November

Lukuteksti

November Månad.

lemma startMensis satis impiger, academica, studiosa, Theologica, jejunans, quo visitationes quadam accedunt.språk: latinkommentar

1 1. Fredag. Grekiska och kyrkohistorien om morgonen. lemma startDer hochedle Capitainspråk: tyskakommentar Lasse von Platen gjorde mig den äran, förnämligast i afsigt att genom ett obetydligt hederslån mätta sin hungrande cassa. Men utan penningar gick han härifrån. – Jag var på posten, men förgäfves – E: m: Läste flitigt, så att i dag, oaktadt åtskilliga hinder 7½ timme blifvit på arbete använd – Capten Platen var här äfven om afton, och sökte Herr Blankthejungfrun, bet. 1 R:

2 2. Lördag. lemma startErfor om morgonen att Hebraiskan ej behöfdes till min påtänkta examenkommentar – Grekiska – Läste: lemma startLifvet är en drömkommentar – E: m: Logren här och spelte lemma startmjölnarekommentar – Läst 6 timmar i dag – satt up till ½ 12 skrifvande på mitt lemma startLat: ämnekommentar.

3 3. November anno 1833. Kl: 11 på förmiddagen till Logren. (jag hade sedan kl: 7 ifrigt arbetat på mitt latinska ämne, men ej blifvit dermed till freds). Från Logren hämtade jag hem lemma startLegende von Montrosekommentar af Walter Scott. Denna läste jag på e. m: till klockan 6 då jag med Herr Blank begaf mig till det af oss Österbotningar på wåra nationsrum anställda Calas – Tillgången dervid var denna: En stor del professorer woro jemte Rector Melartin närwarande. Sedan alla voro samlade lemma startutförde Magister Snellman ett långt, djupttänkt och wälupfattadt talkommentar om Academiens ändamål, äfvensom nyttan af de studerandes delning i nationer. Om detta sednare nytjade han de skarpa men sanna uttrycken: »nations indelningen är ingalunda inrättad i den afsigt att likasom genom fördelning i Compagnier lättare kunna styra och commendera hela regementet, nej helt annat är dess ändamål», o. s. v. – Mot slutet|45||153| af detta så välutförda som rigtigt upfattade tal nämde han äfven om lemma startConsistorii beslut att förvandla twenne afdelningar i fyrakommentar, dock utan tadel. Derefter steg Rectorn fram och tackade honom. Nu kringbars punsch och Clemma startcarolinakommentar, och ej länge derefter afhöljdes Professor Franzens, p i skön Svensk Rram infattade, af Westin målade porträtt. (Wid åsynen af den store mannens milda wördnadsbjudande drag fattades|99| jag lifligt och djupt af den mägtiga känsla som i mig alltid talat kärlek till Svenskar och allt Svenskt.) Han bar krage och kappa, och höll sin hand på en bibel. I bakgrunden å ena sidan stod Porthans bröstbild, en man med imponerande alfvarsamma, ja nästan dystra drag. Å andra sidan såg man åtskilliga böcker hvaraf en med signatur å ryggen: lemma startFinlands häfder af Porthankommentar. – Det hela var skönt, ehuru ej fint måladt, och den åldriges redan grånande hår bra tecknade. Nu utdelades tryckta exemplar af lemma startFranzens studentvisa, »Student om du det namnet wärd»kommentar, och densamma afsjöngs af walda röster hvarvid uti chörerne vi alla instämde. Derefter dracks hans skål, och ett trefaldigt allmänt hurra beledsagade den. Kort derefter talade Mag: Ståhlberg och Mag: Lille hvilken sednare upläste några vackra verser för tillfället hvaraf jag blott minnes sista orden: »Franzen, Franzen, dock Finne är». Derpå följde ett kort men skönt och rörande tal af Rectorn; han ytrade bland annat: »mina herrar, Ioriginal: i ären allesammans unga, och hafven derföre ej stått i förbindelse med denne stora man – men jag, jag kan ej utan den djupaste rörelse, den lifligaste känsla återse lemma starthankommentar vördnadsvärda drag, ty under min ungdomstid vördade jag honom som en bland mina lärare. Djupt måste vi beklaga att en sådan man ej bland oss quarblef; men han innehar nu en honom värdig plats hos wårt fordom förbrödrade folk. Men måtte alltid Ioriginal: i, gode herrar, så ofta Ioriginal: i sen dessa anletsdrag tänka: denne var ock Österbotninge, vi, vi hafva räknat honom bland oss»! – Härpå följde efterhand en mängd skålar, såsom åt Rectorn, för Österb. nation, för vår inspector, Professor Hällström, hvilken beklagligtvis nu låg sjuk, för Curatorn, den lemma startbortavarande Nervanderkommentar och för wår tjenstförrättande curator, Mag: Stålberg. Äfven egnades en skål jemte ett välkomsttal af Ahlstubbe åt Sundwall som blef besvaradt af den ljust tänkande mannen. Emedlertid blef mången brorskål drucken, och månget hufvud af punschens ångor om ej just berusadt, så åtminstone upmuntradt. Denna upmuntrande ånga förvirrade brodren W***s|46||154| contenance, så att han helt oförskyldt kallade Mag: Snellman en skurk. på nästa nationsmöte gjorde W: afbön. Samma ånga ingaf en hop bångstyriga kamrater att hurra up Runeberg; hans motsträfvande hjelpte ej, han blef uphurrad. – Kl: 2 kommo Herr Blank och jag hem – Denna afton har lagt studentlifvets högre ljusare sida i temmelig dager ,för en oerfaren; många tvekade ej att kalla den för den nöjsammaste afton, det gladaste och tillika alvarligaste sällskap de någonsin njutit. Häri instämmer jag såvida, att jag tror mig ej hafva bivistat något|100| mera alfvarligt, sälskapligt eller på det vår närvarande och tillkommande lefnadsbana mera häntydande och uplysande samquäm.

4 4. Måndag. Tillika med Logrenposten, men der fans intet, hvaröfver han rörde ihop himmel och jord. Jag läste »Legende von Montrose». Eft. m. Jag var på ett sammanskrifvit nationsmöte. Der blef Mag: Snellman försont, privatisten Snellman intagen i nation, och förslag om att på tobaksmöten uprepa innehållet af någon professors collegier. Sedan hem, der herr Blank hade ett mindre boston parti af 4 främmande. The dracks, jag läste lemma start»Den döde gästen»kommentar – Herrarna spelte högt och ifrigt, samt gingo ändteligen kl: 12 derföre att wåra ljus blefvo slut.

5 5. Tisdag. f: m: Grekiska.original: Grekiska Vidoriginal: vid gåendet till min middagsmåltid, blåste mössan af på Senatstorget. Köpte griffeltafla. E: m: på Bonsdorfs collegium 2 timmar. Gubben höll på att bränna up sina tassar i en utgjuten brinnande sprilampa. Slutade historien om Montrose och Capten Dalgetty

6 6. Onsdag. Förfärligt rasade en stark storm hela dagen igenom, så att vindarne tjutande foro genom gatorna, och ville nästan blåsa alla vandrare till väders. På Wasenii boklåda köpte jag lemma startCajus Silius Italicuskommentar för lemma start2–6kommentar, ett nog dyrt pris.original: pris Om afton till min trefliga thejungfru. Låg och läste lemma startAnna af Geyersteinkommentar till kl. ½ 3.

7 7 Thorsdag. Läste Anna af Geyerstein, för hvars skull jag i dag varit uprigtigt sagt, något lat, så att jag ej hunnit med mer än 2 timmars arbete. Litet ondt i hufvudet. Wår lemma startMadamkommentar skurade bägge rummen. Tarflig aftonvard.

8 8. Fredag. Läste lemma startKorsfararnes berättelserkommentar, Kyrkohistorie och Grekiska. På lemma startspisquarteretkommentar åt jag min middag från 12 till ½ 2, genom deras förhärdade söleri. Derefter till Staudinger, sedan till R. Montin och Lilius, hos hvilka jag lånte|47||155| lemma startPalmblads Palæstinakommentar jemte lemma startMoralkommentar. Derifrån på Bonsdorfs collegium 1 timme. Logren och Carger voro här. Den förre och jag till Menn i förhoppning att få spela på deras Forte piano, men som olyckan ville ha det, så var det just nu att lagas. Öl och lemma starttortorkommentar. Sedan hem, och slutligen med H: Bl: att spisa hos Wahllunds.

9 9. Lördag. Up kl: 7 – Korsfararnes berättelser – spelte Guitarr. Skref ämne – E. m. förlorade den interessanta boken innan den ännu var slut. Försummade ett lemma startdisputationsmötekommentar. Skref flitigt på både Svenskt och Latinskt ämne. Kl. 8 spisade afton hos Mamsell Björkström. – Antvardade lemma startnätingarnakommentar åt madam.

10 10. Söndag. Up kl: 8 och skref mitt Latinska ämne lemma start»de modestia vera vel falsaspråk: latin»kommentar lemma startfärdigkommentar. Kl: 10 förde jag detsamma till Runeberg, som ej var hemma. Spatserade i sällskap med den sedan sista termin wälbekanta|101| Reuter numro 2. Träffade Runeberg på gatan, som antydde liquidering af de för Forte pianot återstående 20 Rubel B:co Assign: – E: m: hemma, lemma starttoto die reliquospråk: latinkommentar, hela öfriga dagen – Patience. Trapp härstädes – Bekom underrättelse om lemma startFriskyttenskommentar upförande –

11 11. Måndag Kl: 9 Linsens collegium som nu åter kom i gång; han hann denna gång ej mera än orda något omoriginal: och poeter och Episk, Lyrisk och Dramatisk poesie. Afskref ur kyrkohistorien. Betalte åt Mamsell Björkström 8 R: R: – Inlöste 2 band af lemma startläsebibliotheketkommentar, 1 exemplar – hemma hela e: m: min tarfliga aftonmåltid bestående af eget smör, rågbröd och (hvad som var ovanligt) ett Tysktoriginal: Tykt äppel till desert. Det var ändå 3 rätter. Jag läste Enbergs Moral Philosophie som är skarptänkt. 12. Tisdag. Jag har ofta det felet att här i dagboken glömma bort hvad jag bäst borde komma ihåg. Så hände det nu. Jag har förgätit upteckna det jag i dag erhöll bref hemifrån af Mamma och Sophie, med några lemma startStockholmsnyheterkommentar.

12 12. Tisdag Kl: 9 på Linsens collegium. Ännu hann han ej till texten. En skomakarrackare begärde dubbel arbetslön. Läste Alhambra. lemma startGref Robert af Pariskommentar; E: m: På ett extra nationsmöte, angående betyg för Magistrarne Achrén och Hedberg. läste der åtskilliga tidningar – Sedan till Henric Ervast – Skref lemma startcollectio epistolarumspråk: latinkommentar

13 13. Onsdag. Sandelin här om morgon. Friskytten blef upskjuten till Fredag. – Palæstina och litet Grekiska. E: m: Baron Rosenkampf, helt owäntad här, medan jag war ensam hemma. Han bjöd oss på bröllop till söndagen. Här war intet så städligt som jag skulle|48||156| ha önskat. Sedan, kl: 8 war jag till Björkströms och åt mannagrynsgröt. – lemma startTorackorkommentar

14 14. Thorsdag. Linséns collegium; han började nu ändteligen med texten. Skref till Sophie. E: m: kl: 5 till thejungfrun, och drack 3 koppar the. Därifrån på wårt Tobaksmöte; detta gjordes ganska trefligt, af en interessant föreläsning uti Anatomi och Physiologi, hvilken Erström roade oss med. Der var jag ända till kl: ½ 9. Om afton, uppe till kl: 12, skref hem, och dödade Torackor med oblidkeligt raseri –

15 15. Fredag. Skref hem till Mamma och syster – På posten, der ingenting föröfrigt war att få. Erhöll billet till lemma startFriskyttenkommentarlemma startstående parterrkommentar. E: m: på Bonsdorffs collegium från 2 till ½ 6 – derifrån på spectaklet – Första acten af Friskytten var lustig, då bönderna skrattade, uti den andra, som war något lemma startpjåkigkommentar, syntes m lemma startdie hellenklare mondspråk: tyskakommentar och firmamentet med sina stjernor. Tredje acten war bäst och rysligast: då Casper, den elake jägarn, stöpte frikulorna flaxade en stor skara pipande nattfåglar omkring, och ugglor och djefvulsansigten grinade deromkring. Musiken war fullkom|102|ligt dertill lämpad, och stämde in med stormens och afgrundsandarnes tjut. Mot slutet förenade sig dermed förskräckliga djefvulsgestalter på horizonten, dansande eldar, vildsvin, och förbiskyndande benrangel till dess, då den 7:de frikulan stöptes, Samiel, d:det är satan, lemma startvisadekommentar i eld, då allt brakade till, träden störtade och rideaun föll. I sista acten sköt Max Friskytten, och kulan studsade tillbaka i hjertat på Casper som lurat i ett träd. Wid hans död visade sig Samiel, osynlig för de andre, och satte foten på hans nacke.

16 16. Lördag. En timmes läsning på f. m. E: m: lånte från nations bibliotheket Hänlein, lemma startom Nya Test:kommentarÖller och Petterson här – Skref Svenskt ämmne –

17 17. Söndag. Skref in mitt Svenska ämne om Sanningen. Men klockan bedrog mig, på ½ timme, så att den war ½ 11 då jag kom på Senatstorget. De hade ställt senatsklockan – Derföre gick jag ej till Runeberg, utan till Staudinger på en stund – E: m: Ifrån Björkströms, till Vestenius. Rökte en pipa, gick sedan till caffejungfrun, och drack en kopp caffe. Hemma sedermera ända till kl: 6 då jag war att söka Logren, för att med honom gå till Menn; bedragen härutinnan, gick jag ensam dit, och såg att Fortepianot fans der, men jag wandrade strax hem igen.

|49||157|

18 18. Måndag Linséns collegium, och derifrån på posten hvarest ingenting fanns. Enbergs Moralphilosophie. E: m: Logren här en half timme. Kl. ½ 6 gingo han och jag till Menn der ett glas toddy förskaffade mig det nöjet att få spela litet fortepiano. Hem kl: 7. Här suto wi en god stund rökande, hwarunder jag roade mig åt de ytringar och verkan af Logrens wältalighet hwilka han omtalade. Kl: ½ 9 på hans inbjudning att spisa afton hos fru Morelius; – satt up till kl: ½ 11. Drömde om död och kärlek, om Pxappa Mamma och Mathilda.uttolkad chifferskrift

19 19. Tisdag.Linsens collegium. Brölloppet hos Baron Rosenkampf som i Söndags upskjöts till i dag, blef ånyo upskjutit till Thorsdag. – E: m: på Bonsdorfs collegium, hwarest jag dock ej höll ut till slutet. I början war det ganska interessant att i en glasklocka se en stor råtta, helt förlägen öfver att sålunda blifva ett föremål för så mångas blickar. Densamma quäfde Professorn sedermera uti kolsyregas så oåterkalleligen, att den hon ej ens genom en ansenlig quantitet ammoniak kom sig. (8 timmars arbete) (drack the här hemma)

20 20 Onsdag. Klockan ½ 11 förmiddagen bivistade Professor Frosteri, min tillkommande examinators Thesers ventilerande på Philosophiska Auditorium. E: m: började med Hänleins indelning af Nya Testamentet.|103| Adolf Grönberg satt här en stund, och med honom wandrade jag till Ryska kyrkan för att åskåda Usckakoffs vigning som der skulle för sig gå. Men stopp! wakterne släpte dit pack, men ej studenter – Häraf föranleddes ett lustigt upträde som man likväl befarar hafva alfvarsamma fölgder. En student, S**, mistade sin gentila kapprock som af vakten, en bister kosack, honom frånryktes. Medan han (S**) förgäfves sökte få densamma tillbaka, kommo dit flere kamrater, hvilke utan krus och omständigheter först gåfvo kosacken några orrar, och sedan drogo honom ned ifrån den höga trappan hvarvid hans uniform slets sönder – Sedan blef S** fasttagen, men åter lösgifven. Almänna opinion skjuter hela skulden på studenterne, hvilket ej rätteligen är fallet. Kort förän denna oredan gick för sig hade jag gått till Adolph Grönberg hvarest jag satt till kl: 8 och hörde på mitt fordna fortepianos lena toner – Att äta gröt hos Björkströms – Illumination på Caserntorget för lemma startStorfursten Michaels födelsekommentar. Emedlertid satt hos Hr Bl: ett bostonsälskap ända till kl: 12 midnatt. Derunder läste jag något uti Silius Italicus.

|50||158|

21 21. Thorsdag. Klockan 9 att höra på Gubben Linsén. Det regnade, war mulit och ruskigt. E: m: kl: 5 med Westling och Hr Bl: till Baron Rosenkampf lemma startdet tillämnade brölloppetkommentar. – Först gick vigseln för sig, sedan rökte en pipa och njöt af de öfverflödige tractamenterne, derefter walsades dugtigt med bruden och de quinliga gästerne hvilka nästan allesammans woro stadsjungfrur. En rysk quadrill exequerades. Herrarne woro bland stadens och hela landets förnämsta män; t. ex. Dir: Tavaststjerna, Öfv. Intendenten Engel, Öfverste Sund, en gammal militär från Svenska tiden, Öfverste Krämer, en ofanteligt tjocker man, Protokollssecreterar Toll, en äkta juridisk karl, Major Cedervall, som lemma startaftagitkommentar farbror Gustaf, m: fl: Pastorn hette Lange, och beprisade Moster Augustas porträtt som ofantligt likt, oacktadt han aldrig sett henne. Af Baron fick jag weta att Moster Marie fått skänkt familjen ett litet fruntimmer till. Häraf kom jag på den ideen att räkna antalet af slägtens medlemmar, hvilket jag fann utgöra 8 af manliga och 15 af quinliga könet, tillsammans 23, stora och små. – Hem klockan 11.

22 22. Fredag.Linsens collegium, och derifrån på posten, hwarifrån jag uttog ett bref från A: Dyhr, med inneliggande 9 R: R: – En hiskelig sunnanstorm rasade, lemma starthvilkakommentar verkade ett sådant vatnets stigande, att någre fruktade en öfversvämning i Petersburg. För min del må Neva gerna dränka wår allernådigste kejsare och hans garder. – Det roade mig att åskåda huru hafsvågorne bröto mot strandens bålverk, men det regn som|104| drifvit af stormen piskade mot ansigtet ådrog mig tandverk (lemma startlappri!kommentar). E: m: för samma wäders skull, försummade jag Bonsdorfs collegium. Westling satt här inne en stund. Herr Blank och jag drucko the hos thejungfrun. Der fick jag weta om min kamrats, Finkenbergs, hastiga död som af en bröstsjukdom förorsakats, äfvensom att lemma startRuneberg rättvisligen fått sig påskrifvit i Aftonbladet för sina utfall mot Beskov och Svenska poesin.kommentar

23 23. Lördag. Up klockan 6. Jag hade haft ut mössfälla, men förgäfves. Läste tre timmar på förmiddagen. E: m: billett till Mus: soireen. På nationsrummen, läsande åtskilliga tidningar. Fick weta att J: Snellman och Wilskman som i går hade examen, hade fått repuls. Kl: ½ 7 på soireen. Der gafs bland andra, en sång af Bellman, en dito, lemma startYnglingen, af Runebergkommentar med musiken af Ehrström, en vacker quartett af Haydn, samt sluteligen: lemma startSlagt symphonie af Winterkommentar med full orchester; ett så stort, så skönt stycke torde i H.fors näppeligen förut blifvit gifvet.

|51||159|

24 24. Söndag Om morgonen till Runeberg med ett Svenskt ämne. Resten af förmiddagen tillbringade jag hemma. E: m: till Caffejungfrun, och derifrån till Carl Henric Elfving. Densamme mannen, äfvensom Fältmarschalken Schvarzberg fölgde mig hem, här sjöngs åtskilligt. Efter deras bortgång, kl: ½ 4 lemma startgraseradekommentar jag efter linealn, men ändamålslöst. Kl: 6 med Herr Blank till Baron Rosenkampf för att tacka för sist. Drack tu koppar the och recommenderade mig klockan ½ 8. H: Blank hade förut gått till Thunebergs – Skref åtskilligt ända till 11 om aftonen.

25 25. Måndag. Försummade Linséns collegium, för den orsaken att jag jemte Logren skref hem, han till H: B:, jag till A: D: – Ingenting dessutom på postenLogren här – E: m: Köpte mig äppel – Elfving här från 6 till 8. Vi sjöngo. Roade mig med den nöjsamma lemma startBenzeliuskommentar. Blott 3 timmar, fastän flit i dag var min föresats.

26 26. Tisdag. Emot morgonen hade jag haft en outsägeligt ljuf dröm om Mathilda och framtida sällhet, – en dröm – ja det torde en dag sedan hoppets stjerna slocknat min hela sällhet bestå uti en sådan dröm.uttolkad chifferskrift

27 F: m: på Linsens collegium. Fick hos Wasenius catalog öfver de böcker som i morgon skola säljas – Cajus Silius Italicus – E: m: På Bonsdorfs collegium – Att höra på den publika Ryska examen, hwarvid jag förargade mig öfver ryssen lemma startSolovieffkommentar despotiska ryska uttal, och öfver de examinerade hvilke som delinquenter ödmjukade sig för honom. Då jag kom hem, war det åter Bostonparti hos Herr Blank – (Dumheter) –. Herrarne woro här till kl: 11, hwarunder jag ej kunde läsa mer än 1 timme ifrån kl: ½ 6 –

|105|

28 27. Onsdag. Up kl: 7 – I går hade Rector Melartin blifvit officiellt utnämd till biskop, derföre war redan i dag rectorswal, och Pipping blef wald, såsom jag i mina »Strödda bref» förutspådt. E: m: kl: 3 på bokauction å rådstugukammarn hvarest jag dröjde till 7, en half timme undantagen hwarunder jag war hos thejungfrun. Trenne böcker ropade jag in, nemligen lemma startErasmi Roterodami colloquiakommentar, lemma startlärobok i Franska språkets uttal och skrifningkommentar, samt lemma startSvenska språket i tal och skriftkommentar. – Hemma spisade jag stekt metfurst till quällsvard – jag hade, som jag trodde, förlorat 2 R: B:co och war ledsen deröfver – inne hos Westling tillagt av utgivaren

29 28. Thorsdag. Linsens collegium inhiberadt. Professorerne woro gångne för att gratulera den nye biskoppen. E: m: – Wår Madam här kl: 3 – Cajus Silius Italicus|52||160| klockan ½ 6 om aftonen på wårt tobaksmöte. Der intogs Östring uti nationen, en deputation af 4 medlemmar, hvaribland jag den fjerde, utwaldes för att i nästa vecka aflämna Inspectors honorarium. En annan af twå medlemmar utsågs för att tillika med deputerade från alla afdelningar gratulera Melartin till hans biskopsmössa. – Afdelningen beslöt ett lån af 200 R: R: – Hem, hade glömt min pipa där – Skref om afton till Bror Franz.

30 29. Fredag. Försummade Linsens collegium för det nyssnämda brefvets skull – Westling här inne – Kl: 10 med brefvet till Forsmännerne med hvilka skulle framföra detsamma – Derifrån till Logren, derifrån hem och härifrån posten hwarest intet fanns för min räkning. – In till Westling – E: m: På Bonsdorffs collegium ifrån tu till ¼ till 6 – Kl: ½ 7 med herr Blank till Moster Wikstedt, hwars capten nu hemkommit – wi woro wälkomne, och trakterades med vindrufvor. Kl: 9 derifrån hem – C: I: S: höll mig en stund uppe, genom sina krångliga phraser –

31 30. Lördag Klockan tio förmiddagen att höra på lemma startRunebergs dissputationkommentar. Peuron war Respondens. Runeberg stod sig bra emot Ståhlberg och Professor Linsén. Klockan nära ett gick jag dädan, men det hade derefter warat ända till ½ 2. Om aftonen hade Han hållit ett dugtigt Disputationskalas som jag sedan fått höra. – E: m. kl: 3 på bokauctionen som warade ända till nära 7, hwarföre jag ej brydde mig om att gå på Musikaliska soireen. – Jag handlade åtskilliga böcker, hwaribland lemma startTawastehus slottkommentar. Hemma en stund och sedan kl: 8 att äta gröt hos mamsell Björkström, hwarvid jag betalte henne 3 B:co och thejungfrun 2: R: R: – Läste lemma startWagnerkommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Mensis satis impiger, [...] accedunt. (lat.) Mycket verksam månad, akademisk, full med studier, teologisk, fastande, under dess gång blev några besök av.

  1 Der hochedle Capitain (ty.) den högädle kapten.

  2 Erfor om morgonen [...] examen Studenter som ämnade studera vid juridiska eller medicinska fakulteten efter avlagd kandidatexamen behövde inte tentera hebreiska.

  2 Lifvet är en dröm Calderóns spanska sextonhundratalsdrama ingår i Dramatisk blomsterkrans. En samling af öfversättningar från utländske författares dramatiska arbeten, utgifven af E. W. Djurström I (1828).

  2 mjölnare mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  2 Lat: ämne Topelius skrev övningsuppsatser för Runeberg på latin och svenska (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 52).

  3 Legende von MontroseLegende von Montrose und seinen Gefährten (1823) av Walter Scott.

  3 utförde Magister Snellman [...] tal J. V. Snellman var en central gestalt inom österbottniska avdelningen redan innan han valdes till tf. kurator 1834. Talet – som ifrågasatte konsistoriets linje gentemot studenterna – upprörde professorernas sinnen ännu i slutet av 1830-talet.

  3 Consistorii beslut [...] fyra Konsistoriet hade i december 1832 beslutat dela både den viborgska och den österbottniska avdelningen, för den senares del förverkligades beslutet först i november 1837.

  3 carolina dryck bestående av vin, socker och pomerans eller citron.

  3 Finlands häfder af PorthanGamla handlingar til uplysning af Finlands häfder av H. G. Porthan hade i flera avsnitt publicerats i Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo / Åbo Tidningar på 1780- och 1790-talen.

  3 Franzens studentvisa, [...] namnet wärd» F. M. Franzéns »Studentvisa» (1801).

  3 han pro hans.

  3 bortavarande Nervander Johan Jacob Nervander – Österbottniska avdelningens kurator 1830–1837 – vistades utomlands.

  4 »Den döde gästen» novell av Heinrich Zschokke, översatt av L. D. Wistrand (Valda Noveller 6 1832).

  6 Cajus Silius Italicus förmodligen De secundo bello punico av Silius Italicus.

  6 2–6 2 riksdaler och 6 skilling.

  6 Anna af GeyersteinAnna af Geyerstein, eller, Carl den djerfve och Schweitzarne av Walter Scott, i översättning av Gustaf Eriksson (1832).

  7 Madam tjänarinna; skötte städning och uppassning.

  8 Korsfararnes berättelser Walter Scott, Korsfararnes berättelser I–IV i översättning av Lars Arnell (1826).

  8 spisquarteret spiskvarter; enklare matställe.

  8 Palmblads PalæstinaPalæstina. Geographisk, archæologisk och historisk beskrifning (1823) av W. F. Palmblad.

  8 MoralMoralfilosofiens elementer. Försök till en lärobok för gymnasier (1830) av Lars Magnus Enberg.

  8 tortor mindre bakverk, bakelser.

  9 disputationsmöte sammankomst för disputationsövningar inom Österbottniska avdelningen, huvudsaklingen på latin.

  9 nätingarna (dial.) nejonögonen.

  10 »de modestia vera vel falsa» (lat.) »om den äkta eller falska anspråkslösheten».

  10 färdig pro färdigt.

  10 toto die reliquo (lat.) under hela övriga dagen.

  10 Friskyttens romantisk opera av C. M. von Weber (1821).

  11 läsebibliotheket bokserien »Läse-bibliothek af den nyaste utländska litteraturen i svensk öfversättning», utgiven av L. J. Hierta 1833–1836, innehåller företrädesvis äventyrsberättelser.

  11 Stockholmsnyheter Mathilda Lithén vistades i Stockholm fram till sommaren 1834.

  12 Gref Robert af Paris roman av Walter Scott, utkom i Hiertas läsebibliotek (anonym översättning 1833).

  12 collectio epistolarum (lat.) flera brev.

  13 Torackor kackerlackor.

  15 FriskyttenDer Freischütz gavs av J. A. Schultz tyska ensemble förstärkt med sångare från Berlin, som på sin väg till S:t Petersburg lidit skeppsbrott vid Rosala och temporärt värvats för operascenen i Helsingfors (von Frenckell, Sju magra år med Thalia 1952, s. 212 f.).

  15 stående parterr den med ståplatser försedda delen av parketten; SAOB har detta belägg av Topelius.

  15 pjåkig tråkig; SAOB har detta belägg av Topelius.

  15 die hellenklare mond (ty., pro der hellklare Mond) den klara månen.

  15 visade pro visade sig.

  16 om Nya Test: H. C. A. Hänlein, Inledning till nya testamentets heliga skrifter (1814).

  20 Storfursten Michaels födelse Nikolai I:s son Michael döptes i Slottskyrkan i S:t Petersburg 20 november 1832.

  21 det tillämnade brölloppet En av Rosenkampffs tjänarinnor gifte sig (Topelius–Johanna Sofia Topelius 14/11 1833, NB 244.97).

  21 aftagit målat av.

  22 hvilka pro hvilket.

  22 lappri! strunt!

  22 Runeberg rättvisligen fått [...] poesin. Bernhard von Beskows polemiska inlägg »Den nya stjernan i Östern», ett svar på J. L. Runbergs recension »Sverges Anor. Skaldestycke af Bernh. von Beskow. Skrift, som vunnit Svenska Akademiens stora pris, 1824», där Runeberg ironiserade över den götiska poesin (Helsingfors Morgonblad 2–8 /2 1833, avtryckt i Stockholms Posten 14–26/2 1833). Beskows svar publicerades dock i Dagligt Allehanda (23/9 1833, bihang), inte i Aftonbladet (se f.ö. Runeberg SS XVII:2, s. 122 ff.).

  23 Ynglingen, af Runeberg se SS I, 1933, s. 238.

  23 Slagt symphonie af Winter Peter von Winter, Schlacht-Sinfonie (1814).

  24 graserade gormade.

  25 Benzelius antagligen Repetitio theologica summa doctrinae Christianae capita ad verbi divini normam sistens (1735 och senare) av Jacob Benzelius, en klassiker i teologisk undervisning.

  27 Solovieff pro Solovieffs.

  28 Erasmi Roterodami colloquia Erasmus av Rotterdam, D. Erasmi Roterodami familiarium colloqvium opus (orig. 1518).

  28 lärobok i Franska [...] skrifning ev. Afhandling om franska språkets uttal (1800) [Charles Chrétien de La Jonchère].

  28 Svenska språket i tal och skrift av Anders Botin (orig. 1777).

  31 Runebergs dissputationSpecimen academicum, observationes quasdam circa chorum tragicum continens, Runebergs specimen om kören i de klassiska grekiska tragedierna, med anledning av den lediga adjunkturen i grekisk och romersk litteratur vid universitetet i Helsingfors. Till tjänsten utnämndes sedermera docenten i grekisk litteratur N. A. Gyldén.

  31 Tawastehus slottTawastehus slott. En romans från Birger Jarls af Bjelbo tidehwarf (1831) anonymt utgiven av Gustava Sofia Hjärne.

  31 Wagner ev. Handbuch der Naturgeschichte (1830) av Andreas Wagner.

  Faksimile