Vår enda arfvelott

Lukuteksti

Vår enda arfvelott.

Vi föddes i ett fjerran land

Långt bort vid polens kulna strand,

Der lifvets fröjd och ljusets skatt

Städs’ kämpa emot köld och natt.

5Och sorgens barn vi äro visst,

Vår vagga stod i nöd och brist,

Vår blick den var i seklers rymd

Af många bittra tårar skymd.

Och derför ha vi ljuset kärt

10Och mer än alla skatter värdt;

Långt mer än söderns rika ätt

Vi älska, vi behöfva det.

Det är vårt hopp, vårt mod, vår tröst

I sorg och brist och natt och höst.

15Det är vår enda arfvelott,

Det bästa vi af fädren fått.

Man sagt om oss i fordomtid,

Att mörka makters onda strid

I berget gömde solens glans

20Och klara månens strålekrans;

Men sångens milda välljud kom,

Och sol och måne vände om.

Och ljusets makt, som förr så ren,

Odödligt genom natten sken.

25O att, hvar gång en dunkel makt

Vårt hopp, vår sol i berget bragt,

Den milda sångens strängaspel

Må rädda ljusets arfvedel!

O att den ädla bildnings håg,

30Hvars frö i fädrens sånger låg,

Må blomstra fri och frisk och stark

På fosterlandets helga mark!

Vi äro dock ett trofast folk,

Vi höjde aldrig svekets dolk,

35Vi aldrig lyft förmäten hand

Mot furste och mot fosterland.

Vi stridt för dem med hjeltemod,

Vi gett för dem vårt hjerteblod;

Hvem skulle oss om falskhet tro?

40Hvem ville taga bort vår ro?

Vår ro – det är vår bildnings ljus,

Ogrumladt under tidens brus.

Ej makt, ej glans, ej guld vi fått,

Vi arme ha vår bildning blott.

45Den är, näst Gud, vårt fasta värn,

Vårt hälleberg, vår mur af jern;

Du vårda skall vår dyrbarhet,

Du finska Universitet!

Dig älska vi med redligt mod,

50Du är vår yppersta klenod,

Vårt hela vida land ej bär

En skatt som du så dyr och kär.

I thronens hägn du blomstrat opp;

Den hägne ock din framtids hopp!

55Ditt land du mycket gett och ger,

Och derför väntar det än mer.

Engång, när dagens äflan all

Borttyna och förgätas skall,

Då lefver qvar allt godt och stort,

60Som Finland för sin bildning gjort.

Och ristas skall i häfdens famn

Ovanskeligt den ädles namn,

Som älska, akta, ära vet

Vårt finska Universitet.

 

 

    Faksimile