Mars

Lukuteksti

|25||201|

Mensis Martius.

1 1. Lördag. Försummade att laborera på Academien tillagt av utgivaren Gräseligt storm och yrväder – E: m. På Avellans bokauction, hvarest jag dock ej ropte in något – – Sedan läste flitigt Hänlein – 3 timmars arbete – att spisa afton hos Björkströmslemma startägta Gefle Wapenkommentar

2 2. Söndag Hemma på f: m: Levelius med mig på middag till R–ffs. en leutnant von Törn, en lemma startRyssfinnekommentar (det är: en stor syltfot) som nog lemma startförde budkommentar var äfven der – Capten Platen äfvenså der – tog afsked af min Friherliga morbror – Sedermera om aftonen hedrades jag af broder Cedermans och Levelii besök. Wi spelte lemma startmyllymatskommentar – Reliquier från kalaset –

3 3 MåndagLinsens collegium och sedan till Cederman af hvilken jag lånte Kyrkohistorie – Bref af bror Franz i Orisberglemma startbjuden dit redan i Maji månadkommentarBaron R–pff hade afrest – Kyrkohistorien på e: m: –

4 4. TisdagLinsens collegium och sedan att fäkta – Denna lection blifver allt mera roande – började wänta Postiljonen Sahlberg – »den fulingen»! sade Brita Stina – Uttog lemma startRobert af Pariskommentar och köpte lemma startStudent-Catalogkommentar – wi woro 448 studenter närwarande – Slutade Kyrkohistorien – Hänlein

5 5. Onsdag Temmeligen lemma starti lästaktkommentar – wår wackra giuitarr måste hemskickas – Cederman och Levelius här på f: m: – Wårväder – §§ 48 uti Hänlein – Bokauction, men jag inropte ej något derstädes – 17/3

|26||202|

6 6. Thorsdag: Linsens collegium tillagt av utgivaren Om denna dagen mins jag nu ej synnerligen. Jag läste ifrigt Hänlein och glömde bort wårt Tobaksmöte – Gymnasticerade tillagt av utgivaren

7 7 Fredag. lemma startNeglexi Linsenum. Tempore solito Ottam Lanistam visitavi quo in ludios gladiatoriios exercensspråk: latinkommentarBref af broder Franz Michael, med ytterligare|130| bjudning att redan i Maji infinna mig hos honom – Den kommande sommaren börjar utveckla sin panorama – Började med Schotts Theologie

8 8. Lördag. Slädföretoriginal: Föret försämrar sig, luften är mild och vårens gud, ännu yrvaken, tittar dock oss munter i ansigtet liksom ville han helsa en glad godmorgon – – Till Frenckell efter Concertbillett – Schotts theologie – – Ingen bokauction – Kl. 6 e: m: på Musikaliska Soireen – Alla stycken gingo ej som de bordt; Mademoiselle Aschan spelte Forte Piano, tämmeligen bra, men hon war rädd i början och helt blek – – Hem kl. ¾ till 9 – Chiffer –

9 9. Söndag: Jag hade brottom med min examen, för att så snart som möjligt slippa densamma – med Herr Johannes Lewelius till middagen, och spelte lemma startpar och påkjörarekommentar med moster – Hela eftermiddagen hemma, war nöjd och glad som vanligt –

10 10. Måndag. lemma startDies Studiosaspråk: latinkommentar, det will säga flitig; jag arbetade 7 timmar – Dessa 7 timmar lemma startuptogos allakommentar TSchotts Theologie, en hårdkokt lecture –|27||203| Vi köpte smör, så färskt, så delicat' som det bästa Kudnis producerar, och det är mycket sagdt – Började blifva Mosters bokrequisitor – Om aftonen lade jag mig med förhoppning att i morgon vid denna tid wara quitt hafva med fördel urlastat mina Theologiska varulager – jo pytt!

11 11. Tisdag. Kl. 8 om morgonen att anmäla mig till Stora Theologieexamen, hwartill jag nu war förberedd. Till min stora förtret erhöll jag det besked att en lemma startsociusspråk: latinkommentar dertill måste anskaffas – På Linsens Collegium och om eft. m. äfven på Bonsdorffs – Dessutom att fäkta – Om aftonen att gymnasticera hwid hwilket tillfälle jag med Her Bl. tömde en butelj öl hos KestliSchotts Theologie

12 12. Onsdag Sahlberg (Postiljonen) wäntades allt förgäfves. E: m: tänkte jag besöka Moster Wikstedt, men mötte henne på vägen – På Granbergs auction – Sedan till thejungfrun, derifrån till Cederman och med honom och Levelius i Deckers boda der vi besågo gravyrer – Jag köpte en Ritlåda med 24 färger för – 1 Rd. Rgds – Jag fägnade mig öfver denna goda handel – Läste lemma startBastardenkommentar

13 13. Thorsdag På f: m: till Borgströms Contor att höra efter ett bref till Broder Hindric, hwarom han anmodade mig, men något sådant, fans ej der – Wårwäder – Försummade dagens tobaksmöte – Lorenz Mathesius

|28||204|

14 14. Martii 1834. Fredag. Denna wårdag war så skön så ren så mild som lemma starthon hvars namnoriginal: naln den bärkommentar.uttolkad chifferskrift – Tidigt på morgonen först till R–pffs för att träffa Postiljon Sahlberg hvilken nu anländt. Sedan till Professor Lagus med hvilken jag höll ett litet colloquium, hwarvid jag lemma startuttog brefvet till broder HindrikkommentarSkref några ord till honom – illustration – Derefter med Herr Blank|131| till Trädgårdsmästar Tengström vid Rödbergen, beställde Broder Franz’s frönotor och besåg Orangerierna, under en timmes tid – Sedan hem och på posten med broder H–s bref, derefter att fäkta ½ timme; – allt detta till kl. 11 f. m; jag war verksam det kan man ej neka – På E: m: Schotts Theologie – Länge använde jag fruktlös möda för att sätta den hos oss befintliga vackra jagtbössan i ordning; slutligen tog jag min pistol, vandrade i skymningen till Kronhagen på isen, klättrade med temmelig fara upp på de branta hala bergen, och sköt ifrån deras spets trenne blixtrande skott. Ett fantastiskt företag! – Derefter hem med pistoln, och sedan till thejungfrun hos hvilken jag med 3 koppar the lemma startfestum honoravispråk: latinkommentar – Chiffer – Jag skrifver om Mathilda jag tänker nu såsom altid på Mathilda, hon är ju mitt lifs ledstjerna!original: ledsterna!uttolkad chifferskrift – annars har chiffret numera blifvit sällsynt i denna journal

|29||205|

15 15. Lördag. F: m. flitig på laboratorium – lemma startMonsieur de Robsahm, le maitre de languespråk: franskakommentar – e. m. lemma startEnbergs Moralphilosophiekommentar från Peuron – Ingen bokauction – Sahlberg allt här –

16 16. Söndag. Wårväder – Läste »Bastarden» till slut – Johan Petter Levelius med mig till Tant R–pff – e: m: Min gamla vän och lekkamrat, Lorenz Mathesiusoläsligt p.g.a. skada som i Tisdags hit anländt besökte mig nu – Wi afhandlade hwarjehanda, gingo sedan för att bese Academien inuti, och derefter till thejungfrun – Sedan ännu en stund hos mig. –

17 17. Måndag.Linsens länge försummade collegium – – Derefter till Helenius min lemma startquasisociusspråk: latinkommentar i Theologiæexamen; lemma starthast du mir gesehn!språk: tyskakommentar med honomoriginal: hononom blef det intet af – Uttog på posten bref af broder Henric Backman med några commissioner – Hos Moster fick jag ett annat kärkommet bref af Mamma. E: m: Öfversåg kyrkohistorien –

18 198. Tisdag. Köpte ett lass björkwed på förmiddagen – Denna gårdsens ärliga Ryssar hjelpa oss af Cristeligt ädelmod med consumerandet af denna artickel – Fick underrättelse om min examens bestämmande till i Fredag, eftermiddagen – Att Fäkta – E: m: På Bonsdorffs collegium – Om aftonen till för att hålla Moster sällskap, emedan Brita-Stina|30||206| hennes jungfrur skulle gå på spektaklet. The på tre man hand. August Munk – Men spektaklet blef ej förr än följande dag – Ut att spatsera i månskenet med Moster och B. St. – Nästanomkringoriginal: Omkring hela staden – lemma startStudenter på 3 quartkommentar

19 19. Onsdag. Arbetade jag nästan intet utan väntade i lugn den afgörande allt närmare skridande dagen – På e. m. ut att promenera un peu.oläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandespråk: franska¤d. 19:de Kors, hur man kan vara glömsk! Kl. 4 på e. m. gick jag med Herr Blank till Ulrikasborg och begagnade en förträfflig bastu’. Sedan till Musik Directeuren|132| wid Gardet, Tvarjanskynormaliseringoriginal: . för hvilkens fru jag presenterades – blef der om afton till kl. 11 och souperade – Mycket hyggligt hus –

20 20. Thorsdag. Dagen tillbragtes flitigt nog; jag öfversåg Hänlein, Tolleson och Palæstina – Om aftonen försummades både gymnastik och tobaksmöte; jag hade mycket både att läsa och skrifva, ty Sahlberg skulle i morgon resa – Således en föga märkwärdig dag, och en flitig afton –

21 21. Fredag. Nå! hör jag någon säga, kors min vän, hur har du glömt att mera utmärkande beteckna denna vigtiga dag? – lemma startPatientia, patientiaspråk: latinkommentar, lemma startman kann’s nicht so genau wissenspråk: tyskakommentar F: m: Intet bref för mig på posten – Werksam – Åt broder Hindrik uträttade jag en liten comission – – Skref och förde åt Sahlberg, men det war ej så|31||207| illa brottom ty han reser först i morgon – Kl. 4 klädde jag på mig med friskt mod och vandrade till Professoren Frosterus i ofvannämnde lofliga afsigt att undergå Stora Theologiæ examen – Hast du mir gesehn!språk: tyska denna kallelse var endast en spökande lyktgubbe som gäckades med en i förhoppningens halfdager vilsefarande lemma startstudiosuskommentar – Af mellankomna hinder, hette det, nödgas jag upskjuta examen till Måndagsförmiddag kl. 9 – Sagdt och belagdt – Jag skyndade hem och klädde förtretad om mig – Köpte billet till Andra Musikaliska soireen – Med H. Bl. till thejungfrun – Kl. ¼ till 7 på concerten – Der exsequerades flere ganska nätta stycken, och war öfverhufvud bättre än den sista – – Grotenfelt och Ehrström sjöngo lemma startBjörns och Frithiofs vexelsångkommentar – För denna soireens skull förtjenar dagen få det Academiska tecknet; annars wore den emot förmodan lemma starten Taugenichtsspråk: tyskakommentar

22 22. Lördag Firades Marie Bebådelse dag – Med Levelius till R–pffs – E: m. ritade hvarjehanda för att lemma startförsökakommentar min nya Ritlåda – Patience – På Societetshuset war i afton lemma startAssemblee pour les pauvres honteux de la villespråk: franskakommentarH. Blank var der men jag icke – Läste lemma startIwanhoekommentarSahlberg for –

23 23. Söndag. Palm Söndag och Passionsveckans början – Wäderleken war i dag ej särdeles wårlik, och inga lemma startpalmerkommentar torde varit synbara – Med J. P. L–s till Tant R–pff som i morgon väntade sin|32||208| herre och man. Ivanhoes 3 del – Hemma hela aftonen; Lorenz Mathesius här en stund –

24 24 Martii 1834. lemma startMuli Måndagkommentar Nå ändteligen! ja har den äran att gratulera! – Klockan 9 till Frosterus – der fann jag en Aboit vid namn Ahlberg som skulle blifva min examenskamrat – Wi satte oss – – Gubben Frosterus war nyter och förnöjd så att det war just en glädje – han höll väl temmeligen efteroriginal: efter. i synnerhet ur Hänlein, men det gick ganska bra och då klockan war ¾ till 11 förklarade han sig wara nöjd,|133| och att vi i morgon skulle få ut våra betyg – Jag war glad att jag sluppit bestyret – Till Catani med Ahlberg, tog en liqueur och åt några lemma starttortorkommentar – Hem – E: m: Levelius och broder Cederman hit – Sedan bad jag äfven Lorenz Mathesius – Wi drucko ett glas Toddy och spelte par och påkörare – Otur – De bortoriginal: Bort kl. 11 – Anm: Jag glömde nämna att min Friherrliga Morbror i dag på f. m. hemkom – Äfven hade jag på posten bref af Albert Dyhr

25 25 Tisdag. Contre Amiralen Schelting hade för några dagar sedan om en morgon funnits död i sin säng; i dag skulle hans begrafning firas – Att fäkta, och betalte Otta 2 Rd. B:co för min florett; en, vid namn Sjöstedt skulle hafva 4 dagars lemma startCarcerkommentar i fäktsalen – Klockan 4 gick jag ut för att bese den vidlyftiga begrafningsceremonien. En folkmassa, ej kanske ännu talrikare än då de kejserliga woro här, åskådade det ståtliga tåget hvilket med snäckans skyndsamhet lemma startmajestätiskkommentar framskred fr öfver isen från Sveaborg. Alla oficerares epauletter och lemma startskärkommentar voro svartklädda, hästarne för likvagnen höljda med svarta kläden, ja sjelfva blåsinstrumenterne och trummorne öfverklädda med swart. 2 regementsmusiquer spela turvis sina sorgmarscher, ibland accompagnerade af Ryska syltfötter som upstämde sina klagotoner – Svartklädda gestalter med slokiga hattar och wida mantlar gingo förut med facklor, midt på ljusa dagen. 2 Stora fanor svajade öfver tåget och öfvermodiga kosacker sprängde fram på sidorne – Jag följde med tåget till begrafningsplatsen, hvarunder det war roligt att se huruledes alla fönster voro fullspäckade med hufvuden, största delen hörande till det vackra könet – Wid lemma startframkomkommentar gåfvos 6 salfvor, af de 13 bataljoner som åtfölgt tåget – Wid återtåget var stor trängsel – Om aftonen sedan hade Blank ett litet Calas – Här voro Tvarjansky, Thuneberg, 2 Ekebohm, E. Strömborg och Trapp och Platen; af mina kamrater Ehrström, Lindfors & Piponius – Sedan hit en Secter Berg en munter gök som spelte och sjöng Bellmanniana förträffligt; vi hade lånt Ekebohms guitarr – Bort kl. ½ 12 –

26 26. AskOnsdag. Om morgonen till Staudinger för att med honom gå att laborera – Men föreläsningarne woro för denna vecka inställde, och wi gingo derföre lemma startpour notre plaisirspråk: franskakommentarAnatomiesalen. Detta war första gången jag besökte denna min tillkommande walplats – Det jordiska af menniskan är dock en förunderlig, konstig sammansättning, ädel så länge anden lifvar den, men ett uselt stoft sedan lifvet flyktat! –

|34||210|

27 Tapenius hos oss – Om e. m. skulle alla nationsbibliotheket tillhörande böcker inlemnas i anseende till skeende Revision – Jag gick dit med en hiskelig börda – Carger och Trapp spelte här hos Herr Blank

|134|

28 27. SkärThorsdag. Wackert mildt wårwäder. Häraf lockade anträdde Blank och jag klockan 8 om morgonen en liten lemma startex cursionkommentar till Botaniska trädgården der wi efter särskildt tillstånd fingo bese orangerierne; Det är verkeligen att skåda naturen i sin mångfald; Asiens och Africas fantastiskt bildade produkter kan ej annat än frappera en Nordbo – Och när man inträder i det doftande solbestrålade rummet tror man sig förflyttad till Indiens brännande luftstreck måhända i någon ljufvelig lustgård beskrifven uti tusende och en natt – i sanning ett afbrott mot Nordens kyliga luft – – – – – Hem kl. ½ 10 – Cajus Silius Italicus. E: m: Kors huru kan jag förgäta att vi i dag ha skärthorsdagen?! – Jag gick på nationsmötet – Der förehades nu för första gången bestämda frågor; (hvad dem angår, se lemma startPromemorian om våra Thorsdagsmötenkommentar) Der till kl. 8 – Sedan hem, åt ströming (jag tänkte först att såsom regeln fordrar äta 9 sådana med stjerten förut, men slog det ur hågen, eftersinnande att jag vaken eller sofvande snarare kunde få se fyra swarta bräder än något kärare föremål – Så barnslig man kan wara! Utan att tro på sådant skrock skyr jag dock derföre – Skref en liten historie –

|35||211|

29 28 Martii 1834. LångFredag. I Enligt min enfaldiga tanke hade hela Cristenheten skäl att såsom jag teckna denna dag med det förnämsta tecken. Endast Då den redan i vanlig bemärkelse har rättighet dertill, huru mycket mera då emedan, (hvilket en hvar endast han gör sig mödan att litet tänka skall finna) eme emedan det vi just i dag för 1 800:de gången fira dess högtid förlossningens högtid, sedan denna catastroph, vår religions insegel, under aderton århundraden bildat Cristendomens orubbeliga grundwal, – en secularfest som mer än alla andra förtjente firas – Men ingen tyckes taga notis derom likasom vore sådant ej mödan wärdt att tänka på – – – – – – – – Ritade på f: m: Levelius här. Hos R–mpffs – – Min eftermiddag tillbragtes hemma och i stillhet, således var denna dag föga vigtig i yttre förhållanden tillagt av utgivaren

30 29. PåskLördag, de onda andarnes jubelfest – Robsahm här – Tortor – Hos R–pffs bjuden dit på ägg i afton – Curators honorarium – att köpa ritpapper – Kl. 6 med H. Bl. till R–pffs – punsch och en pipa – the – Elieser och NaphtaliBl. åt ej afton der – – Myllymats – mindre goda ägg – Om Efter hemkomsten fann jag mig wara utan ljus, tände derföre upp svafvel och läste dermed i Ivanhoe från ¼ till 12 till ¼ till 2 – lemma start»Och draken sofver så trygg på sin skatt – Om påskanatt»kommentaroriginal: påskanatt

|36||212|

31 30. Söndag och Påskdag. Åter Wårväder – f: m: Bibeln – Med Levelius till R–pffs – Ritade på e. m: – Reuter kom hit, satt här 2 timmar, och gick kl. 6 då äfven jag gick ut och vandrade till Cederman etspråk: latin Compani –|135| lemma startCuccukommentar – förlorade 16 ʄ – – der till kl. 9 – spisade äfven dersammastädesoriginal: derstammastädes afton – Cederman följde mig hem –

32 31. Måndag. Annandag Påska. Mycket wet jag icke att förtälja om denna dag; Reuter war med mig eller rättare jag war med Reuter att köpa lemma startGummi elasticumkommentar och på posten, der ingenting för min del war att tillgå – Främmande hos Rosenkampffs till middag; Tavaststjerna, Witte, Nordenheim och en par andra – Levelius med – Hemma om eftermiddagen – Det war picknick i afton, bivistades ej af mig – Cederman och Lewelius hos mig, wi spelade trädkarl – till kl. ½ 10 –


Under denna Månad hafva 10 dagar blifvit tecknade, alla enkla. –


lemma startSTUDIOSA, FESTINAspråk: latinkommentar

 

 

  1. ¤d. 19:de Kors, hur man kan vara glömsk! Kl. 4 på e. m. gick jag med Herr Blank till Ulrikasborg och begagnade en förträfflig bastu’. Sedan till Musik Directeuren|132| wid Gardet, Tvarjanskynormaliseringoriginal: . för hvilkens fru jag presenterades – blef der om afton till kl. 11 och souperade – Mycket hyggligt hus –

Kommentaari

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

1 ägta Gefle Wapen röktobak från P. C. Rettigs tobaksfabrik i Gävle.

2 Ryssfinne användes bl.a. om en finländare i rysk tjänst; SAOB har detta belägg av Topelius.

2 förde bud skrävlade; förekommit i finländsk svenska.

2 myllymats mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

3 bjuden dit redan i Maji månad Topelius inviterades till skriftskola hos kusinen Frans Michael Toppelius (FMT–ZT 18/2 1834, NB 244.54).

4 Robert af ParisGrefve Robert af Paris av Walter Scott, utkom i Hiertas läsebibliotek (1833 [anonym övers.]).

4 Student-Catalog tryckt förteckning över studenter inskrivna vid universitetet, utgavs terminsvis; SAOB har detta belägg av Topelius.

5 i lästakt i lästag, igång med läsningen; SAOB har detta belägg av Topelius.

7 Neglexi Linsenum. [...] exercens (lat.) Jag försummade Linsén[s föreläsning]. Vid den övliga tidpunkten besökte jag gladiatorsskolans ledare Otta och övade gladiatorsspel.

9 par och påkjörare kortspelet två herrar och en narr; SAOB har detta belägg av Topelius.

10 Dies Studiosa (lat.) studiedag.

10 uptogos alla pro upptogos alla av.

11 socius (lat.) kamrat.

12 BastardenBastarden. Sedemålning från Kejsar Rudolph den andres tidehvarf av Karl Spindler (övers. Niklas Hans Thomson 1833).

14 hon hvars namn den bär Mathilda Lithéns namnsdag.

14 uttog brefvet till broder Hindrik Topelius var ombedd att höra sig för om ett brev till Henrik Backman från hans far, som avlidit en månad tidigare (HB–ZT 3/3 1834, NB 244.3).

14 festum honoravi (lat.) ärade festen.

15 Monsieur de Robsahm, le maitre de langue (fra.) Herr Robsahm, språkmästaren.

15 Enbergs Moralphilosophie Lars Magnus Enberg, Moralfilosofiens elementer. Försök till en lärobok för gymnasier (1833).

17 quasisocius (lat.) oäkta kamrat.

17 hast du mir gesehn! (ty.) har man sett på maken! (stående uttryck på svenska, men inte på tyska).

18 Studenter på 3 quart ganska berusade studenter.

21 Patientia, patientia (lat.) tålamod, tålamod.

21 man kann’s nicht so genau wissen (ty.) man kan inte veta det så noga.

21 studiosus (lat.) student.

21 Björns och Frithiofs vexelsång »Frithiof och Björn» ur Esaias Tegnér, Frithiofs saga (1825); Bernhard Henrik Crusells tonsättning ingår i Tio sånger ur Frithiofs saga satta i musik och tillägnade Frithiofs skald (1826).

21 en Taugenichts (ty.) här: bortkastad.

22 försöka prova.

22 Assemblee pour les pauvres honteux de la ville (fra.) Sammankomst till förmån för utblottade ståndspersoner i staden.

22 IwanhoeIvanhoe, romantisk målning af England under Richard Lejonhjertas tidhvarf I–III av Walter Scott (i översättning av J. H. Ritterberg 1821–22).

23 palmer sälg- eller videkvistar i knopp; SAOB har detta belägg av Topelius.

24 Muli Måndag mulen (mulig) måndag, dialektal benämning på måndagen i stilla veckan.

24 tortor mindre bakverk, bakelser.

25 Carcer arrest.

25 majestätisk pro majestätiskt.

25 skär pro skärp.

25 framkom pro framkomsten.

26 pour notre plaisir (fra.) för vårt nöjes skull.

28 ex cursion pro excursion.

28 Promemorian om våra ThorsdagsmötenPro Memoria angående våra Thorsdagsmöten. 1834 (NB, 244.107, s. 560–566), delvis citerad i Nybergs dagboksutgåva (»Förklaringar och upplysningar» 1922, s. 11 ff.). Diskussionerna hölls på svenska, som motvikt till de latinska disputationsövningarna.

30 »Och draken sofver [...] Om påskanatt» jfr dikten »Påsknatten» daterad 1834–1835 med följande rader: »och draken somnar på tryggad skatt / Om påskanatt.» (Urval från Mina Nöjen, NB 244.149, s. 16–20).

31 Cuccu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

32 Gummi elasticum kautschuk, här sannolikt i betydelsen radergummi.

STUDIOSA, FESTINA (lat., pro festinus) flitig, brådskande.

Faksimile