December

Lukuteksti

|152|

1839. December.

lemma startכִּי־אֶרְאֶה שׇׁמֶךׇ מַעֲשֵׂי אֶצְבְּעֹתֶיךׇspråk: hebreiska יָרֵתַ וְכוֹכׇכִים אֲשֶׁר כּוֹנׇנְתׇּהspråk: hebreiska תָה־אֱנוֹשׁ כִּי־תִזְכְּרֶנּוּ וּבֶן־אָדָם כִּי תִפְקְדֶנּוּspråk: hebreiskakommentar Psalm VIII v. 4, 5.

1 Natten är tyst och kall. Jag sitter ensam och tänker jag vet icke hvad. – Mitt sinne är dunkelt – mina tankar sväfva och hafva ej en fast punkt der de finge hvila sina trötta vingar. Jag borde vara glad och tänka: Gud sörjer för morgondag; sköt du den flyende dagens wärf – men jag är ej glad – och hvarför ej – ? – Jag har tappat något – och ej så litet – : mig sjelf ... du sällsamme! – Gif mig tillbaka tron på mig sjelf – gif mig henne åter som var min ljusa engel – och Gud sörje för morgondag!

2 1. Söndag. – En Söndag i sälskap med Kant. – Om quällen samlades hos oss mycket folk – Avellanerne, Lindquist, Essarne, Hedbergarne, A Wegelius, Reuter, Pysik, Helander – speltes boston vid ett bord, lemma startmyllymathskommentar vid det andra, lemma startmariagekommentar vid det tredje. – Oförvarandes kom jag till det första – och som wår Herre icke ämnat mig till spelare – blåste lyckans vind conträrt emot; – och blåste på 2 kopeks boston 14 Rubel åt fanders – Nu ger jag bostondjefvulen fan – Gud skelof att jag är honom quitt. Wår Herre will väl med mig. –

3 För resten var snarfvel och föga trefnad.

4 2. Måndag. – Opost – och gement kallt väder. – God auctions inlösen – – lemma startVoyage d’un Americainkommentar – (15 Rub.) – 55 kop. – Masmästerie – m. m. – A: Nationsmöte om Statuter m. m. Trefligare. – Afton hemma och shack med lemma startmon frèrespråk: franskakommentar.

|153||938|

5 3 Tisdag. Kant. – I går var lemma startpicknickkommentar och Emelie upp ..... I dag hör jag en repetition af lemma startHändels Messiaskommentar – hvarom jag sparar omdömet. – A: hos Aug. Essen – som fått present af sina disciplar. .....

6 4. Onsdag.Aug. Essen reser ...... Snö och behaglig blida ....... Slutar min Kant ..... Thé – och Shack med Blank ....

7 Enformiga dagar – vore de blott fruktbara!

8 5 Thorsdag. Hebraiska ..... E. m. – Staudinger och Blank – 2 damer och 5 tända ljus – musik och calas – lemma starttout passivementspråk: franskakommentar ... sedan souper hos Schulin – Lamkottletter och stekt gris ...

9 6. Fredag. Opost ..... Tante bref af Rosalie. A: Faunamöte – (B:s surprise på Musæum utbasunad gen. Mutter Blomquist.) .... Blank på munter soupér hos Ursins ... Jag hemma med min Hebraism.

10 7 Lördag. – Lördagsquäll – infunno sig Pudasjärfvi och Justus S. frågande efter fjerde man – och lemma startnolens volensspråk: latinkommentar åter ett bostonpartie. – Denna gången calaset jemt betalt. – »Alltid spelar ni här», sade Calle H. – det är ochså dumt, medger jag.

11 8 Söndag.

Händels Messias.

12 Gifvet till Pacii förmån för nära 800 personer. Spelande och sjungande personalen omkr. 100. – Ofullständigt – mycket bortlemnadt. – Men skönt, mycket skönt. – En flägt, en anddrägt af forntid och framtid på engång, något evigt som blott kan anas, ej beskrifvas, besjälar dessa i all sin enkelhet så konstigt sammansatta toner. – I lemma startLetzten Dingespråk: tyskakommentar tjustes öra och hjerta af det oändligen milda, rörande, försakande, som är Spohr så eget. Man kände sig sjelf blifva mild och harmonisk till sinnes, och tyckte att man förstod upfatta allt så väl. – Här åter får man länge nöja sig med en stor och helig aning blott. – Man beundrar det fina, vackra som framsticker öfverallt men bländas af konsten och känner sitt hjerta ljumt. – nuSå händer att mången ej ser sin väntatn fylld .... Men det säkra är – och man behöfver ej vara kännare för|154| att märka det – att i dessa toner en tanke af hög, oförvissnelig skönhet uppträdt på jorden för att nedkalla friden i menskornas hjertan, och lofsjunga Herrens, den högstes namn från sekel till sekel.

13 Solopartierna utförde Tavaststjerna och M:ll Martin. I chörerna förekommo fugor af mycket invecklad konst, – och det sista Haleluja förekom mig mera konstigt än gra vackert.

14 Min plats var god i trängseln – Borgströms nära – och med Emelie talte jag ett par ord. Souperade sedan hos sköna Haparanda. –

|939|

15 S. d.Samma dag – Hände sig hos Rpffs att jag fick en billet af Emelie med teckningen till Sophies Album, och orden: »Du skall ursäkta mitt slarf hos Sophie. Jag lofvar att på andra bladet rita bättre.» Att jag kyste den allrakäraste billetten, begrips af sig sjelf.

16 9 Måndag. – Måndagspost medförde bref af Mamma och Sophie – och Sophie för det mesta om Emelie. Uleåborgsresa afgjord.

17 Blanken bjuden på korf till Rpffs – och af thy äts capitalt och dricks portvin på. – Justus öfverraskar mig långsträckt och lat på sophan. – Afton – springer jag med några commissioner.

18 10. Tisdag Hebraiska psalmerna. – A: hemma och bref. – S. d.Samma dag är stor bal hos Bonsdorffs för att introducera döttrarna i den nobla verlden. – Justus var der, och fröknarna, stackrarne, efter vanligheten fula som stryk. –

19 11. Onsdag.lemma startNyhet från Tavastehus om en Wiborgsk Smällkommentar hvarvid 4 personer hals öfver hufvud kommit i evigheten, och 30 blifvit mer och mindre illa tilltygade. Rpffs har rest dit för att se efter Munken som säges mista ena benet.

20 A: faller utslag i lemma startgradualskrifningenkommentarBelaejeff – tillämnade Laudaturskarlen lemma startpå hudenkommentar – och Lundahlh d:o, hvilket är skamligt handladt af Philos. Faculteten. – A. Ovisite hos Strömborg, och sedan bjuden af Fredrik N:r till America, der vi äta, dricka, och bostonera till kl. 12.

|155|

21 12 Thorsdag – Finelius Candidat med 15 röster, Holmström med 15, Törnudd med 7 – troligen lemma startAsinusspråk: latinkommentar – Österbotningarna få ej med storslefven i år. – I dag äro examina i alla 4 Faculteterna – och staten förses med stolpar i alla hörn.

22 – Wi skrifva Dec. 12 och jag tänker ett solhvarf tillbaka. Då var det som vi dansade friskt på en junta – det var en vacker quäll, vacker som en dröm. Jag drömde gladt då. Jag trodde på framtiden då, och lefde likväl för stunden. Sedan satt jag långt inpå natten vid pianot och spelte om lifvet och dess glada hopp, om kärleken och dess ljufva dröm, och aldrig var mitt väsen mer musik än då.

23 Nu är jag en ton som icke stämmer. Men jag vill spela mitt nocturno på samma dag och timme åter .... Ritsch! det var gladt. – Men hvadan kom du midt i mitt Schertzando, stackars moll? Jag tänkte ej på dig ........ du vill ej klarna upp igen till glädtig dur – Nå ja, du må då spela .... sjung huru sorgligt gladt det är att tänka på en älskad dröm som flytt ..... Säg huru du ej hoppas mer .... Men nej ..... dröm, dröm ännu, dröm godt!

24 13 Fredag. Ute är mild vinter – och på posten kommer intet. På afton lemma startblusaskommentar hos Withander – och Gottsman – för absolverad lemma startRysk examenkommentar|940| – sjungs, spelas m. m. – bullras sedan hos Schulin, der vi lemma startsmörja osskommentar med lakrom – och skratta erbarmligen åt Dosis Thoden som är blust och stickande torr-rolig.

25 14 Lördag. – På morgonquisten skulle jag poetisera i lilla cadettes Album, lemma startaber daraus ward nichtskommentar.språk: tyskaStaudinger begaf sig nu af – medförande både klappar och bref ...... Efter en Hebraisk dag – en ensam quäll – undantagande ett besök af Julle Cederman.

26 15 Söndag. Okyrka och Hebraiska. – Rpff åter – och Munken blir karl igen. E. m. – OSpektakel – lemma startden blodiga Nunnankommentar – i stället thé hos Rpffs – och trakteras med Barthel. Lagervalls studentexamen. – Lilla Sassa satt hos nya Sophie – när jag tog ungen till mig förvillade sig fingret mitt – och oförvarandes såg Jeana misstaget.

|156|

27 16 Moläsligt p.g.a. skadaåndag. Hela denna vecka är Hebraisk, Judisk öfver öronen – – På posten intet. – Wilh. Essen reser – och ännu räcka commisionerna. – Afton: thé och hemma. –

28 1oläsligt p.g.a. skada7 Tisoläsligt p.g.a. skadadag. – I quäll en visite af Fredrika – i skarpa kölden – och muntert nog, derjemte alldeles anständigt .... Skulle så illa hända att obehöriga personer oförvarandes komme slika misstänkliga connoisancer på spåren, så får jag – man må tro eller ej – förklara att alla visiter hittils aflupit med några glas lemma startTeneriffakommentar, en smula musik, persilje-prat, – på sin höjd en kyss eller par – lemma startvive la joie!språk: franskakommentar ..... Det är längesen jag hotade att bli kosmopolit – mina vackraste svalor ha flugit sin kos, – min lärka har tystnat, min siska har sjungit ut, nu måste jag väl söka, nu måste jag väl söka vilda dufvor i skogen som ingen röst ha, blott vackra fjädrar. – – Denna Fredrika har rätt vackra fjädrar, jag var en gång på vägen att bli förtjust, nästan så mycket som fordom i lilla GretaKahra, som talte Finska på Fransyska så väl, – men rätt som det var frös förtjusningen till is – och min sista smula respekt för det slagetlemma startqui vont se perdrespråk: franskakommentar – for till fanders ..... och nu är jag sval som en Decemberquäll, och munter som Januarii solen när hon tittar på fågeln i den frusna toppen.

29 18. Onsdag.lemma startHoch lebe unser gnädiger Kajser Niklas!språk: tyskakommentarlemma start»Finlands trogna undersåtar»original: »undersåtar» dricka i dag hans skål, – vid middagsbordet med wördnadsfull tillgifvenhet, och vid soupern med samma känslor af vördnad och tillgifenhet som ... etc. Se F. A. Tidn.kommentar

30 lemma startFür mich!språk: tyskakommentarThesleff ger stor bal – torgen illumineras, som ser skralt ut vid fullmånans sken – men ute är så ljust att man kan hitta en knappnål på torget, och den bjertaste aftonrodnad förgyller ännu dertill vandrarnes näsor. Utanför våra fönster slogos ochså en rad marechaller med blåsten.

|941|

31 19 Thorsdag. Thorsdag – intet att förtälja. Afton ensam och otreflig, ty jag var ej rätt munter till sinnes.

|157|

32 20 Fredag. Bref från lilla cadette med en visitebok till julklapp åt vår nådiga Tante, friherrinnan –

33 A. – Jacobsdag till heder – spela Thunebergarne och Lindequist boston hos Blank och beundra våra vinkällarstickor.

34 21. Lördag. – Disputerar med Tante och Jeana om Ida Tg – i anledning af hennes solosång i Wasa .... Ida är, liksom Emelie, ingen favorit – Jeana påstod att hon hade »näsröst», – men jag djerfdes påstå att detta m. m. var stort misstag.

35 Afton – ensam – nyckeln ur hela dagen – hebraiska – likväl The i yrväder. –

36 22 Söndag. Okyrka. – Hebraiska – Eftermiddagen ganska lång – Min unga vän (jag kommer i håg Hermes) – gjorde en kort visite – lemma startMadamkommentar satte upp gardiner till jul – Min unga vän var mycket snygg i splitterny bomulscapotte och d:o brokig halsduk – »Jag vet mer än väl att du ej kunde neka mig någonting, men ser dur, jag begär intet.»

37 Sedan Helander – Resonement om philosophie – jag försvarade Physiologerna mot Hegel och hans anhang.

38 23 Måndag. En ruskig dag. Det lider. Min sista visite hos CaffeMaja före Jul, och språng i diverse bodor – Sedan kalfbringa hos Schulin, omgifven af mycken mobb – och schack med Blanken.

39 Bref af Mamma att Uleåborgsresan ännu berodde på föret. I dag skref jag ochså till lilla cadette, inneslutande följande – i brist på bättre concepter:

Flygoriginal: »Flyg lilla blad, en kulen nyårsquäll,

och helsa till Sophie: blif gladlugn och säll,

blif god och glad! och göm för fjerran år

ett aldrig vissnadt blad från lifvets vår.

41 Dateradt Dec. 31 –» Jag hoppas vår herre ej räknar så noga på några dagar af mitt unga lif.

42 24. Tisdag. Julaftonsdag. –

Duoriginal: lemma start»Du vackra, glada! Kom du redan åter?

Som is försmälter och som drifvan gråter,

när solen ser derpå – så värms mitt sinne

|942|

vid tanken uppå dig, du glada minne!

|158|

År efter år framför sig tiden jagar;

hur efterlängtad uti barndomsdagar,

hur högt välkommen då, med dina skänker

och dina glada ljus, du var – jag tänker.

Och än som förr du väntats högt af mången,

fast ej af mig, du glada dag, – förgången

min julfröjd är – men jag är lugn och hoppas –

att än i tidens natt din glädje knoppas.

För henne sen – som nu så skild sig känner,

som jag, från barndomshem och glada vänner,

kom, vackra dag, kom dubbelt skön tillbaka

och låt mig drömmakommentar ..............

47 Det är sällsamt hvad man lätt blir poetisk till sinnes under den glada julen. Det kommer sig deraf att man känner sig mera barnslig till mods än annars, och all barndom är poesie i sig sjelf.

48 – Julaftonsdag, – efter vanliga bestyr och fjäskerier, till Rpffs kl. 7 ..... här var Julträd uptändt, och munterheten icke liten .... Ännu en vers att skrifva ... eller rättare kludda ihop ..... Sedan togs The in i salongen ... och en behörigt utspökad Julbock presenterade sin värda person, ....... Då gick det något så när till som så mången annan gladelig jul ... att nyfikenheten var stor och gissningarna många, och glädjen högljudd. Och medan wi, gamla barndomar, semellan verserna smorde oss med thé och namnam, trillade ungdomsknytena från och till, Carl betraktade Julbocken med mycken respekt, och Alexander sedan han lemma startkratschadet sönderkommentar både fyrfota och tvåfota varelser, gick omkring och snöt sig i Tantes nya lemma startEngelska strumporkommentar som kommit till julklapp. – Klappbestyret räckte länge nog – sedan kom lutfisk och gröt – och adieu kl. 12 – – Och jag tänker på alla våra – der – och här. –

|159|

49 25 Jul-dag. Onsdag – – Jul! Och upp mitt unga hjerta och se gladt ut! Och brinnen klarliga, mina ljus! – Ty i tidernas natt gick det himmelska ljuset upp i dag – och den klara stjernan öfver Bethlehem syns än i dag öfver hela all’ land!

50 Juldagen var jag i Högmässan från 10 till 1. – Lillström predikte; Emelie var der ochså – och på återvägen träffades vi. »Så skulle wi begge|943| nu träffas så långt från de våra! Jag tänkte mycket på dig i går – huru du var ensam som jag.» – »Jagoriginal: Jag hade ej roligt i går aftse – det var så mycket folk hos oss.» – Ack du min stackars lilla Emmy – du älskade barn – du vet ej hur du allt ännu är mitt ögas tröst – Är du ej glad, min snälla flicka, säg! –

51 Juldagen var lång, som alltid. A: hos Rpffs – här spelte vi boston, lemma startpassoppkommentar och pianoforte. –

52 – Det vore skada för werldshistorien om mina julklapper för i år så alldeles öfverlemnades åt glömskan. – 1:mo – En ljusskärm, transparent bild af frälsaren – utmärkt vacker – af baron – 2:do – Bokhylla – bårderna sydda af Tante egenhändigt – 3:o – 50 Rubel af Farbror – i grefvens tid. – 4:o en 18 Rd:s sidenparapluie af Mamma – 5:to svart lemma startsidenwalkkommentar af Mamma – Ganska wackra och pretiösa saker – Sjelf hade jag gifvit: – Album åt lilla cadette – Praktbibel åt mamma – lemma startMundlacksdosakommentar (a 3 Rub.) och diverse åt Sophie – Panorama af Stockholm åt Tante – Sylåda åt Jeana – Plånbok åt lilla putteBlanken fick en reswätska.

53 26 Andra dag Jul. Thorsdag. – Andra dag Jul hade man åter nöjet att finna ungarna Elfsberg hos Rpffs till middag och caffe – Och sedan bekantskapen tilltar i intensitet blir sälskapet allt muntrare. Amalia är tystlåten, men Sophie och jag retas å ömse sidor – ang. deviser m. m. –

54 Hemkommen kl. ½ 7 – blir jag haj .... mina 50 Rublar – kors, mina 50 Rublar!? – Ej der – ej der – Nå Gudskelof der. –

55 S. d.Samma dag är Picknick.lemma startMe voila!språk: franskakommentarRpffs och Elfsbergena med, hvita – för första gången. – Emelie hvit .... M:lle Holm svart, med|160| en högröd törnros i håret – skön som en sydländsk natt ... och glöms likväl för en hvardagsvanlig blondine, fröken Ramsay. – Franc. med Sophie E. – Rysk Qu. med Amalia E. – 2 Fr.:ser med Emelie – Sv. Qu. med Fatima Enckelme voila!språk: franskaEmelie satt de 2 första danserna, som var ovanligt ..... och Franz lät henne sitta .... Fru Decker refuserte Gripenberg och andra, men dansade med Franz – För Fredrique Gottsman presenterte mig Alfred .......... För min del fann jag denna Picknick – societéen, dansen, flickorna, temperaturen – allt så lagom – i ordets bättre betydelse – så sval och sansad – så modereradkommentaroriginal: lemma startmoderererad i ett som annat, att jag befann mig alldeles ovanligt lugn till sinnes. – Fr. med Emelie var rolig – »ochoriginal: och säg mig, huru är det möjligt att jag ibland kan tycka att det är så synd om dig?» Om Åbo och Fiskars – huru innerligt roligt der var – talte Emelie så okonstladt, att derunder ingen hemlighet kan ligga. –

|944|

56 Elfsbergena voro illa utsatta för GrönbladenaSophie gaf mycket korta svar, och förklarade för mig att de voro mycket leda allihop ..... Kl. 11 – slöts denna dag – en dansdag i hela Christenheten.

57 27 Fredag. En smula ruskig upstigen, lemma startsurpreneraskommentar jag af Borgströms betjent – och middagsbjudning, hvilken angenäma kallelse jag lyder kl. 2 och finner ett litet sälskap bestående af Bergers, Tengströms, Doct:nan Snellman, Fru Zansen, Franz och några expediter – samlade till Doctorinnans ära – och icke förglömmandes derjemte ungarna Elfsberg, M:llerna Strömsten och Elise Nylander. – Längst upp vid bordsändan satt Tante Carolina sjelf – och mellan Sturmen och Alftan hade Emelie sin plats; jag min bredvid Elise N:der – vid bordet dracks copieust. – Efter maten dröjde lemma startRosawaltzernakommentar ej länge – och allt gick till som i våras. Emelie var glad i dag – och hade haft tråkigt i går. Var klädd i ljusbottnigt lemma startMusselinkommentar med små blommor. – Visade|161| mig sina två prester som hämtat, den ene en ring och en toffel, den andra en lemma startshavlettekommentar till julklapp. Med M:lle Rouget de Saint Hermine gjorde jag ochså bättre bekantskap i dag. Vi talte om idel musik. – Andra ungarna hade roligt med. – Senare kom dit Fru Frenckel med dotter – som sjöng och valsade illa .... Bland annat dansade vi cottillon – och potpourie – under tusen uptåg af Monsieur Sturm – m. m. –

58 Franz ämnade göra mig flat – ledde mig fram till fru Zansen och sade: »min syster påstår att hon blifvit du med dig i NyCarleby»original: NyCarleby – »hvad du är stygg, Franz, – jag sade bara att jag gjort bekantskap med er syster i NyCarleby.» – »Nå hvad som ej är gjordt kan göras – och dessutom skall ni ju bli slägt» ...... Vi skrattade och af bekantskapen blef ej mer än förut. – Slutligen kom en anspråkslös converserande souper och efter soupern en Trio af Pacius, Fru B:m och Wallin, – som räckte länge – så att när jag kom hem felade klockan ¼ till 1. – Ni hade bordt dröja tolf timmar fullt, sade fru Borgström. – Societéen var så lagom i quäll ochså – Frenckels undantagna – och allt roligt och bra.

59 28 Lördag. – Om Fjerde dag Jul är så mycket mindre att förtälja. – Dagen Hebraisk – – lemma startpar curiositéspråk: franskakommentar las jag ochså hvardera juldagen en hebraisk psalm – och quällen vid bostonbordet hos Julius Lundahl – der vi fingo os och hufvudverk rigtigt lemma startcapitaliter – ut ita dicamspråk: latinkommentar.

60 29 Söndag. – Till Söndags middag var hos Rpff, Lieutenant Toll bjuden. Om e. m. är ingenting att förtälja.

61 30 Måndag. Min förmodan, att jag redan julat ut, kom på skam genom en ny invitation att dricka the och passera afton hos Prof. Tengström. – Här|945| träffar jag BorgströmsElfsbergena, Flora Nervander, fröknarna Prytz – snörda och spända i åminnelse – Mina Lagus och några andra. – Wi walsade efter piano – och åstadkommo några|162| Francoiser. – I dag förde jag ej långt bud – ty societén var ej till alla delar i smaken. – Gubben Philosophen var artig – och jag dansade vis à vis mot sonen. – Under soupern som räckte sin goda timme – roade jag mig åt E. Grönblad som retades med Elfsbergena – och gjorde dem så desperata att till och med den tysta Amalia lemma startfick en språklådakommentar så att man förundrade sig. – Emelie sade: »Jag blef bra förvånad när jag såg dig träda in». – »Det blef jag sjelf ochså, och hade ej gubben sjelf talt om bjudningen, så hade jag nästan misstänkt ett misstag.» – Om lemma startReminiscensernakommentar sade Emelie att de vunnitoriginal: vunnits Rougets bifall – och bad mig snart lemna flere. – »Menoriginal: Men du har ej tid.» – »Tror du det, jag är riktigt glad att kunna skrifva något åt dig». – Med Rouget dansade jag och talte åter om bara musik. –

62 CKl. 12 valsade vi ännu ett par slag och bockade allerödmjukast.

63 31. Tisdag. – Den sista solen af ett decennium – som utgjort mitt halfva lif. – Hos Rpffs var middagsfrämmande. – Thuneberg i egen person inviterade mig att äta gröt hos dem i quäll.

64 Afton hos Thunebergs. – Idas portrait – ej riktigt likt, men vinner. – Musicerade med Yolanda – Dansade ring med barnen och spelte polska för dem. – Dermed gick afton så småningom – Hemkommen spelte jag en psalm kl. 12 och tänkte på tidernas flygt – och bad en bön för kommande dar, och för det ingående året, som troligen kommer att afgöra hela min framtidsbana – måtte målet bli det rätta blott!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik כִּי־אֶרְאֶה שׇׁמֶךׇ מַעֲשֵׂי אֶצְבְּעֹתֶיךׇ [...] תִפְקְדֶנּוּ (hebr.) »När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, människobarn att du tar dig an honom?» Psaltaren 8:4, 5.

  2 myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  2 mariage ett kortspel.

  4 Voyage d’un Americain Förmodligen Washington Irving, Voyage d’un Américain à Londres, ou esquisses sur les moeurs anglaises et amèricaines (1822).

  4 mon frère (fra.) min bror.

  5 picknick subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  5 Händels Messias musik av G. F. Händel och text av Charles Jennes (1742); oratoriet uppfördes första gången i Helsingfors 8/12 1839 under ledning av Fredrik Pacius.

  8 tout passivement (fra.) helt passivt.

  10 nolens volens (lat.) med eller mot min vilja.

  12 Letzten Dinge oratorium för blandad kör av Louis Spohr (musik) och Friedrich Rochlich (text) 1826.

  19 Nyhet från Tavastehus [...] Wiborgsk Smäll våldsam explosion; en kruttunna hade exploderat i Tavastehus natten till den 10 december

  20 gradualskrifningen skrivprovet pro gradu, som prövade studenternas kunskaper i latin och förtrogenhet med vetenskaperna inför magistergraden; Topelius avlade provet 30/5 1839.

  20 på huden underkänd.

  21 Asinus (lat.) åsna, d.v.s den som är sämst.

  24 blusas festas.

  24 Rysk examen examen i ryska språket, godkänd examen var ett villkor för avläggande av ämbetsexamina. De som avsåg en karriär inom förvaltningen skulle dessutom avlägga ett skrivprov i ryska.

  24 smörja oss smörja kråset.

  25 aber daraus ward nichts (ty.) men därav blev ingenting.

  26 den blodiga Nunnan drama av A. Anicet-Bourgeois och J. Maillan efter franskt original (1835), uppfördes av Pierre Delands svenska teatertrupp.

  28 Teneriffa förmodligen ett slags sött, starkt vin.

  28 vive la joie! (fra.) leve glädjen!

  28 qui vont se perdre (fra.) som kommer att förlora sig.

  29 Hoch lebe [...] Kajser Niklas! Länge leve vår nådige Kejsar Nikolaj!

  29 »Finlands trogna undersåtar» [...] Se F. A. Tidn. Topelius torde anspela på en pekoralistisk kejsarhyllning i ryska Vetenskapsakademins tidning, återgiven i Finlands Allmänna Tidning (16/12 1839).

  30 Für mich! (ty.) För mig!

  36 Madam tjänarinna; skötte städning och uppassning.

  43–46 »Du vackra, glada! [...] drömma stroferna överstrukna med blyerts i ms.

  48 kratschat sönder haft sönder.

  48 Engelska strumpor strumpor av fint yllegarn.

  51 passopp ett kortspel.

  52 sidenwalk halsduksvalk av siden; SAOB har detta belägg av Topelius.

  52 Mundlacksdosa dosa för förvaring av munlack, d.v.s. sigilloblat, som fuktat med saliv användes till att försegla brev.

  55 Me voila! (fra.) Här är jag!

  55 modererad dämpad.

  57 surpreneras överraskas.

  57 Rosawaltzerna möjligen Rosa-Walzer für das Piano-Forte op. 76 (1836) av Johann Strauss d.ä. (25/4 1839).

  57 Musselin muslin, klänning av tunt bomullstyg.

  57 shavlette sjalett.

  59 par curiosité (fra.) av nyfikenhet.

  59 capitaliter – ut ita dicam (lat.) kapitalt – om jag så kan säga. Ordlek: Caput (lat.) huvud.

  61 fick en språklåda började prata.

  61 Reminiscenserna förmodligen häften med utdrag ur Topelius dagbok till Emilie Lindqvist (NB 244.188).

  Faksimile