Januari

Lukuteksti

|1|[665]

1 lemma start͵α͵ωλʹηʹkommentar

2 lemma startΕΦΗΜΕΡΙΣ.språk: grekiskakommentar
EPHEMERIS.
DAGBOK.
1838.
NYCARLEBY och HELSINGFORS.

3 Z. TOPELIUS.

4 MDCCCXXXVIII

|2||666|

5 lemma startEheu! fugaces, Posthume! Posthume!
Labuntur anni.
språk: latin

6 Horatius.kommentar

7 lemma startNu alltför länge har det varit stilla;
Eld! Eld! mer eld! –

8 Nicander, Runesvärdetkommentar

9 Menniskan – en Cameleont! Hjertat – en afgrund!

|3||667|

Januarius.

lemma startSehet, das Neue
findet uns neu!
språk: tyska Goethe.kommentar

10 Dyster och stel och stum är polernas natt. Stjernorna blinka. Månan går dödsblek upp. Nordskenet kastar kring fästet sittn fladdrande gaze. Lifwet slumrar, – anorganismens stenvälde råder, – sluter sig ögat så tränger sig på anden en aning om Intet.

11 Solen går upp, – den är skön och rodnande som det lifvet i sin fullhet. Men vaknar väl jorden när lågorna smeka dess frostiga bädd? – Hon vaknar icke, – fast drifvorna gråta på hennes barm. Hon slumrar än.

12 Ett blekrödt sken leker öfver det stela hvita. Det är dagen, den nya tidens dag – sent anländ, ty tiden är vorden gammal och svag.

13 Vextlifvet slumrar djupt. Det animaliska besegrar polaranden; hela den nordiska djurverldens lif (söderns mindre) är en hård, en ouphörlig kamp mot natt och köld.

14 Morgonen lutar sig halfsofvande än mot middagens skullra. Middagen böjer sitt hufvud och sjunker i aftonens skumma famn. – Det är en flygtig sol; men stjernorna följa och de fly aldrig bort. – Endast en närmare glans öfverglänser deras om dagen. –

15 Men snart svälla lifwets pulsar af de vaknade krafternas fullhet; Jorden dricker af solens eld sin evigt föryngrande nektar. – Stjernorna blekna; allt längre vandrande solar kretsa kring runden. – Organismerna blomma, all verlden öfversvämmas af strålande ljus.

16 Då wilja wi lefwa – och icke drömma mer – och kyssa lifvets vackra purpurläppar – och lefva för ögonblicket – liksom naturen allt rundt omkring.

|4|

17 1. Måndag Nyårsdag. Börjad hos Turdins vid ett lemma startCalcobordkommentar. Tiden skall utvisa om det har någon betydelse. – Turdins till 3 på morg. – Sedan hwila.

18 De stora högtidsdagarne äro ofta något långa. Så äfven denna – Staden. Först kyrka. Sedan hemma lemma startTörnrosens bok: Hindenkommentar. – Vackra partier. Fäste mig vid sagan om mjölnarens hustru som hade ett eget hemskt tycke.

19 Aftonen med fruntimmerna hos Calamniuses. Calco. −16 ʄ. – lemma startAskarna bra.kommentar – Dans öfverallt, utom i Nby.

|668|

20 2. Tisdag. Aftonen: Med fruntimmerna hos Doct. Frosterus. – Satt der Calcosjuk – Framdrog en lemma startEphemerkommentar. Borgmästarn las, – var obeskrifligt intresserad. Stor ära!

21 Flickorna: du borde bli oficer. (kom sig af uniformsrocken) – borde gå in vid Svea Artillerie, sade Sophie. Topp!

22 3. Onsdag. A: Med Mamma och Sophie hos Lithéns. Calco med mycken ifver – äfven gubben men Collander war sömnig.

23 – Bra stå afairerna än. Men huru länge?

24 Wacker winter, icke mycket kall –

25 4. Thorsdag. A: Ovisite hos Häggström. Lithens, en hoper ungdom förtroligt samlad – kring Calcobordet! – Turdins. M:llerne Häggström m. fl. Muntert. Sälskapet gick kl. 11. – Stadn. quar – Ytterligare lemma startCucukommentar. – Sedan Souper kl. 12. –

26 Hwad säger du, lemma startmon frèrespråk: franskakommentar, om en sådan gök!

27 5. Fredag. Blanken sköt Sidensvansar. Gerna förunnadt! Men en annan silkesfågel flög i dag ifrån oss, och det var synd. Emelie Lindquist for till GamlaCarleby. Och dröjde? länge. lemma startHüte dich, kleines Taubchen! Dein Hertz ist jung!språk: tyskakommentar

28 Boston hemma. Betydelselöst lif mellan korten. –

|5|

29 6. Lördag. Trettonde dag Jul. Kyrka, men försent, och stod på gången – Neuman. lemma startDeclinationkommentar in till Lithéns, och förekom Blanken.

A: Andra Winter Dansen i NyCarleby.

30 Arrangerades i Lithénska salongen af Collander till förmån för de fattiga. War ganska talrikt besökt och ganska rolig, hvartill Localen bidrog. Märkeligt nog kan jag ej minnas den dans i NyCarleby på hvilken jag skulle haft ledsamt; mer och mindre roligt visserligen; nu mindre än på sednaste anndagjulbalen.

31 Bland inclinationer bemärktes i afton J. Kerrmans ömma låga för Sophie Ohlson, och Åkerbloms blygsamma hyllning af Marie Bergers behag. – Å: walsade åter mycket manhaftigt. Thilda Ln och Marie B. voro merendels de lyckliga. – Borgmästarn lemma startnegligeant motkommentar Marie. Blir ingenting af. – Bland andra äfventyr hände sig att Marie Wennerholms utansko så när osat ihjäl alla de gapande i tambourn. – Caffe under sista Potpouriet, ganska trefligt. – När damerna gingo kl. 3 skrek fru Benzelstjerna: »Bna! tag och bär hem mina utankängor!» – »Gift sig aldrig, herr Topelius»,original: Topelius, sade den stackars mannen. – Rosalie lifligt underhållen af Wallenius. Slut kl. 4. Men några spelade Cucu ända till ½ 8 på morgon.

|669|

32 Hur det nuförtiden är med står till i det gröna, är svårt att säga. Förledne sommarsol blekte det något. – Deröfver hwilar dunkel allt ännu. – En hittils fjerran stjerna sjunker! Låt se huru djupt!? Knapt nånsin så som den som nu går ned inunder horizontens rand.

33 7 Söndag. Okyrka – Fruntimmerna lemma startDoriakommentar hos Wennerholms. Jag med Blank visite hos Häggström. – Boston. JLck spelte lemma startPetite ouvertekommentar med 2, 7, och 9 i ruter, som och lyckades – Studerade under tiden lemma startPlancherna till det Stockholmska Musæumkommentar. Souper dersammastädes.

34 8 Måndag. Hos Lithéns beundrades Blankens oförlikneliga perlfrack.

|6|

35 E. m. Lithéns, Calamniuses, Doctorinnan Frosterus Calco hos oss, rätt ifrigt. – Undertiden suto Häggström, Lybeck, Collander uppe hos Blanken, spelte Boston och visade sig ej här nere.

36 Åkte med Thilda och Johanna F. – Åkte kring staden, lusteliga. lemma startFrisches Luft in Schweden!språk: tyskakommentar

37 9. Tisdag. Dispute med Blanken om lemma startTintomarakommentar som han fann bizarr och obegriplig. – Allt förklarar sig genom det blotta ordet lemma startανδϱογυνspråk: grekiskakommentar.

38 E. m. Turdins – fromma familjen. Calco. −30 ʄ. »Ingen ut, innan jag hittar reda på mina silfverpenningar», sade Hindrik.

39 10. Onsdag. Wackraste wäder i naturen, winternaturen, NbeneNota bene.

40 E. m. Anlände brodren Cederberg från J.stad; Blankens korade reskamrat. – Visite af Cederman, Högman, Ticklén. – Cucu – +1,32 – – Sedan lemma startMyllymathskommentar med Cederberg som skröt i början, men sedan lemma startblefkommentar 6 à 7 gånger å rad.

41 11. Thorsdag. f. m. Blank och Cederberg reste efter wäl intagen laddning Madeira hos Collander. – Låtsade medtaga Rosalies ring som han lemma startkuppatkommentar. Deröfver alarm, tills det befanns att Collander hade den. – f. m. Visite hos L:ns. E. m. D:o D:o. Stort bord i sängkammarn. Mamma och Frosterus äfven med om Calco. Det kallar jag att dyrka Harlequin. – Collander och Rosalie repeterade för hundrade gången Jagtturen i Mazurkan.

42 S. A. war Waktm. Ahlquists bröllop med Jungfru (?) Österberg. Hindrik B., Lybeck, Hmäggström, Janne K., m. fl. af wåra ungdomar voro derstädes i hög grad muntra och roliga.

43 12. Fredag. Wackraste wäder i naturen. (Sedan). Förmiddagspromenad. Sedan hemma. Las högt för Mamma och Sophie lemma startPaltzgrefvenkommentar, af Holberg, en galen bok. (pjes) –

44 13. Lördag. Tjugonde dag Jul. – Med Sophie hos Lithéns. Calco. Flickorna mycket roade – Apropos hur var det med det der Nyårsnatts omen?

45 På det viset körde vi julen ut.

|7||670|

46 14. Söndag. D. 14 Jan: fyllde mitt tjugonde år.

47 Kyrka. Fonselius om njutningen af jordens glädje. Stor middag hos Lithéns för Häradshöfd. Calamnius. Bland annat en skål för ungkarlarne Östman, Backman, Topelius. – Berättelse om Jungfruklubben i Irland. –

48 Kort visite hemma, och åter till Lns. Calco. Borgmästarn −1 Rd. 6 ʄ. Hem kl. 12 efter på samma ställe intagen souper. –

49 Tjugu år! lemma startCardo ætatis!språk: latinkommentar – Vågorna gå i hafvet, men der skeppet seglat är en lång lugn fåra bakom. lemma startÀ Dieu!språk: franskakommentar Skönt är visst lugnet der det speglar sin himmel ofvan, – och stormen är orolig gäst. – Men »tungt är att dväljas på ett ställe jemt», och hvilan har stundom blyvigt. – Och stormen är då så frisk så fri, – han svärmar kring verlden med ungdomslust. Han svalkar och kyler, han kysser och bryter, han kämpar och njuter. – Han hörer verlden till – trångbröstade former binda honom ej – Njutningen förslappar honom ej, kampen tröttar honom ej, – han är fri och frisk, hans lif är njutning och strid. Och ändock – hvadan den klagande röst som midt under yran ropar på lugn, på frid? – som hämmar hans gång och fyller hans luftiga barm med oändeligt böljande längtan? Då måste han hastigt bort, – han måste kasta sig öfver stoftets vexlande former, och fly till fjerran land med sin aldrig hvilande oro. – Men icke så, – en oro utan hopp, en kamp förutan seger, – förutan segrens frid! – Men storm en liten tid och sedan lugn. Det sanna lugnet köpes blott med storm. – En våldsam vind, – men blicken långt framom! Ett rof för ögonblicket och ett mål i fjerran. – Blott några vilda dagars storm och sen ett evigt lugn!

50 15. Måndag. F: m. hos Lithéns. E. m. Punsch hos Berger för Calamnius. Mycket folk i de små rummen. Bostonbord, trädkarlsbord, Cucubord, Gropoisbord, Vingtunsbord. Tappade 3 Rd. C:m:man −6 Rd. – m. m. Skålar vid soupérn – för Blaren (Dyhr) och klöfverknekt (C:m) – »Och måtte jungfrun aldrig spricka och aldrig få oägta tjuguen!» I anledn.– af lemma startVingtunkommentar.

|8|

51 16. Tisdag. Med Sophie hos Lithéns. Calco. Stor fråga är dessa tider om ett slädpartie. Man vill ha mig till tillställare, men jag tackar för äran. Häggström har låfvat arrangera Maskerad till Fet-tisdagen, men se det lemma startskall jagkommentar innan jag tror det. –

52 17. Onsdag. Punsch hos Stenroths för Calamnius. Mycket folk, och åter mycket spel. Denna gång lät jag bli. Satt en stund och pratade inne hos flickorna i lilla kammarn. – Beskrifning på deras Cajanafärd. – Myllymaths med lilla Robert och med Molander. – Gubben Fonselius, hygglig. – Souper och ispromenad kl. 12. Natten war ovanligt stjernklar. –

|671|

53 S. d.Samma dag hade Fonselii fruntimmer varit hos Fru Frosterus och moraliserat till höger och wenster. lemma startEtt fult resultat af fromhetenkommentar, och ingalunda en andligt god frukt af religionens träd. –

54 18. Thorsdag. Henriksmässomarknad i Turdins och Hindrik Backman, sedan damerna LithénKudnis. – Calco och boston vid stort bord. Ute var temmeligen kallt. Inne trefligt och varmt. –

55 19 Fredag Henriksmässo marknad i NyCarleby. Gratulation hos HB:n och tractamenter, confect m. m. Yrwäder. Icke mycket folk i rörelse. – F. m. och E. m. korta visiter hos Lns. –

56 Aftonen: Thoddy hos Hindrik. Hans kammare upfylldes af 4 spelbord, hvarvid samtliga gäster voro occuperade. lemma startMoispråk: franskakommentar vid Trädkarlsbord. – Capten Junelius, resande från Uleåborg till Hfors i brudgumsbrådska. – Ungkarls souper – Sedan Vingtun +3 Rd. – Härunder præparerades lemma startglödgarekommentar i en brinnande skål. »Det föreställer helvetes eld.» – »Ja och Östman föreställer gambel Erik som rör uti.» – Hem klockan 4 på morgon. –

57 20. Lördag. Andra Marknadsdagen. – Visite af Janne Kerrman och Calle Sth som ville öfvertala mig att arrangera slädpartie. Jag afslog. A: hos Lithens. Der narrade Dyhrrn och jag sjelfva flickorna att spela lemma startgropoiskommentar och Collander pinades rigtigt vid bostonbordet.

|9|

58 Innewar. marknad är märkwärdig såsom den sista (åtminst. på en tid) i NyCarleby. – Så långt har afundsjukan hos våra köpmän mot de främmande drifvit saken att de förmått inhibera höst och wintermarknader för framtiden. – Det är sant att moralitenten i ett och annat afseende kan vinna derpå och krogarne och diverse andra förlora. – Men de egentl. vinnande äro våra köpmän som nu få hålla sina priser så höga som heldst, och den egentl. förlorande är allmogen som förlorar detta f hittils vanliga tillfälle att genom de handlandes concurrens skaffa sig sjelfva bättre pris på sina upköp. – Härom stark dispute hos Lns. –

59 21. Söndag. Okyrka. – Jeana B:n reste med Junelius till Hfors. –

60 E. m. Med Sophie hos Ohlsons, der wi funno Fru Aspegren med dotter. – Mindre lifligt sälskap. Sophie O. spådde. »Nu kl. knekt, nu ♠ 5» och se! det var de. – Sedan lemma startPassoppkommentar m. m. –

61 22. Måndag. lemma startAuction hos Turdins.kommentar Så långt har det nu kommit! Cession oundviklig, Crediten ohjelplig, den högt ansedda firman fallen, allt ruin! Och det på 3 år, genom olyckor å ena sidan, och å den andra – hårdt men säkert! – genom wårdslöshet och högmod. En skarp tillrättavisning af försynens faderligt stränga hand! –

|672|

62 Moster Calamnius här på morgon, öfverdrifvande saken, som vanligt. – Mamma, – wi alla mycket ledsna.

63 A: hos Lithéns. Gropois med flickorna. Thilda ledsen och föga road. Deremot gubben sjelf högst intresserad.

64 23. Tisdag. Fortsatt auction. Många främmande speculanter. Bra nog betalt. – Medan auction på e. m. öfvergick meublerna voro Tante Emelie och Aug. Åberg hos oss, spelte Boston och voro rätt nöjda. –

65 24. Onsdag. Bref till Farbror. – Med Sophie hos Lithens. Gropois med flickorna. – Turdinska affairen var allt emellanåt under discussion.

|10|

66 25. Thorsdag – Thermometern −27.

67 – Hemma – Piquet med Mamma eller Sophie. Knäckor. –

68 26. Fredag f. m. Albert Dyhr, visite. E. m. Lithénska damerna samt fru Frosterus här. Åter Calco. – Kuppade en ring. Åkte hem med damerna. –

69 27 Lördag.Sophie Fonselius, visite. – Småningom är hon vorden systrarna lik, och röjer märkbara spår af exaltation. – Hennes vänskap för vår Sophie yttrar sig i omvändelseförsök. – Ett par gånger inlät jag mig i samtal om hennes favoritämnen: – Bestred att det är lyckligast för menniskan att dö i späda år, – att dö innan hon hunnit med klarhet upfatta sitt lif, sig sjelf, sin Gud och sin bestämmelse, innan hon hunnit förwärfva sig någon rätt till den herrlighetens krona som vid vandringens slut tilldelas allenast åt dem som mycket lidit och mycket kämpat – icke åt dem som i barndomens töcken bortslumrat några få och korta dagar. –

70 Sednare hos Lithéns. Beskref för fruntimmerna lemma startKlingmans Faustkommentar.

71 28 Söndag. Okyrka. – E. m. Med Mamma och Sophie hos Lithéns. Calco. – – Stor fråga om det skulle bli resa i morgon? Ja visst. – Men kölden? – Betyder ingenting. Thermometern står ej mer än 32½ under noll!

72 29. Måndag. Thermometern −30. Correspondence med Cederman ang. resan, som upskjöts till morgon. – Tillbörliga afskedsvisiter, – äfven hos Lithéns och – AHHäggström.

73 Flickorna Lithén besvarade afskedsvisiten; åto strufvor, spelte Calco – Arlequin courtiserades till sista stund. Valerius af Vale! – Strykande tour. – Stor dispute om en ring som måste återgifvas – – Souper – Adieuspråk: franska. – Följde ut åt vägen. – Bjelrorna klungo – och adieuspråk: franskalemma startfür immer!språk: tyskakommentar


|11|

74 30. Tisdag. Ändteligen Resa. – Mildare luft, omkr. 15 grader under noll. – Lemnade Kudnis kl. 12 middag. – Hos Lithéns lemma startle dernier adieuspråk: franskakommentar i pels.|673|lemma startAuch sah ich anderswo hinein, – da war das Vögelein geflogen – gedenkte meiner nicht – Lebewohl!språk: tyskakommentar

75 – Så gerna wille jag än se mig om på winterblommorna som ryckas unnan nu. – Men föga godt och föga skönt har midt i allt det goda och det sköna blomstrat sist här hem. – När man midt i ett haf af gränslös tomhet förgäfves söker, enlik Columbus, ett Guanahani för sitt hopp, en fast punkt för sin längtan och sin oro, när tank ögat likt en tröttad fågel öfver hafvet söker en enda grön quist att hvila på, och söker fåfängt – och dignar magtlöst ner, – då är ju hvarje spillra uti vägen kär och hvarje grässtrå från ett fjerran land en dyrbar och begärlig skatt. – Då söker man, som biet sent om hösten, än så gerna upp hvar blomma som man lemnat längesen, och kysser törstande dess redan torra blad. Och fylles ej en del af tomheten ändå och uphör längtans feberpuls ändå ej än att slå – då bort – som vinden far öfver skap jordens gröna stoft och hyllar formens fullhet blott – bort en liten tid, en pilgrimsresa från Jerusalemmen resan går kring jorden rundt och komma skall den dag då Zions dörrar öpnas helt! – Så sjunker solen ner i vesterns natt och dykar under jorden uti öster upp igen i högre glans! –


Resa: Pilgrimsfärd från Jerusalem.

76 Jan. 30. – Resa: – Forsbacka – punsch – Cucu – muntra herrar vänner, följde till Juthas – ytterligare – bytte resstöflor med Logren. – Sedan adieuspråk: franska. – Mellan Markola och Frändilä, lemma startpar distractionspråk: franskakommentar, mycket fråga om kellemiehiäspråk: finska, röfvare, skälmar. Nattquarter på Frändilä. –

77 31 Onsdag Fortsättning. Denna gången icke längre än lemma start8 milkommentar till Kahra, der wi stannade kl. 7 – War högst ovanligt trefligt på en gästgifvargård. – Cedermans stora misstag – List. –

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 ͵α͵ωλʹηʹ (gr., pro ͵αωʹλʹηʹ) 1838; enligt det joniska talbeteckningssystemet.

  2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ. (grek.) dagbok.

  5–6 Eheu! fugaces, [...] – Horatius. ur Carmina (2, 14, 1) av Quintus Horatius Flaccus; »Hur hastigt flykta Postumus, Postumus, / Vår lefnads år!» (översatt av G. Adlerbeth, Horatii Oder och epoder 1817).

  7–8 Nu alltför länge [...] Runesvärdet ur K. A. Nicanders sorgespel Runeswärdet och den förste riddaren (1820); versen fortsätter: » – mitt verk får icke stadna» (s. 24).

  Rubrik Sehet, das Neue [...] Goethe. ur J. W. Goethes dikt »Zum neuen Jahre» (1801).

  17 Calcobord calco: ett kortspel.

  18 Törnrosens bok: Hinden del III i den anonymt utgivna Törnrosens bok av C. J. L. Almqvist (1833).

  19 Askarna bra. Affärerna i ordning.

  20 Ephemer Topelius handskrivna tidning Ephemerer 1834–1838.

  25 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  26 mon frère (fra.) min bror.

  27 Hüte dich, [...] Dein Hertz ist jung! (ty.) Tag dig i akt, lilla duva! Ditt hjärta är ungt!

  29 Declination här: avstickare.

  31 negligeant mot negligerade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  33 Doria jfr kaffedoria; kafferep, kaffebjudning.

  33 Petite ouverte variant av kortspel där man spelar med tolv kort upplagda på bordet.

  33 Plancherna till det Stockholmska Musæum oidentifierade.

  36 Frisches Luft in Schweden! (ty.) Frisk luft i Sverige! – variation på skämtsamt ordspråk.

  37 TintomaraDrottningens Juvelsmycke (eller Azouras Lazuli Tintomara) (1834) av C. J. L. Almqvist, del IV i den anonymt utgivna Törnrosens bok.

  37 ανδϱογυν (grek.) androgyn.

  40 Myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  40 blef förlorade.

  41 kuppat lagt beslag på, knyckt.

  43 Paltzgrefven Ludvig Holbergs komedi Den pantsatte bondedrängen (1759), i översättning av Arvid Lilliestierna.

  49 Cardo ætatis! (lat.) Människolivets vändpunkt!

  49 À Dieu! (fra.) Adjö!

  50 Vingtun vingtun eller vingt-et-un, kortspelet tjugoett.

  51 skall jag pro skall jag se.

  53 Ett fult resultat [...] fromheten d.v.s. pietismen.

  56 Moi (fra.) jag.

  56 glödgare glödgad dryck.

  57 gropois ett kortspel.

  60 Passopp ett kortspel.

  61 Auction hos Turdins. G. W. Turdin hade under några års tid förlorat flera handelsfartyg i skeppsbrott och affärsrörelsen tyngdes av skulder. Konkurs blev oundviklig: en exekutiv auktion hölls i januari 1838 och handelshuset avvecklades genom försäljning och auktioner fram till oktober.

  70 Klingmans FaustFaust. Ein Trauerspiel in fünf Acten (1815) av August Klingemann.

  73 für immer! (ty.) för alltid!

  74 le dernier adieu (fra.) ett sista farväl.

  74 Auch sah ich anderswo [...] – Lebewohl! (ty.) Även tittade jag in annanstans, – där var fågeln utflugen – kom inte ihåg mig – Lev väl!

  76 par distraction (fra.) här: som förströelse.

  77 8 mil 85,5 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  Faksimile