Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland förvaltning och verksamhet ifrån den 1 september 1875 till samma dag 1878 afgifven af Universitetets d.v. Rektor

Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland förvaltning och verksamhet ifrån den 1 september 1875 till samma dag 1878 afgifven af Universitetets d.v. Rektor

Lukuteksti

Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland förvaltning och verksamhet ifrån den 1 september 1875 till samma dag 1878 afgifven af Universitetets d.v. Rektor.

1. Universitetets styrelse och förvaltning s. 2
2. Lärare och tjenstemän s. 7
3. Studerande ungdom, läroprof s. 22
4. Vetenskapliga anslag, understöd, gratifikationer s. 32
5. Donationer och gåfvor s. 41
6. Samlingarne s. 45
7. Byggnader och ekonomi s. 70
8. Särskilda författningar, utlåtanden m.m. s. 81
9. Statistiska anteckningar s. 89

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Enligt universitetsstatuternas 44:e paragraf ålåg det rektorn att uppgöra en »redogörelse om Universitetets förvaltning, under den tid han Rectorsembetet innehaft». Denna redogörelse skulle finnas tillhanda i samband med att den nye eller den återvalde rektorn installerades på höstterminen. Här återges innehållsförteckningen, redogörelsen visas i fliken Faksimil. Av inledningen framgår att redogörelsen »afser närmast de förändringar, som tidens skickelser hafva medfört i läroverkets styrelse, förvaltning, organisation och personal, medan normalt fortfarande förhållanden lemnas oberörda». Upplägget följer etablerad praxis beträffande rektorns redogörelser.

    Se inledningen, »Rektors enskilda diarium och rektors Redogörelse».

    Faksimile