: thoddyglas, lemma startdroppsuparkommentar m. m.» – Detta kan aldrig ha warit Ö:s alfvar. – Wäl kom han i Nby i sälskap med Neuman och andra vänner af samma halt, men fann han ej der något bättre, så war det hans eget fel; Och jag wet likväl att han fann. – Ö. war ej den man som så kunde misskänna sina bättre vänner – och bland dem lilla Thilda Lithén, för hvilken han bestämdt satte ett innerligt wärde på. – Men väl är det sannt att han troligen ej fann några sympathier för sina intellectuella sträfvanden. – »Och, anmärkte wi sedan, – säg oss, bror philosoph, hwad är det för ett tomt blad, på hvilket något står att läsas? Nej lemna du vackert bort thoddyglasen om ditt arbete trycks.»

28 Som talare uppträdde Ingman, Simelius, A. Essen, Topelius, J. Roos – alla för första gången – samt Helander med ett ganska ampert tal till »Herrar Academiska Lärare» – deri han upmanade dem att träda i Porthans fotspår. Härtill svarade Linsén ganska modest. – – Vid detta tillfälle lemnade äfven den Södra afd. – »i sitt förehafvande troget understödd af den Norra» – Cygnæus en Silfverkanna af 350 Rubels värde med Finsk Inscription – hvarvid A. Essen höll tal och verser|1092| afsjöngos, författade af J. Roos. – Dertill svarade Cygnæus: »Mina herrar! det finnes stunder hvilka man aldrig kan glömma och känslor hvilka man fåfängt söker att uttala. Goethe har på något ställe sagt att den som engång varit i Neapel kan aldrig blifva olycklig. – Så kan jag äfven säga att jag aldrig skall känna mig olycklig sålänge jag behåller minnet af er vänskap» m. m.

29 Aftonen hade sin trefnad. Bland yngre gäster anmärkes Upsalakamraten Berndtson – och Phil. Dokt. Grönblad. – Wi lefde lemma startvon frischenspråk: tyskakommentar, och då wi ännu engång vid Cygnæi port drucko öl ur hans kanna, slog klockan 4 på morgonen.

|176|

30 10 Tisdag. A. – Gårdagens mödor repareras genom badstu. Lejonet Elfving och F. Awellan följa exemplet. – Hemma.

31 11. Onsdag. Frost och Snö. – lemma startHegels Encyclopediekommentar – Min mening är att genom philosophien Curera mig för en svår sjukdom: ytlighet i studier – och komma mig till en skarpare upfattning af saker och ting. – S. d.Samma dagMeyers auction partituret till lemma startRossinis Elisabetta à 4 mainskommentar för 2 Rubel.

32 12. Thorsdag. Regn, Hegel och Hemma.

33 13 Fredag. Bref af Sophie om 12 Soiréer i NyCarleby. En prisvärd, en nätt inrättning. Sälskapslifvet är snart sagdt den enda bildningskällan i småstäderna. Derigenom – så wida det är friskt och okonstladt – skall väl den gamla rosten hos mycket hederligt och beskedligt folk småningom nötas bort. Utinam fiat!språk: latin O att det måtte ske!

34 14. Lördag. Språng med Collanders Commission till Wallenstjerna. – Förälskad i – en nunnan, – en wiss Heloisa som lefde för 700 år sedan. Jag hade svårt att vända mina ögon från hennes wackra bild.

35 Hemkommen från Bokauction, fann jag både Mediciner och Gardister. – Odrägligt. – Hwaruti instämde Calle H:r. – Elfvingen, Lieutnanten, sjöng sin favoritair: »Ack om far min wisste huru liderlig son han har» – han kunde ochså tillägga: »huru dum son han har.»

36 15 Söndag. Okyrka. lemma startONormakommentar – Blott den wackra ouverturen hörde jag i farstun. Reflexioner lemma startom stekta sparfvarkommentar. –

37 16. Måndag. Bref af Hindrik: »Skaffa oss för all del en pjes till wår Soirée.» S. d.Samma dag Mariás hos Aug. Essen. Fråga om ett matkokningsbolag med Westerholm i spetsen. Förslaget uptas med ifver.

38 17 Tisdag. Zimmerman och lilla Öller, nyss kommen.

39 Sp. IX. Op. 1. lemma startZampakommentar för 4:de gången.

40 Wacker, alltid wacker: lemma start»Sey nicht spröde – Sey nicht blöde – Den wer weiss wie bald dein Stündlein schlägt.språk: tyska»kommentar

|177||1093|

41 18. Onsdag. A. Ovisite hos Borgströms – stängda dörrar och mörkt. Med skäl kan wäl Tante Carolina anmärka att visiterna blifvit mindre täta sedan hennes Emilia reste, – och jag är troligen ej den enda felande.

42 19 Thorsdag. Sp. X. Op. 6. lemma startFra Diavolo in 3 Aufz. Musik von Auberkommentarspråk: tyska.

43 Aubers beundrade Diavolo såg jag från 2 raden i sälskap med Helander. Och hvad funno wi? Ett äkta Fransyskt lättsinne, ett joller och pjoller, ett effektjägeri till ytterlighet, en hjelte hos hvilken ej ens ett vanligt röfvarhjeltedrag war att finna – ingen enda wacker idée funno wi i pjesen – Men wäl funno wi i Musiken bland mycket lemma startråskkommentar åtskilliga verkligt förtjusande stycken såsom quintetten: »Was seh ich – sie ist es!språk: tyska» – Zerlinas arior i andra akten och klockmusiken i slutet m. m. – Fåfängt skall man i den Fransyska Musiken söka något stort, djupt och innerligt, något högtidligt eller något i grunden sorgligt – men väl skall man finna det lätta, det lekande, det gracieusa i både dur och moll, och den som är nöjd med det får min tillåtelse att beundra Auber. – Stundom händer det väl mig ochså, men blott för ett ögonblick. Fra Diavolo quarlemnar samma intryck som en gentil bal – slutet kanske undantaget, hvilket man här så till wida förändrat att röfvarn icke fångas utan skjutes just i det ögonblick då han tror sig vara på sin lyckas spets och sjunger hur allt går honom wäl i händer. Dignande till jorden aflossar han ännu sin pistol – men handen är redan för matt, skottet brinner af mot marken. – Och der ligger den berömde hjelten, skjuten som en hund – men folket samlar sig deromkring och sjunger öfver den döde hans äras och storhets ballad: »Erblickt auf Felsenhöhenspråk: tyska» – DiavoloDiavoloDiavolo – hvilket gör en rörande effekt.

44 Huset alldeles fullt – Decorationerna wackra – orchestern bra utom i ouverturen och hufvudrollen gafs väl af Hornicke, Zerlina af Julia, Pamella af Johanna och Lorden förträffligt af Goppe.

45 20 Fredag. Kommen till Rosenkampffs på vanlig tid fann jag gardinerna nedfällda och underrättas att den manliga grenen af det friherrliga|178| Rpffska stamträdet i dag kl. 4 på m. förökats med ett nytt rotskott. Kl. 1 mötte Baron Tullius på gatan – Tullius på 50 stegs afstånd med hatten i hand och »Jag får gratulera» – Derpå räknade han opp Rpffs egen och alla hans arfwingars födelsedagar mycket correct.

46 S. d.Samma dag Sp. XI. Op. 6. Fra Diavolo för 2 gången.

47 I dag woro flickorna oppe, Jeana och Sophie: Jag såg på damernas miner i andra akten – der Zerlina gör sin aftontoilette – lägger lemma startnippernakommentar bort – löser sitt hår – skjuter skona af – och slutligen klädningen (comika|1094| woro åskådarinnornas miner) – hvarefter hon speglar sig, som andra fåfänga flickor och sjunger: lemma start»Bin recht hübsch gebautspråk: tyska»kommentar och lemma start»Morgen – um dieser Zeit – ja Morgen bin ich eine Frau.språk: tyska»kommentar – Lyckligtvis (med o före) äro nutidens moder så beskaffade att Zerlinas lemma startlegèra nattdrägtkommentar kunde passera för en splittermodern balcostume om man så ville – Värre war det sedan när hennes fästman, den unge Lieutenanten stal sig dit in, och hon mycket tillgjordt insvepte sig i sparlakanen – men sedan blef det så väl att hon vid bortgåendet hviskade: lemma start»das beste – hörst du – das beste will ich dir ersparen.språk: tyska»kommentar – Wackra moraler! Men Julia war derunder obeskrifligt täck. – Fullt hus. –

48 21 Lördag. Ändtligen en Lördag sluppo wi både mediciner och gardister – Holsti spelade schack hos oss och Thermenerna sågo derpå.

49 22. Söndag. Sp. XII. Op. 5. Don Juan för 2 gången.

50 Don Juan winner. Löjlig är Leporello när han beskrifver för Elvira sin herres älskarinnor: lemma start»Sex hundert im Deutschland – dreyhundert und dreyzig im Welschland – im Franckreich vierhundert und vierzig – a-a-a-ber in Spanien: tausend und zwey – nein tausend und drey, denn sie sind auch dabeyspråk: tyska»kommentar och dervid slängde han kring sig en förskräckligt lång lista med silhouetter af alla dessa skönheter.

51 Hornicke återgaf det förskräckliga i sista scenerna med en fruktansvärd sanning – Vinet (någon räknade att han tömde 17 glas champagne) – fasan – det ursinniga trotset ända till sista stunden – målade sig så lefvande i hans ansigte och hela spel att man hade svårt att glömma det på flera dagar.

52 »Der ser du, kära vän, att det myckna courtiserandet bär åt fanders» – varnade jag en vän.

|179|

53 23. Måndag. Bref af Abr. Frosterus om Boa åt Johanna. – Öller afsänder de för NyCarleby soireer utvalda pjeserna: lemma startFästmannen från Norrköpingkommentar och lemma startDen hvita Pigueschenkommentar.

54 24 Tisdag. Sp. XIII. Op. 6. Fra Diavolo för 3 gången.

55 Icke alldeles fullt hus, ty priserna äro fortfarande förhöjda. – Plats på Parterrn med Sophie och Jeana. Afundsamma vänner allt rundtomkring. – En hemlighet: både Sophie och Jeana äro förtjusta i Hornicke, – han är, kan tro, så lik Sällström i sin röfvarCostume. – Sällström sjöng kanske bättre, men spelte aldrig så bra. Sophie har lyckats bra med Hornickes portrait – nu jemföra wi det med originalet. – Nya uptäckter i Fra Diavolo: Gondolieren – lemma startLiebe Frau ich will schlafen gehen – »das ist meine ganz, meine ganz – meine ganz erschreckliche Gemahlin» – »tillagt av utgivarenwenn sie|1095| müssen werden wollen müssen wenn sie nicht wollen wollen.» etc. – »Jetz ists geschehen – jetz ists gethan.»språk: tyskakommentarLorenzos Aria i 3 akten m. m. godbitar.

56 25 Onsdag. – Följ. morgon vaknade med stark snufva, och fann dörren till farstun stående på glänt – i 8 dagar drogs jag med den förb. snufvan –

57 Inropar Hugo Grotius på auction – och disputerar med Helander om wåra lemma startMedicinæ studiosispråk: latinkommentar. – »De äro crassa ända till råhet» menar han.

58 26 Thorsdag. Hemma för min snufwa och ganska tråkigt. Schack bland annat. På quälln en agreabel visite af en nötstek, twå jungfrur, en spilkum sauce och en portion gurkor – alla från Rpffs – hvilket allt, jungfrurna likväl unnantagna, med god smak spisades till souper.

59 27 Fredag. Bref af mamma och Inbet. Brandförsäkringar för 400 Rubel.

60 S. d.Samma dag Sp. XIV. Pjes 8. lemma startAuf Ebener Erde und im ersten Stockkommentar.språk: tyska

61 Ett sammelsurium som hade sitt intresse blott i dent underliga uptåget att horizontelt afdela theatern i 2 wåningar. I den öfra gullglänsande etagen bodde en millionär, i den andra ruskiga wåningen en judisk klädmäklarefamilje. – Hela stycket war bygdt på contrasten|180| mellan båda wåningarna – så att t. ex. då deruppe serverades det kräsligaste bord och champagnen flödade, satt den andra familjen kring ett uselt bord, åt lemma startrysslimpakommentar och drack svagdricka. – Slutligen kantrade lyckan så underbart om att begge wåningarna ombytte inwånare – hvilket såg besatt ut. – Olivier var lemma startein Glücksritterspråk: tyskakommentar och sjöng malitieusa visor om både herrar och damer. lemma start»Ich spreche nicht von ihnenspråk: tyska»kommentar ropade han åt publikum då han aplauderades.

62 28 Lördag A. Mediciner. – Men jag tar mig den friheten att lemma startechaperakommentar till Rosenkampffs – flickorna sydde på mattor – med all min lemma startschnupfspråk: tyskakommentar föreläser jag lemma startNicanders minnen från Södernkommentar.

63 29. Söndag. Advent. Okyrka. – Och oPicknick. – Thé hos Rpffs. – I quäll blef likväl ingen föreläsning. Sophie Molander satt här. – Lillan pysslade med sin Hornickes kropp – än voro benen för långa och än för smala. Han skulle ju bli en den allrakäraste Don Juan i blå kappa och tröja kantad med silfver som allra sötast. Och det lyckas ochså.

64 Illa war Lillan utsatt för oss i anledn. af Forsters billet. Forster är hennes maestro i Italienskan och upvaktade henne i dag med en billet som bestämde hans nästa lection och åtföljde hennes lemma startgrammairespråk: franskakommentar. – Saken blef brydsam derigenom att hon ej ville visa hans billet. – – Madame såg jag ännu ej till.

65 30. Måndag. Collanders 30 Rub. och Wallenstjerna. Molander om Logrens bref.

|1096|

66 Anders firade wi hos Carl Nils Anders Tapenius med en medicinsk lemma startblusningkommentarFelix Wdt sjöng och Pacius d. y. spelte Zampa.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik O ett intet, [...] Hammarby. ur Emilie Flygares roman Kyrkoinvigningen i Hammarby I (3. uppl, 1883), s. 53. Det ursprungliga citatet slutar vid »kringdrifvande».

  2 Picknicken subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  2 pardon ma jolie [...] etiez ici (fra.) förlåt min vackra kusin, ni var här.

  3 Det Preussiska paret: [...] döden Historien om fartygsförlisningen omtalas också i tidningspressen (Borgå Tidning 2/12 1840).

  5 Figaro W. A. Mozarts komiska opera Le nozze di Figaro (1786) gavs på tyska av Philip Hornickes och Johanna Reitmeyers trupp.

  5 Gauthier D. Gautiers turnerande sällskap gav föreställningar i konstridning och akrobatik.

  7 Sophie mal disposée. (fra.) Sophie ur humör.

  9 Don Juan W. A. Mozart, Don Juan oder Der steinerne Gast – Grosse Oper in 4 Aufz., tysk version av den italienska operan Don Giovanni (1787) gavs av Philip Hornickes och Johanna Reitmeyers trupp.

  10 Jacta est alea! (lat.) Tärningen är kastad! Uttrycket tillskrivs Cæsar.

  15–16 Här står jag. [...] (Luthers ord) enligt traditionen Luthers slutord i försvarstalet inför riksdagen i Worms 18 april 1521 med anledning av kätterianklagelserna.

  19 Sey ohne Furcht, [...] hinein. (ty.) Du bör ej fruktan bära! / Följ mig till mitt slott! (översättning av Wilhelm Bauck, 1856).

  21 Stipendiat- examen i ett flertal ämnen, godkänd examen var ett villkor för att söka och ta emot universitetets stipendiemedel; Topelius avlade examen 2–13/12 1836. SAOB har detta belägg av Topelius.

  22 Mariás förmodligen mariage, ett kortspel.

  24 Kean, dram i 4 akter av Alexandre Dumas (1836).

  24 »Herr Nielitz spielte [...] Entzücken.» (ty.) »Herr Nielitz spelade Octavio med sin vanliga eld – marmorhästen var förvånansvärt lik – och eldregnet på slutet väckte en oerhörd förtjusning.»

  27 droppsupar brännvin med tillsats av anis, styrkande droppar eller liknande, användes som medicin.

  29 von frischen (ty.) igen.

  31 Hegels EncyclopedieEncyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1817) av G. W. F. Hegel.

  31 Rossinis Elisabetta à 4 mains Giachomo Rossinis Elisabetta, regina d’Inghilterra. Ouverture pour le piano-forte à 4 mains de l’opera.

  36 ONormaNorma, italiensk opera av Vincenzo Bellini (1831). Topelius avstod från föreställningen.

  36 om stekta sparfvar om att få något gratis.

  39 ZampaZampa (1831), komisk opera av Louis-Ferdinand Herold, gavs av det tyska operasällskapet

  40 »Sey nicht spröde [...] Stündlein schlägt.» Låt det svida, / Tåligt bida! / Ty ock snart din tur du har (ur operan Zampa 1831 av Louis-Ferdinand Herold).

  42 Fra Diavolo [...] Auber Daniel Aubers komiska opera Fra Diavolo (1830) uppfördes på tyska av Ph. Hornicke & J. Reitmeyers trupp.

  43 råsk strunt.

  47 nipperna smyckena.

  47 »Bin recht hübsch gebaut» (ty.) Är rätt vackert byggd.

  47 »Morgen – um dieser [...] ich eine Frau.» (ty.) Imorgon – vid den här tiden – ja imorgon är jag maka.

  47 legèra nattdrägt lätta klädsel att sova i; SAOB detta belägg av Topelius.

  47 »das beste [...] will ich dir ersparen.» (ty.) det bästa – hör du – det bästa vill jag spara till dig.

  50 »Sex hundert [...] auch dabey» (ty.) Sexhundra i Tyskland – trehundratrettio i Welschland – i Frankrike fyrahundrafyrtio – m-m-m-en i Spanien: tusentvå – nej tusentre, då är också Ni med.

  53 Fästmannen från NorrköpingFästmannen från Norrköping (1838), komedi av Félix Auguste Duvert (efter Calderon).

  53 Den hvita Pigueschen lustspel av Karl Töpfer (1839).

  55 Liebe Frau ich [...] jetz ists gethan.» (ty.) Kära hustru jag vill gå och lägga mig – det är min helt, min helt – min helt förskräckta maka – ni kommer att bli tvungen att vilja om ni inte vill vilja. etc. – Nu har det hänt – nu är det gjort.

  57 Medicinæ studiosi (lat.) medicine studenter.

  60 Auf Ebener [...] ersten StockZu ebener Erde und erster Stock (1835) av Johann Nestroy.

  61 rysslimpa ett slags grov, sur limpa; SAOB har detta belägg av Topelius.

  61 ein Glücksritter (ty.) lyckoriddare (äventyrare).

  61 »Ich spreche nicht von ihnen» (ty.) »Jag talar inte om er.»

  62 echapera smita.

  62 schnupf (ty., pro Schnupfen) snuva.

  62 Nicanders minnen från SödernMinnen från Södern. Efter en resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien (1831) av Karl August Nicander.

  64 grammaire (fra.) grammatik.

  66 blusning fest.

  Faksimile