Februari

Lukuteksti

|13||189||123|

Februarius.

1 1. Lördag. Förmiddagen: såg på Ottas fäktkonster. – Uphandlade åtskilligt – Till R–ff. Dit hade kommit Leutnanterne Munk och Favorin, hvilka bägge jag hade att tacka för sist – – Fortepianot derstädes stämdes af Faworin – Om afton läste jag Ovidius och spisade sedan risgrynsgröt hos Mamsell Björkström

2 2. Söndag. F: m: Spatserade upp till kronhagen, och lemnade Rosalie Lithens bref till fru Weurlander. Det hade legat ibland några papper, så att jag, till min stora förtret hittils glömt detsamma. Om aftonen war det lemma startpiqueniquekommentar, som war mycket besökt, men jag satt på min kammare lemma starttout seulspråk: franskakommentar – Förunderliga tankebilder genomkorsade mitt hufvud, jag fruktade mig sjelf likasom en som har ondt samwete; och dock viste jag af intet synnerligt. Det lär nu engång ligga i naturens ordning att en hwar har sin mörka stund –

3 3. Måndag.Linsens collegium. På Posten lemnade jag nu in mitt bref till Mamma och d:o till H: B: – Af Tant Augusta fick jag en liten lapp af Mamma. lemma startBörsbal uti Stockholm, nyårsdagenkommentar|14||190| Bonsdorffs collegium – Sökte förgäfves träffa Thuring – Det tyckes wara ett rättvist straff för mitt slarfveri med Majkalasets liquidering, att ingenting i läsväg will lyckas för mig förr den skulden blifvit reglerad – I dag tänkte jag börja med min lemma startexamenkommentar – omöjligt! lust och håg sweko mig – Nej, sådant duger inte; man kan hwad man alfwarligt will, men fattas wilja håg och lust – släng då boken under bänken – lemma startdas ist meine bedenkenspråk: tyska.kommentar

4 4. Tisdag.Linsens collegium; med hwarje vecka får han allt mera försprång uti sin SiliusSchillers sköna lemma start»Kleinere gedichte»kommentar af Westling – Äfven i dag lemnade examensstudierne å sido; dock hann jag 45 verser uti Silius Italicus – – På Bonsdorffs collegium, som war föga interess.interessant Planer att laborera i chemien – lemma startKosteligkommentar måltid här hemma med god mjölk – Ren –

5 5. Onsdag Kallad till lemma startcuratorswalkommentar – Till R–s – Försummade om e. m. Meyers i dag påbegynta bokauction – Kl. ½ 5 till nationsrummen, dit wår Inspector, Professor Hällström sedermera anlände – Voteringssedlarne lades uti en hatt och wid deras upläsande befans Mag: Snellman hafva fått en betydlig pluralitet af röster nemligen 35, och af de andre pretendenterne fingo Mag: Heikell – 11, Mag. Runeberg – 9, Mag. Borg – 4,|15||191| Mag: Ahlstubbe – 2 och Lector Keckman 1 röst. För Snellman hade jag woterat – Han förtjenar sitt curatorsembete både genom sina förtjenster|124| till afdelningens bästa och genom sin fasthet och grundsatser hwilka efter hwad jag kunnat märka äro helt och hållet i min smak – Fälde min klocka i golfvet –

6 6. Thorsdag.Linsens collegium och med min klocka till urmakarn – den blef lagad inom 5 minuter, lemma startsans payerspråk: franskakommentar – Blyerz på pelarne i Academien – E: m: hitwäntade Cederman etspråk: latin Levelius – På wanligt tobaksmöteSnellman höll ett litet tal, hwari han öppet bekände sina brister, sin häftighet och sitt anseende af en fantast hos wåra högwisa herrar Professorer – Det war redligt och öppet spel – Träffade Forsman, Laurin, Engelberg, Liljeblad m. fl. nyligen komne kamrater – Quällsvard med mjölk, på min kammare – Derefter inne hos Westlingarne och spelte Fortepiano

7 7. Fredag.Linsens collegium – Intet bref på posten – Läste lemma start»den Trolofvade»kommentarIfwar och Achates Thuneberg hade redan i sen weckans början gått här Hos Herr Blank att läsa; det war en tid då du sjelf, min patron, stod i samma förhållande till samme man, men då war du ej ensam – E: m: En timme på Bonsdorffs collegium – Till Thuring och betalte nu ändteligen Majkalaset. Gratulerar! – den TrolofvadeCajus Silius Italicus

|16||192|

8 8. Lördag. F: m: Robsam här – På Rectorscancelliet, och köpte billett till picknicken – Om. e. m: klockan wid pass 3 inträdde Broder Franz Julius Cederman, beledsagad af J. P. Lewelius och J: J: Staudinger – Helsningar hemifrån och bref – lemma startEllidakommentar har förolyckats – ett oblidt öde tynger Morfars skullror nästan för strängt – Hemma –

9 9. Söndag. I lemma startnegligékommentar hela f: m: – Tant Auguste tog illa wid sig vid tidningen om Ellidas missöde – Gjorde, för att derom inhämta närmare omständigh. en promenad till Cedermans logis uti kärret – – – Klockan ½ 8 med lemma startDominusspråk: latinkommentar Blank på picknicken i nya societetshuset – Der war rätt gentilt – Jag roade mig blott med seende ögon och hörande öron – lemma startUnter die Helsingforsischen damen befindet sich keine wahre schönheit, und nur sehr wenige hübsche; aber vornehme coquetten sind’s da zum überflussspråk: tyskakommentar – Quällsward för egna penger – Hem klockan 1.

10 10. Måndag Bjuden till Rosenkampffs på the och soupé i afton – Skref noter – E: m: kl. 7 till soupén – – Der voro blott och endast förnäma – Intet synnerligt nöje fanns der att tillgå, man roade sig endast med de idkeligen kringbjudna förfriskningarne – Herrarne spelte kort och lemma startles damesspråk: franskakommentar forte Piano – Sjelfva soupén var nog rikelig – Hem kl. ½ 12 –

|17||193|

11 11. TisdagLinsens collegium, och sedan första gången att fäkta – (skönt!) – Det är ej så alldeles lätt lärt och kostar på i början, men|125| lemma startlapprikommentarStauding här på f. m.; vi sjöngo lemma startCucuvisankommentar – E: m: Första gången i termin att gymnasticera – Jag wet ej huruvida det är bra för mitt bröst – – Började med bestyret till min examen, men hann ej mycket deruti – Såg quadriller som blifvit dansade på börsbalen i StockholmSvea, led med modershand – lemma startblommankommentar från den östra strand.uttolkad chifferskrift

12 12. Onsdag Linsens Helt lemma startinopinatespråk: latinkommentar infann sig Woldstedt, med det budskapet att jag war utsedd till Respondens vid det i Lördag skeende lemma startdisputationsmötetkommentar – Det war en sak som hade sin swåra sida – Om eftermiddagen war jag således tvungen att åter låta min knapt påbegynta examen hvila, och afskrifva Auctorns Astronomiska virrvarr – På bokauctionen (Meyers) – der ropte jag in 3 små pjeser – Gravyrerne i Deckers boda – De woro fina men lemma startinfamakommentar – Blyerzpenna –

13 13. Thorsdag. Skref ifrigt theser – På Linsens collegium – E: m: klockan 5 att gymnasticera, och kl. 6 på tobaksmöte der jag föga dröjde – Derifrån till R–pff, men de togo ej emot, hvarföre äfven jag ej wille dit intränga – Fastade, emedan Madamen förgätit mat och drick –

14 lemma startHedersmannen Backmans död i Stockholm timade i dagkommentar

|18||194|

15 14. Fredag. Intet bref på posten – På Linsens collegium, och sedan att fäkta – det kostar på, men är roligt – Noter – E: M: Kl. 5 att gymnasticera. – Thuneberg och en Ekebohm drucko the hos Herr Blank – Skref: om midsommarnatten –

16 15. Lördag. På förmiddagen hemma – lemma startPalæstinakommentar – E: m: klockan 4 till Disputationsmötet på Chemiska Auditorium för att respondera – Grälet räckte nära 2 timmar hwarunder jag 3 eller 4 gånger fick tala; i början förlägen men sedan med friskt mod – Sålunda aflopp denna min första lilla Academiska lemma startmandatkommentar – Det är att märka att ehuru det endast war inom wår Afdelning enskildt, så war det ändock något swårt för en i Latinska språket föga öfvad Nybegynnare heldst jag ej förut bivistat en sådan privat disputation – På bokauctionen – Härefter hemma – Patiance –

17 16. Söndag Mig blef en skön dröm om Mathilda förunnad. –uttolkad chifferskrift Robsahm och sedan Levelius här – Med den sednare till middag hos R:–pff – Hörde Moster Augusta spela fortepiano – – E: m: hemma allt i ett – Läste lemma startSjöfrökenkommentar – Patiance – skref – Journaler och saker –

18 17. MåndagLinsens collegium, men förut anmälte jag mig i sällskap med Staudinger hos Chemiæ Adjunkten Hartwal såsom den der önskade laborera uti Chemien. Vi erhöllo ordres att i Onsdag infinna oss på Chemiska laboratorium – Bref på Posten af broder Henric Backman – hans tankar hans omdömen äro som vore de mina egna – Intet bref af|126| MammaE: Dessutom försummade jag att fäkta för Otta – E: m: Hemma Jag war på ett Tyska truppens spectakel, hwarest gafs lemma startDonaunymphenkommentar en trollpjes hvaruti musiken var rätt vacker – förutom en timmes gymnastique – Otta företog en för bröstet wälgörande rörelse – Palæstina af Palmblad

19 18. TisdagLinsens collegium – Palmblads Palæstina lemma start»Är icke det heliga landet den högre mensklighetens gemensamma fädernesland, ock kan det wara oss likgiltigt, om denna mark trampas af de otrogne, om korset eller Muhammeds blodiga halfmåne står på det molnhöljda Sinai, det mångbesjungna Zion, det skuggrika oljoberget och Thabors förklarade höjder?»kommentar – – Bra sagdt – E: m: På Bonsdorfs collegium chemicum. – hemma föröfrigt – Thuneberg etspråk: latin Trapp här – 6½ timmes arbete i dag –

20 19. Onsdag. Klockan nio morgonen i sällskap med Staudinger för första gången att laborera på Chemiska laboratorium – Vi sysselsatte oss med att rena pottaska, och funno det rätt nöjsamt, ehuru vi ännu ej voro rätt hemmastadde till kl. 12. – E: m: Klockan 3 på Meyers gravyr auction – der inropte jag några små pjeser – bland andra engeln Raphael, copierad efter en tafla af den odödlige målaren af samma namn (Raphael d’Urbino) – – Begynte arbeta på lemma startTollesonkommentar

21 20 Thorsdag. F: m. På Linsens collegium – Hos R–pff fick jag höra en bedröflig nyhet – Moster hade fått bref ifrån|20||196| Stockholm med den smärtande underrättelse att gubben Backman den 13 dennes hastigt aflidit – se lemma startchifferanteckn.kommentar – Om aftonen med lemma startDominusspråk: latinkommentar Blank att gymnasticera – Derifrån på wårt tobaksmöte – I dag war det ganska bullersamt ty vid frågan om Terminsfesten som nu afh. delte sig nation uti 3 partier, hwaraf det ena påstod att den bestämda afgiften (2 R: 36 ʄ) skulle blifva oförändrad, det andra att densamma skulle förminskas, och det tredje mente att det knapt kunde blifva något calas då endast 53 sig dertill subscriberat – Jag slöt mig till det första, som biträddes af curatorn – frågan blef oafgjord – Snellman ville sedan hafva mig till en bland tillställarne (Blanken var en annan) –

22 21. Fredag Försummade Linsens collegium, och sedan äfven BonsdorfsAtt fäktaTolleson med ifver – lemma startFryxells historiekommentar, den jag lånt af lilla Munk hos R–s – Att gymnasticera på e. m. – Spelte Fortepiano hos Westling – Framtidsdrömmar – Fullmåne – – Sedermera war J. Möller hos mig, i lemma startpenningebeknipkommentar – – lemma startMyllymattskommentar – Jag hade ej lust att skänka bort mina penn:penningar

23 22. Lördag På f: m: att laborera på chemiska Aud. från kl. ½ 10 till ¼ till ett, under hvilken tid jag stekte mig framför elden, sysselsatt med Benzoe|127|syra – Dagen förut hade jag köpt lemma starttinctura benzoesspråk: latinkommentar – Hos R–s familjen von Halden. Lånte några Noveller – E: M: Lånte Schotts theologie från Nationsbibliotheket|21||197| och war inne hos Peuron – ingen bokauction – Om aftonen inne hos Westling och spelte Fortepiano. Då kom Dominusspråk: latin Blank efter mig med ifver, vi gingo ut och funno utanför Wahllunds väl lemma start150 studenter i massa – De hade en stund förut ropat lemma startvivat cancellariusspråk: latin!kommentar åt Thessleff, lemma startvivatspråk: latin åt Linsen!kommentar och lemma startpereatspråk: latin Lagus!kommentar under desse herrars fönsterkommentar – Nu blef ingenting synnerligt företagit, emedan ett gräl mellan Magistrarne (hvaribland Snellman) och någre stud. af de andre afdeln. – Man skildes åt efter häftiga debatter – Aftonen war superb, ögat njöt af det klaraste månsken och den renaste blå himmel, som Norden äger –

24 23. Söndag. Hemma hela förmiddagen hwarunder jag upfann en ny chiffre – E: m: läste till kl. 5 då Platen och Enebom hitkommo, en stund derefter äfven Thuneberg och Strömborg – Herrarne företogo sig ett parti trädkarl, detta behändiga medel att lemma start»tuer le temps et perdre l’argentspråk: franska»kommentar.original: . – Ledsen härvid gick jag ut, riktade min kosa till thejungfrun, drack der ett par koppar, vandrade sedan med några kamrater up till min skolkamrat, Laurin och hörde Schvarzbergs evolutioner på fleut. Man sade att kamraterne skulle samlas i afton, men det blef sedan ingenting af. Till Catani; der var nu som bäst Rectorn, Pipping i sin grå rock och höll enoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarande vänskaplig förmanande oration – Saken var den att några Ryska oficerare kommit dit med och en bland dem med mössan på hufvudet – Kamraterne togo flere gånger uti den, och kastade den helt tranquila i vrån – De gingo efter Rectorn, de syltfötterne tillagt av utgivaren illustration akta er. så länge strömmar i dessa ådror, och denna har styrk

|22||198|

25 24. Måndag.Linsens collegium – Tolleson på f: m: – bref på posten af Mamma – E: m: Att laborera på Academien; det är ett verkligt wårwäder – Klockan 6 på möte angående kalaset, hvilket nu blef bestämdt till Onsdagen – Jag emottog andra tillställare syslan – Att gymnasticera –

26 25. Tisdag. Försummade Linsens collegium och sedermera äfven BonsdorfsPalæstinas Geografie – E: m: Klockan 4 på normaliseringoriginal: på wåra nationsrum för att öfverhandtaga åtskilliga bestyr – Der brygdes punsch och lemma startcarolinakommentar, tillredda af Ehrström – Till kl. ½ 8 – Hemma sedan, sysselsatt med skrifning och hvarjehanda.

27 26. Februarii. Onsdag. Hela f: m: sysselsatt på wåra nationsrum. E: m: köpte 3 billetter åt R–s till den stora operan Tancred hvilken skall upföras i Fredag. Bestyr, till kl. 5, då jag skyndade hem, och klädde på mig. Dit åter. Redan före kl. 6 började kamraterne samlas – Då slutligen unga och gamla woro komna befanns att vi bjudit 8 professorer neml.|128| Hällström, Linsén, Tengström, B. Frosterus (min tillk. examinator), Sjöström, Ilmoni och Laurell närvarande, och Pipping frånvarande. Wi tillställare hade bekymmer tillräckligt i början, sedan blef man mera tranquil – Candidaten A. Ingman läste up en vacker finsk öfversättning utur Oehlenschläger – Sedermera L. Stenbäck en Svensk öfversättning af en Litterair Novell –|23||199| Nu företogos skålarne. Den första egnades Mag. Ståhlberg hwarvid det dryckeshorn till honom lemnades som Wi (Österbotniska afdeln. tyckes mig rätt så wäl förtjena ett stort Wi som sjelfva hans Kejserliga Majestät) med stor kostnad låtit förfärdiga. Derefter druckos skålar för alla de närwarande och för Nervander – Wid några sjöngs det. Många höllo tal, deribland Frosteri ett ej war det kortaste – Runeberg, som hurrades up talte några få kraftiga ord och slutade sägande: »och det här är det längsta tal jag hållit för Österb. afdelningen» – Professorerne Linsen och Ilmoni blefvo intagne till lemma startMembra Honorariaspråk: latinkommentar och sedan uphurrade – Man drack – Derunder proponerades af L. Stenbäck en allmän brorskål, hvilket nästan enhälligt med glädje antogs – Jag war ej den sista dervid, och ångrade det vist icke då Runeberg, – Finlands ära, Academiens prydnad och Österbotningarnes ljus – förklarade äfven sig att äfven han i afseende å mig eller rättare jag i afs. å honom ansåg denna skål fullkomligt giltig – han, för hvilken jag heldst och lifligast alltid skall ropa mitt »vivatspråk: latin» – Detta ansåg jag för det bästa mest hedrande mig härstädes wederfarits – Nu är föga widare att förtälja, annat än huruledes jag och Dominusspråk: latin Blank fägnade oss öfver det wäl lyckade bestyret och ännu dertill (tillika med Ehrström) honorerades med en skål som dracks i så att botten syntes i bål och glas – Sedan följde wi uti det herrliga månskenet hem först Ståhlberg, sedan Runeberg, sedan Ahlstubbe och sist Mag. Snellman. Och lyktades allt detta kl. öfver ½ 2 om natten.

|24||200|

28 27. Thorsdag På intet vis ruskig efter det ganska måttligt begagn lemma startnjutakommentar gårdags calaset – Kl. 9 till nationsrummen och åt derstädes frukost af öfverlefvorne – Oegennytta – Sictern lemma startau mauvaise humeurspråk: franskakommentar – E: m: Tolleson – Tillintetgjordt möte ang. hornet – Förlägenhet och slumpens tjenstaktighet – Capitainen Lyra – Solo allena ensammen på en man hand.

29 28. Fredag. Alldenstund detta år,original: dettår, 1834 intet skottår är, så måste Februarius finna sig belåten med att räkna denna dag för sin sista – På Linsens collegium – Jag får dock icke förgäta att jag i dag skref hem, neml. till Mamma till Sophie och till Logren – Pensel åt Sophie – E: m: började lemma startHänleinkommentar men läste ej mer än 1½ timme – Kl. 6 begaf jag mig till spectaklet, och tog den mig skänkta plats på Logen N:o 7, med glädje i besittning – Snart|129| derefter anlände äfven det Friherrliga herskapetlemma startSchulzens trupp gaf nu: »Tancred» stor opera uti 2 acterkommentarlemma startMadame Neder spelte hufvudrollenkommentar – Sången gick rätt bra, spelet mindre i sin ordning, ty den beprisade hjelten var så quinlig att han syntes föga duga till annat än gråta och sjunga – Wacker figur föröfrigt – Hem kl. ¼ till 10.


Denna månad uptager 7 tecknade dagar, hwaribland en dubbel –

WACKLANDE

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 piquenique picknick: subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  2 tout seul (fra.) helt allena.

  3 Börsbal uti Stockholm, nyårsdagen Sannolikt hade Mathilda Lithén närvarat vid societetens sedvanliga nyårsbal.

  3 examen examen i teologi inför teologiska fakultetens dekanus, godkänd examen var ett villkor för magistergraden; Topelius avlade examen 24/3 1834.

  3 das ist meine bedenken. (ty., pro. das sind meine Bedenken) det är mina funderingar.

  4 »Kleinere gedichte» diktsamling av Schiller, utgiven 1813.

  4 Kostelig utsökt.

  5 curatorswal Carl Ståhlberg hade avsagt sig kuratorsvikariatet.

  6 sans payer (fra.) utan betalning.

  7 »den Trolofvade» första delen i Walter Scotts roman Korsfararnes berättelser (1826).

  8 Ellida fregattskepp.

  9 negligé troligen nattdräkt.

  9 Dominus (lat.) herr.

  9 Unter die Helsingforsischen [...] überfluss (ty., pro den) Bland de Helsingforsiska damerna finns ingen verklig skönhet, och endast riktigt få vackra; men förnäma koketter finns där i överflöd.

  10 les dames (fra.) damerna.

  11 lappri strunt(prat).

  11 Cucuvisan ev. »Kuckuvisan», finländsk folkvisa.

  11 blomman syftar på Mathilda Lithén, som vistades i Stockholm.

  12 inopinate (lat.) oförmodat.

  12 disputationsmötet sammankomst för disputationsövningar inom Österbottniska avdelningen, huvudsaklingen på latin.

  12 infama avskyvärda.

  14 Hedersmannen Backmans död [...] i dag Fadern till Topelius gode vän Henrik Backman; Topelius nåddes av dödsbudet 20/2 1834.

  16 PalæstinaPalæstina. Geographisk, archæologisk och historisk beskrifning (1823) av W.  F. Palmblad.

  16 mandat bedrift.

  17 Sjöfröken roman av Walter Scott, i översättning av Lars Arnell 1828.

  18 Donaunymphen romantisk komisk folkopera (1798) av Ferdinand Kauer (musik) och A. K. F. Hensler (text), uppfördes av J. A. Schulzs teatertrupp.

  19 »Är icke det [...] höjder?» citerat med smärre ortografiska avvikelser ur W.  F. Palmblad, Palæstina. Geographisk, archæologisk och historisk beskrifning (1823, s. 271).

  20 Tolleson förmodligen Vår herres och frälsares Jesu Christi heliga lefverne och lära, efter de fyra evangelister (1819) av Pehr Tolleson.

  21 chifferanteckn. Häftet har inte påträffats.

  21 Dominus (lat.) herr.

  22 Fryxells historie Anders Fryxells Berättelser ur swenska historien I–VI (1823–1833).

  22 penningebeknip penningknipa; SAOB har detta belägg av Topelius.

  22 Myllymatts mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  23 tinctura benzoes (lat.) bensoedroppar, blandning av (en del) bensoe och (fem delar) sprit.

  23 150 studenter [...] herrars fönster Till den lediga adjunkturen i grekisk och romersk litteratur hade N. A. Gyldén föreslagits framom J. L. Runeberg. De konsistoriemedlemmar som röstat till förmån för Runeberg hyllades med vivat!, övriga med pereat!.

  23 vivat cancellarius! (lat.) leve kanslern!

  23 vivat Linsen! (lat.) leve Linsen!

  23 pereat Lagus! (lat.) ned med Lagus!

  24 »tuer le temps et perdre l’argent» (fra.) fördriva tiden och förlora pengarna.

  26 carolina dryck bestående av vin, socker och pomerans eller citron.

  27 Membra Honoraria (lat.) hedersmedlemmar.

  28 njuta pro njutna.

  28 au mauvaise humeur (fra.) på dåligt humör.

  29 Hänlein förmodligen Inledning till nya testamentets heliga skrifter (1814) av H. C. A. Hänlein.

  29 Schulzens trupp gaf [...] opera uti 2 acter opera av Gioachino Rossini (musik) och Gaetano Rossi (text efter Voltaires drama) (1813).

  29 Madame Neder spelte hufvudrollen soldaten Tancred gestaltades av Amalia Neder.

  Faksimile