Maj

Lukuteksti

|16||85|

Maji Månad.

1 1. Onsdag. läste jag ej för magistern – på morgonquisten gaf jag Barck fyra lemma startorrungarkommentar – kl. ½ 11 gick jag ut tillika med Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21, Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 – wi åto frukost hos Björkströms, och gingo derefter ut i stan, och drucko mjöd hos fru Granbom på min lemma startContokommentar – sedan ut att spatsera, och gingo till Catani der wi åto lemma starttortorkommentar; der träffade wi en skock muntra gubbar – derifrån hem kl. 1. – Wi fingo wänta som tusan på maten – Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21, Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 och Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 kommo hit – efter måltiden wandrade mi wi alla, försedda med pipor, till mamsell Björkströms|53| willa, och gingo något wilse – då wi kommo dit så war det en stor mängd redan der församlad – vi tillbragte en nöjsam eftermiddag, drickande caffe mjöd och punsch på Staudingersuttolkad personkodoriginal: X21s Conto – – om afton blefvo större delen lemma startpisciskommentar, och walde Stenwik till Rector och E. Cajanus till pro cansler – A. Chydenius lemma startkuskade i fyllan utkommentar på isen ända till Tölö – under ett grufveligt stoi fick man sig ändteligen aftonward – Cucu på 4 ʄ spelte jag, och kom derifrån utan vinst eller lemma startförlust –kommentar

|17||86|

2 2. Thorsdag. läste jag för magistern, och kunde ej Grammatican – Munsjör Schwartzberguttolkad personkodoriginal: X29 gjorde mig den äran – hörde om slagsmål vid bordet – – e. m. läste – war att Gymnasticera; sökte Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 men han war ej hem – läste – skref hem till Mammauttolkad personkodoriginal: O1, och Mathildauttolkad personkodoriginal: O2 – gaf Barken 2 fullvuxna orrar så att han skrek: Topelius! hvarför ska du slå mej? du ä ingen öfwersittare! – hå hå –

3 3 M gick jag ej att läsa för magistern, utan skref hem – hann lemma startprydligtkommentarposten – wäntade lemma startvergebensspråk: tyskakommentar på en parad – läste – e. m. lånte ryska böcker, och tråkade dermed en stund – war ej att gymnasticera lemma startknasscikommentar – blef af Fältmusik narrad till torget – om afton war illumination efter det var Kejsarinnans namnsdag – jag var till Finska Casern, och på Academiens stora balcon – kom hem ½ 11 –

4 4. Lördag Om morgonens åttonde timma läste jag för magistern; det gick bra, och jag fick lemma startett glädjande löftekommentar – Sedan, ack sedan kom bror Cæsarius och narrade mig med på Björkströms willa – vi gingo dit – – – – – – – och vor der hela dān – på lemma startförmiddagenkommentar|18||87| keglor, kort och roliga discurser och utwandringar, hvarvid wi sågo märkeliga prof af August Cajani galna uptåg – kl. 7 kommo vi hem igen och det blef 1 R. per man – här hem skref jag en skarp straffpredikan mot mig sjelf – Wi lemma startgrasseradekommentar efter Ludvig; jag sökte honom kring hela Kronhagen; slutligen såf han i Castrens kammare – Capitainen Wising dog mycket hastigt – – – Håhhåjaja! kors sådan dag! till största delen bestående i bara nöjen – Nåssåh! Tusende granater, pinnar, miljoner, syltfötter, ryssar och käringar!

5 5 Söndag. War jag wid lagom tid på benen – Jag satte mig att läsa; lemma startein, zvey, dreyspråk: tyska,!kommentar så hörde jag fältmusik, och så for jag af till senatstorget – – der stod jag på lemma startuniversitetsbronkommentar, och war äfven dit uppe – denna defilad under musik, som en obetydlig trupp gjorde, kan knapt kallas parad – sedan gick jag med C. Heikeluttolkad personkodoriginal: X37 och J. Mölleruttolkad personkodoriginal: 38 i botaniska trädgården och promenaden der vi besågo en lemma startenstaka grafstenkommentar med så lydande inskrift: lika. mycket. om. verlden. vet. hvem. här. hvilar. altnog.original: altnog Gud. känner. hvad. han. gjort. och. uslingen. wälsignar. hans. minne. – Der|54| gungade vi och gingo sedan, hvar till sig – Mölleruttolkad personkodoriginal: X38 till mig – vi besågo Wising – e. m. kom Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 och Elfvinguttolkad personkodoriginal: 18 – – vi drucko caffe – – kl. 6 a 7 gingo vi åt theaterhuset till, och blefvo|19||88| inklappade till Catani på ett glas punsh – derifrån på spectaklet; men förän wi sluppo in, så woro wi hem till Hällströmuttolkad personkodoriginal: X34 en stund – Sedan sluppo wi präcktigt in – Der speltes: lemma startWillerwallan i 5 akterkommentar och en lemma startstrunt pantomime i en aktkommentar, men som dock fick något anseende genom ent grant fyrwärkeri – blef sedan utan mat –

6 6. Måndag – Slutade jag orationerne för magistern till min glädje – recommenderade på posten ett bref till Enkefru Runeberg – – läste allehanda – middagen fick jag underrättelse om ett fatalje bref – e. m. läste jag rätt flitigt Geographie; drack 3 koppar the hos théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21, sökte bror Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 och Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 men ingen war hemma – geographie åter till kl. 11 – Denna dag är läst 4 Cap. i Orationerne; 1 Cap. Grekiska, Becker och Hela Europas Geographie

7 7. lemma startLäste jag uppkommentar Europas Geographie för magistern, och det gick förträffligt – kl. 10 tog jag ut lemma startfatalje brefvet ifrån farbrorkommentar och wid en hastig blick derpå så satte jag ångestfullt af till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 och rådgjorde med honom – Efter hans anvisning skyndade jag hem, tog frack på mig, och gick sedan upp på senaten – då felades en lemma startchartakommentar; jag var åter till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, köpte en charta, och sedan åter på senaten. – den förmiddagen war werksam; Gud låte det gå bra. sedan woro äfven, Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20, Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 och Holstius här – e. m. kom hit en Rysse med taflor – dem skärskådade Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 och jag – Han köpte många; jag åter blott|20||89| etn en fruntimmersgestalt för att den liknade min Mathilda i hög grad. Kyss mig du lilla Mathilda! Ach om du vore lefande. –uttolkad chifferskrift och en annan strunt tafla som jag gaf åt Ludwig – gick att gymnasticera, och på hemwägen war jag inne hos Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20. I dag har jag läst 40 verser Virgilius, Asien

8 8. Onsdag. läste jag up Asien för magistern – förmiddagen war jag ej lat utan läste, och betraktade min lemma starttipakommentar i lådan – e. m. läste åter – kl. 6 gick jag att söka Capten Wikstedtuttolkad personkodoriginal: X24 och Moster Wikstedtuttolkad personkodoriginal: O12 men de woro ej hemma. sedan till thejungfrun och drack 2 koppar – sedan hem – kl. ½ 9 efter aftonwarden gick jag ut att se på Magitos fyrwerkeri; det war redan börjat, men jag fick se lemma startwid lagkommentar hälften – lemma startTänä päiwänä minä lukenut kolme kymmendä laulut Virgiliusta ja kax Capitteli oudesta testamentisa, ja Africa, America ja Polynesia ja Becker – Se oli hywin kyllä säspråk: finskakommentar

9 9. Läste jag upp resten af Geographien, och fick tillsägelse att läsa Historien – förmiddagen läste man till större delen – och skref i min lemma startpoetiska|55| Calenderkommentar – e. m. gjorde jag experiment med krut och talg, och fick en gemen lukt i rummet – kl. 6 gick jag att gymnasticera – derifrån på Wasenii boklåda, och till Finska Casern, men Herr Blank war ej hemma. Sedan kom jag hem, skref till Faster Lisette, och körde Barken på dörrn – Sedan satt jag upp till kl. ½ 12, och skref till Farbror Gustafuttolkad personkodoriginal: X3 och Moster Marieuttolkad personkodoriginal: O4 – Läst – Hela gamla Historien ur Ekelund; för resten intet –

|21||90|

10 10 Fredag. Fick jag inte läsa för magistern – kl. 10 förde jag mitt bref på posten och sökte Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, men han war ej hemma – skref i dagboken. wid bordet narrade wi af Barken hans mössa – e. m. gjorde jag konster med krut – war att gymnasticera; – på hemwägen war jag in till Holstiusuttolkad personkodoriginal: X39 och satt der en god stund – der fick jag höra swåra misstankar om Leveliusuttolkad personkodoriginal: X41 – sedan hem – wi åto afton i yttre kammarn; och fingo ett lemma startpiquantkommentar swar af Fru Runeberguttolkad personkodoriginal: O13 då vi begärde ljus.uttolkad chifferskrift – jag lade mig genast kl. ½ 10 – I dag har jag läst: 25 verser i Virgilius och slutat den, samt Ekelunds och Beckers lemma startmedeltidens historiakommentarSilveus tillagt av utgivaren

11 11. Lördag. Läste upp gamla historien för magistern, och det gick bra nog – A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 och jag gjorde Bengaliska eldar af krut, sot, talg, vatten och af Barkens lineamentflaska – e. m. läste – kl. ½ 4 skulle jag söka Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, då såg jag Wisings ståtliga begrafning, och följde med ända till begrafnings platsen – der gafs 3 gewärsalfvor – sedan hemåt, och köpte ljus – hvilket jag gjorde i Marieuttolkad chifferskrift lång näsa – satt upp och läste – lemma startpappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration – Läst: 1 Cap. Grekiska, ett ½ dito Allgebra och Ekelunds historia om medeltiden tillagt av utgivaren

12 12 Förmiddagen kl. 10 gick jag till Finska Casern, men Herr Blank ware ej hemma – sedan såg jag en parad af lemma startflotskikommentarcaserntorget som slog illa ut för åtskilliga. Hem – A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 och Mag. Ahlstubbeuttolkad personkodoriginal: 13 woro här inne – e. m. kom Herr Blank hit, och berättade att de skulle fara på landet i denna vecka – kl. 6 gick jag till|22||91| Finska Casern, och in i Herr Blanksuttolkad personkodoriginal: X2:s kammare; der woro åtskilliga oficerare, och Öfv. Leutn. Thuneberg – der drack jag the och rökte – hem kl. 8, och läste dugtigt – Historie har jag nu mest läst och Silveus

13 13 Måndag. Fick jag ej läsa – war på posten, men der war lemma start000000000kommentarrenad genom bön ochoriginal: tch vatten. –uttolkad chifferskrift Mag. Ahlstubbeuttolkad personkodoriginal: X13 war här inne – e. m. kom S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 hit – låg och läste samt såf ½ timme – – gick att gymnasticera – gaf Barken 6 lemma startstutkommentar – war förbaiskadt törstig om afton – Läst i dag: Allgebra, ryska innantill, samt Becker, Poliz och Regner

14 14 Läste upp medeltidens historia för magistern – – satt inne och läste Grekiska – e. m. läste jag ryska innantill – kl. 6 gick jag till Moster|56| Wikstedtuttolkad personkodoriginal: O12Capten Wikstedtuttolkad personkodoriginal: X24 hade redan afseglat – der war några gamla eller tredjedelsoriginal: trejedels mamseller och fruar – åt tortor där – hem kl. 9, och läste sen –

15 15. Onsdag hela dan – kl. ½ 6 steg jag upp, och for af till Finska Casern utan caffe, men ersatte min skada där – läste Allgebra – – för magistern läste jag nyare historien – – förmiddagen: mins jag annars inte knasce utaf – e. m. läste jag EuclidesMag. Ahlstubbeuttolkad personkodoriginal: X13 war här – om afton brände jag egna ljus – en litet korkad herre Th. Molin åt afton här – Läst En Bok I Euclides.

|23||92|

16 16. Thorsdag. Cristi himmelsfärdsdag. Kl. 7 gick jag till Finska Casern – der satt jag en stund, och gick sedan ut med Herr Blank genom Tawast tulln – wädret war rätt warmt; på en Villa, Sörnäs, åto wi frukost – sedan gingo wi småningom ända till Gammelstan, och besågo lemma startfalletkommentar, och sedan hemåt – ett alldeles närgånget skoskaf beswärade mig öfwermåttan – kl. 1 kom jag hem – e. m. .. drack jag caffe i saln, och satt der en god stund och läste lemma startDen röde Fribytarenkommentar – – sedermera Euclideslemma startom aftonen bröt den stormen ut som jag länge wäntatkommentarljus.uttolkad chifferskrift skref hem –

17 17. Steg upp kl. 6 – läste upp 4 böcker Euclides för magistern – förde mitt bref på posten – läste Euclides obetydligt – satt ifrån 10 till 12 i saln, och läste Röde Fribytarn – – e. m. lemma startgunåså vistkommentar! det blef ej mycket läst – Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 war här – sedan Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 och Snellman – – kl. 6 war hos théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21, och sedan att gymnasticera – – köpte lemma startfranska brödkommentar – satt up till kl. ½ 12 –

18 18. Lördag. Lästeoriginal: läste upp 5 och 6 boken Euclides samt franska och Tyska för magistern; det gick wäl ej alldeles bra, men sedan sade han att|24||93| jag när som helst kunde få lemma startbetygkommentar; – lemma starttralala, tralala! hei hopsan å heisan hurra!kommentarlemma startnåssåh jah si häh wa jo rolit å hör häh alder kunah jah wätah hä sku warah såh när ännuhkommentar – Hej tuppila heilutta! på förmiddagen läste jag Euclides – e. m. satt jag härinne, och läste Euclides till kl. 7 – då kommo hit Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20, Staudingeruttolkad personkodoriginal: 21, Sandmanuttolkad personkodoriginal: 27, Liljebladuttolkad personkodoriginal: 17 och C. Stenrothuttolkad personkodoriginal: 15, hwilka suto här en stund – sedan följde jag med dem till Björkströms, och åt afton där. Sedan en timma ut att spatsera på den sköna aftonen – hem kl. ½ 10, och åt andra quällsvarden tillagt av utgivaren

19 19. Söndag läste Allgebra på säng, och gick sedan att söka Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, men han war ej hem – på caserntorget besåg jag en parad af Petroffska lemma starthundswottarnekommentar, som likwäl gorde tämmeligen wäl ifrån sig – sedan hem – – läste Euclides – e. m. war jag intet lat, utan läste Euclides med få afbrott till kl. 8 – – – Sedan logik – (nu får man lof att inte wara lat)

|57|

20 20. Läste upp något Euclides, samt räknade – före middagen – tog jag ut bref åt Mag. Runeberguttolkad personkodoriginal: X1 och åt Mamsell Runeberguttolkad personkodoriginal: O16 – – kl. 12 sökte jag Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30, köpte lack, och war till Casern, men Herr Blank war ej hemma – sedan hem till oss igen – war hos Thudénuttolkad personkodoriginal: X42, och|25||94| träffade Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 – e. m. läste öfwer logiken – kl. 6 gick jag att gymnasticera men på wägen wek jag in till théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21 – sedan jag kom hem, körde jag ut barken som for af till magistern, och hade in herr jag – barken fick lof att wara inne, som ock rättwist war –

21 21. Tisdag – läste jag upp hela logiken; det gick bra – på förmiddagen ritade jag lemma startin tabulaspråk: latinkommentar och läste Grekiska – e. m. låg jag in i krabbarnes kammare, och läste en roman, till kl. 6 – Reuter och Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 woro här – läste sedan öfwer Grekiska, och slog boll ut på gårdenom.

22 22. Läste Grekiska up – fick lof att – att – i morgon anmäla mighh – Hej wale,! sa moster Schale – – – – – – – – tog sedan ut dubbelfönsterna i min kammare – – Af ett infall gingo A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 och jag i sällskap med Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 och en par andra att simma – Efter lång twekan stego wi i – – – hu! huhu! huhhuhuhuhu vah däh wa kallt – – – – nå men det gjorde ändå godt det salta vatnet – Gu signe första gången jag simmade i år – – Vi gingo strax derpå till Björkströms, och togo hwarsen sup, och 2 buteljer mjöd –|26||95| Sedan kommo wi hem till middagen, och spikade up Barkens strumpa utanför fönstret. E. M. slog boll på gåln. – satt sedan här inne till kl. 6, hwarunder Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 och Thudénuttolkad personkodoriginal: 42 tenterade därinne – Jag fick lof att ännu i morgon tentera för magistern – – i glädjen däröfwer strök jag af till thejungfrun, och drack 2 koppar – Castrenuttolkad personkodoriginal: X32 war härinne. – läste öfwer Geographien till i morgon.

23 23. Maji som war en Thorsdag. Förän jag gick till magistern, kom Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 hit och war här en momang – sedan fick jag tillika med Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 och Thudénuttolkad personkodoriginal: 42 tentera uti Geographie och logik – åt sedan frukost – war till Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 och disputerade angående Maji kalaset – e. m. klädde skyndsamt på mig, och gick till academien; men snart föll det mig in att det blåste swalt, och kanske kunde bli regn af, så att jag sprang hem och tog min gamla blå sortut ofwanpå fracken – men då jag kom tillbaka war lemma startbronkommentar tom; jag skyndade efter dem, mötte Fru Runeberguttolkad personkodoriginal: O13 och Mamsell Runeberguttolkad personkodoriginal: O16, och hann snart upp herrarne som utgjorde ingen oansenlig hop. Sålunda tåga wi den lemma start½ milslångakommentar wägen under fältmusik, och ett odrägligt lemma startdamkommentar hwilket orsakade att man kunde rita namn på hwems rygg som heldst. därföre prisade jag lemma startochkommentar min omtanka att taga sortut. Omsider hunno wi till Gumtäkt hwarest en ofantlig Rysk|58| lemma startflaggakommentar, och granna tält mötte wårt öga – Då blef det lif i lederna, man skingrades och sökte|27||96| att förr än andra lemma starthinna till glasenkommentar – Man sköljde ned dammet, man skakade sina öfwerplagg och slängde dem i träden, man spridde sig muntert åt alla sidor. Några slogo boll, andra skötte glasen eller lemma startsmuttadekommentar ur lerpiporne. Canceller Thesleff, Rectorn och de öfrige professorerne jemte många andra, hvaribland baron Rosenkampf och landshödingen grefve Armfelt, ankommo – Simmleken företogs och en stöfwelquadrille, där jag för åter såg Henric Snellman sedan 6 hela år. Redan widrörde solen horisonten; allt war lika muntert, ehuru punschen werkade redan i mer eller mindre grad. Mag. Ahlstubbeuttolkad personkodoriginal: X13 proponerade skålar, hwarvid canoner afskjötos – Professorerne gingo hem – Solen war nedergången, man åt smörgåsar och drack brorskålar – lemma startFolksångenkommentar uppstämdes; en del gick bort men många lemma startlemnade quarkommentar; (jag bland de sednare) – Runeberg hurrades upp – Slutligen wandrade skaran hemåt under sång – Med temmeligen säkra steg, fastän ej utan i hufwudet, fölgde jag med, ock kom hem på samma gång som magistern. – Strax lade jag mig – Detta Majkalas berömdes af många; intet oordentligt föreföll, ingen war öfwerlastad men ochså ingen student nykter – Åtta bröder fick jag –

Och sådant war Maji kalaset.

|28||97|

24 24. Fredag. War man naturligtwis duskig och lemma startcrapulosuskommentar af gårdagen – en ansenlig del af förmiddagen sof jag bort – war till Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och posten, men der fans ingenting. – E. m. dyrkade jag flitigt Morpheus, ända till kl. ½ 6 – då steg jag upp – Schwarzberguttolkad personkodoriginal: X29 hedrade genom personlig närwaro mitt lemma startipsissimus egospråk: latinkommentar – wi gingo till Academien för att awfvakta utslaget af Cedermansuttolkad personkodoriginal: X20s och Holstiusuttolkad personkodoriginal: X39s examen, hwarwid jag fick se Pipping, Geitlin och Gadolin – Sluteligen kommo de ut; Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 fick 12, Holstiusuttolkad personkodoriginal: X39 fick 13 och Danielson 9. åt sedan en härlig afton hos Björkströms, bestående af ägg och kall oskummad mjölk – ännu åt jag sedan här hemma 2 ägg till – Silveus.

25 25 Steg jag sent upp tämmeligen förtretad öfver att magistern ej gaf betyg i går aftse efter löfte. bror Cederman kom hit i skapnad af en lemma startbjörnkommentar, och till all lycka ägde jag lemma start3 Bancokommentar att muta honom med – äfwen hade jag wist skäl att harmas på C. Krabbe och A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11 och 12 åt hwilka jag lånt allt hwad jag hade, och kunde nu ej få en styfwer deraf – Jekaterinoslawski! jag lånar dem en kopek mera – å lemma startdermekommentar punkt – e. m. hittade Barkens boll och kastade bort den igen. – läste med framgång Ryska declinationerne – äfwensom|59| Grekiska – war med A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 till A. Flanderuttolkad personkodoriginal: X43.|29||98| jag åt ej afton därinne utan i ytre kammarn. gjorde lemma startvoltigeringarkommentar genom fenstret för ro skull –

26 26. Söndag och första dag Pingst. – tänkte gå till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 men det blef ej af – bror Holstiusuttolkad personkodoriginal: 39 besökte mig – efter frukosten gick jag in i saln, och satt der och läste romaner ända till middagen med A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 – e. m. låg jag och läste Becker – kl. wid lag 5 gingo A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 och jag åter in i saln, och woro där en stund – – bröderna I. Östringuttolkad personkodoriginal: X44, Fontell junior voro här tillika med Pysik och Stenbäck – – Arwid och jag åto afton hos Björkströms – – sedan andra gången här hem – –

27 27. Annandag Pingst. tunga mörka moln lågo öfwer himlen, och utbröto tidtals i små regn skurar – jag war på posten; inga lemma startchartorkommentar funnos från Österbotten – – Castrenuttolkad personkodoriginal: X32 fick blessur på benet – war inne hos Wigeliusuttolkad personkodoriginal: X33 – läste lemma startun peuspråk: franskakommentar i saln – e. m. drack caffe – tabulata – läste ryska och Allgebra – drack the – Reuter war här – gaf magistern papper till betyget – satt up un peuspråk: franska

28 28 Steg up kl. 7 och fick kl. 8 betyget af magistern – kl. ½ till 9 war jag till Rector Melartin och anmälde mig; sedan tillbaka kl. ½ 10 för|30||99| att hemta betyget från honom – Sedan efter några willrådiga lemma startfundationerkommentar upp till lemma startProfessor Hällström, och Magister Ståhlbergkommentar – Såg på en flotski parad – tabulata – e. m. satt jag hemma och läste Becker – sof middag tillagt av utgivaren kl. 6 gick jag till thejungfrun, och drack för 16 ʄ – sedan skulle jag gå att gymnasticera, men der fans lemma startkein menschspråk: tyskakommentar – sedan hem – fick snäsor af frun för ljuset, men hon fick lång näsa.uttolkad chifferskrift – firade brasa, och läste Becker

29 29. Onsdag. steg up kl. 9. – det regnade, och hela dagen war ruskig – tabulata – läste Becker till slut – bror Elfvinguttolkad personkodoriginal: 18 kom hit, och war illa bekymrad om lemma startNedgybkommentar – äfwen jag gjorde mina speculationer angående Staudingersuttolkad personkodoriginal: X21s resa som i dag skall ske – e. m. skref hem till Mammauttolkad personkodoriginal: O1, och nödgades efter requisitioner närmare betänkande låna requirera 100 RR.Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 rusade med gräselig fart och lemma startantyddekommentar mig att inom en quarttimme afleverera paquetet – nästan yr i mössan raspade jag slutet, och skref blott en half utanskrift – gick till Carl Basilieruttolkad personkodoriginal: X45, och hörde der Guitarren klinga lemma start1:sta Augustidagens tonerkommentar som jag allt sedan ej hört – tog afsked af Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 – hem – Synnerberguttolkad personkodoriginal: X28 och Wigeliusuttolkad personkodoriginal: X33 voro här – åter var krakel om ljuset –uttolkad chifferskrift satt up och läste – – –

|31||100|

30 30. Thorsdag. steg rätt sent upp – läste Grekiska 3 Capittel – skref i dagboken – war inne hos Wigeliusuttolkad personkodoriginal: X33 – om middagen kom C. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11 hem ifrån Borgå – på eft. kl. 3 kom hit till stan ett ångfartyg med Furst Mentschikoff ombord – – in hos Castrénuttolkad personkodoriginal: X32 funderade hvad jag i morgon|60| skulle gifva upp – bror Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 och Reuter woro hos mig – om afton efter quällsvarden spatserade jag tillika med C. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11 och S. Barckuttolkad personkodoriginal: 23 ut att se quate ångfartyget – skref sedan fantasier –

31 31. Steg upp kl. 7, och gick kl. 8 tillika med Holstiusuttolkad personkodoriginal: X39 till Ståhlberg hwarest wi fingo wänta till kl. 9 – af honom fick jag betyg – sedan till Rectorn, men han hade ej tid att skrifva på det – fick bref af Farbror Gustafuttolkad personkodoriginal: X3 och Moster Marieuttolkad personkodoriginal: O4 – hem – på torget war parad, men jag såg den ej – räknade Allgebra – e. m. war jag inne hos Castrénuttolkad personkodoriginal: X32 och Wigeliusuttolkad personkodoriginal: 33S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23, jag och A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 musicerade här inne – läste Allgebra för Castren, och fick ej reda på division – drack the – Ett ryckte förspordes att keisarn skulle i nästa wecka komma hit – – kl. 11 war jag föroskull i natt habit (det will säga i skjortan) ut på ställningen tillagt av utgivaren


|101||102||103||104||105||106|

Ynglingen:

Gubbe! du der, med det grånade skägg och de kolswarta wingar

Bida, ack bida ännu! Ungdomen flyr med dig bort –

Tiden.

Ödets allmagt ropar mig hän; ej bida jag wågar.

Yngling du sjelf flyr bort; ungdomen ewigt förblir.

Ynglingen

Grymme, din andedrägt isar mitt blod, mitt hjerta förstelnar.

Lugnet och glädjen mig flytt; minnet, blott minnet är quar.

Tiden

Njutningsgirige menska! din lott är: lida och hoppas.,

Smärtan förstörde all menniskofröjd om hoppet ej wore

Himmelens gåfva till saknadens rof, till sörjande minnet.

Wissnar på jorden ditt hopp, i himlen det grönskar dock evigt.

15/7 1834.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 orrungar lättare örfilar; SAOB har detta belägg av Topelius. Jfr »fullvuxna orrar» följande dag.

  1 Conto räkning; SAOB har detta belägg av Topelius.

  1 tortor mindre bakverk, bakelser.

  1 piscis berusad.

  1 kuskade i fyllan ut åkte i fyllan ut; SAOB har detta belägg av Topelius.

  1 förlust – möjligen saknas text (2–3 rader) efter »förlust –», bladet märkbart kortare än övriga.

  3 prydligt gott och väl; SAOB har detta belägg av Topelius.

  3 vergebens (ty.) förgäves.

  3 knassci (jfr dial. knask) ett dyft.

  4 ett glädjande löfte Topelius fick förmodligen löfte om ett snart förestående betyg (Vasenius I, s. 467).

  4 förmiddagen möjligen saknas text (2–3 rader) efter »förmiddagen», bladet är konserverat och märkbart kortare än övriga.

  4 grasserade strövade omkring under stoj och oväsen.

  5 ein, zvey, drey,! (ty.) ett, tu, tre!

  5 universitetsbron universitetstrappan.

  5 enstaka grafsten majoren Fredrik Granatenhjelms grav, sedermera känd som minnesmärket »Frimurarens grav».

  5 Willerwallan i 5 akterVillervallan, eller Konstmakaren den 4:de, komedi av A. von Kotzebue, i översättning av Martin Altén 1823; föreställningen var den sista med C. W. Westerlunds teatertrupp som Topelius såg vårsäsongen 1833.

  5 strunt pantomime i en akt Efterpjäsen annonserades som Ett Dans-Divertissement.

  7 Läste jag upp redogjorde jag för; SAOB har detta belägg av Topelius.

  7 fatalje brefvet ifrån farbror Gustaf Toppelius hade bifogat ansökningshandlingar gällande lediganslagna läkartjänster i Uleåborg och med hänvisning till fataljetiden bett Topelius lämna in handlingarna så fort som möjligt. Eftersom Topelius inte väntade brev hade han försummat några postdagar. Senare brevväxling låter förstå att handlingarna hade inkommit för sent och tjänsterna besattes av andra sökanden (GT–ZT 9/4 1833 och 21/5 1833, NB 244.54, och ZT–GT 14/6 1833, NB 244.88).

  7 charta skrivpapper försett med officiell stämpel å visst belopp, användes t.ex. vid inlämnande av vissa ansökningar.

  8 tipa tippa, flicka; avser sannolikt tavlan Topelius hade köpt föregående dag, som påminde honom om Mathilda Lithén.

  8 wid lag ungefär; SAOB har detta belägg av Topelius.

  8 Tänä päiwänä minä [...] hywin kyllä sä – (fi., pro laulua, uudesta) Idag [har] jag läst 30 sånger av Vergilius och två kapitel i nya testamentet, Afrika, Amerika och Polynesien och Becker – Det var nog väl [gjort] det.

  9 poetiska Calender avser sannolikt häfte för egenhändigt avskrivna verser. I Topelius manuskriptsamling finns två dylika häften bevarade, båda från tidigt 1830-tal (NB 244.182).

  10 piquant spetsigt.

  10 medeltidens historiaFörsök till lärobok i medeltidens historia för lärdoms-scholor (1828) av Jacob Ekelund och Verldshistoria af Carl Fredrik Becker. Medeltiden (1831).

  11 pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  12 flotski soldater tillhörande ryska marinkasernen.

  13 000000000 noll, ingenting.

  13 stut pro stutar, slag eller smällar mot baken.

  16 fallet Gammelstadsforsen, Vanda ås mynning.

  16 Den röde FribytarenDen röde fribytaren I–III av James Fenimore Cooper, i översättning av Carl Adam Iggeström 1830–1831.

  16 om aftonen [...] wäntat d.v.s. dispyten om ljus (jfr 10/5).

  17 gunåså vist gunås så visst, tyvärr är det så.

  17 franska bröd bröd av vetemjöl och rågmjöl.

  18 betyg över erhållen undervisning, ett villkor för att avlägga studentexamen och få inträde till universitetet.

  18 tralala, tralala! [...] hurra! Motsvarande ramsa finns i Runebergs parodiska recension av C. F. Dahlgrens kalender Freja (Helsingfors Morgonblad 16/3 1832).

  18 nåssåh jah [...] ännuh (dial.) Nå så ja, se det var ju roligt att höra det, aldrig kunde jag veta att det skulle vara så nära ännu.

  19 hundswottarne hundsfottarna, fähundarna, skällsord som här syftar på manskapet i Petrovska regementet.

  21 in tabula (lat.) på tavlan.

  23 bron (universitets)trappan.

  23 ½ milslånga ca 5,3 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  23 dam damm.

  23 och pro ock, också.

  23 flagga fana.

  23 hinna till glasen I en beskrivning av majfesten 1832 omtalar Runeberg seden från Åbotiden, enligt vilken sällskapet vid ankomsten till festplatsen skulle tävla om att erhålla första glaset (Runeberg SS VIII:2, s. 387).

  23 smuttade drog små bloss.

  23 Folksången förmodligen den ryska folksången, som sjöngs på melodin av »God save the queen».

  23 lemnade quar (dial.) blev kvar.

  24 crapulosus (jfr fi.sv. krapula: bakrus) bakfull.

  24 ipsissimus ego (lat.) jag själv och ingen annan.

  25 björn fordringsägare.

  25 3 Banco 3 riksdaler Banco.

  25 derme därmed.

  25 voltigeringar luftsprång.

  27 chartor postkartor, förteckningar över ankommande försändelser som vanligen fanns till påseende på postkontoren.

  27 un peu (fra.) litet.

  28 fundationer (dial.) funderingar.

  28 Professor Hällström [...] Ståhlberg inspektor resp. t.f. kurator för Österbottniska avdelningen; Topelius behövde ett intyg på att avdelningen tog emot honom som medlem för att få avlägga studentexamen.

  28 kein mensch (ty.) ingen människa.

  29 Nedgyb anagram för Bygdén.

  29 antydde sade till.

  29 1sta Augustidagens toner oklart vilken visa som avses. Topelius återkommer vid en rad tillfällen till de s.k. augustidagarna, 2–5 augusti 1832, då man bl.a. firade moderns och mosterns namnsdagar samt dansade hos Hammarins (Topelius–Johanna Sofie Topelius 16/1 1833, NB 244.97; Biskop, Zachris Topelius i dansens virvlar 1998, s. 42 f.).

  Faksimile