December

Lukuteksti

|106|

December månad

1 1. Eller Första December var en Söndag. Wäderleken som förut warit kall och klar hade i natt ändrat sig till nederbörd, så att gatorne sågo illa ut af snöslasket. Om morgonen tänkte jag gå till Runeberg, men då jag hos Staudinger fick weta att han i går aftse hållit ett dugtigt Disputationskalas, upsköt jag till morgondagen hwad som i dag ej wäl lemma startlikade sigkommentar. Kl. 10 förmiddagen gick jag första gången i Ryska|53||161| Trapp och Dreyer spelte på f: m: här hos Herr BlankH: Ervast här; af honom lånte jag åtskilliga böcker vid ett kort besök som jag hos honom gorde. E: m: Efter en kopp kaffe hos thejungfrun war jag hemma hela den öfriga dagen. – Victor Hugo är en verkelig mästare i konsten att måla fantasiens rysligaste foster, det har jag vid läsningen af: lemma start»en dödsfånges sista stunder»kommentar – insett – Nu kommer jag ihåg något, som jag förut bordt upteckna, nemligen Schillers sköna välträffande ord om en kyrkklocka: lemma startvivos voco, mortuos plango, fulmina frangospråk: latinkommentar.

2 2. Måndag. Årsdagen af Nicolai’s upstigande på tronen – Derföre pinglades hela dagen uti Ryska kyrkbjellrorne (man må wäl kalla dem bjellror) och Ryska flotten war i kyrkan, kantänka, för att, som det heter, upsända varma böner för hans majestät – Vid detta tillfälle war jag första gången i Ryska kyrkan och besåg dess pragt och deras ceremoniella gudstjenst – De äro begge nödwändiga för att fängsla denna kyrkas råa och f efter min tanke föga religieusa bekännare – derföre har ock Grekiska kyrkoförfattningen och läran förblifvit i nästan alldeles det samma bländande skick som den fordom i Constantinopel bildade sig – Förut om morgon war jag till Runeberg, som erinrade mig om de 20 Rublerne – E: m: Hemma och läste Grekiska samt ritade charta öfver Palæstina. Om afton stor illumination, hvilken jag helt hastigt besåg på senatstorget, och blef dervid lemma startlungvåtkommentar om fötterne – Åt dugtig afton af smör och hålbröd här hemma.

3 3. Tisdag.Linsens collegium, der jag ej warit på en veckas tid. Läste Grekiska. Om middagen wann jag hos Björkströms 2 koppar caffe på lemma startCuccukommentar, hvilka smakade bra hos jungfrunKlockan 3 på Bonsdorffs collegium. Detta war hans sista publika i denna termin – lemma startLamekis, eller resor i jordens djupkommentar, en konstlad men ej intressesaknande bok – Flit – Åtta timmars arbeter gjorde dagen ej alldelesoriginal: alldes onyttig –

4 4. Onsdag. Förmiddagen hemma – Eft. m. från klockan tre ½ 4 till ½ 7 på bokauction förutom en visit hos thejungfrun – Densamma (auctionen) prolongerades till nästa Lördag – Bland annat inropade jag lemma startFinlands|107| allmänna tidningar för 1809–12kommentar i afsigt att närmare lära känna öfvergångsperioden från det Svenska till det Ryska riket. De woro dyra nog för min fattiga cassa, neml. 1 Rub. 52 kopek Ryskt mynt – Vid min hemkomst fann jag en af Hr Bl. hemförd lockande roman, lemma startAbbotenkommentar af W. Scott, men: »fly frestelsen», tänkte jag, satte den afsides läste i 2½ timme bätre saker, och sedermera Romanen på säng – (6 Timmars arbete)

|54||162|

5 5. Thorsdag. Linsens collegium. Grekiska äfvensom Cajus Silius Italicus. E: m: klockan fem på nations tobaksmöte. Derstädes besågos åtskilliga franska böcker dem Nervander hitskickat, hvaribland lemma startUne et mille nuitskommentar – Wid hemkomsten satt här ett bostonsällskap – drack the – Herrarne flyttade ut i yttre rummet – klockan 12 lade jag mig lemnande dem att spela i fred och ro.

6 6. Fredag om natten war jag åtskilliga gånger vaken, och hörde dem allt ännu spela – Morgonen kom, de suto vid spelbordet – Jag war på Linsens collegium, vid hemkomsten därifrån voro de quar, det blef middag, jag war att äta, och fann dem vid återkomsten ännu vid sitt kära bord – Jag stängde in mig och läste, helt led det spelandet – Klockan blef 4, jag war till Logren, allt suto de quar, hon blef 5 och sluteligen 6 innan de tröttnade – Då hade de spelt ett dygn oafbrutet, utom två en korta måltidoriginal: måltiderHerr Blank sade sedan att det war det längsta han någonsin spelt och kommer att spela – I dag erhållit ett bref af Mamma, recommenderadt med 25. R: R: – Föga lemma startStockholmsnyheterkommentar

7 7. Lördag. Läste lemma startLinsens Disputationkommentar (om jag så will kalla Tibulli Elegier) framför brasan – Middag spisade jag nu, lemma startpour variationspråk: franskakommentar, hemma. Densammas beståndsdelar utgjordes af färskt hålbröd, smör och mjölk (en sålunda benämd lemma startvattenblandakommentar). – E: m: klockan tre på bokauction, hvilken i dag slutades – en poliskusk ropade in lemma startEric XIV af Beskovkommentar – Medaljer och mynt såldes – till thejungfrun – skorstenseld hos Etholens – inropade twenne riksdagsmän för 10 kopek – Blef skinnad i Etholens boda wid invexlingen af 20 Rubel (de viste att man näppeligen kunde få på andra ställen, och höjde derföre till 42 ʄ per Rubel). Med lemma startDominusspråk: latinkommentar Blank till Björkströms att spisa aftonlemma startTollesonkommentar

8 8. Söndag Up kl: ½ 7 – Enligt instruction klädde jag mig swart, och gick till Ståhlberg för att deltaga i den deputation som skulle lemna Afdelningens honorarium åt wår dugtiga Inspector, Professor Hällström – Blef förpassad till P: Ervast till slaget 10 – Till Runeberg, åt hwilken jag betalte 20 Rubel, återstoden af hyran för Fortepianot – Han emottog ej de 5 Rubel hvilka jag bjöd honom för ämneskrifningen – Derifrån till|108| Ervast – Wi gjorde oss den förhoppning att inspectorn ej skulle emottaga penningarne, i hwilket fall större delen af penningar den ansenliga|55||163| summan (500 R: B:co) skulle anwändas till understöd åt en skomakare i Wasa wid namn Westerlund hwilken skall äga en högst utomordentelig fallenhet för rita, ja i den grad att han ur minnet kan träffande lemma startaftagakommentar en person, hvilket endast få af de största målare kunnat – Men wåra luftslott ramlade wid Inspectorns tacksamma emottagande af penningarne, hvilka, efter Ståhlbergs yttrande skulle anwändas till julklapper åt de små – E: m: stor maskerad uti det nya societets huset, hvilken jag dock ej bivistade – Arbetade ifrigt – Alexanders dödsdag. Hur har jag kunnat glömma det!

9 9. Måndag. Erhöll lemma startSchotts theologiekommentar. – Bref af Henric Backman – Sades att Baron skulle resa i Söndag Måndag – Läste dugtigt – E: m: Föga märkwärdig – Jag förde min klocka till urmakarn – Elfving hade anmält sig till studentexamen –

10 10. Tisdag. Schotts theologie hela dagen – Baron reser redan i Lördag – 8½ timme – utsatte min anmälan till Thorsdagen –

11 11. Onsdag. 9½ timme – Förmiddagen inne – i natt hade det frusit och snögat, så att nu war temmeligen godt slädföre – Inne hos Elfving som hade brottom till sin examen – Tog miste om middagstimmen – E: m: kl: 6 att utlösa de böcker jag på bokauctionen inropat – hemma sedan – satt up till klockan 1 –

12 12. Thorsdag. lemma startIn nomine dominispråk: latinkommentar gick jag klockan 8 till Frosterus för att anmäla mig. Men den gången war det förgäfves, han war redan ute – Läste ifrigt på förmiddagen. E: m: klockan ½ 5 åter till Frosterus; nu träffade jag honom – »Min goda herr Topelius, sade han, jag kan verkeligen ej i denna termin numera ge någon sådan examen, åt twenne andra som äfven anmält sig till Stora Theologie examen har jag nödgats gifva samma swar. Dertill san har jag några andra examina, och äfven några vigtiga papper att genomse. Om herrn komme i början af nästa termin» – Hwad war att göra; jag recommenderte mig, och gick ledsen bort – Sålunda har jag tagit felt om målet för mitt sträfvande denna termin, och allt mitt arbete och är onyttigt vordet! – lemma startFiat voluntas tua!språk: latinkommentar – – Hem, sedan till thejungfrun, derifrån till Elfving, som i morgon hafver studentexamen.original: studentexamen Han war bekymrad – Måtte det gå wäl – Med honom hem till mig, sedan att höra på denna dagens studentex. utslag – Högman fick 8 röster – Westling härinne –

|56||164|

13 13 Fredag En verksam dag, hwaraf 9 tiondedelar uptogos till bestyr och språng. 1:mo Till baron Rosenkampff, klockan ½ 9 men han war ej hem – 2:o Till wår prorector, Professor Ursin, som bad mig komma|109| på Rectors canzelliet – Hem emellan, ty jag höll på att frysa öronen af mig – 3:o twenne gånger att söka Magister Ståhlberg, wår curator, lemma startvergebensspråk: tyskakommentar – 4:o På rectors canzliet, der jag anmälde min bortresa – hörde på philosophie candidatexamen – 5:o På posten hwarest jag uttog ett bref från A: Dyhr; deruti blef jag, lemma startnulla mea culpaspråk: latinkommentar, beskyld för owett emot berörde kamrat – 6:o Andra gången, klockan 1 åter till Rosenkampf som nu war hemma – Lånte af honom 30 RD: B:co till lemma startnecessariaspråk: latinkommentar (hwad säger Mamma derom?). Hem och spisade smör bröd och mjölk till middag – 7:o En utfart, klockan 3 till Öller, Wasenius och Lilius – 8:vo klockan 4 till Moster Wikstedt på afsked; der satt jag en stund, och fick lemma startlof påkommentar ett par utanstöflor – 9:no derifrån till Runebergs på afskedsvisite – Ingen annan än Mamselln war hemma, och med henne discurerade jag en stund – 10:mo till Palmquist, att höra efter en hwit vest, men det fans ej – Och ändteligen 11:mo ut till urmakarn, och att köpa handskar – På den resan fick jag weta att Elfving gått igenom med 11 röster – Han var aldeles utom sig af glädje – Petterson med 9 – Satt sedan up, skref och lemma startrangeradekommentar.

14 14 Lördag. Up klockan ½ 7 – ut i staden, till Wasenius, m: fl: att reglera mina affärer – packade in – Öller – klockan ½ 11 med Herr Blank till Herr Baron Rosenkampf – – frukostmiddag och ett glas vin – Klockan 12 middagen afreste för 2 gången från Helsingfors – Körde trenne gånger ikull, hwarvid Barons tobakspung förlorades – togo klockan 10 nattquarter på Njuhala i Vichtis – I dag rest igenom Helsinge, Esbo, Vichtis, lemma start6 milkommentar

15 15 Söndag Baron på ett besök i granskapet hos sin swägerska – Dit – Middag klockan 5 eftermiddagen (?) lemma starta la Francekommentarspråk: franska – Vi körde engång ikull om jag mins rätt – jag dels sofde, dels rökte, dels åt lakrits eller talte med Baron som war mycket munter, och god – Nattquarter på Kauhanoja i Loimijoki efter en dagresa af lemma start10½ milkommentar – drucko the klockan 10 – I dag har resan fortfarit igenom Lojo, Somero och Tammela

16 16. Måndag Wårt nattquarter hade warit litet otrefligt – Afrest klockan 7 på morgonen –|57||165| klockan ½ 10–12 hos Capellanen Grönholm i Loimijoki – punsch och en god frukost – – Sedermera middag klockan 5 – Nattquarter på Yli Pörvä i Kumo klockan 9 aftonen – Läste lemma startAgdakommentar till slut – Godt ställe – the – I dag genom Loimijoki, Hvittis och Kumo

17 17. Tisdag Vid Haistila der Baron tänkte fara öfver Kumo elf, war isen swag och betäckt af flödwatten – fördenskull woro wi tvungne att taga en omwäg genom Björneborg – I denna stad dröjde wi en och en half timme, under hwilken tid spisades frukost (a la Francespråk: franska) – Lät köpa|110| lakriz – Kl: ½ 1 ankommo till Baron Rosenkampffs egendom, Sonnes, Suoniemi en mil från Björneborg där han ämnar dröja litet – (i dag genom Kumo och Ulfsby) – Dugtig middag – ut att bese ägorne – the om aftonen – läste lemma startKliokommentar på säng –

18 18. Onsdag Hela dagen allt ännu på Sonnes – Större delen af min tid tillbragte jag läsande Finlands almänna tidningar för år 1812 – Om afton hade baron kalas för sina landbönder – Dervid drack jag the, och rökte några pipor –

19 19. Thorsdag Morgonen klockan 10 afreste från Sonnes – Strax på eftermiddagen kommo vi i Wasa län – Wätdret war blidt och wackert – järnstängerne på slädan afbrötos – Wi lågo på Träskvik i Lappfjerd, ett skönt ställe – Jag hörde wargar tjuta – (genom Ulfsby, Sastmola och Lappfjerd)utanför pappret (radslut)

20 20. Fredag. Slädstängerne hade under natten blifvit lagade – Wi åto på Elpe eller Pielax i Nerpes – der war en utmärkt wacker bondflicka – Wi reste i dag genom Lappfjerd Nerpes, Malax, Mustasaari och Wasa stad – Till denna sistnämnda kommo wi klockan ½ 8 aftonen – Wi åkte in på societeten, och spisade afton der – Jag träffade Flander – Förut äfven Edward Höckert – Kl: 9 åter derifrån, och togo nattquarter på Martois i Mustasaari – Mycket trångt rum – lemma startSigward Kruses bröllopkommentar – Vid denna tid i morgon, hem.

21 21. Lördag. 1833. Ut på resan klockan 7 – Det gick med god fart genom Mustasaari Lillkyro, Wöro och sluteligen Ny Carleby socknar – klockan ½ 4 eftermiddagen ankommo wi till Ny Carleby stad efter en veckas resa – In till morfar – Bruden, Moster Augusta låg illa sjuk – Hem – Fru Brunström nästan för döden – Caffe – Hemma sedermera här på Kudnis (der jag nu befinner mig) hela aftonen – Packade ur kappsäcken –

22 22. Söndag Om förmiddagen i kyrkan på läctern, hörde på Neuman och Moster Augustas 3 lysning – Baron Rosenkampf, Morbror Gustaf och Tant Emelie här på e: m:|58||166| Sedermera klockan sju till staden, till morfar, Calamniuses och Lithens der jag spelte lemma startkorizakommentarHenric Backman samme respectable dugtige poike som förr i verlden – Albert Dyhr etspråk: latin broder Nyberg i det närmaste de samme –

23 23. Måndag. Om jag mins rätt woro wi hemma hela dagen. (Jag har väl kunnat litet glömma mina dagboks materialier, det är nu Nyårsdagen som jag skrifver detta.) Notification om dans i Jacobstad annan dag jul – Bastu härhemma om aftonen – Albert Dyhr, brefbärare – Föranstaltade om lanternor – Emottog några rader af Mathilda som svar på mitt vågstycke och som ett bevis att hon ej ogillat det. Goda Thilda du|111| förblifver dig lik äfven som bildad i stora verlden, du synes i ett troget hjerta bevara det barnsliga trohetslöfteoriginal: trohetslöfoe vi omedvetande svuro hvarandra sista dagen jag såg dig, Gud ske lof jag har hållit mitt tillagt av utgivarenuttolkad chifferskrift

24 24 December 1833. Julaftons-dag – Erhöll 2 lanternor och oljade dem – Stänger anskaffades – Dagen war mulen och litet snögig – Bjudning till Morfar – E: m: de få julklapper Mamma och jag hade att gifwa woro snart inlackade – Uptände och uphissade mina lanternor – 8 stycken andra syntes i staden, och 3 uti kringliggande trakter – Summa 13 – Till morfar – The – Med Hindric Backman att spatsera förbi Lithéns – Till bords – JulklapperHenric Backmans docka – Jag erhöll 3, en portefeuille af Baron von Rosenkampff, ett västtyg jemte penknif, samt ny mössa, väst och pen dylikt – Om jag hade lemma startFortunats önskehattkommentar så stode jag nu i afton nedanför Backmans fönster i Stockholm för att heldst få se en skymt af henne.uttolkad chifferskrift Hem klockan 11 aftonen, och sålunda förflöt denna julafton, väl bätre än den förra, men ej på långt när så treflig som fordom –

25 25 December 1833. Året ettusendeåttahundradetrettiotre’s Juldag. Morgonen voro mina lanternor uppe – I ottesången klockan ½ 7 – Hem åter – Tant Emeli här – påtänkt resa till Haralden – Bjudna på Middag till morfar, men voro ej – Klockan 5 Dit – Uppe hos Hindric, och såg på Koriza – lemma startFrån klockan sju till klockan åtta (en visa)kommentarAlbert Dyhr – Hem – Spelte Sophies nya noter – Albert Dyhr vore henne ej värdig. –uttolkad chifferskrift

|59||167|

26 26 December 1833. Annan dag jul eller Stephani dag – Ochså bätre än förra årets, men ej heller sådan som för 3 år sedan – Förmiddagen hemma – Fru Brunström sades wara på bätringen – På middag till Morbror Gustaf, som war hastigt blefven sjuk – Lithens fruntimmer (nemligen Moster etspråk: latin Rosalie) jemte Calamniuses dito dersammastädes – Ut 2 gånger att åka, först med Sophie Backman, A. H. Backman och syster, sedan med Rosalie Lithén, J: Calamnius och syster – Jag slog Rosalie med pisken i ansigtet – Månförmörkelse tillagt av utgivaren Lånte lemma startslaget vid Marignanokommentar – Afton derstädes –

27 27. Fredag Hemma hela dagen; fångade ett lefwande möss – bref från Uleåborg – i ordningstälde för de wäntade kärkomna gästerne från UleåborgMarignano

28 28. Lördag Morbror Gustaf frisk åter – fångade 2 lefwande möss åt Sophie – Om afton med Mamma till morfar, till Hindric och rökte en pipa – Snart derefter till Lithéns, drack the, såg på den konstiga eldmaschin, och resonnerade. Carl Joseph Collander – Königsberg – Mamma, sedan|112| Hindric äfven dit – lemma startFortunats pung och önskehattkommentar jemte Marignano om afaftonen

29 29. Söndag Ponerades att Farbror Gustaf i dag reser från UleåborgSophies möss hade om natten slagits hwarvid det ena blifvit på platsen, och sedan nedgräfdes i sanden af dent segrande, lemma starthwilkenkommentar dock sedan till rättvist straff för sin illgerning öfverlemnades till pris åt Mosse – E: m: Tillverkade en liten lanterna helt a propos – Mamma och syster hade föresatt sig att genomvaka natten i hvilket lofliga beslut jag med nöje deltog. – För att utestänga Morpheus begagnades caffe med fördel som försvarsverk – Som reserv användes Fortunats pung och önskehatt. Lägger man härtill en och annan munter visa jemte det trägna arbete fruntimmerne hade, så skall man ej finna det otroligt att vi ända till klockan öfver 3 afhöllo den hotande fienden –

|60||168|

30 30. Måndag. Gräselig brådska för Sophie och Mamma – Sanningen att säga, har jag glömt bort mina dagbokshemligheter för dessa dagar, och för att nu skrifwa något, will jag påstå att wi nu ej ha den sista December, som några törhända skulle förmoda emedan denna månad onekeligen hafver trettioen dagar. Annons om nyårsdagens dans hos Aspegrens.

31 31. Att wi ha sista dagen på wårt gamla år 1833 har jag äran förkunna. Den war till sin quantite som medlem i veckan betraktad, en Tisdag. Wi wäntade Farbror Gustaf och Moster Mari jemte Cousin Sophie hit i afton, men förgäfves – E: m: klockan 5 med Mamma till morfar, och der en stund – Hem – lanternorne uppe – Stöpte – Å min del ett benrangel (!???) – Afskedsmelodi för wårt gamla flyende år som i rappet drager sista andetaget – Hurra! – Lefver jag eller wi alla nästa nyår? Om jag kan, skall jag skrifva det inom följande parenthes, hwarom – inte, så hoppas jag någon annan will wara af den godheten: (lemma startVi lefde alla, utom morfar.kommentar)


32 Chiffer: (Qui intelligat, legatspråk: latin, den som det förstår läse det) – –

33 Om dessa fpapper en gång falla i dina händer min Mathilda så må du gerna ögna lemma startdenkommentar igenom oaktadt de egenteligen äro för mig sjelf lemma startämkommentarutanför pappret (radslut)uttolkad chifferskrift

34 Tiden är ännu ej kommen.


|169||113|

35 NyCarleby, Kudnis, den 3 Julii 1834.

36 Ynglingen:

Gubbe! du der med det grånade skägg och de kolswarta wingar

Ryck mig ej än med dig bort: ungdomen följer digmig ej.

38 Tiden.


|170|

39 Vid examensbrådskan i början och Medio af December 1833.


40 Tre frågor som i morgon, precis vid denna tid förmodeligen kunna beswaras:

41 1:mo: Får jag Præstera stora theologie examen?

42 2:do: Har jag att hoppas framgång?

43 3:io: Har jag att befara repuls?

44 Helsingfors d: 12 December 1833, klockan 4 eftermiddagen.


45 Helsingfors den 13 December: frågorna beswaras ej efter önskan: den första med Nej och de andra naturligtvis och följakteligen likaså –


46 I Sommar skall jag wärma detta ställe öfver glödande kol –


47 Trohet, mannens ära –

|171||172|[114]

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 likade sig lämpade sig.

  1 »en dödsfånges sista stunder» i översättning av Leonhard Fredrik Rääf och Carl Leonard Hammarskjöld 1830.

  1 vivos voco, [...] frango. (lat.) Jag kallar på de levande, jag begråter de döda, jag bryter blixtarna; inledande motto till Schillers ode »Das Lied von der Glocke» (1798).

  2 lungvåt genomvåt.

  3 Cuccu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  3 Lamekis, eller resor i jordens djupLamekis, eller En egyptiers underbara resor i jordens djup av Charles de Fieux Mouhy (övers. 1816).

  4 Finlands allmänna tidningar för 1809–12 eg. Åbo Allmänna Tidning; namnet på det officiella nyhetsorganet ändrades 1820 till Finlands Allmänna Tidning.

  4 AbbotenAbboten. En fortsättning af Klostret 1–4 av Walter Scott, i översättning av Gustaf Ericsson 1826–1827.

  5 Une et mille nuitsLes mille et une nuits (Tusen och en natt; i fransk översättning 1704–1716).

  6 Stockholmsnyheter Mathilda Lithén vistades i Stockholm fram till sommaren 1834.

  7 Linsens Disputation J. G. Linsén, De Albio Tibullo. Ovidii elegia, latine et svetice. (Diss. 1827).

  7 pour variation (fra.) som omväxling.

  7 vattenblanda (dial.) vattenblandning.

  7 Eric XV af Beskov pro XIV: Erik den fjortonde. En dramatisk dikt (1827) av Bernhard von Beskow.

  7 Dominus (lat.) herr.

  7 Tolleson förmodligen Vår herres och frälsares Jesu Christi heliga lefverne och lära, efter de fyra evangelister (1819) av Pehr Tolleson.

  8 aftaga rita av.

  9 Schotts theologie Heinrich Augustus Schott, Epitome theologiae christianae dogmaticae in vsvm maxime scholarvm academicarvm adornata (1822).

  12 In nomine domini (lat.) i herrens namn.

  12 Fiat voluntas tua! (lat.) Ske din vilja!

  13 vergebens (ty.) förgäves.

  13 nulla mea culpa (lat.) utan egen skuld.

  13 necessaria (lat.) nödvändigheter.

  13 lof på löfte om.

  13 rangerade ordnade.

  14 6 mil ca 64 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  15 a la France (fra.) på franskt vis.

  15 10½ mil 112 km.

  16 Agda Nils Wilhelm Lundequist, Agda. Berättelse från Konung Gustaf I:s tid (1832).

  17 KlioKlio. Historisk månadsskrift (Stockholm 1815–1816).

  20 Sigward Kruses bröllop novell av Gustaf Henrik Mellin (1830).

  22 koriza sannolikt ett kortspel.

  24 Fortunats önskehatt syftar på den bok Topelius läste (jfr 28/12 1833).

  25 Från klockan sju [...] (en visa) vers i Elias Sehlstedts visa »Den moderne Krigaren» (1832).

  26 slaget vid Marignano roman av August von Witzleben (utgiven under pseud. A. Tromlitz 1832).

  28 Fortunats pung och önskehattFortunatus med sin penning-pung och önsknings-hatt (1824), översättning av tysk folkbok.

  29 hwilken pro hwilket; »möss» neutrum singular i finländsk svenska.

  31 Vi lefde alla, utom morfar. senare tillägg; Topelius nåddes av dödsbudet 30/10 1834.

  33 den pro dem.

  33 äm pro ämnade. Oklart huruvida Topelius ämnat fullfölja meningen, stycket överstruket med tunna linjer.

  Faksimile