April

Lukuteksti

April Månad 1836.

1 O du det friska lifwets skönaste bild, bild af ungdomen och kärleken, ljufwa efterlängtade wår, jag helsar dig wälkommen! Du saknade, du tusenfallt wälsignade wår! – Naturen sof under snöhwitt täcke, dess pulsar woro stelnade, dess öga slutet, dess lif domnadt i tung förstelning. – Då andades en blidare flägt öfwer winterbädden; snön smälte,|406| solen sken, fåglarna quittrade, mennskorna logo, – hell wåren! – hell den eviga kärleken som uptinar wäcker den slumrande, sprider ljus öfwer natten och dimman, gjuter kärlek i det bröst som förstelnadt, gjuter lif i dödens skugga.

2 – Frid! frid! frid! ropa härolderna kring all land! Guds frid och menniskors frid, himmelens frid och jordens frid, och hopp och kärlek och försoning och tårar af innersta hjertats fullhet! Heliga frid, heliga tårar! Fröjder utan tal! och salighet utan ände! –

3 1. Långfredag. Se Christus lider, se natten skymmer, dödens natt, den fasanfulla; se helvetet skakas i sina grundwalar, Jorden darrar, höjderna remna, grafwarna uplåta sig och de döda wandra derur! – Såg du honom, såg du hur han ängslades i Gethsemane, bad till Gud om tröst och fick ingen! Såg du honom gripas och misshandlas och dömmas utan skuld och lida utan klagan! Såg du honom korsfästasd bland missgerningsmän bedja för sina fiender, anbefalla sig Gud och , på det wi skulle lefwa och icke dö ewinnerliga.

|27||53|

4 Regnigt hela dagen.

5 Afhörde Chrons på Långfredagen. Bref af f Mamma genom Tante, funnit under min couvert wid bordet, en rätt rolig surpris. Äfwen en liten lapp af min snälla Sophie. –

6 Bjuden af baron på Concert i afton. – Träffade min gamle kamrat Samuel Wolmar Bark, – hade fått repuls i studentexamen; war sig fullkomligen lik. – Klockan ½ 7 på Societetssalongen:original: Societssalongen: Der gafs under Pacii ledning lemma startRamlers och Grauns Oratorium: Der Tod Jesukommentar. Chörerna utgjordes omkring 20 fruntimmer, hwaribland grefwinnan Armfelt, och lika många karlar, mäst studenter, orchestern af Gardes musiquen. – Solopartierna exequerades af Grotenfelt, M:lle Martin, fröken A. Mellin, fröken Witte med flere. – Allmänna omdömet om detta Oratorium war icke gynnande, synnerligen i jemförelse med lemma startSpohrs Die lezten Dinge, som gafs i förl. wårkommentar. – För att tillägga mitt lilla tycke, så tyckte jag musiquen war dels enformig, dels mera briljant och pompös än högtidlig och genomgripande. – Ofantligt mycket folk biwistade denna concert, hwilken inbringade 1200 Rubel åt den Flickskola till förmån för hwilken den war anslagen. –

7 2. Påsk Lördag. – Spisade hos Rosenkampffs ägg om aftonen, sedan jag i sällskaporiginal: sällsskap med fruntimmerna förut gjort en promenad i det wackra månskenet. – Hexorna, gummorna stackare, ha wi glömt bort alldeles.


|407|

8 3. April 1836 Påskdag.

9 Natt, dimma och död! – Se, ett ljus skimrar genom natten; lifwet andas öfver grafwen. – Seger! han är upstånden!

10 Ljus, lif, frid, hopp, syndernas förlåtelse och evinnerlig salighet genom Jesum Christum. – O graf, hwar är din udd, o död hwar är din seger! Hell! salighetens konung, hell! Pris och ära och makt och herrlighet från evighet till evighet. Amen. –

11 Fröjda dig, du Zions folk, stäm dina harpor och sjung lusteliga: Ty se din konung hafwer en herrlig seger wunnit och hans beröm blifwer evinnerligen. –


|28||54|

12 S. D.Samma dag påskdagen, afhörde jag Lange i Stadskyrkan. – Hos Rosenkampff woro Blanken, Westling och Kantlin med sin fru bjudna till middag. – lemma startMyllymathskommentar med baron och Westling. »Den W. är en rigtig professor i det här spelet»,original: spelet, sade baron. – – Sedan Enkopeks Boston med Ma Tantespråk: franska och Mon onclespråk: franska och bror Blank. – Det gick som det ofta händer att största klåparen har bästa lyckan; jag förlorade i början, wann sedan ett par solo 6 spel i högsta couleur och så gick jag från spelet med winst af 50 kopek. – – Blanken på thé och Soupée hos Farbror Catani (Schweizaren). Nog har mjag med min lilla skärf bidragit till det calaset, sad Blanken.

Pesonius

13 S. d.Samma dag kl. 7 om aftonen dog, i rummet bredvid mitt, en student, Alexander Adolf Pesonius, hemma från Mänduharju. – Han kom in i medio af Februarii, war redan då sjuk, förwärrades sedan och dog nu i struplungsot. – Mig träffade således den lotten att ligga wägg i wägg med ett lik. Till och med war en dörr mellan båda rummen. Första afton inbillade jag mig att min näsa hade olägenhet af granskapet, hwilket åter satte min fantasie i rörelse. Men redan andra natten war jag wan dervid, och låg ogenerad en hel wecka i hans närhet.

14 4. April, Annan dag Påsk. Försummade kyrkan. Öfwersatte åt Jeana Oratorium der Tod Jesus. – Hemma om aftonen.

15 5. Tisdag. – Omöte hos thejungfrun med Jacob Wegelius. – Studera Chemie som bäst.

16 6. Onsdag: – På Nations Bibliothek. – Wisite hos Sjöberg. Fullkomligen torrt på gatorna. – Ack sköna glada wår!

|408|

17 7. Thorsdag. Ändtligen hos Tulindberg. – Sjöström wärfwat collegianter. Blanken och Staudinger drucko thé hos mig. – Blanken rådfrågad i Chemie.

18 8. Fredag. Missmod och förargelse på posten der jag åter ingenting hade. – Hindrik, din arga sälle, din lättinge der! – Wikstedts bjudit främmande; jag hade ej tid att gå dit. – I physiska Cabinnettet; besåg der många leksaker och lärda saker. – En intressant wettenskap den Physiken.

19 9. Lördag. Fullt Junii wäder, klart och warmt. Åter på Physiska Cabinettet. Sångmöte hos Staudinger. Wi sjöngo i farstun och Bonsdorffs herrskap lyddes från andra sidan gården.

|29||55|

20 10. Söndag. Pesonii begrafning. Jag hade för detta tillfälle uplåtit mitt rum och blef i följd deraf inviterad att biwista ceremonien, som skedde i kyrkan, kl. 5 e. m., af Melart under sorgmusik af orgeln. – Till grafölet, hwilket arangeradesoriginal: aragerades af den aflidnes slägtinge hofrådet Elfwing, woro inviterade Rector, Professor Rein, professor Frosterus, m. fl. –

21 Efter wanliga tractamenter af caffe, thé, bischoff, punsch och stora lemma startgrafölskringlorkommentar, åtskildes gästerna kl. ½ 8 e. m. –

22 – Promenad med Blanken och visite hos Liutnant Robsahm med hwilken jag öfverenskom om timmar i Fransyskan. Således nu quitt mitt genanta grannskap.

23 11. Måndag. Första gången afhört Professor Tengström i Philosophien. Kl. 1 middagen, när jag kommer från Sjöströms collegium, hwem får jag wäl se? – Jag hörde en röst bakom mig: »herr Topiljus!» – Jag såg mig om, och se, det war min goda Isak Dahlsten som följde lemma startEllidaskommentar besättning till Narwa. – Minsann lika rolig att träffa som en gammal bekant. –

24 S. d.Samma dag kl. 7 e. m. besöktes af bror Joseph Engström, Ellidas kapten, hwilken medförde ett kärkommet bref från Mamma. I brefwet woro inneslutna 50 Rd. B:co. – Wännerna må wäl; och väninnorna sen? – ha de glömt bort sin goda wän? Carl Stenroth rökt en pipa hos mig.

25 12. Tisdag. – Börjat mina Fransyska Lectioner för Robsahm! Låt se, lemma startmonsieur, qu’il se fait un François bien instruéspråk: franskakommentar. Blanken 4 tentamen hos Hällström; – Ovisite hos fru Wikstedt som ej war hemma. – Nationsmöte. – Blanken och Staudinger drucko thé hos mig. Blanken examinerade oss i Chemie. –

26 13. Onsdag. Afbetalt hyra, 20 Rubel; hos Gylden.

27 14. Thorsdag. Arbetat 10 timmar. – Äfwen i werksamhet på Laboratorium. lemma startScientiæ animi sunt commoda præstantissima; his crede, in his colloca, non dico superbiam, tamen fiduciam certissimam confirmatissimam.språk: latinkommentar

28 lemma startDiscere disce, o puer, ut rem tuas adderes ad res.kommentarspråk: latin

|30||56||409|

29 15. lemma startThorsdagkommentar. Disputerte i Gyldéns Seminarium Philologicum såsom opponens emot Conradi. Det gick Gudskelof bättre än förra gången. Och det bästa af dessa disputationer är normaliseringoriginal: är att man får ett sådant courage att man så småningom ifrån att darra för den lemma startfacilastekommentar motståndare, blir sådan kaxe att man kunde ge sig och disputera Latin med sjelfwa Hin eller med sjelfwa professorn i Wältaligheten. E. m.

Stor Soupée hos Rosenkampff.

30 Utomordentligt stort, gentilt, förnämt. Bjudna voro circa 80 personer, hwaribland Thesleff, Friberg, Etter, m. fl. af den förnäma werldens förnämsta koryféer.

31 Inträdet bländande. Aftonen förflyter småningom under gående, stående, gapande, under det man ibland knapt wet hwart man skall göra af sin lilla person. – Sällskapet åter, muntert nog ehuru något lemma startcircladtkommentar, – man dansar efter pianoforte, man converserar, man spelar kort, slutligen gäspar man. – Då förspörjes ändtligen matos, bord bäras fram, domestiker lemma startfjäskakommentar, det är serveradt. Sällskapet sätter sig, äter, pratar mellan verserna och skrattar. – Sista steken har passerat, sista geleen äfwenså, man stiger opp. Man står en stund och gäspar, man bugar för wärdsfolket, man ropar på Johan, Anders, Hellberg; Lundberg, – man far. – Adjö mitt nobla herrskap. Hwad ni skola sofwa godt efter en så rolig afton. –

32 Jag för min del hade så när gått miste om hela den smakliga soupéen genom en fatal näsblod som alldrig wille ta slut.


33 16. Lördag. Regn, men i öfrigt ett mildt wäder. Detta tog på isen mycket. – Pratat bort en treflig quällsstund med bror Zimmerman. Insomnade glad och nöjd efter en flitig vecka.

|31||57|

34 17. Söndag. Regn. – Afhörde pastor Lange. Hemma om quälln.

35 18. Måndag. Intet bref på posten. = Sjöström krank; märkwärdigt hwad den karlen tacklat af. – Betalt några collegier. thejungfrun. – Examen i chemin, hos Staudinger, examinante Blank. – Staudingers lemma startliberalitékommentar i thy att han förde Blanken och mig på Hotel du Nord och der bestod oss soupée nedsköljd af porter.

36 19. Tisdag.

Isen rak.

Swäll! Swäll!

|410|

Lossade Ägir mot klippans häll!

Slå! Slå

högt emot stranden din bölja blå!

Fri och säll

utur djupet quäll

uti höjden swäll!

Och skaka med fröjd från de böljande lockarna blå

Den nesliga boja dig tyrannen dig dragit uppå,

Och brusa och susa och swalla och kalla

till dans och till lekar små vågorna alla.

Och alla de små, de blå de gå

i dansarna med och så gladliga slå

med bud och med helsning

om frihet och frälsning

mot stranden då!


38 Nationsmöte. Promenad med Carl Hejkell opp åt Ulrikasborgs bergen. – Der syntes isen ligga ute i hafwet så långt ögat kunde nå.

39 20. Onsdag. Klart watten. – Den friska sjöluften och vågornas swallande mot stranden, en så wårlik morgon. Sist när jag tog farwäl af böljan war det klara Novemberdagar i NyCarleby. – Det war ochså en höst klarare än mången wår. Wåg lilla, wåg lilla, skall du ännu, innan du nästa gång somnar in, gunga mig, gunga pullorna små till Alörns strand?

|32||58|

40 21. Thorsdag. Wårwäder klart och warmt.

41 Arbetat på Laboratorium. – Conversation med Logren. Flitig dag.

42 22. Fredag. Flitig dag, öfwer det wanliga. – Arbetade isynnerhet med fransyska till kl. 11 på quälln.

43 Om natten gick åskan ganska starkt. Märkwärdigt år detta 1836. Först skarp köld, mer än i mannaminne warit; så en utomordentligt tidig wår, och slutligen åska den 22 April. – Hwart skall det ta wägen?

44 23. Lördag. Regn. – Latin. På quällen visite hos Moster Wikstedt. Lilla Hanna rakat opp till så lång. – Gumman war treflig och beskedlig som förr; men emedan hon hade brottom med att laga sin gubbe i ordning, så wille jag ej länge uppehålla henne. – – Träffade sedan Zimmerman, gick till honom och pratade bort en treflig stund. – Den goda beskedliga Zimmerman! Bland annant sade han sig tycka mycket mer om GNy Carleby flickorna än om de i GCarleby. – »En undantagen», anmärkte jag.

|411|

45 24. Söndag. Regnigt. Afhörde den torra brödpresten Grahn. – Till middag hos Rosenkampffs woro bjudna Tullförwaltar Elfsberg från Uleåborg, Lieutnant de Ron, Major Cederwald, Blanken, Westling och jag. Elfsberg mycket munter och treflig. – Spelte myllymaths. –

46 25. Måndag. Spisade ägg, och appelsiner. – Köpte mig handskar. Miracle, kunde någon säga, det vore löjligt att se den pojken en af de andra sprättarna lik! – lemma startOui, miracle, mon cher!språk: franskakommentar

47 26. Tisdag. Professor Bonsdorff slog sig löst och läste en extra lection. Det tåls ochså alltförwäl, min goda herr professor. Promenad med Zimmerman till thejungfrun och till Tillman.

48 27. Onsdag. Skref hem till Mamma och till A. Dyhr med Tillman som reser till Lappo. På samma gång afsände jag Mammas frönota. – Sedan hwarjehanda bestyr, så att inte war jag ledig den dagen. Bland annat Sångmöte på Academien.

|33||59|

49 28. Thorsdag. Klockan 5 e. m. sångmöte hemma hos mig. Utom sällskapet woro närwarande: F. Ehrström stormästare för hela wår orden, J. F. Blank, Lindfors, och Holsti. – Tractamenterna woro pipor och the rundligen, men intet mer. Wi afsjöngo här wåra stycken med god framgång, fastän sällskapet i början lät förmärka en grufwelig tröghet. – Ehrström hygglig, hjelpte oss; sjöng en af sina duetter, med Lindfors. Sällskapet aflägsnade sig kl. ½ 10 efter en munter afton. – – Så när hade jag råkat fast med uppassningen, i thy att jungfrurna woro ute och manglade. –

50 29. Fredag. Thronföljarns födelsedag och derföre alla lectioner inhiberade. – Om aftonen stor Illumination och Musik på torgen, men jag satt hemma och wisste ej af alltsammans.

51 30. Lördag Sista April. – Ingen narrade jag och ingen mig och sålunda är jag quitt med ingen.

52 Fransyska på morgonquisten. Staudinger hos mig; wille ha mig till Bonsdorff för att anmäla oss till Analyser; jag klädde mig swart, vi gingo, gubben war utgången. I förtreten åto wi ägg, som nu kosta bara 24 ʄ tjoget. – E. m. bokauction.

53 Således April sin kos. Den tiden flyger oss ur händerna. Måtte den quarlemna sitt lilla frö af lemma startaurea sapientaspråk: latinkommentar. – Men i allmänhet förefaller mig denna Termin längre, långsammareoriginal: lånsammare framskridande än förr. – Troligen derföre att jag uträttar mer än förr. – Nå emedlertid, lemma startValespråk: latinkommentar, min vän. –


 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  6 Ramlers och Grauns Oratorium: Der Tod Jesu passionsoratorium med musik av Carl Heinrich Graun och text av Karl Wilhelm Ramler (1755).

  6 Spohrs Die lezten Dinge, [...] förl. wår se 17/4 1835.

  12 Myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  21 grafölskringlor vetekringlor för gästerna att ta hem från gästabudet.

  23 Ellidas fregattskepp.

  25 monsieur, qu’il se fait un François bien instrué (fra.) min herre, om han får till en vällärd franska.

  27 Scientiæ animi sunt [...] confirmatissimam. (lat.) Kunskaper i livet är mycket förträffliga tillgångar lita på dem, bygg på dem, ingalunda på övermodet, utan på en ytterst säker och fast tillit.

  28 Discere disce, [...] ad res. (lat., pro res tuas) Lär dig att lära dig, yngling, så att du må bidra till saken.

  29 Thorsdag pro Fredag.

  29 facilaste fogligaste, medgörligaste.

  31 circladt tillgjort.

  31 fjäska skynda, jäkta.

  35 liberalité frikostighet.

  46 Oui, miracle, mon cher! (fra.) Ja, ett mirakel, min käre!

  53 aurea sapienta (lat. pro sapientia) gyllene förnuft.

  53 Vale (lat.) Farväl.

  Faksimile