Zacharias Topelius / Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller / Toimittanut Pia Forssell yhteistyössä Matti Klingen ja Anna Movallin kanssa


1 Prosaistina Topelius tuli tunnetuksi lähinnä teoksista, joita kutsutaan nykyisin historiallisiksi romaaneiksi ja novelleiksi. Niihin yltääkseen hän joutui kulkemaan pitkähkön tien, vaikka oli jo varhain täyttänyt Helsingfors Tidningar -lehden palstoja laatuunkäyvillä aikalaisnovelleillaan – hän oli vuosina 1842–1860 kyseisen lehden toimittaja ja pitkään sen ainoa työntekijä. Historiallisiin aiheisiin tartuttuaan Topelius kirjoitti sekä historialliseen ympäristöön sijoittuvia että aikalaisnovelleja. Niin sanotut historialliset novellit eivät siis ole erillinen kausi hänen kirjailijantyössään, eikä hän itse käyttänyt töistään lajinimikettä romaani tai historiallinen romaani.1Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 155 ja Topelius, Noveller, toim. Pia Forssell, ZTS IV, Johdanto, kappaleet 23 ja 24.

2 Vaikka romaanin menestys oli 1800-luvulla kiistatonta, tällä kirjallisuudenlajilla oli pitkään huono maine. Walter Scott, joka uudisti historiallisen romaanin ja teki siitä salonkikelpoisen, katsoi romaanin olevan lajityyppinä runoutta ja draamaa alempiarvoisen ja sopivan lähinnä ajanvietteeksi. Tämä käy ilmi varsinkin »the Author of Waverleyn» puolentoista vuosikymmenen aikana anonyymisti julkaisemien romaanien esipuheista. Scott piti sitkeästi kiinni nimettömyydestään, sillä hän pelkäsi runoilijanmaineensa kärsivän, jos hänen saataisiin tietää kirjoittavan myös romaaneja. Scottin jäljittelijät, jotka kopioivat hänen virheitään, mutta eivät yltäneet hänen ansioihinsa, täyttivät pitkään lukijoiden ajanvietteen tarpeen, vaikkakaan eivät arvostelijoiden odotuksia.2James C. Simmons, The Novelist as Historian. Essays on the Victorian Historical Novel 1973, s. [7]–8. Simmons toteaa, että jäljittelijöiden käsissä »the historical romance underwent a sharp artistic depreciation, although it continued to remain a most profitable field for its innumerable practitioners», ja lainaa 1830-luvun kirjallisuusarvosteluja. 1830-luvun Ruotsissa oltiin selvästi epävarmoja romaanigenren kirjallisesta arvosta, sillä moni kirjailija julkaisi töitään anonyymisti. Myös Topelius ilmaisi epäilyksensä usean otteeseen 1840-luvulla.3Genren epävarmasta statuksesta: Åsa Arping, »’Men vi måste nödvändigt ha ett företal’. Författare och förord i svensk 1830-talsprosa» 2001, s. 81. Topeliuksen kahtalaisesta asennoitumisesta romaanigenreen: Noveller-edition johdanto, ZTS IV, kappale 23 sekä artikkeli »Romanen och Romanvurmen», Helsingfors Tidningar (HT) 13 ja 17/9 1845 sekä arvostelu (HT 6/5 1846), jossa Topelius hahmottelee genren historiaa: »Romaani, ajallemme ominaisin sanataiteen muoto, on tämän vuosisadan alun jälkeen elänyt vuorotellen kaikki neljä maailmankautta. Se on alkanut paimenrunon kultakaudesta, käynyt sitten läpi ritariromaanin hopeakauden, historiallisen romaanin kuparikauden ja lopulta rosvoromaanin rautakauden, päätyäkseen kaikkien neljän ulkopuolelle itsenäisimpään muotoonsa: tendenssiromaaniin.» Tämä kuvastaa yhteiskunnan kehittymistä, historia on edennyt kuninkaiden ja aateliston sankaritarusta »kansan vapaisiin ja monenkirjaviin toimipiireihin», toteaa Topelius. Hän oli lukenut jo teini-iässä laajasti romaanin alalajeja ja rönsyjä, mikä varmasti vaikutti hänen käsityksiinsä.4Noveller-edition johdannon luku »Förutsättningar för författarskapet», ZTS IV. Tältä pohjalta voi ymmärtää, miksi hän ei olisi mielellään kutsunut töitään romaaneiksi. Scottin tavoin hänkään ei katsonut proosan yltävän lajityyppinä runouden ja draaman tasolle – hänen arkistostaan on säilynyt vain muutama proosakäsikirjoitus, mutta runojen ja näytelmien esitöitä ja käsikirjoituksia on säilynyt huomattavan paljon. Topeliuksen huolettomasta ja pragmaattisesta suhtautumisesta proosaan seurasi muun muassa, että jatkokertomuksia kirjoittaessaan hän kokeili erilaisia tekstimuotoja, puhutteluja, tyylilajeja ja sävyjä.

3 Topeliuksen suhtautumista eri kirjallisuudenlajeihin leimaa myös hänen periaatteellinen vaatimattomuutensa. Hän ei esimerkiksi odottanut, että häntä olisi nimitetty ammattihistorioitsijaksi – päinvastoin. Puhuessaan teoksestaan Hertiginnan af Finland hän nimitti sitä novelliksi. Teoksen vuoden 1850 kirjaversio koostuu kahdesta osasta, joista toinen käsittelee vuosien 1741–1743 sotaa ja toinen »herttuatar» Eva Mertheniä – jälkimmäistä osaa Topelius kutsui »romantisoiduksi kertomukseksi». Muokatessaan teosta 1880 hän poisti kokonaan sotaa käsittelevän ensimmäisen osan, sillä hän katsoi myöhemmän kirjallisuuden tehneen »vuoden 1741 sodan erikoiskuvauksensa» tarpeettomaksi.5Topelius, Vinterqvällar II:1 1881, alaviite s. 81. Kansallisessa kirjallisuushistorian tutkimuksessa uudistettua versiota on pitkään pidetty historiallisena romaanina, ja Mari Hatavara muutaman vuoden takaisessa johdonmukaisessa tulkinnassaan lähtee siitä, että teoksen molemmat osat ovat fiktiivisiä.6Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 45. Tiettyä kannan pehmentämistä voi nähdä siinä, että Hatavaran mielestä näiden kahden osan esitystavan eron voi tulkita niin, että kirjailija on pyrkinyt ainakin implisiittisesti erottamaan toisistaan historiallisen ja fiktiivisen myös muodon avulla. Tässä editiossa historiaosaa käsitellään asiaproosana, jota määrää oman aikansa muoto- ja tyyliparadigma.

4 Topelius ryhtyi kirjoittamaan historiallisista aiheista suorittaessaan historian jatko-opintojaan. Hän oli pitkään epävarma siitä, miten jatkaisi opintojaan toukokuisen kandidaatin tutkintonsa ja heinäkuisen maisterinpromootionsa jälkeen vuonna 1840. Syystalvella – 6. marraskuuta – hän ilmoitti historian professori Gabriel Reinille aikovansa jatkaa opintojaan lisensiaatin tutkintoon. Sen hän suoritti marraskuussa 1844, ja keväällä 1847 hän väitteli muinaissuomalaisten avioliiton solmimiseen liittyvistä tavoista.7Lisensiaatin tutkinto koostui tenteistä ja kirjallisesta kokeesta. Siihen Topelius käytti Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlassa marraskuussa 1843 pitämäänsä esitelmää »Äger Finska Folket en Historie?», jonka hän toimitti huolellisesti (Topelius–Emelie Lindqvist 16/6 1845, 244.98). Esitelmä julkaistiin Joukahaisessa 1845. Vuoden 1847 väitöskirja käsittää 52 pientä oktaavokokoista sivua ja on muodoltaan perinteinen. – Kansalliskirjaston (aiemman Helsingin yliopiston kirjaston) Topelius-kokoelman aineistoon viitataan signumilla, jossa 244 on Topelius-kokoelman numero ja sitä seuraavat numerot viittaavat arkistokoteloon. Vuonna 1845 hän pätevöityi kymnaasin historianopettajaksi, ja vuosina 1846–1850 hän opetti ruotsia ja historiaa yksityisessä oppikoulussa Helsingfors Lyceumissa. Koko ajan vuodesta 1842 lähtien hän oli samanaikaisesti työskennellyt Helsingfors Tidningarin toimittajana ja vuosina 1843–1847 ensin toisen ja sitten yhdistetyn Pohjalaisen Osakunnan väliaikaisena kuraattorina.

5 Kustantaja Öhmanin kunnianhimoiseen kuvateokseensa Finland framställdt i teckningar tilaamat tekstit todennäköisesti houkuttelivat Topeliuksen lopullisesti historiallisten aiheiden pariin.8Topeliuksen tekstillä on tässä historiallis-maantieteellisessä kuvateoksessa merkittävä osuus. Teoksen julkaisemisesta tehtiin aloite 1843, ja se ilmestyi vihkoina 1845–1852. Ks. Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, ja edition toimittajan Jens Grandellin selostus teoksen synnystä ja kirjallisuusluettelo. Hän ryhtyi lukemaan järjestelmällisesti muun muassa Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo ja Mnemosyne -lehtien artikkeleita sekä Turun akatemian 1700-luvun topografian, taloustieteen ja historian väitöskirjoja.9Opinnäytetyöt, sekä kandidaatin tutkinnon pro exercition että maisterin tutkinnon pro gradun, kirjoitti usein professori, joka myös toimi väitöstilaisuuden preeseksenä eli puheenjohtajana. Opinnäytetöistä ja väittelyinstituutiosta 1700-luvulla ks. Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden 1997, s. 32. Sekä Finland framställdt i teckningar -teokseen että myöhempiin töihinsä hän käytti myös Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen -aikakauslehden artikkeleita.

6 Opiskelijana Topelius ei vaikuttanut erityisen määrätietoiselta, mutta kommentit, joita hän kirjoitti päiväkirjaansa Reinin historianluennoista, kertovat eläytymisestä ja kiinnostuksesta: »Under en tid af 600de år stå Finlands minnen i nära förening med Sveriges och visar en räcka af ärofulla bedrifter. Trogna Finland, hwi blef du så grymt slitit från din syster Sveas hjerta?!»10»600 vuoden ajan Suomen muistot ovat liittyneet läheisesti Ruotsiin, ja niihin sisältyy joukko kunniakkaita urotöitä. Uskollinen Suomi, miksi sinut temmattiin niin julmasti Svea-sisaresi povelta?!» Päiväkirja, 27/11 1834. Kaksi vuotta myöhemmin Topelius katsoo, että Venäjän suuressa Pohjan sodassa toimeenpanema Suomen miehitys oli ollut kiintoisin aikakausi »Suomen koko historiassa», mutta hän syyttää tuohtuneena Reiniä puolueellisuudesta: »Men han sminkade [krigets] mörka colorit med feg skonsamhet i omtalandet af Ryssarnes förfarande. Flere wigtiga händelser omnämnde han högst lösligt emedan de kastade skugga på Czar Peter eller hans oficerare. – Hwad deremot som man kunde lägga R.ne till beröm der glömde han icke den minsta småsak. – Jag satt och war ond af hjertans grund.»11»Venäläisten toimista kertoessaan hän kuitenkin kaunisteli raukkamaisen armeliaasti [sodan] synkkiä sävyjä. Monia tärkeitä tapahtumia käsitellessään hän vain raapaisi pintaa, sillä ne olisivat heittäneet varjon tsaari Pietarin ja hänen upseeriensa ylle. – Mutta jos jotakin vain voitiin lukea venäläisten ansioksi, siitä hän ei unohtanut vähäisintäkään seikkaa. – Sitä kuunnellessani vihastuin sydänjuuria myöten.» Päiväkirja, 7/3 1836.

7 Topeliuksen pohjalainen isänmaallisuus ja järkkymätön varmuus suomalaisten uskollisuudesta näkyy hänen päiväkirjoistaan, ja se myös kulkee punaisena lankana hänen tuotannossaan. Jo 1841 pitämässään esitelmässä »Om Österbotten» (Pohjanmaasta) hän sanoo – tarkoittaen tietenkin pohjalaista – että lempeästi johdettuna hän on »mitä uskollisin alamainen».12Topelius, Z., »Om Österbotten. Tal, hållet vid Österbottniska Afdelningens Årsfest den 9 November 1841» 1843, s. 47.

Topeliuksen historianäkemys kehittyy

8 Topeliuksen merkittävin opettaja yliopistossa, Gabriel Rein, nimitettiin historian professoriksi keväällä 1834, siis Topeliuksen ensimmäisenä opiskeluvuonna. Rein muutti täysin historian aseman oppiaineena nuorekkaalla innostuksellaan (hän oli syntynyt vuonna 1800), vakuuttavilla tiedoillaan ja etenkin hyväntahtoisella suhtautumisellaan opiskelijoihin.13Professoriksi nimittämiseensä saakka Rein oli Wiipurilaisen Osakunnan kuraattori, ja vuonna 1835 hänestä tuli sen inspehtori. Topelius seurasi Reinin luentoja koko opiskeluaikansa, sekä hänen julkisia luentojaan että muutaman lukukauden ajan myös yksityisiä (kollegioita). Reinin luennoidessa 1837 Ranskan vallankumouksesta Topelius merkitsee muistiin, että Rein oli kuvaillut kuninkaan mestausta niin elävästi, että »pöyristyttävää tarinaa» kuunnellessa opiskelijan sydän täyttyi »säälistä».14Päiväkirja, 28/2 1837. Suomen historiasta Topelius tosin kirjoitti muistiin kriittisesti: »Reins method att behandla Finska historien är att gå kors och twärs öfver till grannländerna och mäst till Sverige.»15»Suomen historiasta puhuessaan Reinillä on tapana hampsia naapurimaasta toiseen ja useimmiten Ruotsiin.» Päiväkirja, 26/5 1837.

9 Rein oli kotoisin Karjalasta, joka oli jo 1721 liitetty Venäjään ja jonka siis katsottiin kuuluvan niin kutsuttuun Vanhaan Suomeen. Reinille oli luonteenomaista pyrkimys nähdä Suomen historia suhteessa Ruotsin ja Venäjän etuihin ja politiikkaan. Jo 1831 hän oli julkaissut 1520-luvulle ulottuneen teoksen Finlands forntid i Chronologisk öfversigt åtföljd af de förnämsta händelser ur Rysslands och Sveriges historia I–III.16Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana 2010, luvussa »Reinin Kronologia» s. 39–42. Klingen teos on ilmestynyt englanniksi Malcolm Hicksin kääntämänä: A History both Finnish and European. History and the Culture of Historical Writing during the Imperial Period, The History of Learning and Science in Finland 1828-1918 16, Helsinki 2012. Reinin historiannäkemyksestä ja hänen opetuksestaan saa selkeän käsityksen vuoteen 1809 ulottuvasta Suomen (Ruotsin) historian kurssista, joka julkaistiin postuumisti hänen muistiinpanojensa pohjalta nimellä Föreläsningar öfver Finlands historia I–II (1870–1871). Vuosien varrella Rein muokkasi ja laajensi kurssiaan useita kertoja; hänen tietonsa olivat perinpohjaiset ja esitystapansa soljuva. Teos käsitti poliittisen ja sotahistorian – etenkin 1600- ja 1700-luvut, joista tuli sittemmin Topeliuksen omia vuosisatoja – mutta todennäköisesti Rein poikkeili luennoissaan myös kulttuurihistoriaan.

10 Rein paljasti avoimesti arvostuksensa; hän suhtautui, kuten Topelius myöhemmin, hyvin kriittisesti vapaudenajan hallitusmuotoon. Hän suhtautui yhtä kriittisesti sekä Kustaa III:een henkilönä että kuninkaan vastaiseen propagandaan. Suunnitelmista irrottaa Suomi Ruotsista Rein totesi, että ne olivat »saaneet osakseen vain vähäistä vastakaikua ja levikkiä» ja ettei kukaan ollut kuullut niistä miesmuistiin, kunnes »under partistriderne mot Gustaf III af ett inskränkt antal personer åter upptogos. De upplystare i landet kunde det icke undfalla, att Finland såsom sjelfständig stat, på båda sidor omgifven af mäktigare, i öster af en öfvermäktig granne, ofelbart endast till namnet skulle komma i åtnjutande af sjelfständighet».17»puolueiden taistellessa Kustaa III:a vastaan harvalukuinen joukko nosti ne jälleen esille. Maan valistuneimmilta ei ole voinut jäädä huomaamatta, että Suomi itsenäisenä valtiona, kummaltakin puolen vahvempiensa ympäröimänä, itäpuolellaan ylivoimainen naapuri, saisi nauttia vain nimellisestä itsenäisyydestä». Gabriel Rein, Föreläsningar öfver Finlands Historia II 1871, s. 388–389.

11 Moneen myöhempään historioitsijaan verrattuna Rein kuitenkin käsittelee Venäjän vuosien 1710–1722 ja 1742–1743 Suomen miehitystä hillitysti. Vuonna 1836 se ihmetytti nuorta pohjalaista Topeliusta, joka oli lapsesta saakka saanut kuulla ja lukea »isonvihan» ja »husaarivuosien» kauhistuttavista tapahtumista. Topelius seurasi tässä pohjalaista linjaa; jo Franzén ja myöhemmin Forsman (Yrjö-Koskinen) kiinnittivät huomiota Venäjän toimeenpanemaan sortoon, josta tuli myöhemmin keskeinen seikka kansallismielisessä suomalaisessa historiankäsityksessä. Rein ja hänen ainoa dosenttinsa Fredrik Cygnæus suhtautuivat kumpikin suopeasti Topeliukseen, ja he molemmat edustivat itäsuomalaista, ja, jos niin saa sanoa, venäläisystävällisempää perinnettä. Topelius, joka oli jo varhaisessa vaiheessa kiinnostunut maantieteestä, omaksui Reinin näkemyksen Suomen geopoliittisesta asemasta. Hän oli vakuuttunut siitä, että vuosina 1808–1809 syntynyt tilanne mitä ilmeisimmin johtui Venäjän laajentumisesta länteen päin suuren Pohjan sodan ja hattujen sodan aikana. Se käy ilmi myös teoksesta Hertiginnan af Finland.181700-luvun sodista Topelius sanoo: »Maalle ja kansalle nämä veriset mullistukset eivät merkinneet vain lepoa taistelun jälkeen ja taistelua levon jälkeen vuorotellen kahden ja neljän vuosikymmenen välein, vaan pikemminkin Venäjän vallan yhä varmempia, yhä nopeammin lähestyviä askelia länteen» (ks. luku »Sverige och partierna. Krigsförklaringen», kappale 1). Etenkin Reinin, mutta myös maantieteen opintojensa vaikutuksesta Topelius oli vahvasti sitä mieltä, että Suomen oli luontevaa kuulua Venäjän imperiumiin, mutta toisaalta häntä puhuttelivat myös 1840-luvulla mannermaalla ja Ruotsissa vilkasta keskustelua herättäneet vapausliikkeet ja yhteiskunnalliset aatteet. Vallankumouksen puhjettua ja sen seurausten tultua näkyviin hänen mielensä kuitenkin muuttui.19Esim. runot »Morgonstormen i våren» (1846), »Den blåa randen på hafvet» (1845), »Våren 1848» ja »Finlands namn», kaksi jälkimmäistä vuodelta 1848; kaikki editiossa Ljungblommor, toim. Carola Herberts, ZTS I 2010.

12 Rein kuvailee selkeästi ja havainnollisesti hattujen sodan 1741–1743 tapahtumien kulun ja monet vastoinkäymiset, mutta ilman moraalista kannanottoa – toisin kuin Fredrik Cygnæus arvolatautuneessa esityksessään ohuessa väitöskirjassaan Stycken ur en Teckning af Finska Kriget åren 1741 och 1742. Första Stycket.20Väitöskirja sisältyy myös Cygnæuksen koottuihin teoksiin, Samlade Arbeten. Historiska arbeten I:1(1881). Vaikuttaa siltä kuin Cygnæus olisi vain halunnut viestittää kirjasellaan mielenkiintoaan aiheeseen, sillä hän ei väitellyt saadakseen oppiarvon tai viran. Varmaankin Topelius juuri tästä syystä kohtelee Cygnæusta varsinaisena asiantuntijana teoksessaan Hertiginnan af Finland viitatessaan kohteliaasti tämän suunnitteilla olleeseen työhön.21Se ei toteutunut, mutta tavallaan Cygnæus palasi Ruotsin hylkäämään, taistelevaan Suomeen kenraali H. H. Gripenbergiä ja J. Z. Dunckeria käsittelevissä teoksissaan vuosilta 1852 ja 1858.

Akateeminen pätevöityminen ja lukeneisuus

13 Topelius luki opiskeluaikanaan paljon, muun muassa Fryxellin teossarjaa Berättelser ur svenska historien, joka oli alkanut ilmestyä 1823, Geijerin teosta Svenska folkets historia ja Friedrich Rühsin kirjaa Finland och dess innevånare. Lisensiaatin tutkintoaan varten hän oli lukenut muun muassa A.L. Schlözerin teosta Allgemeine nordische Geschichte, Heimskringlaa ja Porthania.22Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 72.

14 Suoritettuaan lisensiaatin tutkinnon 8. marraskuuta 1844 Topelius kirjoitti morsiamelleen: »Nu har jag att arbeta på min disputation, som på engång skall bana oss wäg i Åbo och här wid universitetet».23»Nyt minun on tehtävä väitöskirjaani, joka raivaa meille tien sekä Turussa että täällä yliopistolla». Topelius–Emilie Lindqvist 11/11 1844 (244.98). Väitöksellä hän tarkoitti luultavasti dosentin opinnäytettä ja Turulla historianlehtorin virkaa Turun kymnaasissa. Virka julistettiin avoimeksi kesäkuussa 1845, ja Topelius kertoo suunnitelmistaan:

15 får jag ej lektoratet, […] då docenterar jag, om Gud vill, bestämdt i höst eller vinter […] – nog hade det stått i min makt att med rastlöst arbete få min docentur i ordning redan denna vår – men det har nu ej blifvit – min esel, hade jag så när sagt – jag har förspillt mycken tid på den der uppsatsen i Joukahainen – emedan jag, skam att säga, sjelf anser den vigtigare än mången latinsk disputation – så att för sakens skull ansåg jag den meritera något arbete – ehuru den för min utkomst ej just mycket gagnar, om icke medelbarligen, ifall den duger till något, som jag dock hoppas.24ellen saa lehtorinvirkaa, […] suoritan dosentin tutkinnon, jos Luoja suo, varmaankin tulevana syksynä tai talvena […] – olisin kyllä voinut tauotta työskentelemällä saada dosentuurini kuntoon jo tänä keväänä – mutta en ole saanut sitä aikaiseksi, – olen minäkin varsinainen aasi, en paremmin sano – olen tuhlannut paljon aikaa siihen Joukahaisen kirjoitukseen – koska häpeäkseni on sanottava että se on minusta tärkeämpi kuin moni latinankielinen väitöskirja – joten asian vuoksi katsoin, että sen eteen kannattaa nähdä vaivaa – vaikka siitä ei minun toimeentulolleni juuri hyötyä olekaan, paitsi välillisesti, mitä tietenkin toivon.Topelius–Emilie Lindqvist 16/6 1845 (244.98). Joukahaisessa julkaistu kirjoitus on siis »Äger Finska Folket en Historie?».

16 Sitaatit ovat valaisevia, mitä tulee toisaalta Topeliuksen uratoiveisiin ja toisaalta hänen älylliseen kunnianhimoonsa. Voidakseen mennä naimisiin hän halusi vakinaisen työn ja haki siksi kymnaasin lehtorinvirkoja maaseudulta – vaikkei oikeastaan ollut niistä kiinnostunut. Dosentin tutkinnon myötä hän olisi saanut jalkansa oven väliin yliopistolla, mutta sillä ei olisi elänyt. Kuten on todettu, Rein oli parhaissa voimissaan. Fredrik Cygnæus toimi historian ja Carl Wilhelm Törnegren oppihistorian dosenttina. Sen paremmin oppihistoria kuin latinakaan – siis kaunopuheisuus ja runous – eivät käytännössä tulleet kyseeseen. Filologisia aineita yliopistossa edustivat Rooman, Kreikan ja itämainen kirjallisuus. Näihin aikoihin kehitys kulki kielitieteen suuntaan, joten runoilija ja kääntäjä J.G. Linséniä seurasi 1851 eloquentiæ & poëseos -professorin virassa kielitieteeseen suuntautunut E. af Brunér.25Professorinviran nimenä oli ensin eloquentiæ & poëseos, ja vuodesta 1853 Rooman kirjallisuuden professori. Topelius oli kandidaatin tutkinnossaan saanut kirjallisuusaineista keskinkertaisia arvosanoja, joten lisensiaatin tutkinnossaan hän päätti syventyä historiaan, luonnonhistoriaan ja filosofiaan.26Kandidaatin tutkinnossaan hän sai sekä Kreikan että Rooman kirjallisuudesta arvosanan »approbatur cum laude», oppihistoriasta approbaturin ja itämaisesta kirjallisuudesta ainoastaan admittiturin (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 115).

17 On vaikea sanoa, minkä verran Topelius luki ulkomaista historiallista kirjallisuutta, sillä siihen hän viittaa harvoin. Mutta 1840-luku oli hänelle kypsymisen aikaa, ja tuolloin historian ja historiankirjoituksen olemuksesta ja suunnasta keskusteltiin vilkkaammin kuin koskaan myöhemmin. Topeliukseen ei voinut olla vaikuttamatta ajankohtainen tutkimus ja julkaisutyö, etenkin kun hänen lisäkseen myös Snellman, J. J. Nordström, F. Cygnæus ja Rein mitä ilmeisimmin lukivat paljon. 1840-luvulla kirjoitettiin ennen näkemättömän runsaasti politiikan ja talouden peruskysymyksistä, ja niiden yhteydessä viitattiin aina historiaan. Uutuutena nousi esille (yhteiskunta)luokka-käsitteen keskeinen rooli. Luokkakysymyksistä keskusteltiin paitsi politiikan termein, myös romaanikirjallisuudessa. Balzacin romaanit – ja samalla myös hänen kriittinen yhteiskuntaluokkien käsittelynsä – tunnettiin Snellmanin lausuman mukaan 1840-luvun Suomessa ruotsinnosten ansiosta hyvin.27J. V. Snellman, »Modern fransk litteratur», Samlade arbeten VI 1996, s. 254. Artikkeli julkaistiin alkuaan Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning -lehdessä 1848. Historialliset vastakkainasettelut eivät sinänsä olleet enää uusi eivätkä vieras ajatus, mutta juuri tuolloin ne nousivat taas puheenaiheeksi A. Granier de Cassagnacin sosiaalihistorian teosten ruotsinnosten Arbetsklassens historia ja Adelsklassens historia ilmestyttyä 1843.28Ruotsinnetut teokset olivat Topeliuksen omia (Museoviraston luettelo Topeliuksen kirjakokoelmasta). Alkuperäispainokset Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises ja Histoire des classes nobles et des classes anoblies ilmestyivät 1837 ja 1840. Granier de Cassagnacin hengessä Snellman peräänkuulutti perheen, uskontojen, kaupan, maatalouden, hallinnon ja lainsäädännön historiaa.29Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »Nelikymmenluvun historiadebatti». Snellman Granier de Cassagnacista Saima-lehdessä 1844.

18 Cygnæus ja Snellman edustivat keskustelussa synteettistä katsomusta. Cygnæus otti kantaa ja sovelsi moraalisia näkökulmia, kun taas Snellman asennoitui kriittisesti faktoja keräävään ja yksityiskohtiin huomiota kiinnittävään historiankirjoitukseen. Topelius totesi usein, jo morsiamelleen kirjoittamissaan kirjeissä, olevansa synteetikko – vastakohtana kriittiselle koulukunnalle, jota hänen mielestään asiakirjojen julkaisijat edustivat.

19 1840-luvulla kaikkialla Euroopassa heräsi valtava kiinnostus historiaan ja keskusteltiin vilkkaasti siitä, mihin historiankirjoituksen tulisi puuttua. Mielenkiinto suuntautui kulttuurihistoriaan, taloushistoriaan ja yhteiskuntaluokkien historiaan.30Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »’Uusi historia’, narratiivisuus ja luokkakonflikti», s. 127–133. Paneutuessaan 1840-luvulla jatko-opintoihinsa Topelius pyrki ymmärtämään historiaa tässä hengessä dialektisesta näkökulmasta. Selvimmin tämä näkyy hänen arvioidessaan asiakirjojen julkaisijan Edvard Grönbladin edition Handlingar rörande Klubbekriget (1843) ensimmäistä osaa. Topelius jäsentelee nuijasotaa Hegelin dikotomioina: 1. Kaarle-Herttua vastaan Sigismund 2. Ruotsalaisten näkemykset (Pohjanmaa) vastaan suomalaiskansalliset näkemykset (Varsinais-Suomi, Häme) 3. Protestanttisuus vastaan katolisuus. 4. Kansanvalta vastaan sotilasvalta 5. Kansanvalta vastaan aateliston valta.31Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »’Nuijasota’ ja ’Isoviha’» s. 134–138; Topelius, »Literatur. Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd», HT 16 ja 20/3 1844. Topelius arvostelee Grönbladia siitä, että tämän aikakausijako perustuu rauhallisen yhteiskuntakehityksen sijasta sotiin. Toinen keskeinen kysymys Topeliukselle olivat kansanluonteet, myös maakuntatasolla. Kuten aikakaudet, yhteiskuntaluokat ja tavat, nekin edellyttivät tyyppejä ja tyypillisen kuvausta.

20 Suuri merkitys suomalaisessa julkisessa keskustelussa ja Topeliukselle itselleen oli 1840-luvun puolivälissä kahdella historiaan liittyvällä pamflettipolemiikilla. Toista kävivät muun muassa Israel Hwasser, A. I. Arwidsson ja J. J. Nordström, ja se koski Suomea, Suomen suhdetta Venäjän valtakuntaan ja mahdollisuutta liittyä uudelleen Ruotsiin. Toinen, lähinnä E. G. Geijerin ja Anders Fryxellin välinen kiista, käsitteli aateliston historiallista roolia Ruotsissa. Hertiginnan af Finland voidaan pitkälti nähdä suhteessa Hwasserin, Arwidssonin ja Nordströmin väliseen mielipiteenvaihtoon, kun taas Välskärin kertomukset liittyvät jälkimmäiseen väittelyyn, kysymykseen »aristokraattien tuomitsemisesta» Ruotsin historiankirjoituksessa. Geijer oli mukana kummassakin kiistassa.


21 Vaasan historianlehtorin viran sai 1845 Th.Th. Renvall. Hän oli samana vuonna tehnyt dosentinväitöskirjan, ja hänet oli nimitetty historian dosentiksi. Tällöin Topelius päätti, ehkä Reinin rohkaisemana, tehdä tohtorinväitöskirjan.32Topelius näyttää kertoneen Reiniltä saamastaan rohkaisusta, sillä hänen suoritettuaan marraskuussa 1844 lisensiaatin tutkinnon Catharina Sofia Topelius kirjoittaa pojalleen: »Kun nyt Setä Rein haluaa sinut sinne, eikö hän voisi hankkia sinulle jonkin toimen […] oikein hyvä että sinulla on kaikki kokeet takana ja parasta että teet väitöskirjasi loppuun» (27/11 1844, 244.94). Topeliuksen äidilleen kirjoittamia kirjeitä ei ole tuolta ajalta säilynyt. Vuoden 1828 statuuteilla oli yliopistossa perustettu filosofian tohtorin arvo, mutta vain harvat olivat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja väitelleet. Lehtityötään ja myöhempää tuotantoaan ajatellen Topelius valitsi ohueen väitöskirjaansa yllättävän aiheen De modo matrimonia jungendi apud Fennos quondam vigente (Muinaissuomalaisten tavoista avioliittoa solmittaessa 1847, 52 s.). Hän tosin oli jo aiemminkin joissakin Kalevalan innoittamissa runoissaan ja vuonna 1844 promootiorunossaan osoittanut mielenkiintoa kansanrunouteen ja kansatieteeseen.

22 Sedälleen Gustaf Toppeliukselle omistamassaan väitöskirjassa Topelius selvittää perhe- ja avioliittokäsityksiä. Hän lainaa muun muassa J. J. Nordströmin työtä Bidrag till Svenska samhällsuppfattningens historia efter de äldre lagarna till sednare hälften af sjuttonde seklet (1839–1840), Snellmanin Valtio-oppia (1842) ja Reinin väitöskirjaa De vetere Carelia ante occupationem Svecanam (1825–1826). Hän käyttää hyväkseen Porthanin Paul Juustenin piispainkronikkaan kirjoittamia selityksiä ja erilaisia yleisteoksia, kuten Arwidssonin kääntämää Rühsin teosta Finland och dess innevånare (1827), Lagerbringin teosta Svea Rikes Historia, J. F. Cajanin (Kainosen) Suomen historiaa (1846) ja Karamzinin teosta Geschichte des Russischen Reiches (1820). Lisäksi hän viittaa matkakertomuksiin ja Venäjän topografisiin kuvauksiin, joista ajankohtaisimpia olivat M. A. Castrénin Helsingfors Morgonbladissa julkaistut kansantajuiset artikkelit. Topelius lainaa etenkin Kalevalaa ja Kanteletarta. Väitöskirjasta tulee referoiva ja lainaileva sovinnainen opinnäytetyö.33Paljon myöhemmin (1883) Topelius kuvasi aihettaan jokseenkin perustellusti: »suomensukuisten kansojen avioliitto varhempina ja myöhäisempinä aikoina Kalevalan ja Kantelettaren mukaan, muutamiin matkakertomuksiin verrattuna» (Självbiografiska anteckningar 1922, s. 72). Teoksen Hertiginnan af Finland ensimmäisessä osassa Topelius suhtautuu lähdeaineistoonsa huomattavasti analyyttisemmin kuin väitöskirjassaan.

Hertiginnan af Finland -teoksen historiaosa

23 Cygnæuksen aiemmin mainittu kirjoitus hattujen sodasta käsittelee ainoastaan sodan taustaa. Sen kantava ajatus käy selvästi ilmi: sota suunniteltiin ja aloitettiin uhkarohkeasti, toisaalta koska haluttiin päästä nopeasti liikkeelle käyttäen hyväksi Venäjän epävakaata tilannetta ja uskottiin voitavan luottaa ottomaanien valtakunnan mukaantuloon, toisaalta koska alusta saakka ajateltiin, että jos sota sujuisi huonosti, Suomesta tai osista Suomea voitaisiin väliaikaisesti luopua, varmoina että etenkin Ranska pakottaisi Venäjän palauttamaan mahdolliset aluemenetykset rauhankonferenssissa. Odotettiin optimistisesti, että saataisiin takaisin Uudenkaupungin rauhassa menetetyt alueet ja Itä-Karjala Vienanmerelle saakka.

24 Hertiginnan af Finland -novellin historiaosan punaisena lankana voi nähdä jo Cygnæuksen luonnosteleman ajatuksen: valtionjohdon Suomessa taisteleville joukoille ja Suomen väestölle tarjoamat häpeällisen heikot sotilaalliset voimavarat ja puutteellinen huolto, ylipäällikkö Lewenhauptin Tukholmassa viipyminen, ruotsalaisille kohtalokas aselepo keskellä sotaa sekä sodan muut vaiheet kertoivat kaikki yhdessä Ruotsin poliittisen ja sotilasjohdon kyvyttömyydestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta Suomeen. Ruotsalaisten ylimielisyyden ja välinpitämättömyyden vastakohtana korostuu suomalaisten uskollisuus laillista esivaltaa kohtaan. Kuvio toistui 1788–1790 Kustaa III:n sodassa ja vuosien 1808–1809 sodassa. Suurin osa suomalaisista taisteli uskollisesti, mutta Ruotsi petti heidät ja uskoessaan sodan päättyvän tappioon jätti Suomen heitteille. Vaikka Cygnæus ja Topelius eivät tuoneet sitä selvästi ilmi, suomalaisilla oli tästä syystä oikeus asettua Venäjän suojelukseen ja se oli myös tarkoituksenmukaista.

25 Hertiginnan af Finland -novellin historiaosan johtoaiheeksi tai politiikan oppitunniksi voidaan siis nähdä tämä: Ruotsi ei hattujen aikaan eikä myöhemminkään kyennyt puolustamaan eikä edes halunnut puolustaa Suomea. Vuosina 1741 ja 1788 Ruotsi pyrki hankkimaan itselleen Venäjän kustannuksella valtavia maa-alueita, mutta kyse oli pilvilinnoista, jotka eivät perustuneet geopoliittiseen todellisuuteen. Näin ollen revanssihenkiset puheet, runot ja muu poliittinen toiminta, jotka 1840-luvulla levisivät Ruotsissa ja tulivat tunnetuiksi myös Suomessa, olivat paitsi täysin epärealistisia, myös vaarallisia. Keisari olisi murskannut ankaralla kädellä kaikki vallankumoushenkiset mielenilmaisut Suomessa, »Pietarin porteilla», kuten hän oli vuonna 1831 tehnyt Puolassa. Mitä tällaiset toimenpiteet olisivat merkinneet Suomen sisäiselle autonomialle ja Yliopiston vapaudelle, sitä voitiin vain arvailla. Jotain arvokasta olisi varmasti menetetty.

26 Hertiginnan af Finland alkaa lyhyellä mutta vakuuttavalla katsauksella hattujen ja myssyjen Venäjän politiikkaan. Topeliuksen kuvauksen mukaan ainoastaan suomalainen kreivi Arvid Bernhard Horn ja strategi Kaarle XIV Juhana – joka oli äskettäin (1844) kuollut – olivat ymmärtäneet harjoittaa rauhanpolitiikkaa suhteessa Venäjään. Kokonaisuutena teos pyrkii osoittamaan, että Venäjän miehitys vuonna 1742 – kuten myös 1808 – sujui kivuttomasti, koska suomalaiset pidättyivät vastarinnasta. Näin kävi molemmilla kerroilla, muualla paitsi Pohjanmaalla ja jossain määrin Ylä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Ahvenanmaalla. – Sekä sotaa kuvatessaan että miehityksestä kertoessaan Topelius siis esittää epäsuorasti, ettei Ruotsilta voinut odottaa mitään hyvää ja että elämä Venäjän rinnalla oli siedettävää ja siinä oli omat etunsa.

27 Tästä näkökulmasta 1700-lukua alettiin kuitenkin tarkastella vasta vuoden 1809 jälkeen. Jo aiemmin 1800-luvun vaihteessa Porthan viimeisinä vuosinaan katsoi, että Venäjä miehittäisi vielä Suomen, ellei Turkki estäisi sitä. Hän ei kuitenkaan ottanut huomioon Ruotsin heikkoutta. Mutta vuosien 1808–1812 jälkeen uusi ajattelutapa oli jo ehtinyt muotoutua. Israel Hwasser kuvaa tilannetta kuuluisassa teoksessaan Om Allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812:

28 ännu 1812 torde väl äfven en varm tillgifvenhet för Svenska regeringen och för gemensamheten med Sverige hafva lefvat i många enskilda bröst. Men redan då hade inom det allmänna tänkesättet nya krafter vaknat, hvilka motverkade denna tillgifvenhet och fråntog densamma den öfvervigt, den förut verkligen ägde. Hit räknar jag först och främst den genom en längre tids erfarenhet uppkomna och genom det sista kriget så smärtsamt och djupt inskärpta öfvertygelsen, att Sveriges magt var otillräcklig att i striden med Ryssland försvara Finland, och att således det sednare landet skulle, om det blefve återförvandladt till Svensk gränsprovins, komma att i framtiden vara blottstäldt för den ena fiendtliga invasionen efter den andra.34vielä 1812 lienee myös lämmin uskollisuus, joka oli kohdistunut Ruotsin hallitukseen ja yhteiseloon Ruotsin kanssa, elänyt monien rinnassa. Mutta jo silloin oli yleisessä ajattelussa virinnyt uusia voimia, jotka heikensivät tätä uskollisuutta ja poistivat sen aiemman yliotteen. Näihin luen etenkin pitkäaikaisesta kokemuksesta syntyneen ja viimeisestä sodasta kipeästi ja syvälle juurtuneen vakaumuksen, etteivät Ruotsin voimat riittäneet Venäjää vastaan taisteltaessa puolustamaan Suomea ja että näin ollen, jos viimeksi mainittu palautettaisiin Ruotsin rajamaakunnaksi, se joutuisi tulevaisuudessa kokemaan vihollismiehityksen toisensa perään.Hwasser, Om Allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812 1838, s. 17–18.

29 Topelius jätti pois historiaosan Hertiginnan af Finland -novellin myöhemmistä laitoksista, joiden suomennos Suomen Herttuatar. Romanimainen kertomus vv.1741–43 sodan ajoilta ilmestyi 1874. Professorina – vuodesta 1854 lähtien – hän ei tarvinnut uusia akateemisia ansioita. Toisena syynä oli historiankirjoituksen ja romaanin välisen eron vähittäinen jyrkkeneminen.35Klinge, Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa 1998, luvut »Romaani, historia» ja »Historia, romaani». Mutta jo 1853 oli juristi, professori W. G. Lagus arvostellut epäsuorasti Topeliuksen ja Cygnæuksen käsitystä hattujen sodasta teoksessaan Anteckningar rörande 1741 och 1743 årens Finska krig, jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks äreräddning. Lagus aloittaa:

30 Underrättelser, rörande 1741 och 1742 års finska krig, äro till icke obetydligt antal utgifna. Alla tryckta upplysningar i ämnet synes dock icke blifvit med tillbörlig noggrannhet begagnade, hvarföre ock ifrån denna källa åtskilliga detaljer kunna tilläggas. Denna omständighet, i förening dermed att några förut icke kända handskriftliga bidrag till kännedom af berörde krig varit för författaren tillgängliga, har föranledt honom att angående sagde krig meddela åtskilliga upplysningar och tillrättavisningar. Han hyser ock i flere delar av sagde krigs historia åsigter, stridande emot dem, som vanligen framställas; och ett hufvudändamål, som med denna uppsats åsyftas, är att underkasta processen, rörande Buddenbrock – en af de sällsammaste kriminalprocesser historien företer – en juridisk kritik och derigenom lägga bemälde generals fullkomliga oskuld i öppen dag och sålunda rädda den i lifvet och efter döden misshandlade ädla mannens ära.36Vuosien 1741 ja 1742 sodasta on Suomessa julkaistu merkittävässä määrin tietoa. Kaikki tästä aiheesta painettu tieto ei näköjään kuitenkaan ole ollut riittävän tarkkaa, joten tästäkin lähteestä on poimittavissalisää lukuisia yksityiskohtia. Tästä syystä, ja kun käytettävissä on ollut aiemmin tuntemattomia käsin kirjoitettuja tätä sotaa tunnetuksi tekeviä tekstejä, kirjoittaja on tuntenut tarvetta kertoa lisää kyseisestä sodasta ja oikaista virheitä. Hän käsityksensä monista seikoista tässä sodassa myös poikkeavat tavallisesti esitetyistä; ja yhtenä tämän kirjoituksen päätavoitteena on saattaa Buddenbrockia koskeva oikeudenkäynti – yksi oudoimmista rikosoikeudenkäynneistä, jotka historia tuntee – juridisen kritiikin kohteeksi, tuoda mainitun kenraalin täydellinen syyttömyys päivänvaloon ja pelastaa eläessään ja kuoltuaan kaltoin kohdellun jalon miehen kunnia. W. G. Lagus, Anteckningar rörande 1741 och 1743 årens Finska krig 1853, s. 1.

31 Topelius tosin suhtautui lähinnä kriittisesti Buddenbrockin panokseen ja kuvaa esimerkiksi hänen saamattomuuttaan Lappeenrannassa »selittämättömäksi» (ks. alla), mutta toteaa myös että »jälkimaailma [...] löytänee paljon korjattavaa» Buddenbrockin tuomiosta (ks. alla).

Naiskuva ja kulttuurihistoria

32 1800-luvun porvarillinen emansipaatio, tekniset innovaatiot ja nopeasti kasvavat kirjamarkkinat synnyttivät koko Euroopassa runsaan suurelle lukijakunnalle suunnattujen romaanien ja kuvitettujen historiallisten, elämäkerrallisten ja kulttuurihistoriallisten teosten – sekä alkuperäisteosten että käännösten – tuotannon. Kuuluisien miesten lisäksi esiteltiin entistä enemmän myös kuningattaria, aatelisnaisia ja naispuolisia näyttämötaiteen edustajia sanoin ja kuvin. Runsaan levikin sai alkuaan saksalainen Ny Plutarch eller Porträtter och biografier af de ryktbaraste män och fruntimmer bland alla nationer och stånd ifrån äldre intill nuvarande tider, joka ilmestyi ruotsiksi vuonna 1844. Toinen tunnettu teos oli La femme jugée par les grands écrivains des deux sexes, ou la femme devant Dieu, devant la nature, devant la loi et devant la société vuodelta 1846. Erilaisilla kuvien massatuotantomenetelmillä levitettiin historiallisten ja sen aikaisten kuuluisuuksien muotokuvia ja taidejäljennöksiä ympäri Eurooppaa, ja niitä myytiin myös Helsingin kirjakaupoissa. – Niinpä Topelius voi ilman muuta odottaa, että novellin Hertiginnan af Finland lukijat tuntevat Aurora Königsmarckin ja että he ovat nähneet kuvia 1700-luvun naisten muotokuvista.37Luku »Helenadagen på Runsala», kappale 26.

33 Topeliuksen naisten yhteiskunnalliseen asemaan ja naissivistykseen tunteman mielenkiinnon taustalla voi nähdä sen, että nainen oli kohoamassa yhä näkyvämpään rooliin julkisuudessa – yhtenä esimerkkinä George Sand. Topelius oli jo lehtimiesuransa alusta saakka ottanut huomioon naislukijat, ja hänen 1840-luvun novelleissaan naisilla on usein näkyvä rooli. Vuoden 1847 väitöskirjassaan ja esitelmässä »Om qvinnan hos de skandinaviska och finska folken i forntiden» (Naisesta skandinaavisten ja suomensukuisten kansojen parissa muinaisina aikoina) Topelius näkee pohjoisen asukkaiden naiskäsitykset ihannoivassa valossa.38Tämän esitelmän hän piti yleisölle avoimessa sarjassa Litterära soiréer 3. toukokuuta 1850, siis samaan aikaan, jolloin Hertiginnan af Finland ilmestyi jatkokertomuksena Helsingfors Tidningarissa. Novellissa Hertiginnan af Finland, kunnianhimoisessa kulttuurihistoriallisessa kuvauksessa, jollainen jatkokertomusversio alkuaan oli, hän nostaa keskushenkilöksi historiallisen naisen.

34 Historian henkilön Eva Merthenin, hänen vanhempansa ja suhteensa Jakob (James) Keithiin Topelius tunsi vain mainintana, mikä antoi hänelle vapaat kädet kuvata Evaa. Vielä enemmän liikkumavaraa hänellä oli suhteessa romaanin muihin nimeltä mainittuihin hahmoihin, joka edustavat lähinnä Turun porvaristoa ja jossain määrin myös yliopiston piiriä. »Todellisia ovat muun muassa nimet Wechter, Heldt, Lütke, ym. jotka esiintyvät kertomuksessa.»39»Loppuhuomautus novellista Hertiginnan af Finland», ks. selitykset. Tämähän oli Topeliukselle ihanteellinen lähtökohta. Hän ei pyrkinyt kuvaamaan yksilöitä, vaan halusi luoda kulttuurihistoriallisesti uskottavia ja mielenkiintoisia tyyppejä. Hän nimenomaan mainitsee »kertomuksen pyrkimyksen tapainkuvaukseen» ja että on voinut »sisällyttää kerronnan kudokseen runsaasti todenmukaisia yksityiskohtia».40»Loppuhuomautus novellista Hertiginnan af Finland», ks. selitykset.

35 Juuri tapainkuvaus on kulttuurihistoriaa – saksaksi usein Sittengeschichte, ranskaksi histoire des moeurs – josta oli tullut ajankohtaista kirjallisuudessa. Todellisten historian henkilöiden sijasta luotiin tyyppejä, joissa heidän oma aikakautensa henkilöityi – tästä käsitteestä tuli keskeinen Topeliukselle. Käsite aikakausi perustui uuteen historistiseen näkemykseen, joka jakoi menneisyyden entistä selvemmin erillisiin kausiin. Kausia voitiin kuvata, ja niiden olemus voitiin ymmärtää muiden kuin poliittis-diplomaattisen ja sotahistorian tarjoamien välineiden avulla. Aikakausia voitiin ymmärtää ja kuvata aikansa kirjallisuuden ja filosofian näkökulmasta – 1840-luvulla on näköjään usein puhuttu esimerkiksi Voltairen ja Kustaa III:n aikakaudesta. Tapojen käsite tarjosi kulttuurihistoriallis-kansatieteellis-moraalisen näkökulman, josta tuli tärkeä Topeliukselle.

36 Novellissa Hertiginnan af Finland Topelius on sijoittanut kulttuurihistorialliset kuvauksensa jälkimmäiseen osaan ja kirjoittaa paikoitellen melko pedanttiseen ja opettavaiseen sävyyn, kuten vaikkapa kuvatessaan perunan, teen ja kahvin Suomeen tuloa. Myös vaatteiden kulttuurihistoria oli uutta. Ajalle ominaisen vaatetuksen käyttöä näyttämöllä ryhdyttiin vaatimaan vasta 1800-luvulla.

Kustaa III:n sota novelleissa

37 Topelius on dokumentoinut kiinnostuksensa vuosien 1788–1790 sotaan novelleissa »Häradshöfdingen», »Vernas rosor», jälkimmäisen jatkossa »Stjernan i molnet» sekä vielä edellisiä merkittävämmässä työssä »Konungens handske». Viimeksi mainittu on sota- ja poliittis-historiallinen lisä tuolloin ajankohtaiseen Suomen historiografiaan. »Konungens handske» julkaistiin ensi kerran jatkokertomuksena tukholmalaisessa Nya Dagligt Allehanda -sanomalehdessä 1863, ja muut novellit oli julkaistu Helsingfors Tidningarissa vuosina 1846–1847 ja 1856.41»Konungens handske» ilmestyi suomennettuna jo 1869. Myöhemmin Topelius muokkasi sitä ja novelleja »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» Vinterqvällar-kokoelmaa varten (1880 ja 1881). Novellista »Konungens handske» julkaistaan ZTS-editiossa sekä jatkokertomus- että Vinterqvällar-kokoelman versio. »Häradshöfdingen» osoittaa, että Topelius tunsi jo 1840-luvulla mielenkiintoa tähän sotaan, kuten myös Kustaa III:een henkilönä ja hallitsijana. Kustaa Vaasan jälkeen Kustaa III oli kuninkaistamme ainoa, joka vietti pitkiä aikoja Suomessa. Vuosien 1788–1790 sodan aikaisten tapahtumien ansiosta Topelius sai kuvata Kymenlaakson ja Etelä-Savon seutuja maantieteellisesti tavalla, johon hän oli joutunut paneutumaan jo työskennellessään Finland framställdt i teckningar -teoksen parissa. Kustaa III oli »dramaattinen hahmo», jollaista Topelius Cygnæuksen tavoin tarvitsi. Kysymys historiankirjoituksen olemuksesta nousi ajankohtaiseksi 1840-luvulla, ja historialliselta romaanilta ja historialliselta draamalta odotettiin toisenlaista asennoitumista menneisyyteen kuin puhtaasti tosiasioihin keskittyvältä tutkimukselta.42Klinge, Idylli ja uhka 1998, luku »Historia, romaani» ja Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »Topelius professorina ja historiallisten romaanien kirjoittajana». Topelius tunnustautui elämyksellisen historiallisen kuvauksen suosijaksi »Konungens handske»-novellin alussa ja vielä vakuuttavammin merkittävässä runossaan »Votum för den dramatiska konsten i Finland» 1864:

38Hvar äro dessa hjältar, kungar, folk,

Som fylla tideböckerna? – Säg mig,

Hvar är det varma blod, som brusade

I deras ådror?43Lainaus kokoelmasta Nya blad 1870, s. 124.

39 »Kustaan sota» oli sotilaallisesti huomattavasti laajempi ja merkittävämpi kuin vuosien 1808–1809 sota. Tästä syystä vuosien 1788–1790 sodasta onkin säilynyt paljon enemmän perinneaineistoa. Se ei kuitenkaan aiheuttanut rajamuutoksia eikä muita pysyviä seurauksia, joten jälkipolville vuosien 1808–1809 sodasta tuli tärkeämpi, ei urotekojensa vaan poliittisten seuraustensa vuoksi. Myöhemmin on selvinnyt, että huomattava osa Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoihin sisällyttämästä anekdoottiaineistosta onkin peräisin »Kustaan sodasta» eikä »Suomen sodasta».44Kapteeni af Enehjelm, jonka poikien kotiopettajana Runeberg toimi, ja Runebergin muut mahdolliset keskustelukumppanit Saarijärvellä ja Ruovedellä 1820-luvulla olivat olleet Kustaa III:n sodassa.

40 Kauden varsinainen historiallinen tutkimus alkoi filosofian lisensiaatti, kreivi Carl Magnus Creutzin teoksesta Anjala-förbundet, bidrag till dess historia efter enskilta och offentliga handlingar. Kirja ilmestyi Ruotsissa 1848 salanimellä Maunu Malmanen (Malmgårdin Magnus). Kun »Konungens handske»-novellia julkaistiin jatkokertomuksena, oli professori Rein äskettäin julkaissut ensimmäisen (ja ainoan) osan vuosien 1788–1790 sodan kuvauksestaan.45Rein, »Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790. 1 Delen», Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 3 1860. Hän oli käyttänyt apuna niin kutsuttua Meyerfeldtin kokoelmaa, joka oli tullut tutkijoiden käyttöön vuonna 1859. Samoihin aikoihin ryhtyi Venäjällä virassa toimiva eversti (myöhemmin kenraaliluutnantti) Otto Furuhjelm lähettämään kopioita kyseisen aikakauden merkittävistä venäläisistä asiakirjoista tutkijoille Suomeen.


41 »Häradshöfdingen»-novellin innoittajana on saattanut olla Dumas’n romaani Le Chevalier d’Harmental (1843). Siinä alhaisessa asemassa oleva kirjuri paljastaa vuonna 1719 Antonio Cellamaren juonittelun Ranskan hallitsijan Orléansin Filipin syöksemiseksi valtaistuimelta, jotta Filip V olisi päässyt Ranskan hallitsijaksi. Salaliittolaiset pitivät kirjuri Jean Buvat’ta vaarattomana. Buvat on historian henkilö, ja romaani kuvaa uskottavasti tapahtumien poliittista taustaa; eräässä lähdeviitteessä Dumas kertoo käyttäneensä luotettavia historiallisia lähteitä. Sen paremmin historiallinen kuin sepitettykään Buvat ei päässyt nauttimaan palkkioista, joita olisi voinut verrata Topeliuksen sankarin osaksi tulleisiin. Dumas’n romaanin ruotsinnos mainitaan Helsingfors Tidningarissa 1844.46Tilausilmoitus kertoo, että Le Chevalier d’Harmental julkaistaan N. H. Thomsonin suositussa Kabinetsbibliothek-sarjassa 1844 (HT 10/1 1844).

42 Novellin »Häradshöfdingen» pääaiheena on vahvasti liioitteleva humoristinen kuvaus luuloteltujen saavutusten ratkaisevasta asemasta virkauralla etenemisessä. Kertomusta on ryyditetty suomenkielisin lausahduksin ja tunnetuin sukunimin. Tyyli on sama kuin Sara Wacklinin juuri samoihin aikoihin ajankohtaisessa Hundrade minnen från Österbotten (Sata muistelmaa Pohjanmaalta), ja sitä voinee pitää hänen kertomustensa mukaelmana. Sattuman tai kyseenalaisten ansioiden siivittämiä menestyksekkäitä virkauria on aina ollut ja niitä on aina arvosteltu, sekä kaunokirjallisuudessa ja muualla. – Suomessa niitä reposteli vuoden 1840 tienoilla päiväkirjoissaan professori J. J. Nordström. – Helsingfors Morgonblad kertoi jo 1844 valtavasta menestyksestä, jota satiiri Jérome Paturot à la recherche d’une position sociale oli saavuttanut heti ilmestyttyään 1843. Tekijäksi luultiin ensin Balzacia, mutta kirjoittaja olikin L. Reybaud. Topeliuksen versio on provinsiaalinen ja suomalainen ja tuo mieleen pikemminkin Gogolin, mutta uraproblematiikka oli jo tuolloin ajankohtainen asia.

43 »Häradshöfdingen»-novellin voi, kuten myös Sara Wacklinin muistelmat ja Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäisen osan (1848), ymmärtää pitkälti ottaen huomioon, että historiallisen anekdootin merkitys oli juuri tuolloin kasvamassa. Runebergin tyylin täydellisen muutoksen romanttisesta Nadeschdasta ja ylevästä Kung Fjalarista Vänrikki Stoolin koruttomien loppusoinnillisten säkeistöjen piippua polttaviin ja kiroileviin majureihin ja sotamiehiin voi nähdä osana anekdoottikirjallisuuden läpimurtoa. »Häradshöfdingen» on ensimmäisten vänrikkien aikalainen.

44 Uskollisuus kuningasta kohtaan oli keskeinen hyve sekä kihlakunnantuomari Lars Löfille että ratsumestari Göran Rosille ja hänen Jackilleen novelleissa »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» – Löfille lähinnä sattumalta, toisille vakaumuksesta. Kun vastakkain asettuvat kuningasvalta ja »vapaudenaikana» ylistetty aatelis-tasavaltalainen valtiomuoto, Topelius kannattaa johdonmukaisen vakaumuksellisesti oppia kuninkaasta ja kansasta aatelistoa ja herroja vastaan. Tätä ideologiaa edustivat myös Topeliuksen omat monarkit Nikolai I ja Aleksanteri II sekä silloinen Napoleon III:een henkilöitynyt bonapartismi. Ei siis ole mitään ristiriitaa siinä, että Topelius sotakuvauksissaan osoittaa suosiota ruotsalaisille eikä venäläisille, mutta Krimin sodan aikana asettuu kuitenkin keisarin puolelle suomalaisia vapaamielis-skandinaavisen suuntauksen kannattajia vastaan. Professori Reinkin oli opetuksessaan tuonut esille vapaudenajan kielteisiä puolia.47Varsinkin luku »Frihetstidens skuggsida», Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 356–358. Ei pelkästään Kustaa III, vaan myös Venäjän keisarit joutuivat aatelispiireissä suunniteltujen attentaattien ja murhien kohteiksi. Nikolain isä Paavali I oli murhattu, Aleksanteri I:ä uhattiin jatkuvasti, ja valtaistuimelle noustessaan Nikolai joutui kokemaan dekabristikapinan. Keisarin odottamaton kuolema maaliskuussa 1855 palautti ihmisten mieleen, mikä hänen kutsumuksensa oli ollut. Ankaran mutta oikeudenmukaisen monarkin muistoa juhlittiin, ja ilmaistiin arvostusta hänen 30-vuotisen hallintokautensa aikaista vakautta ja saavutuksia kohtaan. Tällöin todettiin nimenomaan, että hän oli syrjäyttänyt aateliston. Novellissa »Vernas rosor» ei pelkoa herättävän Nattsjön kapteeni Mörkin oikea nimi ole syyttä suotta Ankarström, eikä häntä turhaan kuvata samannimisen kuninkaanmurhaajan lähisukulaiseksi.

45 Topeliuksen opettaja ja patronus Rein toteaa Anjalan liitosta – samassa hengessä ja samaan tyyliin kuin seuraajansa:

46 Sådana voro tilldragelserna i Finland under det ryktbara året 1788. De bära ett bedröfligt vittne om de förvillelser i rätts- och pligtbegrepp, till hvilka en af parti-intressen och lidelser upprörd tid kan leda. Finlands tideböcker hafva att framställa dystra och sorgliga taflor af olycka, nöd och elände; men om ock allt annat ansetts förloradt, har man dock kunnat tillägga »utom äran». Om år 1788 måste man beklagligtvis säga motsatsen. De hafva lemnat, detta års tilldragelser, en mörk skugga på det genom tro och heder i häfderna kända finska namnet, ett nedslående minne för hvarje sitt folks ära uppskattande finsk man.48Tällaisia asioita sattui Suomessa pahamaineisena vuonna 1788. Ne todistavat murheellisesti niistä oikeus- ja velvollisuuskäsitysten horjahduksista, joihin voidaan puolueintressien ja intohimojen sekoittamana aikana päätyä. Suomen aikakirjoista voi lukea synkistä ja surullisista tapahtumista, onnettomuuksista, hädästä ja kurjuudesta; mutta vaikka kaikki muu olisi jo nähty menetetyksi, on kuitenkin voitu lisätä: »paitsi kunnia». Vuodesta 1788 on valitettavasti kerrottava päinvastaista. Tämän vuoden tapahtumat ovat jättäneet aikakirjoihin synkän varjon uskostaan ja kunniastaan tunnettujen suomalaisten nimen ylle, masentavan muiston jokaiselle kansansa kunniaa arvostavalle suomalaiselle. Rein, Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 480–481.

47 Jos talvella 1856 julkaistun osan »Vernas rosor» ja sen jatkon »Stjernan i molnet» välillä voi mahdollisesti havaita historiallisen ja poliittisen painotuksen eroja, ne johtuvat siitä, että edellinen osa on kirjoitettu sodan vielä jatkuessa (vaikka huhuja rauhasta oli jo liikkeellä) ja jälkimmäinen rauhan solmimisen jälkeen.49»Vernas rosor» ilmestyi jatkokertomuksena 2/2–22/3 ja Stjernan i molnet 7/5–14/6 ja 15/11–10/12 1856. Suomelle Pariisin rauha maaliskuussa 1856 merkitsi sitä, että Aleksanteri II:een henkilöityvä uusi aikakausi saattoi nyt alkaa – hän oli noussut edellisvuonna valtaistuimelle. Tällä on kuitenkin vain toissijainen merkitys, sillä sotatapahtumilla ja politiikalla on novellissa »Vernas rosor» vain sivurooli.

48 Nattsjön kartanon tapahtumien taustana ovat sota ja Anjalan liitto. Novellissa »Stjernan i molnet» on sodalla merkittävämpi osa kuin novellissa »Vernas rosor», mutta ruotsalaisuus ja venäläisyys näkyy oikeastaan vain viittauksina sotilaspukuihin. Ne liittyvät sodan alkuvaiheiden keskeiseen anekdoottiaineistoon; venäläisiin univormuihin pukeutuneiden ruotsalaissotilaitten valehyökkäyksen kerrotaan antaneen ruotsalaisille syyn hyökkäykseen. Keskeiseksi aiheeksi myös tässä novellissa nousee uskollisuus kuningasta kohtaan ja etäisyyden ottaminen Anjalan kapinaan.

49 Kiintoisana sivuteemana on Vernan mykkyys. Asiasta keskusteltiin Topeliuksen aikaan Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Porvoossa toimi jo pieni yksityinen kuurojenkoulu, mutta valtion määrärahojen anomukset kuuromykkien koulun perustamiseksi hylättiin 1846 ja 1856.50Helena Solstrand-Pipping, »Runeberg och dövstumsaken» 1991, s. 145–146. Grand tourillaan Keski-Euroopassa kesällä 1856 Topelius vieraili Dresdenin lähellä sokeiden ja kuuromykkien koulussa. Sekä kouluaineiden että käsityön opetus teki häneen suuren vaikutuksen, ja hän peräänkuulutti jotain vastaavaa myös Suomeen.51Topelius, »Huru de blinde se och de stumme tala», HT 1/11 1856.

50 Novellin miespuolinen päähenkilö Göran Ros on löytölapsi, jonka melko sivistymätön sotamies Jack on aikoinaan ottanut hoiviinsa. Miten Göran on kouluttautunut ja oppinut ranskaa ja miksi hän puhuttelee hyväntekijäänsä milloin haukkumasanoin, milloin leppoisan ylimielisesti ja on jo 20-vuotiaana kohonnut ratsumestariksi, jää täysin arvailun varaan. Voidakseen ostaa itselleen niin korkean virka-aseman hän olisi tarvinnut huomattavan rahasumman. Mutta lukija unohtaa pian kysymyksensä, sillä novelli tulvii epätodennäköisiä ja kauhuromanttisia käänteitä.

Kertojafiktiot ennen Välskärin kertomuksia

51 Ryhtyessään kirjoittamaan sarjaa Conturteckningar Helsingfors Tidningariin tammikuussa 1842 Topelius otti käyttöön kertojafiktion ja kehyskertomuksen.52Lähemmin »ääriviivapiirroksista» Topeliuksen novellien johdannossa, Noveller, toim. Pia Forssell, ZTS IV, jakso Conturteckningar. Sarja Conturteckningar julkaistaan digitaalisena editiona Topeliuksen muiden jatkokertomusten kanssa. Julkaistuista »ääriviivapiirroksista» päätellen hän oli ajatellut kirjoittaa saman otsikon alla päällisin puolin mitä kirjavinta aineistoa: melko sovinnaisen novelliproosan rinnalla julkaistiin kirjallisuusartikkeleita, matkakuvauksia ja kirjefiktiota, vaihdellen kertojaa. Tällaisen huolettoman lajien sekoittamisen oli Almqvist siunannut teoksessaan Törnrosens bok, heti kolmessa ensimmäiseksi ilmestyneessä osassa 1833.53Näihin osiin sisältyvät Jagtslottet, Hermitaget, Vargens Dotter ja Hinden. Topeliuksen opiskeluaikojen päiväkirjat sisältävät useita mainintoja kokoelmasta Törnrosens bok. Esimerkiksi kertomuksen Hinden hän luki tammikuussa 1837 ja viittasi kertomukseen Jagtslottet kesällä 1840. Lopetettuaan 1843 »ääriviivapiirrosten» kirjoittamisen Topelius vielä pitkään sen jälkeenkin laati välillä jatkokertomuksiinsa enemmän tai vähemmän pohdiskelevia johdantoja. Tässäkin hän on saattanut tukeutua Walter Scottin vastaavanlaisiin puheenvuoroihin esimerkiksi Waverleyssä ja Almqvistin herra Hugo Löwenstjernaan ja Richard Furumohun.

52 Novelliensa alussa Topelius esittää näkemyksiään ja jakaa tietoa, usein sävyyn, joka poikkeaa selvästi jatkosta. »Trollkarlens Dotter»-novellin (1845) ensimmäisessä kappaleessa hän filosofoi, novellissa »Lindanserskan» (1845) moralisoi.54Noveller, ZTS IV: »Trollkarlens Dotter», kappaleet 1–9 ja »Lindanserskan» kappaleet 1–7. Myös novelli »Vernas rosor» vuodelta 1856 sisältää johdantokappaleen, mutta toisin kuin edellä mainituissa, se johdattelee suoraan tapahtumiin ja on tehokkaasti muotoiltu. Topelius panoroi 20 rivin verran maisemaa ja lausuu siitä historiallis-kansatieteellis-sosiologisen pikaluonnehdinnan.55Jäljempänä, »Vernas rosor», kappale 1.

53 Topeliuksen proosan johdannoissa on harvoin kertojafiktion piirteitä. Selvimmin niissä näkyy hänen pyrkimyksensä Helsingfors Tidningarin toimittajanaviihdyttää ja opettaa. Topeliuksen ryhdyttyä käyttämään kertojafiktiota»ääriviivapiirrosten» lisäksi myös muualla siinä pistäydytään kuin ohimennen. Joskus hän mainitsee kertojan, joka ei kuitenkaan koskaan pääse ääneen, toisinaan taas viittaa kertojaan tai johonkin toiseen kertojainstanssiin kiertääkseen hankalan ongelman. Novellissa »Lindanserskan» Topelius esittelee kertojan, mutta unohtaa hänet heti: »Tämän kertoja oli silloin 10-vuotias ja hänen veljensä Alarik oli 16.»56Noveller, ZTS IV, »Lindanserskan», kappale 10. Novellin »Salig Fänrikens Tofflor» (1847) Topelius jakoi osiin, joista hän julkaisi viisi alkukesästä ja seitsemän syksyllä. Sarjan jatkuessa syksyllä päähenkilö Pehr Karbin joutuu hieman yllättäen kertojaksi. Julkaisutauon annetaan ymmärtää johtuneen Karbinin sotapalveluksessa olosta, ei Topeliuksen kesälomasta.57Noveller, ZTS IV, »Salig Fänrikens Tofflor», kappale 118. – Topelius perustelee kolmanteen persoonaan kirjoittamaansa esitystä vaatimattomuudella: »Tämän kunnioitettavan tarinan kertonut Henkikaartin Suomen Tarkk’ampujapataljoonan junkkari, urhoollinen vääpeli herra Pehr Karbin – joka kuitenkin puhuu itsestään kainosti kolmannessa persoonassa – katsoi viime kesänä olevansa niin ankarasti harjoitusten, vahdissaolon ja maaliin ampumisen työllistämä, että tarinan juoksu jouduttiin väliaikaisesti katkaisemaan.»

54 Novellissa »Trollkarlens Dotter» vuodelta 1845 – jonka tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1795 – Topelius katsoo joutuvansa loppupuolella selittelemään Kalevalan innoittamia osuuksia: »I det gamla manuskript, hvarur vi hämtat denna märkvärdiga historie, följer nu en mängd underbara och hemska trollsånger, af hvilka några – för att nämna t. ex. eldens och jernets födelse – sedermera äro upptagna i Kalevala, andra deremot för våra samlare okända.»58Noveller, ZTS IV, »Trollkarlens Dotter», kappale 108. »Vanha käsikirjoitus» on ilmeisen kirjallinen, ellei peräti jatkokertomusmainen tunnusmerkki, jota Topelius käyttää tässä kaavamaisesti.

55 Topeliuksen varhaisissa novelleissa ei juuri ole varsinaisia kehyskertomuksia,vaan kyse on lähinnä pelkistetymmistä rakenteista. Saksalainen käsikirjanlaatija toteaa, että »der Rahmen ist oft nicht mehr als eine Klammer», mutta Topeliuksella kehyskertomus voi jäädä vieläkin merkityksettömämmäksi, pelkäksi sulkumerkin kaareksi.59Klaus Kanzog, »Rahmenerzählung» 1977, s. 322. Kanzog jatkaa perinpohjaista kehyskertomuksen käsittelyään: »aber er kann ebenso zu einer eigenen Geschichte ausgebaut werden. Er ist primär ’Medium’ der Erzählung und wird daher gern im Sinne einer Exposition oder Einstimmung in das Erzählgeschehen benutzt; er kann darüber hinaus durch Binnenerzählungen erlangen». Novellin »En Natt och en Morgon» (1843) hän aloittaa lyhyesti ja pontevasti: »Numera Contrakts-Prosten och Kyrkoherden *** i ** socken har berättat följande, hvilket jag ur minnet återgifver litet utförligare i detaljerna, men i hufvudsaken öfverensstämmande med den vördige mannens egen utsago.»60Noveller, ZTS IV, »En Natt och en Morgon», kappale 1. Sitten seuraa tarina, joka sekin etenee minämuodossa ja päättyy ilman että alun fiktiiviseen kertojaan kertaakaan palataan.

56 Perinteisesti kehyskertomuksen sisälle sijoitetaan suulliseksi värittynyt kertomus, kuten Decameronessa tai Goethen teoksessa Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.61Paljon myöhemmin Topelius viittaa Boccaccioon puhuessaan ennen kokoelman Vinterqvällar II julkaisemista »lyhyemmistä kertomuksista, jotka tulevat toiseen osaan jonkinlaisena decameronena» (Topelius–Bonnier 2/10 1881). Kyse on kokoelmasta »Sägner i dimman». Näin tekee myös Topelius ensimmäisessä viimeistellyssä kehyskertomuksessaan. »Häradshöfdingen» vuodelta 1846 on hänen novellitaiteessaan jonkinlainen virstanpylväs, sekä aiheistoltaan että kerrontatekniikaltaan. Novellissa esiintyy iäkäs kertoja, käräjäkirjuri Nybom – joka esitellään seikkaperäisesti – ja nuori aktiivinen kuuntelija, joka keskeyttelee kysymyksillään ja kertoo myöhemmin tarinan eteenpäin. Kysymykset saavat kertoja Nybomin pohdiskelemaan kertomaansa. Topelius käyttää kertojafiktiota novellin alusta loppuun saakka.62Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90. Joka luvussa, tai oikeastaan joka sivulla, ovat kertoja Nybom ja kuulija-edelleenkertoja Calle esillä. Sanavalintaa ja äänensävyjä leimaa kauttaaltaan Nybomin kansanomainen kielenkäyttö, usein myös Callen puhuessa. Novellin »En Natt och en Morgon» kaksi kertojaminää ovat täysin erillisiä, ja lukija unohtaa selostajan nopeasti. Novellissa »Häradshöfdingen» ne esiintyvät rinnan, mikä pakottaa kirjailijan selventämään tilannetta vähemmän tyylikkäästi »minä (siis Nybom)» pitääkseen kertojat erillään.63»Häradshödfdingen», kappale 2.

57 Jo varhaisessa vaiheessa käy ilmi, että kihlakunnantuomari Lars Löfin tarinan on kertonut käräjäkirjuri Nybom, mutta opiskelija Calle »kirjoitti sen paperille, vaikkei alun perin ollut tarkoitus».64»Häradshödfdingen», kappale 1. Löfin tarina tapahtuu erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, ja lisäksi kertoja ja selostaja edustavat eri yhteiskuntaryhmiä, minkä voi päätellä selvästi ilmaistuista tunnusmerkeistä. Tilanteen voi ajoittaa 1830-luvulle: Calle on jo ilmeisesti kuolleen virkamiehen poika ja lukee 1833 ilmestynyttä teosta »Bonsdorffs Kamerallagfarenhet». Hänen äitinsä kamarineuvoksetar valittaa Nybomin pistävänhajuisesta tupakasta ja ikävästä tavasta syljeskellä matoille, mutta Calle taas korostaa miehen ystävällisyyttä ja hyviä puolia ja kutsuu häntä totille päästäkseen kuuntelemaan hänen tarinoitaan.

58 Hieman hämmentävä toteamus tarinan muistiin kirjoittamisesta, vaikkei niin ollut alkuaan tarkoitus tehdä, viittaa siihen, että Topelius aikoi käyttää Callea myös jatkossa. Se ei kuitenkaan näytä toteutuneen, lukuun ottamatta mahdollista mainintaa novellissa »Vincent Vågbrytaren» Helsingfors Tidningarissa 29. joulukuuta 1860. Viinaanmenevä entinen opiskelija ja käräjäkirjuri kertoo joutuneensa »på kneken, sedan jag miste min kondition hos Calle Widefelt, som har ** domsaga». Nybom sen sijaan jatkaa elämäänsä »vanhan» Bäckin hahmossa, johon tutustutaan ensi kerran novellin Hertiginnan af Finland luvussa »Den gamla goda tiden». Siinä tavataan Bäck, vanha isoäiti ja lapsiparvi – ensimmäinen versio Välskärin kertomusten kehyskertomuksesta.

59 Poikaa, jonka suulla tarina kerrotaan, alkaa vaivata uteliaisuus aikuisten juoruillessa Eva Merthenistä, mutta kiusankappaleesta päästään eroon komentamalla hänet »grammatica latinan» kimppuun (hän on siis lähdössä opintielle). Lopulta pojan onnistuu kiukutella itselleen Bäckin vaikealukuinen käsikirjoitus »Hertiginnan af Finland», jonka hän saa luetuksi ennen kuin joutuu luopumaan siitä. Tavanomaista käsikirjoitusfiktiota, johon sisältyy vanhan tai jostakin löytyneen käsikirjoituksen fiktiivinen julkaisija, on muunnettu siten, että kadonneen käsikirjoituksen sisältöä selostaa oletettavasti kansanomaista Bäckiä lukeneempi henkilö. Maija Lehtonen uskoo Topeliuksen tarttuneen käsikirjoitusfiktioon siksi, ettei Bäck ehkä olisi vaikuttanut uskottavalta kirjailijana.65Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 92–93. – Jos kirjailija olisi ollut Bäck, olisivat esimerkiksi hienovaraiset vihjaukset Almqvistin teokseen Det går an (1839) ja suorat viittaukset Vänrikki Stoolin tarinoihin (1848) olleet anakronistisia.

Esipuheita ja kommentteja

60 Sekä kehyskertomukset että suoraan lukijalle osoitetut esipuheet ovat jonkinlaisia »oikean» lukutavan ohjeita. Ne voivat myös korostaa lukijalle enemmän tai vähemmän hienovaraisesti teoksen merkitystä.66Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 96 ja Åsa Arping, »’Men vi måste nödvändigt ha ett företal’» 2001, s. 82–83. Arping on todennut usein anonyymisti julkaistujen ruotsalaisten 1820–1830-luvun romaanien esipuheista, että niiden tarkoituksena oli hankkia teokselle huomiota, joskin sopivan vaatimattomasti, ja houkutella lukijankuntaa, mutta auttaa kirjailijaa välttämään seuraukset. Teoksessa Hertiginnan af Finland Topelius käyttää niitä muun muassa näihin tarkoituksiin. Kirjapainoksessa on henkikirjoitetun kirjailijan allekirjoittama esipuhe, jossa hän antaa ymmärtää, että on sekä rohkeaa että ennakkoluulotonta tutkia hattujen sotaa ja sen syitä. Hän houkuttelee ostamaan ja lukemaan teoksen mainostamalla esitystään lyhyeksi ja kansantajuiseksi ja korostamalla, että se on lajissaan ensimmäinen. Vielä enemmän hän panee likoon omaa arvovaltaansa uskaliaassa yrityksessään tehdä Eva Merthenistä moraalisesti loukkaamaton oman aikansa suuren yleisön silmissä.

61 Lukijoita puhutellaan läpi koko kirjan, suoraan tai välillisesti, kertojan kommenteissa ja esipuhetta ja jälkisanoja vastaavissa jaksoissa. Historiaosa alkaa geopoliittisella taustoituksella ja päättyy lyhyeen vaikuttavasti muotoiltuun lauseeseen, jolla sota liitetään laajempiin historiallisiin yhteyksiinsä: sodan myötä Ruotsin ja Suomen tulevaisuus liikahtivat lähemmäksi. Samalla tuodaan jatkuvasti esille suomalaiskansallista näkökulmaa vakuuttelemalla suomalaisen sotilaan uskollisuutta ja taistelutahtoa ja vertaamalla sitä sodanjohdon päättämättömyyteen ja epäonnistumisiin.

62 Kerrontaa tuetaan mietelauseilla: »Och sannt är, att om armén uträttade intet, så uträttade flottan mindre än intet. Blef arméns läger under vintern ett lasarett, så blef flottans deremot en öppen graf.» (ks. »Krigets utbrott», kappale 9).67Ilmaisunilo ja monisanaisuus voi myös syödä ytimekkyyteen pyrkiviltä lauseilta tehoa: »Man uppdrog honom [Lewenhaupt] det omöjliga, och han gick långt under det möjliga. Redan innan han öfvergafs af lyckan, öfvergaf han sig sjelf; han föll af idel fruktan att falla, och hans fall blef fäderneslandets.» (»Krigets utbrott», kappale 10.) Sanavalinnan ja retoristen tehokeinojen lisäksi Topelius käyttää kommenteissaan typografiaa ja välimerkkejä. Lyhyt tekstiote »Gick man nu framåt? Nej, man väntade, oupphörligt väntade – under ett anfallskrig!» alkaa retorisella kysymyksellä, kyseisessä asiayhteydessä yllättävä verbi kursivoidaan ja toistetaan, ja ajatusviivalla tähdennetyn taidepaussin jälkeen seuraavat päätössanat, joille antaa erityistä pontta huutomerkki.

63 Novellin Hertiginnan af Finland jälkimmäisen osan päähenkilö on Eva Merthen. Isoäidin ja Bäckin vilkas keskustelu ensimmäisessä luvussa »Den gamla goda tiden» esittelee Bäckin ja kertojan käsitykset Eva Merthenistä sekä vastakkaisen mielipiteen, jota edustaa vanha isoäiti. Luvun lopussa kertoja osoittaa sanansa suoraan lukijalle eräänlaisessa toisen osan esipuheessa, nyt anonyymisti ja tavanomaisen vaatimattomaan sävyyn: »Vackra ämne till en stor tafla, huru illa att det icke råkat under en mästares hand!» Kun otsakkeellinen esipuhe pyrkii käsittelemään Eva Merthenin tarinan moraalisia puolia yleisellä tasolla, jälkimmäisen osan johdannossa taas kertoja paljastaa omia tuntojaan: »Denna historia rörde mig djupt: så mycken skönhet och olycka hos den ena, så mycken ädelhet och storhet hos den andra af hufvudpersonerna syntes mig underbara, ovanliga.» 68Eva Merthenistä esipuheessa; lainaukset: »Den gamla goda tiden», kappaleet 28 ja 29.

64 Hertiginnan af Finland ilmestyi runsaan vuosikymmenen Almqvistin teoksen Det går an jälkeen, mutta sen voi kuitenkin nähdä varovaisena puheenvuorona keskusteluun naisen turvattomasta asemasta. Topelius oli syksyllä 1840 lukenut teoksen Det går an ja useita teokseen suoraan liittyviä sen jälkeen ilmestyneitä kirjoituksia. Yhdessä muistiinpanossaan hän kutsuu teosta »en snillrikt genomförd och Sophistiskt försvarad Paradox, ett Simonistiskt försök att göra äktenskapet fritt, och qvinnan oberoende; Utgånget derföre ifrån quinnans sida och praktiskt proberadt».69»nerokkaasti toteutetuksi ja sofistisesti puolustetuksi paradoksiksi, simonistiseksi yritykseksi tehdä avioliitosta vapaa ja naisesta riippumaton; siksi se on lähtöisin naisen puolelta ja käytännössä koeteltu». Muistiinpano on päivätty lokakuulle 1840, 244.135, s. 48/[294]. Topelius mainitsee lyhyesti myöhemmin ilmestyneet Snellmanin, Malla Silfverstolpen, Blanchen ja Palmbladin teokset. Novellissa Hertiginnan af Finland hän toteaa useita kertoja, esipuheesta teoksen loppuun saakka, Eva Merthenin oikeudellisen ja yhteiskunnallisen aseman turvattomuuden. Puheenparsi »se käy laatuun» kääntyy vastakohdakseen Evan äidin todetessa tyttärensä käyttäytymisestä »ei käy laatuun» ja varoittaessa häntä leikittelemästä muiden arvonannolla (ks. alla).

65 Sara Videbäckin tavoin Eva Merthen uhmaa aluksi sovinnaissääntöjä. Molemmat ovat anakronismeja, ainutlaatuisia loistavia poikkeuksia, mutta siinä missä Sara Videbäck valitsee aktiivisesti yhteiselämän ilman avioliittoa, Eva Merthenin siihen ajavat olosuhteet. Hänen vaihtoehtojen puutteensa pohjustetaan huolellisesti: perhe pakenee Turusta, Evan kummisetä hylkää hänet, ja samanikäiset ystävät kääntävät hänelle selkänsä. Nainen oli juridisesti, sekä 1740-luvulla että 1850-luvulla, holhouksen alainen, eikä Evalla ole sen paremmin isää kuin miestäkään hänestä huolehtimassa, joten lain mukaan hän on suojaton – ja periaatteessa yhtä turvaton kuin Waapuri. Myöntyessään rakastumaan kenraali Keithiin Eva kokee selvän muodonmuutoksen. Kärsiessään hän jalostuu ja paranee entisestään. Hän joutuu taipumaan nöyräksi, lempeäksi ja alistuvaksi – »kärlekens makt hade ställt henne på qvinnans naturliga plats», toteaa kertoja. Eva Merthen palautetaan takaisin järjestykseen, kuten käy myös Saralle Malla Silfverstolpen teoksessa Månne det går an? vuodelta 1840. Se oli Topeliuksen mielestä »moraaliltaan siivo» teos.70Muistiinpano, 244.135, s. 48/[294]. Kymmenen vuoden kuluttua hän mukauttaa Eva Merthenin käytöksen oman aikansa naisen rooliin. Novellin Hertiginnan af Finland viimeisen luvun loppu on yhteenveto Eva Merthenin myöhemmästä elämästä ja samalla jälkimmäisen osan epilogi. Toisaalta kertoja yrittää kaikkensa saadakseen Evan näyttämään kunnialliselta naiselta.71Vajaan sivun mittaisessa tekstissä Topelius käyttää Eva Merthenistä kolmesti nimitystä Keithin »puoliso» (»Hertiginnan af Finland», kappaleet 66 ja 67). Toisaalta hän kuitenkin totunnaistapoja kunnioittaen argumentoi Eva Merthenin olevan niin suuri persoona, että hän on jälkipolvien silmissä loukkaamaton myös ilman virallista vihkimistä.

66 Teoksen jälkimmäisen osan kulttuurihistoriallinen kommentointi oli mitä ilmeisimmin suunnitelmissa alusta saakka. Ruissalon päivälliset ja Eva Merthenin ulkonäön kuvaus, josta kehittyy rikkiviisas sen aikaisen kauneusihanteen erittely, on suuremmitta muutoksitta kopioitu jatkokertomuksesta. Sinne tänne siroteltujen, mieluiten totuudenmukaisten kulttuurihistoriallisten yksityiskohtien konseptista vastaa Scott, joka oli hyvin tietoinen siitä, että ajallinen välimatka merkitsi myös etäisyyttä oman aikakauden ihanteisiin ja käyttäytymiseen.72Scott oli puolestaan saanut vaikutteita William Robertsonilta ja muita skotlantilaisilta historioitsijoilta, jotka käsittelivät jo 1700-luvulla kansalaisyhteiskuntaa ja kulttuurihistoriaa. John Burrow, A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century 2009, s. 349 (Scott), 341 (Robertson) ja 343 (kulttuurihistoria – Burrow katsoo mielenkiinnon johtuneen siitä, että Skotlanti oli itsenäisenä valtakuntana lakannut olemasta, mutta sen taloudellinen ja kulttuurinen kehitys vauhdittui 1700-luvulla). Perinpohjaisessa vanhan rakennuskannan ja elämäntapojen tuntemuksessaan Scott saattoi eksyä sivuraiteille, ja näin kävi varsinkin hänen jäljittelijöilleen, jotka kasasivat kuvauksiinsa röykkiöittäin ulkoisia yksityiskohtia.73Simmons toteaa, että »[the] exaggerated utilization of descriptive detail can be traced back to Scott, who had himself always been susceptible to this excess. […] Scott in his journal once advised himself not to ’let the background eclipse the principal figures – the frame over-power the picture’. This was something his followers never learned.» The Novelist as Historian 1973, s. 13–15. Topelius tuntuu aavistavan tämän vaaran, ainakin joskus. Kirjapainoksessa hän on koonnut ulkoisia seikkoja päivällisistä kertovaan kappaleeseen (ks. Variantit), mutta keventää luetteloinnin vaikutusta lievällä ironialla: missä vaiheessa ruokaryyppy otettiin »har tyvärr ej kunnat blifva med historisk visshet utredt» (ks. »Helenadagen på Runsala», kappale 35).

67 Ironinen ja ilkamoiva kommentointi on novellissa Hertiginnan af Finland harvinaista, mutta hallitsee novellia »Vernas rosor». Lukujen otsikot viittaavat satuaiheiseen, kuljeskeleviin ritareihin, jotka pelastavat prinsessan. Neljännestä luvusta eteenpäin lukijaa puhutellaan säännöllisesti jokaisen jakson alussa, ja välilläkin kertoja muistuttaa olemassaolostaan särkien illuusion. Novellin »Vernas rosor» alaotsikkona on novelli, mutta sen sisältöä olisi kuvannut paremmin romanttinen kertomus.74Jäljempänä tutkimuskatsaus ja novellin selitysosa.

Historialliset aiheet

68 Aiheissaan Topelius suuntautui vähitellen ajassa taaksepäin – oikeastaan hän oli selostanut kansantarinoita jo 1830-luvulla käsin kirjoitetussa lehdessään Ephemerer.75Esim. nelijaksoinen »Brudholmarne» elo-syyskuussa 1835, Ephemerer. Zacharias Topelius första tidning 1834–1835, toim. Carola Herberts ja Laura Mattsson, 2006, s. 149–164. Syystalven 1843 jatkokertomuksessaan »En Natt och en Morgon» hän sijoittaa tapahtumat 1810-luvulle ja kunnostautuu murhien ja unissakävelyn kuvaajana.76Noveller, ZTS IV, »En Natt och en Morgon» ja selitykset. Tavanomaisempiin aineksiin kuuluvat kruunun viljatoimitusten kuitin hukkaaminen vuosien 1808–1809 sodassa ja tyylitajuisesti kirjoitettu 1700-luvun lopun kirjeen pastissi. Novellin »Trollkarlens dotter» (1845) tapahtumat sijoittuvat Lappiin. Romanttisena sankarina saa toimia Orléansin herttua, joka tosiaankin oli matkustellut seudulla 1795 ja jättänyt jälkeensä varsinaisen kaskujen kirjon.77Noveller, ZTS IV, »Trollkarlens Dotter» ja selitykset.

69 Seuraavana vuonna 1846 Topelius kirjoittaa novellin »Häradshöfdingen», jossa on tärkeä osa Kustaa III:n Venäjän sodalla ja kuninkaan vastaisella upseerien salaliitolla, niin kutsutulla Anjalan liitolla. Topelius kutoo nyt ensi kerran yhteen historiallisen ja fiktiivisen tapahtumaketjun. Hän suo aiempaa enemmän tilaa kulttuuri- ja sosiaalihistorialliselle ainekselle. Tässä novellissa ja tästä eteenpäin Topelius noudattaa Scottin koeteltua reseptiä: hän kuvaa fiktiivisen päähenkilön kohtaloita historiallisen kauden taustaa vasten, ja tärkeimmät historian hahmot esiintyvät kertomusten sivuhenkilöinä – tällä kertaa Kustaa III saa deus ex machinan roolin.

70 Novellin »Häradshöfdingen» taistelukohtaus tuotti Topeliukselle ongelmia sensuurin kanssa, joten tekstiä jouduttiin muokkaamaan, ja sen julkaiseminen viivästyi.78Yksityiskohtaisemmin novellin »Häradshöfdingen» selityksissä – Topelius mainitsee muokkauksen, ks. Helsingfors Tidningars krönika för 1846 (244.136). Ehkä hän juuri tästä syystä vältteli sen jälkeen jonkin aikaa sotaan ja politiikkaan liittyviä aiheita. Novellissa »Salig Fänrikens Tofflor» (1847) tosin mainitaan vuosien 1788–1790 sota, mutta muuten jatkokertomuksen tapahtumat sijoittuvat Topeliuksen omaan aikaan, tarkemmin sanoen syksyyn 1845. »Drottning Sophia Magdalena» julkaistiin Helsingfors Tidningarissa tammikuussa 1848. Sen sinänsä merkityksettömät tapahtumat sijoittuvat Drottningholmin puistoon kesällä 1778 ja epilogi vuoteen 1809. Sitä voi pitää Topeliuksen ensimmäisenä Ruotsin hovin kulttuurihistoriallisten kuvausten hahmotelmana. Siinä esiintyy jo kaavoja, joista hän myöhemmin pitää tiukasti kiinni: siansaksaa solkkaavat suomalaiset ennustajaeukot ja ruotsalaissäätyläiset, joille Suomi on alkukantaisen kansan asuttamaa takapajuista seutua. Novellissa »Drottning Sophia Magdalena» Topelius käyttää siitä lähtien toistuvaa kerrontateknistä keinoa: muutama vuosikymmen muun kertomuksen jälkeen sijoitettua epilogia, joka sisältää tiivistelmän päähenkilön elämästä. Epilogissa kiinnitetään usein huomiota naiseen, jolta elämä on jossakin mielessä luiskahtanut ohi; tässä novellissa se on Sofia Magdalena, »Konungens handske»-novellissa Betta Sievert ja »Vincent Vågbrytaren»-novellissa Amelie Evers.

71 Novellin »Gamla Baron på Rautakylä» johdanto on sovitettu Kustaa III:n ajan ympäristöön.79HT 10/1–11/4 1849. Tapahtumat sijoittuvat pääasiassa vuoteen 1788, sodan kynnykselle, ja niistä kerrotaan runsaat 50 vuotta myöhemmin. Jatkokertomuksen nykyhetken, talven 1841, täyttävät pitkälti tappelut ja murhayritykset. Vuosi »Gamla Baron på Rautakylä»-novellin jälkeen alkoi Helsingfors Tidningarissa jatkokertomus »Hertiginnan af Finland», joka tapahtuu hattujen sodan aikana vuosina 1741–1743.

72 Näissä varhaisissa historiallis- ja kulttuurihistoriallisaiheisissa teoksissaan Topelius siirtyy ajassa taaksepäin ainoastaan 1740-luvulle saakka. Se vastaa suurin piirtein aikaa, jonka kattoi Topeliuksen suvun perimätieto, ja hänen tapauksessaan olisi varmaankin virhe ohittaa perimätiedon vaikutus. Se edusti vahvoja siteitä Tukholmaan ja kustavilaiseen aikaan. Topeliuksen äiti vietti pari vuotta, luultavasti vuodet 1806–1807, pensionaatissa Tukholmassa.80Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 24–25. Sen lisäksi, että mainitsee äitinsä oleskelun pensionaatissa, Topelius kertoo hänen romaaninluvustaan: Pohjanmaalla oli sodan 1808–1809 aikana ensin ruotsalaisten, sitten venäläisten päämaja sijoitettuna Uuteenkaarlepyyhyn, kaupunkitaloon, jonka omistivat Catharina Sofia Calamniuksen äiti ja isäpuoli. Catharina Sofia sisarineen lainasi romaaneja ruotsalaiselta ylipäälliköltä Klingsporilta, »joka toi tullessaan melkoisen varaston tätä kevyttä lukemista piristääkseen itseään sodan koettelemusten keskellä». Isänisä, kirkkomaalari Mikael Toppelius, oli opiskellut jonkin aikaa Tukholman akatemiassa ja ollut koristemaalari Johan Paschin apulaisena 1750-luvun alussa. Isä ja setä opiskelivat ensin Uppsalassa ja sen jälkeen Tukholmassa Karoliinisessa instituutissa.81Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 31–32 ja 35–39. Topelius palaa useita kertoja tätinsä unohtumattomaan muistoon Kustaa III:sta:

73 Jag hade en gammal tante, som ej var från i går, ty hon hade sett dagen 1770 och var redan en stadgad flicka om 22 år, när hon bevistade den maskeradbal, der Gustaf III blef skjuten. Hon hade tillbragt större delen af sin ungdom i ett förnämt hus i Stockholm, och minnena från denna tid, som var glanspunkten i hennes lif, följde henne outplånliga intill höga ålderdomen, då hon glömde hvad som tilldragit sig i går, – glömde deras namn, som dagligen omgåfvo henne, men talade om Gustaf III, hans stora, vackra ögon och hans svenska nationaldrägt så lifligt, som stode han framför henne ännu i dag. Hon kallade honom aldrig annat än kungen; för henne fanns ingen annan kung […]. Af henne […] hämtade jag de första dragen af denne monark. Och denna bild, återspeglad i ett barns fantasi, vexte sedan till och färglades genom tusen andra små hågkomster från samma tid af personer, som stått genom andra eller tredje hand i beröring med händelserna och isynnerhet med tidssqvallret.82Minulla oli vanha täti, joka ei ollutkaan mikään eilisen teeren tytär, sillä hän oli syntynyt 1770 ja oli jo tasaantunut 22-vuotias neitonen mennessään naamiaisiin, joissa Kustaa III ammuttiin. Täti oli viettänyt suuren osan nuoruuttaan ylhäisessä talossa Tukholmassa, ja muistot näistä vuosista, hänen elämänsä hienoimmasta ajasta, seurasivat häntä unohtumattomina korkeaan ikään saakka, jolloin hän ei enää muistanut, mitä edellispäivänä oli tapahtunut – ei muistanut seurassaan jatkuvasti olevien ihmisten nimiä, mutta puhui Kustaa III:sta, hänen suurista kauniista silmistään ja ruotsalaisesta hovipuvustaan niin eloisasti kuin kuningas olisi vieläkin seissyt hänen edessään. Täti ei koskaan kutsunut häntä muulla nimellä kuin kuningas; sillä hänelle ei ollut olemassa ketään muuta kuningasta […]. Hänen […] kuulin ensi kerran kuvailevan tämän monarkin kasvonpiirteitä. Ja kuva eli lapsen mielikuvituksessa ja kasvoi ja sitä värittivät tuhannet muut samaan aikaan eläneiden ihmisten kahden tai kolmen välikäden kautta kuulemat pikku muistelot, joilla oli yhteyttä näihin tapahtumiin ja etenkin sen ajan juoruihin. »Om Gustaf III:s minne i Finland», Nya Dagligt Allehanda 2/1 1863; ks. myös HT 5/11 1861 ja Självbiografiska anteckningar 1922, s. 13–14.

74 Topelius siis lähestyy historiallisia aiheita muutamien vuosien ajan, ensin kustavilaista aikaa novelleissa »Häradshöfdingen» vuodelta 1846, »Drottning Sophia Magdalena» (1848) ja »Gamla Baron på Rautakylä» (1849). Sen jälkeen hän käyttää vapaudenaikaa novellissa Hertiginnan af Finland vuodelta 1850.83Seuraavana vuonna 1851 alkaa Fältskärns berättelser ilmestyä jatkokertomuksena Helsingfors Tidningarissa. Kertomusten »Källan i Ljungars skog» ja »Ljungars vapen» (1862) tapahtumat sijoittuvat 1500-luvun alkuun ja kertomuksen »Ungdomsdrömmar» (1879) 1600-luvun alkuun. Novellissa »Vernas rosor» ja novellissa »Stjernan i molnet» vuodelta 1856 hän palaa Kustaa III:n sotaan.

Hertiginnan af Finland, julkaisuhistoria I

Lähteet

75 Hertiginnan af Finland on Topeliuksen siihen saakka kunnianhimoisin työ. Erityistä teoksessa on se, että siinä yhdistyy asiaproosa ja fiktio, sekä järjestelmälliset lähdeviittaukset. Osan käyttämästään kirjallisuudesta Topelius lainasi yliopiston kirjastosta, ja kirjaston lainauspäiväkirjan merkinnöistä voidaan jäljittää teoksen syntyvaiheet.84Lainauspäiväkirja Yliopiston kirjaston virka-arkistossa Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850. Syntyhistoria kertoo myös Topeliuksen työskentelytavasta, ks. jäljempänä luku »Romantisoidusta kertomuksesta historialliseen kuvaukseen».

76 Jatkokertomuksen valmistuttua Topelius julkaisi Helsingfors Tidningarissa loppuhuomautuksensa »Slutanmärkning angående novellen Hertiginnan af Finland» 15. kesäkuuta 1850.85Loppuhuomautus, ks. jäljempänä novellin Hertiginnan af Finland selitykset. Idean jatkokertomukseen hän kertoo saaneensa Turun linnaseurakunnan silloisen pastorin Erik Lencqvistin kirjoituksessa »Historisk Afhandling om Åbo Slott» olleesta lyhyestä pätkästä.86Lencqvistin käsikirjoitus vuodelta 1762 julkaistiin lyhennettynä Mnemosynessä vuosina 1822–1823. Alaviitteen mukaan käsikirjoituksen oli lahjoittanut akatemian kirjastolle »Hr Doct. och Ridd. Zach. Toppelius i Nycarleby» (Mnemosyne 12/1822, p.379–380). Kyseessä oli seuraava lähdeviite:

77 Om någon är nyfiken att veta af hvad härkomst Eva Merken är, hvilken härifrån följde med Generalen Keith till Sverige och Ryssland, och derifrån vidare till Berlin, hvarest hon säges blifvit vid Generalen vigd, så hafve sig bekant, att hon är Politiæ Borgmästarens härstädes sal. Carl Merkens dotter, som här så bivistade Ryska balerna, att hon segrade öfver sjelfva den commenderande Generalen och blef värdig aktad att blifva dess gemål. Auctoren till Generalen Keiths lefvernesbeskrifning ger dock vid handen, att hon ej blifvit vigd vid Generalen, ehuru denne eljest hållit henne som sin Fru.
»Jos joku on utelias tietämään, mistä on syntyisin Eva Merken, joka lähti täältä kenraali Keithin mukana Ruotsiin ja Venäjälle ja sieltä edelleen Berliiniin, missä hänet on kerrottu vihityn kenraalin kanssa, niin kerrottakoon, että hän on Politiæ pormestarin, nyttemmin jo kuolleen Carl Merkenin tytär ja kulki täällä niin ahkerasti venäläisten pidoissa, että valloitti itsensä komentajakenraalin, ja hänen katsottiin ansaitsevan päästä kenraalin puolisoksi. Kenraali Keithin elämäkerta kuitenkin kertoo, ettei häntä vihitty kenraalin kanssa, vaikka tämä on muuten pitänyt häntä rouvanaan.»87Lencqvist, »Historisk Afhandling om Åbo Slott», Mnemosyne 8/1823, p. 223. Eva Mertheniä (Merkeniä) koskeva alaviite on Keithin sotakuria käsittelevässä kohdassa: »Sillä [Keith] piti venäläisen sotilaan niin tiukasti aisoissa, ettei tämä rohjennut ryhtyä suuriin hillittömyyksiin, ellei halunnut heti kohta tulla rangaistuksi.» (Mnemosyne 6/1823, p. 188).

78 Mnemosynessä nimi Merthen esiintyy väärin kirjoitettuna muodossa Merken, jota Topeliuskin käyttää teoksessa Finland framställdt i teckningar ja novellin Hertiginnan af Finland jatkokertomusversiossa.88Se teoksen Finland framställdt i teckningar vihko, jossa Topelius mainitsee lyhyesti Eva Merthenin, ilmestyi syystalvella 1849. Tekstikohta pohjautuu täysin Lencqvistiin. Se johtuu kaikesta päättäen Mnemosynen ladontavirheestä. Lencqvistin käsikirjoitus ilmeisesti tuhoutui Turun palossa 1827. Lencqvistin mainitsema elämäkerta on Carl Friedrich Paulin Leben grosser Helden des gegenwärtigen Krieges (1758–1762); Keithiä käsittelevä luku ilmestyi ruotsinnoksena 1761. Loppukommentissaan Topelius kertoo käytettävissään olleen kaksi elämäkertaa. Paulin hän vain mainitsee, mutta Karl August Varnhagen von Ensen teosta Leben des Feldmarschalls Jakob Keith vuodelta 1844 hän myös lainaa.

79 Loppuhuomautuksessaan Topelius kiittää »iäkkäitä maanmiehiä hyväntahtoisesti annetuista tiedoista», joiden ansiosta hän saattoi täydentää esitystään »todenperäisillä» yksityiskohdilla. Tähän joukkoon kuuluvat lääninrovasti Nils Magnus Tolpo (1770–1853) ja turkulainen Johan Fredrik Heldt (1780–1854). Tolpolta on säilynyt kirje ja Heldtiltä muutamia viestejä. Topelius otti yhteyttä myös ikäisiinsä tuttaviin, kuten turkulaiseen oikeusneuvosmieheen Claes Rosenlundiin, joka etsi hänelle tietoja Carl Merthenistä tuomio- ja kirkonkirjoista.89Päiväämätön kirje Claes Rosenlund–Topelius, jossa merkintä »Ank. 4/6 [1850]», 244.46. Topeliuksen kirjediaario kertoo, että useita kirjeitä, joissa on voinut olla tietoja, on hävinnyt.90Kirjediaarion mukaan Topelius kirjoitti 8. maaliskuuta ja heinäkuussa silloiselle Turun tuomiokapitulin varanotaarille Anders Johan Hornborgille, joka toimitti 1848–1852 Åbo Tidning -lehteä, ja sai tältä vastauksen 19. maaliskuuta ja syyskuussa 1850.

80 Heldtin viestejä leimaa vahvasti häntä itseään huomattavasti vanhempi suullinen perinne. Topeliuksen kiitettyä häntä avusta hän vastaa:

81 det fägnar Mig Oendeligen det jag genom mina små Upplysningar kunnat Förhjelpa M: H H Och vill med nöije, i alt hvad jag kan, lemna de Upplysningar som äskas. […] jag är Uppfostrad, af Min Mor Mors Syster, Mamsell Charlotta Heldt Och Hon Umgecks med Fålk, af sin Ållder, och Alla Talte om Forna Tider; om Krig, Pesten, och om den stora Hungers nöden som unde[r] Konung Carl XII. sista Regerings Åhr Passeradt m: m:

82 Heldt päättää kirjeensä luottavaisena: »sen voin sanoa, että se vähä, jonka olen voinut kertoa, on totta ja nykyisin elävien ihmisten kertomaa.»91Heldt–Topelius 3/7 1850, 244.24. Heldtin kuolemaa koskevassa uutisessa kerrotaan, että hän oli ollut sihteeri (ÅU 5/9 1854) ja Paul Nyberg kutsuu häntä kamreeriksi (Zachris Topelius 1949, s. 241). Käsialan, virkerakenteen ja oikeinkirjoituksen perusteella hän ei kuitenkaan ollut tottunut kirjoittaja. Käsialasta on vaikea saada selvää, ja huolimattoman konservoinninkin vuoksi kirje on muuttunut paikoitellen lukukelvottomaksi. Carl XII:lla Heldt tarkoittaa Kaarle XI:ä.

83 Tolpo, joka oli toiminut 1790-luvulla psykologian dosenttina ja 1800-luvun alussa tuomiokapitulin notaarina, esittää antamiensa tietojen ohessa monenlaisia varauksia. Näin hän kirjoittaa naisesta, joka on saattanut lähteä Eva Merthenin mukana Saksaan:

84 en gammal inhysesgumma, omkring 70: år gammal, kallad Preussin Anna, hvilken åren 1789: och -90: bodde i Birkala och af min Far samt andra äldre Ståndspersoner förmodades hafva varit en trogen Piga och följeslagarinna åt den Mamsell Mehrtén (: eller Märten), i hvilken den utmärkte Generalen Keith, under berörde krigstid förälskade sig […] Men, huruvida de gamla herrarnes förmodan, att de begge finska flickorna skulle hafva åtföljt Gener: Keith ända till hans död, månde grunda sig antingen uppå Preussi-Annas möjeliga berättelser eller andra källor? derom anser jag ingen historisk pålitelighet äga rum.92Nils Magnus Tolpo–Topelius 13/3 1850, 244.53. Tolpon isä, joka oli päässyt ylioppilaaksi 1742, toimi Pirkkalan kirkkoherrana 1789–1805.

85 Sotahistoriaan ja taustan kuvailuun tarvitsemiaan tietoja Topelius sai aikalaiskuvauksista, joista monet olivat 1810- tai 1820-luvulla julkaistuja käsikirjoituksia. Huonosti johdetusta sodasta seurasi 1743 sotaoikeudenkäyntejä; oikeudenkäyntiasiakirjat painettiin heti. Jokaisen jutun asiakirjat ja tuomiot on painettu erikseen. Tammikuussa 1850 Topelius lainasi »Handlingar rörande 1741 års krig».93Yliopiston kirjaston virka-arkisto Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850. Lainauspäiväkirjan merkintä viittaa todennäköisesti kahteen järeään nidokseen oikeudenkäyntiasiakirjoja, joiden selkämyksessä lukee Om Finska Campagnien ja Bihang till Kongl. Förordningar, Collegiernas kungörelser m. m. sekä sotaneuvoston pöytäkirjoihin. Om Finska Campagnien sisältää komission ja sota-oikeuden ohjesäännön, Lewenhauptin, Buddenbrockin ja Fröbergin vastaisten oikeudenkäyntien asiakirjat sekä Ruotsin hallituksen ja Lewenhauptin välisen kirjeenvaihdon. Bihang till Kongl. Förordningar ei sisällä kirjeenvaihtoa, mutta kylläkin muiden oikeusjuttujen asiakirjat, kymmenkunta tuomiota sekä kuusi komission pöytäkirjojen otetta.94Niteiden sisältö on jossain määrin päällekkäistä. Om Finska Campagnien käsittää 1 107 sivua ja Bihang till Kongl. Förordningar 1 605 sivua. Kirjallisuusluettelossa mainitaan kummastakin teoksesta ne asiakirjat, joita Topelius on käyttänyt lähteinään.

86 Topelius viittaa useasti 1817 ilmestyneeseen Tiburtiuksen teokseen Historia om Finska Kriget åren 1741 och 1742 – ensi kerran jo 23. tammikuuta, joten hän oli tutustunut kirjaan jo varhaisessa vaiheessa. Otsikosta huolimatta kyse on päiväkirjamaisista muistiinpanoista. Silloinen henkikaartin rykmentinpastori Tiburtz tai Tiburtius Tiburtius tuli Suomeen rykmentin mukana syyskuun alussa 1741 ja palasi Tukholmaan elokuussa 1742, armeijan antauduttua Helsingissä. Kaikesta päättäen Tiburtius oli kiinnostunut taktiikasta ja seurasi tarkasti niin kutsuttuja sotaneuvostoja ja aseellisia kahakoita. Hän seurusteli upseerien kanssa ja kuvaa miehistön kurjia oloja jokseenkin tunteettomasti mutta hyvin seikkaperäisesti. Hänen havaintojensa perusteella Topelius saattoi muokata sotahistoriallisista teksteistään niin konkreettisia rintamareportaaseja kuin vain saattoi kuvitella.

87 Tiburtius saapui rintamalle Lappeenrannan taistelun jälkeen ja selostaa sen vuoksi tätä taistelua – kuten myös Topelius. Venäjällä palvellut kenraali Christoph Hermann Manstein sen sijaan oli ollut mukana koko sodan ajan ja kuvailee sekä taustoja että itse sotaretkeä venäläisten näkökulmasta hyvin yksityiskohtaisesti teoksessa Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie, depuis l’année MDCCXXVII, jusqu’à MDCCXLIV, josta ilmestyi 1770-luvun alussa useita painoksia.95Muistelmat käsittävät Mansteinin ajan Venäjän palveluksessa. Häntä koskeva Meyers Konversations-Lexikonin viidennen painoksen artikkeli (1897, osa 11, s. 883) kertoo, että muistelmista on julkaistu neljä painosta ranskaksi, kaksi saksaksi, kolme englanniksi ja neljä venäjäksi. Tiburtius ja Manstein on Topeliuksella ollut itsellään, tai hän on voinut lainata ne tuttaviltaan, sillä ainakaan hän ei lainannut niitä yliopiston kirjastosta.96Tiburtius hänellä oli ainakin myöhemmin (Museoviraston luettelo Topeliuksen kirjoista, kopio edition toimituksessa).

88 Halutessaan perehtyä lähemmin sodanjulistusta edeltäneeseen Ruotsin poliittiseen selkkaukseen Topelius luki valtaneuvos Gustaf Bonden postuumisti julkaistua teosta Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, jonka hän lainasi 25. helmikuuta 1850.97Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne Hans Exellens, Riks-Rådet Herr Grefve Gustaf Bonde författade handskrift med ett Tillägg om fredsunderhandlingarna i Åbo 1741–1742, af R. R. Gr. H. Cedercreutz 1821. Lainaus: Lainauspäiväkirja Yliopiston kirjaston virka-arkistossa Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850. Topelius ei viittaa teokseen jatkokertomuksessaan, mutta käyttää sitä myöhemmin lähteenään kirjaversion historiaosassa – kuten myös Ulric Schefferin teosta »Raisonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741».98Ulric Scheffer, »Raisonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741», Handlingar rörande Skandinaviens historia 4 1817. Topelius lainasi niteen 8. huhtikuuta. Bonden käsikirjoitus julkaistiin 1821, ja siihen lisättiin Turun vuoden 1743 rauhanneuvotteluja käsittelevä teksti, jonka oli laatinut Ruotsin neuvottelija, valtaneuvos Cedercreutz. Tämän tekstin pohjalta Topelius kirjoitti luvun »Krigets slut. Freden», joka löytyy vain kirjaversiosta.

89 Jo jatkokertomuksessa Topelius kiinnittää huomiota Fredrik Cygnæuksen 1843 julkaisemaan teokseen Stycken ur en Teckning av Finska Kriget åren 1741 och 1742, joka hänellä tietenkin oli itsellään. Historiallinen näkökulma, josta Topelius Hertiginnan af Finland -novellissa tarkastelee sotaa, käy pitkälti, vaikkakaan ei täysin, yksiin Cygnæuksen kanssa. He käyttävät enimmäkseen samoja lähteitä: Bondea, Tiburtiusta, Mansteinia ja Schefferin selostusta sodan syistä. Topelius hyödyntää myös, enemmän kuin Cygnæus, Lewenhauptin ja Buddenbrockin vastaisten sotaoikeudenkäyntien asiakirjoja ja sotaneuvostojen pöytäkirjoja, joista osa oli Ulric Schefferin kirjoittamia.

90 Hertiginnan af Finland -novellin ensimmäisessä luvussa – siis kirjapainoksessa – Topelius luonnostelee historiallista taustaa. Teksti muistuttaa aiempien tätä aikakautta käsitelleiden teosten esityksiä, kuten Sven Lagerbringin teoksen Sammandrag af Svea rikes historia viidettä osaa ja Geijerin teosta Teckning af Sveriges tillstånd och af de förnämsta handlande personer under tiden från Konung Carl XII:s död till Konung Gustaf III:s anträde af regeringen. Geijerin teoksesta käytetään tavallisesti nimitystä Teckning av Frihetstiden, ja se ilmestyi 1838 Svenska Akademiens Handlingar -sarjassa. Suomessa sensuuri kielsi teoksen.99Censur-Comiténs protokoll 22/1 ja 19/2 1839, ks. Olof Mustelin, Studier i finländsk historieforskning 1809–1865 1957, s. 515, viite 178. Kohdistaessaan väitöskirjansa tekstin akateemiselle yleisölle Cygnæus saattoi viitata Geijeriin ja tekikin niin. Topelius taas julkaisi novellin Hertiginnan af Finland suurelle lukijakunnalle eikä hän siksi voinut mainita lähteitä, joita Suomessa ei saanut levittää. Lagerbringin teos Sammandrag on osittain melko kansantajuinen, »Til ungdomens tjenst upsatt», todetaan nimiölehdellä. Topeliuksella oli koko teossarja, vuosien 1778–1780 painos.100 Museoviraston luettelo Topeliuksen kirjoista, kopio edition toimituksessa.

91 Lagerbring ja Geijer mainitsevat joukon sotaan johtaneita syitä: Venäjän ja Turkin sodan, joka päättyi 1739 solmittuun Belgradin rauhaan, ruotsalaisen kuriirin Malcolm Sinclairin murhan ja sen laajoissa piireissä Ruotsissa herättämän kiihtymyksen sekä kruununperimyskysymykset, joita pohdittiin suuressa osassa Eurooppaa. Vallanperimysjärjestys oli sekä Venäjällä että Ruotsissa epäselvä, ja Ranska ja Espanja asettivat kyseenalaiseksi Itävallan tuoreen kuningattaren Maria Teresian oikeuden valtaistuimeen. Huomiota kiinnitetään myös hattujen ja myssyjen välisiin puoluekiistoihin Ruotsin valtiopäivillä ja ulkomaisten ministerien (suurlähettiläiden) toimeenpanemaan painostukseen. Rauhanhaluinen, brittiläis- ja venäläisystävällinen myssypuolue oli ollut vallassa vapaudenajan alusta saakka, mutta menetti valtansa 1739 vallankaappausta muistuttavissa olosuhteissa. Vuonna 1741 kansliapresidentin (pääministerin) sihteeri Gustaf Johan Gyllenstierna yllätettiin luovuttamasta tietoja venäläiselle ministerille Bestuževille, ja hänen mukanaan joutui syrjään muun muassa sittemmin maineikas historioitsija Arckenholtz. Hatut, jotka suuren Pohjan sodan jälkeen ajoivat revanssia ja hyökkäyssotaan ryhtymistä Venäjää vastaan, onnistuivat kesällä 1741 saamaan sodanjulistukselle kannatusta.

92 Topelius käy lyhyesti läpi nämä kysymykset ja onnistuu selittämään tiiviisti ja ytimekkäästi sodan mutkikkaan poliittisen taustan – etenkin geopoliittisen tilanteen: Venäjän läsnäolon Suomenlahdella ja Itämerellä. Asioista hyvin perillä ollut Gustaf Bonde – jota myös Geijer ahkerasti lainaa – edusti selvästi myssynäkökulmaa, hän kuului valtaneuvostoon, joka joutui 1739 eroamaan. Tiburtius puolestaan oli vakaumuksellinen hattu, vaikkei puoluepoliittisella näkemyksellä juuri olekaan merkitystä hänen kuvaillessaan rintamaelämää ja sotatapahtumia.101Tiburtiusta (1706–1787) Christoffer Eichhorn kuvaa »yhdeksi hattujen sokeimmista kannattajista» (artikkeli Tiburtiuksesta: Nordisk familjebok, andra uppl. 28, p. 1258–1259).

93 Helsingin kuvauksensa Topelius laati Henrik Forsiuksen teoksen »Om Stapelstaden Helsingfors» (1755 ja 1757) pohjalta. F. J. Rabbe oli julkaissut Forsiuksen väitöskirjan Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen -aikakauslehdessä 1842, ja Rabbe myös käänsi latinasta Forsiuksen väitöskirjan ensimmäisen osan. Turun kaupunkimiljöötä ja elinkeinoelämää kuvatessaan Topelius tukeutui Niclas Wasströmin väitöskirjaan Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad (1749).

Romantisoidusta kertomuksesta historialliseen kuvaukseen

94 Novellin Hertiginnan af Finland kirjapainos ilmestyi marraskuussa 1850 varustettuna kuvailevalla kansitekstillä: »Hertiginnan af Finland, romantiserad berättelse, jemte en historisk skildring af Finska Kriget åren 1741–1743, af Z. Topelius.» (Suomen herttuatar, romantisoitu kertomus ja historiallinen kuvaus Suomen sodasta vuosina 1741–1743, kirjoittanut Z. Topelius.) Kuten aina, Topelius välttää jälleen huolellisesti nimitystä romaani, historiallisesta romaanista puhumattakaan. Sanan romaani ja sen johdosten merkitykset ovat muuttuneet useita kertoja alkuperäisestä merkityksestään puhe ja kirjoitus, joka sillä oli romaanisissa kansankielissä.Laajojen runo- tai proosamuotoisten ritariromaanien nimityksenä sana levisi tämän suosiota saavuttaneen kirjallisuudenlajin mukana Ranskan ulkopuolelle. Myöhemmin, 1700-luvulla, nimitystä romanssi käytettiin sekä keskiaikaisista ritariromaaneista että niiden seuraajista, ja enemmän tai vähemmän todellisuudelle vieraasta ajanvietekirjallisuudesta muutenkin. – Scott liittyi vanhempaan perinteeseen käyttäessään romanssia joidenkin sellaisten teosten lajinimityksenä, joiden aihe oli peräisin keskiajalta tai Tudor-kaudelta. – Saksassa romaani ja romanttinen saivat laajan, ja myös siellä, osittain vastakkaisen merkityksen. Adjektiivi merkitsi mielikuvituksellista ja seikkailukasta, ja substantiivi taas viittasi sekä epiikkaan että rakkauskertomuksiin. Ruotsin kielessä on tapahtunut samanlaista liukumista kielteisestä merkityksestä hyväksyvän suuntaan kuin aiemmin englannissa ja saksassa. 1800-luvun alussa sana romaani tarkoitti fiktiivistä kertomusta.102Henrik Wallheimin selvitys käsitteistä romaani ja romanttinen, En underbar berättelse om ridderliga äventyr. V. F. Palmblad och den romantiska romanen 2007, s. 29–34. Wallheim lainaa kirjailija Clara Reeven novellin määritelmää vuodelta 1785: »a picture of real life and manners, and of the time in which it is written» respektive romance: »an heroic fable, which treats of fabulous persons and things. […] The Romance in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen» (ibid., s. 25). Sanakirjantekijä Dalin määrittelee sanan seuraavasti: »Sepitteinen proosakertomus, jossa kuvataan poeettisesti ihmisiä ja heidän tapojaan, intohimojaan jne.» ja »Rakkaustarina» (1853).

95 Topeliuksen tarkoituksena näyttää alkuaan olleen punoa fiktiivinen tarina Eva Merthenin suhteesta James Keithiin olemassa olleen niukan historiallisen aineiston pohjalta ja vain vihjata taustalla olleeseen vuosien 1741–1743 sotaan. Mitä enemmän hän perehtyi sotaa käsittelevään kirjallisuuteen, sitä houkuttelevammalta tapahtumien ja sodanjohdon järjestelmällinen tutkiminen kaikesta päätellen tuntui. »Lyhyellä kansantajuisella esityksellä» oli uutuusarvoa, kuten hän itse totesi kirjapainoksen esipuheessa. Lisäksi 1740-luvun sotilaallisessa ja poliittisessa katastrofissa – Ruotsin näkökulmasta katsoen – oli se etu, ettei sensuuri enää seuraavalla vuosisadalla puuttuisi asiaan, koska Suomi ei vuonna 1850 enää ollut osa Ruotsia. Aihetta saattoi käsitellä ottamatta ylen määrin huomioon eri osapuolia. Kannen teksti korostaa Topeliuksen aineistoa muokatessaan tekemää selvää jakoa toisaalta historialliseen asiaproosamuotoiseen osaan, toisaalta fiktiiviseen osaan, jota hän kutsuu romantisoiduksi kertomukseksi.103Lukijoita tosin muistutetaan tässä myös taustatodellisuudesta: »Kerronta on edennyt vapaasti, mutta tapahtumat, joihin kertomus pohjautuu, ovat, kuten myös päähenkilöiden nimet, todellisia.» Lainaukset esipuheesta kappale 2 ja 6 jäljempänä.

96 Osien asiaproosa- ja fiktioluonnetta korostaa myös se, että Topelius merkitsi niiden lähdeviitteet eri tavalla. Historiaosan lähdeviitteet ovat järjestelmällisemmät kuin tuona aikana yleensä, numeroituja alaviitteitä on 44, ja niiden lisäksi lähteet mainitaan juoksevassa tekstissä. Alaviitteistä 19 on suoria lähdeviitteitä, ja loput ovat lähteisiin perustuvia selvennyksiä ja lisäyksiä tai selityksiä (viitteet 4, 12, 14, 18–26, 28, 29, 31, 35 ja 39). Jälkimmäisessä osassa on 11 asteriskilla merkittyä alaviitettä (painetun edition sivuilla 94, 98, 128, 153, 158, 163, 165, 166 ja 167). Useimmissa jälkimmäisen osan alaviitteissä tekstin tietojen kerrotaan olevan »historiallisia», silloinkin kun olisi helposti voinut laatia suoran viitteen.104Sanan»historiallinen» käyttäminen kuvaamaan historiallisiksi todennettuja tietoja oli vakiintunutta, ranskaksi käytettiin ilmaisua »fait historique». Ruotsalaisyhteyksissä oli »historiallinen» saanut 1840-luvulla huonon kaiun M. G. Crusenstolpen käytettyä sitä ylen määrin skandaalikronikoissaan. Osien toisistaan poikkeavia viittaustapoja ei voi selittää muuten kuin että Topelius otti huomioon eri kohderyhmät: miespuoliset sotahistorian lukijat ja romantisoidun kertomuksen naispuolisen lukijakunnan.105Tieto ylipäällikkö Lewenhauptin kutsumisesta Kaarle XIII:ksi (»Krigets utbrott», kappale 10) toistuu yhdessä alaviitteessä jälkimmäisen osan luvussa »Höstmarknaden i Åbo», aivan kuin se ei olisi käynyt aiemmin ilmi. Tämän voi nähdä kertovan siitä, ettei Topelius olettanut naisten juuri lukevan teoksen historiaosaa. Jatkokertomuksen ja kirjapainoksen välisten erojen analysointi kertoo, milloin ja miten Topelius luopui alkuperäisestä suunnitelmastaan ja antoi historialliselle kuvaukselle aiottua enemmän tilaa.

97 Vertailemalla jatkokertomuksen sisältöä ja yliopiston kirjaston lainauspäiväkirjassa olevia Topeliuksen kotilainamerkintöjä havaitaan, että hän jatkoi kertomuksen kirjoittamista ja syventyi sotaa käsittelevään kirjallisuuteen – usein juuri tässä järjestyksessä – samanaikaisesti, kun jatkokertomuksen jaksoja julkaistiin. Luultavasti sensori G. F. Aminoff sai useimmiten sekä jatkokertomuksen jaksot että muun lehteen tarkoitetun aineiston vuorokautta ennen lehden ilmestymistä. Jos määräyksiä olisi noudatettu, olisi sensorin pitänyt saada koko jatkokertomuksen oikoluettu vedos ennen kuin sitä yleensä alettiin julkaista. Vertailemalla lainauspäiväkirjaa ja jatkokertomusta nähdään, että Topelius työskenteli nopeasti ja ettei muodollisuuksista oltu tarkkoja.


98 Topelius oli jo 12. tammikuuta lainannut »Handlingar rörande 1741 års krig». Ensimmäisen kerran hän siteeraa sotaneuvoston pöytäkirjaa 2. maaliskuuta kopioiden »eversti Lagercrantzin lausunnon, joka tavattoman pelkurimaisena ansaitsee tulla jälkimaailman tietoon»; jatkokertomuksen ja kirjapainoksen sanamuoto on sama.106Luku »Fredrikshamn», kappaleet 13 ja 14.

99 Jatkokertomuksen toiseen jaksoon 23. tammikuuta 1850 sisältyy lyhyt historiallinen katsaus, joka ulottuu suuren Pohjan sodan lopusta vuoteen 1808 ja korostaa, että Venäjä eteni koko ajan länteen päin. Mainitaan puoluekiistat ja lahjottavuus; hatut kuvataan sotakiihkoilijoiksi, myssyt rauhan ystäviksi ja Suomi Ruotsin suojamuuriksi. Sitten seuraa suoraan lukijoille, nimenomaan naislukijoille, osoitettu kappale:

100 Jag anhåller att läsaren längre fram ville erinra sig dessa anmärkningar, förutan hvilka åtskilligt i berättelsen skulle förekomma mörkt och obegripligt. De hafva också blifvit förutskickade just enkom för att sedermera så mycket sig göra låter blifva politiken qvitt och låta det lilla liksom det stora stå der för sin egen räkning, utan att hvarken förringa eller förstora deras värde. Icke sannt, min läsarinna – efter det nu engång är till dig jag dedicerat denna berättelse – icke sannt, det är dock vida intressantare att gå från de stora bullrande arméerna till de spensliga läspande löjtnanterna, från den hårklyfvande politiken till den artiga och allmänt begripliga kärleksintrigen, från fäderneslandet till danssalongen, från kanondundret till älskandes hviskningar […].107»Pyydän lukijaa muistamaan myöhemmin nämä huomautukset, joita ilman moni seikka tässä kertomuksessa tuntuisi hämärältä ja käsittämättömältä. Heille on myös huomautettu nimenomaan siitä, että he voisivat myöhemmin, sikäli kuin mahdollista, luopua politiikasta ja jättää niin pienet kuin suuretkin asiat hoitumaan itsekseen, niiden arvoa väheksymättä tai suurentelematta. Eikö totta, lukijattareni – kun nyt kerran olen omistanut sinulle tämän kertomuksen – eikö totta, on kuitenkin paljon kiintoisampaa siirtyä valtavista jyrisevistä armeijoista salskeisiin sammalteleviin luutnantteihin, hiuksia halkovasta politiikasta siivoihin helposti ymmärrettäviin lemmenjuoniin, isänmaasta tanssisalonkiin, tykin jylinästä rakastavaisten kuiskutteluun[…].»HT 23/1 1850.

101 Kursivoidussa virkkeessä korostetaan, että sotahistoria ja politiikka ovat välttämätöntä taustaa Eva Merthenin tarinan ymmärtämiseksi, mutta tässä yhteydessä muuten sivuseikka. »No niin», jatkaa kertoja, »lupaan sinulle että saat kaiken tämän, mutta sodan ja onnettomuuksien suurissa mustissa synkissä kehyksissä, jotka kohoavat tummana ukkostaivaana niityn ihanien kukkien ja suloisten tuoksujen yllä.»

102 Tämän jälkeen jatkokertomuksessa seuraavat luvut »Helenadagen på Runsala», »Hexan» ja »Bal och Nederlag», yhteensä yhdeksän jaksoa, jotka käsittelevät ensi sijassa Turun porvariston ja yliopistopiirien seuraelämää. Vasta yhdeksännessä jaksossa, 27. helmikuuta, lukija palautetaan sotaan, lyhyellä selostuksella Lappeenrannan taistelusta. Lähteeksi ilmoitetaan kenraali Mansteinin muistelmat. Miltei samanaikaisesti, 25. helmikuuta, Topelius lainasi kirjastosta valtaneuvos Bonden teoksen Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I. Sitä ennen hän oli 26. tammikuuta lainannut teoksen »Mennander, Disputationes Aboënses», väitöskirjoja, joita siis oli arvioitu Carl Fredrik Mennanderin johdolla. Yksi näistä tarkemmin määrittelemättömistä väitöskirjoista voidaan tunnistaa varmasti. Se on Niclas Wasströmin Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad vuodelta 1749. Wasström selostaa Turun elinkeinoja, ja Topelius mainitsee kirjoituksessaan kaikki ne liikkeet, joiden Wasström kertoo toimivan vuonna 1741; kyseinen jakso julkaistiin jo 2. helmikuuta, ja se sisältyy myös kirjapainokseen.108Niclas Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 40–42; vrt. jäljempänä »Helenadagen på Runsala», kappaleet 39 ja 40. Jakso sisältyy »Hertiginnan af Finland»-kirjapainoksen jälkiosaan, jossa Topelius ei ilmoita lähteitä. Gabriel Rein referoi väitöskirjaa teoksessa »Bidrag till finska häfdeteckningens historia. Forts.», Suomi 1842, första häftet, s. 34–35, mutta ei kerro Wasströmiltä lähtöisin olevista kaupunkikuvan yksityiskohdista, joita Topelius on hyödyntänyt novellissaan. Wasström kuvailee myös Turun julkisia rakennuksia, ja Topelius lainaa häntä 20. helmikuuta. Kirjapainoksessa on sama teksti.109Niclas Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 15–17; vrt. alla, luku »Bal och Nederlag», kappale 1.

103 Kun Niclas Wasström luettelee esimerkkejä rukiin sekä voin ja talin hintakehityksestä, Topelius siirtää ne omaan tekstiinsä 2. helmikuuta: »Valitettiin, että ruis […]». Valmistellessaan kirjapainosta kesäkuussa 1850 Topelius sai tiedonantajaltaan Heldtiltä Turusta selvityksen, jossa Heldt mainitsee »Setä Hans Wittfoothin». Topelius siirsi hänet oitis Ruissalon päivällisseurueeseen: »Suurta arvostusta nauttiva iäkäs setä Hans Wittfooth valitti, että ruis […]».110Wasström, ibid., s. 31; Heldtin muistiinpano, joka tuli kirjeessä Claes Rosenlund–Topelius (saapunut 4/6 1850); HT 2/2 1850; vrt. alla »Helenadagen på Runsala», kappale 39. Nils Magnus Tolpon kertomat tiedot Eva Merthenin oletetusta palvelijattaresta Annasta saavuttivat Topeliuksen maaliskuussa, ja hän ryhtyi liittämään niitä jatkokertomukseen 4. toukokuuta.

104 Helsingfors Tidningarin tammikuun 30. päivän jaksossa Topelius mainitsee, että nimipäiväkesteissä 31. heinäkuuta 1741 »seuruetta kunnioitti läsnäolollaan» piispa Browallius. Luultavasti Topeliukselle oli pian huomautettu, että Browalliuksesta tuli v.t. piispa vasta 1747, sillä 31. tammikuuta hän lainasi J. J. Tengströmin teosta Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver Finska Universitetets fordna Procancellerer samt öfver Faculteternas Medlemmar och Adjuncter (Turun piispa oli myös akatemian varakansleri) ja korjasi seuraavassa jaksossa (2. helmikuuta) kuten myös kirjapainoksessa piispan nimen Fahleniukseksi.111J. J. Tengström, Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver Finska Universitetets fordna Procancellerer samt öfver Faculteternas Medlemmar och Adjuncter 1836, s. [7]. Topelius myös oikaisi asian alaviitteessä 2/2 1850: »Ei ollut Brovallius, kuten viime numerossa virheellisesti mainitsimme. Vuonna 1741 hän oli fysiikan professori, ja vasta 1747 hänestä tuli v.t. ja 1749 vakinainen piispa Fahleniuksen jälkeen.» Tammikuun 30. päivän jaksossa Topelius kuvailee historian professori Algot Scarinia »pieneksi laihaksi mieheksi», minkä hän muuttaa kirjapainoksessa »pitkäksi laihaksi mieheksi», varmaankin luettuaan Tengströmiä: »Scarin kuuluu olleen ruumiinrakenteeltaan pitkä, kuivakka ja laiha».112HT 30/1 1850, vrt. »Helenadagen på Runsala», kappale 17, varianttiluettelo ja Tengström, Chronologiska Förteckningar 1836, s. 220.

105 Kerran Topeliuksen lukemiset näyttävät jättäneen jälkensä jatkokertomukseen nopeammin kuin oikeastaan olisi ollut mahdollista. Huhtikuun 8. päivänä 1850 hän lainasi kreivi J. L. Hårdin teoksen Mémoires d’un Gentilhomme Suédois; Hård oli nuorena upseerina ollut mukana vuosien 1741–1742 sodassa. Jo 10. huhtikuuta Topelius selostaa hänen mietteitään ruotsalaisten antautumisesta Helsingissä: »Aldrig – säger grefve Hård i sina memoirer – har jag sett ett så bedröfligt uppträde. Också begriper jag ej, hvarföre icke män af heder hellre rådfråga blott sin förtviflan, än underkasta sig en så förnedrande kapitulation.» »En koskaan – sanoo kreivi Hård muistelmissaan – ole nähnyt niin surkeaa tapausta. En myöskään ymmärrä, miksi kunnialliset miehet eivät mieluummin vain neuvottele epätoivonsa kanssa ja jätä ryhtymättä näin alentavaan antautumiseen.»113Kirjapainoksen sanamuoto on sama, ks. luku »Helsingfors», kappale 24. Alkuteos: »C’est la première fois que j’ai été témoin de ce triste & douloureux spectacle; & graces au ciel, je n’en ai plus vu ni n’en verrai jamais plus de pareil; mais je ne conçois pas que des gens d’honneur, & dont l’ame a quelque énergie, ne prennent pas conseil de leur seul désespoir dans ces occasions, plutôt que déssuyer la honte d’une capitulation aussi flétrissante; & c’est à quoi j’exhorte mon fils, si jamais il étoit reduit à cette cruelle nécessité.» (Mémoires d’un Gentilhomme Suédois 1788, s. 41–42.)

106 Luvussa »Fredrikshamn» tapahtuu käänne. Se julkaistiin jatkokertomuksessa helmikuun 27. päivän ja maaliskuun 9. päivän välisenä aikana 1850. Luku sisältää Topeliuksen alkuperäisen suunnitelman mukaisia jaksoja. Ruissalossa luvuissa »Helenadagen på Runsala» ja »Hexan» tavattu »noita» näyttäytyy myös ruotsalaisten leirissä Haminassa kahdessa kohtauksessa, joista ensimmäinen sijoittuu vuoden 1742 talveen ja toinen niihin aikoihin, jolloin ruotsalaiset lähtevät kaupungista kesäkuun lopulla 1742. Kohtaukset sisältyvät jatkokertomuksen maaliskuun 2. ja 9. päivän jaksoihin; kirjapainoksesta Topelius on jättänyt ne pois.114Ks. luku »Fredrikshamn» ja variantit. Ne osoittavat, että Topelius oli ajatellut sovittaa »romanttiset» ainekset – merkityksessä romaaninomaiset, mielikuvitukselliset, ei-realistiset ainekset – yhteen historiallisten kanssa, mutta sen sijaan häivyttääkin niitä ja laajentaa historiallisia jaksoja.

107 Noidan ennustettua ruotsalaisille tuhoa ja onnettomuutta Topelius päättää Haminaa koskevan luvun, mutta ei palaakaan Turkuun ja Eva Mertheniin, vaan kuvaa kahdeksassa jaksossa (16. maaliskuuta – 13. huhtikuuta) yksityiskohtaisesti armeijan vetäytymistä Helsinkiin ja antautumista. Vasta sen jälkeen hän sijoittaa tekstiin siirtymän: Turkuun »haluamme nyt palauttaa armaan lukijan ja siepata näin uudestaan kiinni pitkään kateissa olleen kertomuksen langan».115HT 13/4 1850, vrt. »Helsingfors»-luvun viimeinen lause ja variantit. Sanamuoto viittaa siihen, että Topeliukselle »kertomus» pyörii edelleen pitkälti Eva Merthenin ympärillä, mutta kun tammikuussa on keskitytty »lukijattareen», on huhtikuussa siirrytty sotahistoriaan ja »lukijaan».

108 Topeliuksen tavoitteiden muuttuminen voidaan osoittaa jo lukumäärän perusteella. 67 000 sanan kirjapainos on noin viidenneksen laajempi kuin jatkokertomus (54 000 sanaa). Eva Mertheniä käsittelevät kappaleet vastaavat laajuudeltaan suurin piirtein toisiaan: kirjaversiossa niissä on 40 000 sanaa ja jatkokertomuksessa 38 500 sanaa. Historiaosa sen sijaan on kirjaversiossa jatkokertomukseen verrattuna miltei kaksinkertainen: siinä on runsaat 26 000 sanaa ja jatkokertomuksen historiaosassa 14 000. Luku »Slaget vid Willmanstrand» käsittää kirjapainoksessa 3 600 sanaa, mutta jatkokertomuksessa kaksi 350 sanan kappaletta. »Fredrikshamn»-lukuun Topelius on jo jatkokertomuksessa lisännyt puhtaasti historiallista aineistoa – hän saattoi ryhtyä käyttämään Tiburtiukselta lähtöisin olleita tietoja, sillä tämä oli liittynyt armeijaan heti Lappeenrannan taistelun jälkeen. Helsingfors Tidningarissa luku »Fredrikshamn» käsittää runsaat 5000 sanaa. Niistä vajaat 1 000 koostuu noitaan liittyvistä kohtauksista, jotka Topelius myöhemmin poisti. Kirjapainoksessa tässä luvussa on 5 700 sanaa.

109 Kirjapainoksen jälkimmäinen osa, johon Topelius kokoaa Eva Mertheniä ja Keithiä käsittelevät luvut, ei sisällä lainkaan yhtä perinpohjaisia muutoksia kuin edellisen osan puhtaasti historialliset luvut. Kyse on lähinnä vähäisistä täydennyksistä ja tyylillisistä muutoksista. Eva Merthenin myöhempiä vaiheita käsittelevää päätösjaksoa Topelius sen sijaan on laajentanut huomattavasti pariskunnan oletetulla perhe-elämällä, Keithin kuolemalla taistelukentällä 1758 ja Tolpolta »Preussin Annasta» saamallaan tiedolla. Jatkokertomuksessa näitä asioita käsittelevän tekstin laajuus on vain kolmannes siitä mitä se on kirjapainoksessa. Teksti koostuu enimmäkseen Varnhagen von Ensen Keith-elämäkerrasta poimituista lainauksista, joissa selostetaan lyhyesti Eva Merthenin elämää Keithin kanssa ja miehen kuoleman jälkeen. »Hän nautti yleistä kunnioitusta ja suurta arvonantoa jopa korkeimpien henkilöiden keskuudessa», siinä todetaan lyhyesti. Käännös on tarkka, paitsi kun Varnhagen von Ense kertoo, että Eva Merthen meni myöhemmin naimisiin »Schlosshauptmann» von Reichenbachin kanssa, mutta Topelius selostaa sen »Myöhemmin Eva Mercken meni naimisiin toisen kerran […]».116Karl August Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 1844, s. 263–264 ja HT 12/6 1850. Topelius käytti kirjoitusasua Mercken jatkokertomuksen loppuun saakka. Mm. Hochkirchenin taistelun kuvaus (luku »Hertiginnan af Finland», kappale 67) noudattaa elämäkertaa. Kirjapainoksessa ei mainita Eva Merthenin avioitumista Reichenbachin kanssa.

110 Novellin Hertiginnan af Finland ensimmäinen osa koostuu lainauksista ja selostuksista, se sisältää tapahtumiin ja toimijoihin liittyviä selityksiä. Topelius nykyaikaistaa lähdeviitteiden kieltä hieman, lukijoille sopivammaksi. Novellin sisältökommenteissa mainitaan selostettuja lähteitä, mutta ei kaikkia. Niitä lienee lueteltu kuitenkin sen verran kattavasti, että lukija havaitsee, miten taitavasti Topelius yhdistelee aineistoa luodakseen yhtenäisen kuvauksen ja miten hän käyttää erilaisia lähteitä täydentämään toisiaan.

Hertiginnan af Finland, julkaisuhistoria II

Palkkio, viivytyksiä julkaisemisessa

111 Vaikka kirjoitusprosessi voidaan kartoittaa melko hyvin, julkaisuhistoriaan jää silti aukkoja ja epäselvyyksiä. Yksi koskee painoksen kokoa, toinen julkaisemista. Jatkokertomuksen loppuhuomautuksessa Topelius kertoo, että kirjapainoksesta tulee 13 tai 14 arkin laajuinen ja että se ilmestyy juhannukseksi.117HT 15/6 1850. Sivukoko on pieni oktaavo, 16 sivun arkki. Tosiasiassa ensimmäinen ilmoitus novellin Hertiginnan af Finland kirjapainoksesta julkaistiin Helsingfors Tidningarissa vasta 16. marraskuuta 1850. Hinta oli yksi hopearupla. Topelius oli luovuttanut kirjapainoksen käsikirjoituksen sensuurikomitealle henkilökohtaisesti 30. huhtikuuta 1850. Komitean diaarioon merkittiin sensoriksi N. A. Gyldén. Palsta, johon olisi pitänyt merkitä painoluvan myöntäminen, on tyhjä. Niin kutsuttu lupalippu, siis teoksen painatuksen jälkeen myönnetty myyntilupa, on päivätty 10. elokuuta 1850.118Sensuurikomitean diaario 1850 nro 30, Kansallisarkisto. Diaarioihin on vuosittain merkitty tarkastettaviksi jätettyjen teosten juokseva numero, käsikirjoituksen luovuttaneen henkilön nimi, teoksen otsikko, sensorin nimi sekä painoluvan myöntämis- tai epäämispäivämäärä ja lupalippu. Kirja siis ilmestyi miltei puoli vuotta myöhässä, mutta ennen kirjakauppoihin tuloaan se oli ollut valmiina runsaat kolme kuukautta. Tukholmaan Hertiginnan af Finland oli lähetetty hyvissä ajoin, ja Bore-lehdessä se arvosteltiin jo marraskuun lopussa.

112 Helsingfors Tidningarin omisti konsuli G. O. Wasenius, joka oli myös yksi Waseniuksen kirjakaupan ja Wasenius & Komp. -kustantamon omistajista. Kirjakaupasta ja kustannustoiminnasta vastanneelle B. A. Thunbergille Topelius kirjoittaa 26. kesäkuuta, että myöhästyminen johtui osittain kustantamosta. »Kommer du ihåg huru jag dagligen brådskade på, när mscr. med imprimatur på låg åtminstone 2 veckor ovidrördt under förhandlingarne med gamla herrn?»119»Muistatko, miten päivittäin patistelin, kun käsikirjoitus painolupineen lojui ainakin 2 viikkoa koskemattomana sillä aikaa, kun neuvoteltiin vanhan herran kanssa?» Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850, kopio, 244.88. Topeliuksen mainitsemat neuvottelut koskivat luultavasti hänen kirjapainoksesta saamaansa palkkiota. »Vanha herra» viittaa varmasti G. O. Waseniukseen, joka todennäköisesti piti kirjoituspalkkiota tarpeettomana, sillä Topelius oli kirjoittanut jatkokertomuksen Helsingfors Tidningarin toimittajana, siis työkseen. Samasta kirjeestä ilmenee, että Topelius sai kuitenkin 7½ hopearuplaa arkilta, mutta vain 12 arkilta. Kesäkuun lopussa Topelius odotti teoksen olevan laajuudeltaan 16 arkkia, mutta siitä tulikin tarkalleen 17 arkin pituinen. Hän sai 90 hopearuplan palkkion, mistä vähennettiin puhtaaksikirjoitus (vajaat 7 hopearuplaa). Puhtaaksikirjoittaja oli G. O. Waseniuksen tytär Ulla. Topeliuksella oli omistuskirjoitus valmiina jo kesäkuussa, ja hän pyysi Thunbergiä sidottamaan Ulla Waseniukselle yhden niteen.120Topelius kutsuu Ulla Waseniusta »pikku sihteerikseen» (Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850). Topelius merkitsi tilikirjaan 83 hopearuplan 10 kopeekan kirjoituspalkkion, jonka sai Hertiginnan af Finland -novellista 1850 ja mainitsee perhekronikassa sekä Ulla Waseniuksen panoksen että oman kirjoituspalkkionsa, »josta on vähennetty hänen palkkionsa » (s. 61, SLSA 801).

113 Samasta Thunbergille kirjoitetusta kirjeestä ilmenee, että sensori Gyldén oli luvannut »ett facilt imprimatur på sednare Afd. af hertiginnan». Se merkitsee joko että Topelius oli toimittanut käsikirjoituksen sensorille kahdessa osassa tai että sensori oli hyväksynyt ensimmäisen osan erikseen, jotta päästäisiin aloittamaan latominen (vrt. aiempaa mainintaa, että käsikirjoitus painolupineen lojui odottamassa kaksi viikkoa). Kirjeessään Topelius kertoo myös saaneensa neljännentoista korjausarkin.121Neljästoista arkki päättyy vuoden 1850 kirjapainoksen sivulle 222. Kirjassa on yhteensä 270 sivua. Toinen osa oli siis suurimmaksi osaksi ladottu jo kesäkuun loppuun mennessä, vaikka kirjapaino ei ollut saanut siihen lupaa. Topelius odotti, että kirja painettaisiin ja ilmestyisi mahdollisimman nopeasti, ja hän oli sopinut kyseisistä luvista asianmukaisesti sensuurikomitean kopistin Uhleniuksen ja kirjapainon faktorin Friisin kanssa.122Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850: »Uhleniuksen ja Friisin kanssa yritän vielä ennen matkalle lähtöä selvittää myyntilupa-asian jne. niin etteivät ne ole esteenä.» Syy painatuksen viivästymiseen ei ole selvinnyt. Ehkä julkaisemista siirrettiin siksi, että Thunberg ja Topelius halusivat odottaa joulumyyntiä.

114 Topeliuksen antama huolellinen ohjeistus johtui siitä, että hän oli matkalla Uuteenkaarlepyyhyn. Siksi hän pyysi Thunbergiä lukemaan jäljellä olleiden arkkien vedokset. Hän ei ollut ehtinyt tarkastaa aiempiakaan (korjaus)arkkeja, siis toista, taitettua vedosta. Tämä johtui luultavasti siitä, että hän oli toukokuun alussa saanut sidekalvontulehduksen (conjunctivitis), millä voi selittyä se, ettei kirjaa oikoluettu huolellisesti.123Perhekronikka, s. 61. – Mitä tulee novelleihin »Häradshöfdingen», »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet», niiden syntyhistoriaa ei ole dokumentoitu yhtä tarkasti eikä niiden osalta ole samanlaisia mahdollisuuksia perehtyä Topeliuksen työskentelytapoihin. Näiden jatkokertomusten syntyhistoriaan liittyvät tiedot esitellään kunkin selityksissä.

Aikalaiskritiikki ja myöhempi vastaanotto

115 Teoksiin, jotka julkaistiin ainoastaan jatkokertomuksina, ei aikalaiskritiikki juuri kiinnittänyt huomiota. Novelleista »Häradshöfdingen», »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» ei ole tullut vastaan sen aikaisia arvioita. Topeliuksen elämäkerran kirjoittajat ja Maija Lehtonen kiinnittävät huomiota novelliin »Häradshöfdingen», sillä aiheeltaan ja kerrontatekniikaltaan se poikkesi Topeliuksen aiemmasta tuotannosta, ja he mainitsevat myös novellit »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet». Tässä esitellään ensin niiden lyhyet maininnat ja sen jälkeen Hertiginnan af Finland -novellin laajempi vastaanotto.124Hannu Syväoja mainitsee nämä neljä teosta väitöskirjassaan »Suomen tulevaisuuden näen». Nationalistinen traditio autonomian ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa (1998). Hän lukee ja lainaa koottujen teosten (Samlade skrifter) versioita – väitöskirjassa (s. 110 ja 123) mainitut Hertiginnan af Finland -novellin tekstikohdat eivät ole mukana jatkokertomuksessa eivätkä vuoden 1850 kirjapainoksessa.

»Häradshöfdingen»

116 Vasenius luo yleissilmäyksen Topeliuksen proosaan hänen elämäkertansa viidennessä osassa, joka ilmestyi 1927. Hän referoi novellia »Häradshöfdingen» ja kuvaa sitä Topeliuksen »isänmaallis-historiallisen novellistiikan» aluksi. Hän selostaa sensuurin aiheuttamia ongelmia ja pitää tärkeänä korostaa, ettei Topelius ole voinut saada innoitusta Runebergiltä, vaikka Löfissä onkin selviä yhtäläisyyksiä Sven Dufvaan.125Runebergin »Sven Dufva» julkaistiin ensi kerran Necken-kalenterissa, joka ilmestyi joulukuussa 1846. Sen sijaan Vasenius katsoo, että »luultavimmin» »Häradshöfdingen» pohjautuu perinteeseen, ja viittaa teokseen Finlands svenska folkdiktning II:2 Historiska sägner nr 813 (Vasenius V, s. 167–169). Myös Paul Nyberg referoi novellia »Häradshöfdingen» melko yksityiskohtaisesti Topelius-elämäkerrassaan (1949) ja kutsuu sitä »ensimmäiseksi kunnianhimoiseksi yritykseksi kirjoittaa historiallinen ’novelli’». Sen sommittelu osoittaa »pyrkimystä Välskärin kertomuksissa käytettyyn tekniikkaan», ja novellin käräjäkirjuri on »selvästi vanhan välskäri Bäckin edeltäjä».126Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 191.

117 Maija Lehtonen liittyy Vaseniuksen ja Nybergin arvioihin siitä, että »Häradshöfdingen»-novellia voi pitää Välskärin kertomusten edeltäjänä. Sen kertoja Nybom muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan välskäriä, mutta on Lehtosen mielestä selvästi vähemmän sympaattinen. Päähenkilö Löf on älyllisesti miltei yhtä vajavainen kuin Sven Dufva ja yltää jokseenkin vastaavanlaisiin sankaritekoihin. »Sävy on kauttaaltaan rento ja ilkamoiva; isänmaallisesta paatoksesta ei juuri näy jälkeäkään.»127Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90.

»Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet»

118 Novellilla »Vernas rosor» on Vaseniuksen mielestä yhteyksiä siihen, ettei Välskärin kertomusten kahdeksatta kertomusta saanut julkaista; se on »Flyktingen» (Pakolainen) ja kuvaa Venäjän vuosina 1713–1721 toimeenpanemaa Suomen miehitystä. Topeliuksen kerrotaan päättäneen tuolloin »hyvin kiireisesti» kirjoittaa novellin »Vernas rosor».128Vasenius V, s. 176. Ei kuitenkaan ole sanottu, että syntyprosessi oli niin hätäinen kuin Vasenius antaa ymmärtää. Siksi Vasenius luonnehtii novellia hätätilanteessa kirjoitetuksi täytetyöksi ja katsoo, ettei sen »loimi» ole yhtä kansallis-historiallinen kuin Välskärin kertomusten, vaan muistuttaa Walter Scottia. Kaikesta päättäen kirjailijan tarkoituksena oli ainoastaan tarjota lukijoille jotakin viihdyttävää ja »osittain jännittävää, kuten hän epäilemättä tekikin».129Vasenius V, s. 223.

119 Novelleista »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» Nyberg sanoo ainoastaan, että Topelius oli »vaihtelun vuoksi» sijoittanut juonen itäiselle Uudellemaalle.130Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 326. Taustalla voi olla se, että Nybergin suku oli 1700-luvulla toiminut tällä seudulla parin sukupolven ajan (Paul Nyberg, Från barock till nyrokoko. En släktkrönika 1962). Myöhempi perillinen ilmeisesti katsoi seudun jääneen liikaa sivuun Topeliuksen kirjailijantyössä. Sen sijaan hän ottaa luentojen yhteydessä esille Topeliuksen suhtautumisen Anjalan liittoon: vahva tunne Suomen kansan yhtenäisyydestä ja omaleimaisuudesta olisi saattanut johtaa »jonkinlaiseen ymmärrykseen Anjalan miesten ajatuksia kohtaan», mutta sitä Topeliuksella ei ole, päinvastoin. Hetkeäkään epäröimättä hän asettuu kuninkaalle uskollisten puolelle ja tuomitsee upseerien salaliiton.131Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 350. Tämä näkyy myös kaunokirjallisissa teoksissa »Häradshöfdingen», »Vernas rosor», »Stjernan i molnet» ja »Konungens handske».

120 Artikkelissaan Topeliuksesta ja kauhuromantiikasta Maija Lehtonen kiinnittää huomiota siihen, että useissa jatkokertomuksissaan Topelius sopeuttaa tekstinsä osittain kauhuromaanin lajikonventioihin. Hän valitsee »tuttuja malleja, juonikaavoja ja henkilötyyppejä, joita hän enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi sijoittaa suomalaisiin olosuhteisiin». Topelius käyttää tyypillisiä jännitystä luovia aineksia kuten sankarin tuntematonta syntyperää ja sisäkkäisiä tarinoita, jotka tässä tapauksessa ovat omiaan sekä lisäämään mystiikkaa että hälventämään sitä. Ympäristö, goottilaisesta linnasta mielikuvia herättävä herraskartano, jolla on kuvaava nimi Nattsjö, on samoin kauhuromantiikalle tunnusomainen.132Maija Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken» 1995, s. 13–17. »Vernas rosor» viittaa molempiin novelleihin »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet». Topelius nimittäin yhdisti nämä kaksi jatkokertomusta saman otsikon alle, kun ne julkaistiin Vinterqvällar-kokoelmassa 1881. – Henkilökuvauksesta lisää novellien selityksissä (»Vernas rosor», kappaleet 6–7 ja »Stjernan i molnet», kappaleet 3–4). Artikkelissaan »Topeliuksen romaanit ja novellit» Maija Lehtonen luettelee lisää kauhuromanttisia aineksia: Nattsjö on salaperäinen ja luotaantyöntävä paikka; sen omistaja on mielisairas ja hänellä on lukkojen taakse suljettu nuori tytär, jonka sankari pelastaa.133Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 173.

121 Paikoitellen Topelius korostaa yhteyttä kirjalliseen perinteeseen, etenkin novellissa »Vernas rosor». Lehtonen kuvaa sitä »kummalliseksi, sekalaisista aineksista koostuvaksi kertomukseksi, jossa on vaikutteita sadusta, seikkailuromaanista, kauhuromantiikasta [ja] lajiparodiasta».134Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken» 1995, s. 13. Juoni on niin epätodennäköinen, että sitä voi pitää melodramaattisen rakkausromaanin parodiana: on vaihdokaslapsi, mielisairas isä, kuuromykkä tyttö, jota vartioi vanha kiukkuinen eukko, ja menneisyyden mustasukkaisuusdraama. »Kertoja seuraa 1700-luvun perinteitä ja rikkoo illuusion muistuttamalla lukijaa alituiseen kertomuksen sepitteellisestä luonteesta. Ehkä kommenteissa voi nähdä myös häivähdyksen romanttista ironiaa.» Epätodennäköistä selitetään viittaamalla sadun konventioihin. Erilaisista alateksteistä syntyy hämmentävä kokonaisuus, toteaa Maija Lehtonen. On Ruusus-aihetta, taikuria, noitaa ja ihmissyöjäjättiläistä, Pyhän Yrjön ja lohikäärmeen tarua ja ritariromaaneja – mutta myös viittauksia Don Quijoteen ja Guy Manneringin Meg Merriliesiin.135Lehtonen, »Intertextualitet hos Topelius» 1990, s. 57–62.

122 Novellissa »Vernas rosor» Topelius osoittaa hallitsevansa nokkeluuden ja ironian. Hän leikittelee kliseillä ja sallii henkilöittensä olla ironisen tietoisia siitä, että kyse on vain banalisoituneista kaavoista, sanoo Lehtonen. Kuitenkin loppua kohden juuri unelmaihanne voittaa, eikä henkilöiden tarvitse nähdä illuusioittensa murenemista. Kirjoittajan asenne ei ole johdonmukainen, sillä »ironiasta siirrytään helposti sentimentaalisuuteen, ja kertoja ottaa usein tarinansa puoleksi tosissaan. Tässä näkyy Topeliukselle luonteenomainen ristiriitaisuus».136Ibid., s. 60–61.

Hertiginnan af Finland

Aikalaisvastaanotto

123 Ensimmäinen arvostelu novellista Hertiginnan af Finland on lyhyt ja ilman kirjoittajan nimeä ja löytyy Tukholmassa ilmestyneestä Bore-lehdestä. Se on sikäli epätavallinen Topelius-arvostelu, että kirjailijan katsotaan edustavan ytimekästä miehekkyyttä. Arvostelija näkee »en kär pligt att rekommendera [boken] hos hela den del af den Svenska allmänheten, som, mätt och öfvermätt vid de i oändlighet uttänjda, innehållslösa och slippriga feminina romanprodukterna, som på sednaste tiden hotat att i grund förslappa de andliga smältningsorganerna hos den romanläsande publiken, önska att [sic] vederqvicka sig med någon sundare och kärnfullare esthetisk föda». Lainattuaan lyhyesti Topeliuksen tekstiä hän jatkaa:

124 Den skildring af detta krig, hvilken bildar bakgrunden för hjeltinnans romantiska öden, vittnar om noggranna speciella forskningar och är i högsta grad interessant och upplysande i afseende på detta olyckliga och i många afseenden skamliga moment af vår historia, öfver hvilket man på långt när icke ännu har full klarhet, hvad detaljerna angår. Det hela är affattadt i en stil, liflig och poetisk, såsom man kan vänta af den unge, glödande Soumiskalden [sic], men manlig, flärdfri, utan omotiverade lyriska utbrott, utan tröttande och bombastiska beskrifningar, utan gudsnådliga och vattenhaltiga reflexioner.137»Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse [...] Zacharias Topelius», Bore 24/11 1850. Ensimmäinen lainaus: Arvostelija näkee »miellyttäväksi velvollisuudekseen suositella [kirjaa] koko sille ruotsalaislukijakunnan osalle, joka nautittuaan viime aikoina riittämiin ja kyllästymiseen asti loputtoman pitkäveteisiä, sisällyksettömiä ja niljakkaita naisellisia romaanituotteita, jotka uhkaavat perin juurin veltostuttaa romaaneja lukevan yleisön henkiset ruuansulatuselimet, haluaa virkistyä jollakin terveemmällä ja mehevämmällä esteettisellä ravinnolla». Toinen lainaus: »Tämä sotakuvaus, joka on taustana sankarittaren romanttisille vaiheille, kertoo huolellisista erikoistutkimuksista ja on mitä suurimmassa määrin mielenkiintoinen ja valaisee tätä onnetonta ja monessa mielessä häpeällistä historiamme hetkeä, jonka yksityiskohdista ei vielä läheskään ole täyttä selvyyttä. Koko kuvaus on kirjoitettu eloisaan ja runolliseen tyyliin, kuten nuorelta, hehkuvalta, mutta miehekkäältä ja vilpittömältä Soumi-runoilijalta [sic] voi odottaa, ilman aiheettomia lyyrisiä purkauksia, ilman väsyttäviä ja mahtipontisia kuvailuja, ilman tekopyhiä, latteita pohdintoja.»

125 Morgonbladet-lehdessä Hertiginnan af Finland -novellista ilmestyi nimetön arvio, jossa arvostelija toteaa, että Topeliuksen kiistaton kyky on hänen kielessään: »en god uppfinningsförmåga, en vacker omedelbar uppfattning af naturen, af enskilda sidor uti menniskolynnet samt af lifvets alldagligare förhållanden. Öfver allt, hvad han skrifver, kastas härigenom, och i synnerhet genom det vackra språket, ett skimmer af skönhet, som gör ett behagligt intryck på läsaren.»Kyse on harvinaisista kyvyistä, ja Topeliuksen nauttima suosio on oikeutettua, vaikka onkin pelättävissä, että »jotkut hänen kirjoistaan miltei aivan liian voimakkaasti tavoittelevat tällaista suosiota». Arvostelija sanoo kaipaavansa Topeliukselta vahvaa maailmankatsomusta ja syvällisempää ihmissielun kuvausta, mutta katsoo kuitenkin, että hän on novellissa Hertiginnan af Finland mennyt »huomattavasti eteenpäin». Morgonbladetin arvostelija on luultavasti Fredrik Berndtson, joka oli arvostellut Topeliuksen ensimmäisen runokokoelman 1845 ja oletettavasti arvosteli hänen toisenkin kokoelmansa, viikko Hertiginnan af Finland -novellin arvostelun jälkeen.138»hyvä keksimiskyky, kaunis, välitön luonnon, ihmismielen eri puolten ja elämän arkisempien olosuhteiden ymmärrys. Kaikki hänen kirjoittamansa, ja etenkin hänen kaunis kielensä, kimmeltää tavalla, joka tekee lukijaan miellyttävän vaikutuksen.» Carola Herbertsin yleiskatsaus Topeliuksen ensimmäisten runokokoelmien aikalaiskritiikistä, Ljungblommor, ZTS I, kappaleet 246 ja 254. Hertiginnan af Finland -novellin arvostelu julkaistiin Morgonbladetissa 16/12 1850, Ljungblommor II -kokoelman arvostelu 23/12 1850.

126 Eva Merthenin luonteen kuvaus on Topeliuksen tähän saakka onnistunein, mutta muut henkilöt ovat »hatarasti piirrettyjä», mikä Keithin tapauksessa hämmästyttää arvostelijaa. Ajankuvaus on ehkä liiankin yksityiskohtaista, mutta kertomus on viihdyttävä ja vangitsee lukijan mielenkiinnon. Epätasaisuutta voi puolustella sillä, että kertomus on laadittu lehdistölle ja »epäilemättä kirjoitettu kappale kappaleelta». Laajaa sotahistoriaa ei välttämättä tarvita novellin ymmärtämiseen, vaan se tuntuu miltei »itsenäiseltä työltä». Se ei ole tyhjentävä, mutta »ensimmäisenä tämän alueen kokoavana työnä sen kuitenkin lukee kiinnostuneena». Painojälki on »vaaleaa ja epäselvää» ja hinta (yksi hopearupla) korkea.139»Hertiginnan af Finland», Morgonbladet 16/12 1850.

127 Litteraturblad-lehden joulukuun numerossa Hertiginnan af Finland -novellin arvosteli Sven Gabriel Elmgren. Hän pohtii historioitsijan välittäjän roolia: hyvällä historioitsijalla on oltava runoilijan taipumuksia, jotta hän kykenee herättämään eloon »kaukaisten aikojen historian», tekemään siitä havainnollista ja selittämään asiayhteyksiä. Hänellä on oltava riittävästi luovaa mielikuvitusta, jotta hän voi muodostaa käsityksen menneiden aikojen käytännöistä ja ajattelutavoista esitelläkseen niitä muille. Jos haluaa saavuttaa laajan lukijakunnan, on »romantisoitava isänmaan historiaa», siis hahmotettava se kaunokirjallisessa muodossa paremmin kuin kukaan muu. »Är den romantiserade historien utförd med skicklig hand så kan den till och med gifva en både klarare och sannare föreställning om förgångna tider, än den blott resonnerande historien.»140»Jos romantisoitu historia on toteutettu taitavalla kädellä, se voi antaa jopa selkeämmän ja totuudellisemman kuvan menneistä ajoista kuin pelkästään järkeilevä historia.» S. E., »Hertiginnan af Finland […]», Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 367.

128 Vuosien 1741–1743 sota, joka sisälsi »vain tappioita, mielettömyyttä, pelkuruutta ja kurjuutta», vaikuttaa kaikista aikakausista vähiten antavan aihetta tarinointiin, mutta »siitä huolimatta lukija seuraa kertomusta elävällä mielenkiinnolla». Runebergin runojen jälkeen Hertiginnan af Finland on paras kaunokirjallinen teos pitkään aikaan, ja Suomen historiaan liittyvällä aiheistollaan se on esikuvana muille lahjakkuuksille. Myös Elmgren katsoo, että Keith on hapuillen kuvattu, että novellin voi ymmärtää ilman sotahistoriallisia viittauksia ja että »sotahistorian ja novellin» välinen yhteys jää löyhäksi. Kertomus loppuu liian yllättäen, ja Eva Merthenin myöhempi elämä olisi vaatinut yksityiskohtaisemman kuvauksen. Mutta ajankuva on historiallisesti tosi – Ruissalon päivällisiä kuvataan kertomuksen kohokohdaksi. Topeliuksen tyylilliset kyvyt eivät petä, ja hän kykenee antamaan kuvaukselle »suomalaisen, tai oikeammin ruotsalais-suomalaisen leiman».141»Täysin suomalaista leimaa ei voi olla millään, mikä on kirjoitettu jollakin muulla kuin kansan omalla kielellä» jatkaa Elmgren (Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 368).

129 Sotahistoriaa Elmgren luonnehtii itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Se on »melko viihdyttävä ja todistaa historian tuntemuksesta, jota ei suinkaan voi pitää vähäisenä». Vaikka kertomuksessa on aukkoja, se on »med sammanhang och åskådlighet utförd, samt visar ett lofvärdt bemödande att uppspåra händelsernas grund, hvarförutan all historie blir blott en död minneskunskap». Elmgren toivottaa kuvauksen tervetulleeksi, sillä vaikka se perustuu vain painettuihin lähteisiin, ne ovat niin harvinaisia ja huonosti tunnettuja, että ne luultavasti ovat useimmille lukijoille uusia. Elmgren panee merkille teoksen sens moralin: ryhmittymät, jotka asettavat omat etunsa isänmaan yhteisten etujen edelle, voivat saattaa sen tuhon partaalle.142»osuvasti ja havainnollisesti toteutettu ja osoittaa myös kiitettävää vaivannäköä tapahtumien taustan selvittämisessä, mitä ilman historiasta tulee pelkkää kuollutta muistitietoa». S. E., »Hertiginnan af Finland […]», Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 368–369.

130 J. O. I. Ranckeniin sen sijaan Topeliuksen taustatutkimukset eivät tehneet vaikutusta, mutta hänen mielipiteensä on nähtävä omissa yhteyksissään. Kun Topelius oli kesällä 1852 nimitetty Vaasan kymnaasin historian lehtoriksi, toinen hakija Rancken valitti päätöksestä. Hän korosti oman opinnäytteensä ansioita ja katsoi, että Hertiginnan af Finland -novelli »’näytti sisältävän vain vähän muuta fakta-aineistoa’ kuin mitä Tiburtius oli aiemmin esittänyt».143Lainaus Vaseniuksen teoksen III osasta, s. 403.

131 Åbo Tidningar arvosteli marraskuussa 1853 W. G. Laguksen teoksen hattujen sodasta ja mainitsi tuolloin novellin Hertiginnan af Finland, jonka odotettiin olevan lukijoille tuttu. »Stycket är på engång rent historiskt och utgör den mest behagliga tidsskildring man kan tänka sig, tecknad med författarns välkända, poetiska och mästerliga penna. Aldrig har i vårt land någon mera förledande lockbit blifvit utställd, för att förmå allmänheten till kärlek för historien, än denna på en gång sanna och plastiska skildring.»Se pohjautuu ainoastaan painettuihin lähteisiin, mutta »luonnollisesti suurelle yleisölle täysin tuntemattomiin», toteaa arvostelija. Reposteltuaan Laguksen teoksen yksityiskohtia hän päättää kirjoituksensa toiveeseen että se saisi »sijansa jokaisen perheen kirjastossa ’Hertiginnan af Finland’ -novellin rinnalla».144»Teos on samalla kertaa puhtaan historiallinen ja toisaalta miellyttävin ajankuvaus mitä voi kuvitella, luotu kirjailijan tunnetulla runollisella ja mestarillisella kynällä. Koskaan ennen ei maassamme ole esitelty houkuttelevampaa herkkua herättämään yleisössä rakkautta historiaa kohtaan kuin tämä samalla kertaa sekä totuudenmukainen että plastinen kuvaus.» »G. W. Lagus. Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens krig, jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks äreräddning», Åbo Tidningar 1/11 1853. – Lagus argumentoi jossain määrin Cygnæuksen ja Topeliuksen tapahtumien kuvausta vastaan.

132 Sama lehti arvosteli 1856 hieman kalseasti Välskärin kertomusten ensimmäisen osan. Erityisesti kritisoitiin Topeliuksen »taiteilijannäkemystä», »ettei pidä ihannoida liikaa». Novelleissa huomio kiinnittyy usein »huolestuneeseen pyrkimykseen välttää ihannointia». Kun kirjailija vapautuu tästä pakosta ja »antautuu tunteelleen täysin sydämin, silloin syntyy sellaisia kauniita näkymiä kuin ’Hertiginnan af Finland’».145»Zachr. Topelius i dess sednare arbeten», Åbo Tidningar 10/1 1856. Topeliusta ei ole myöhemmin arvosteltu ihannoinnin välttämisestä, pikemminkin päinvastoin.

Vastaanotto 1880–1950

133 R. F. von Willebrand käsitteli Topeliuksen kaunokirjallista proosaa laajassa artikkelissaan Finsk Tidskrift -lehdessä 1884. Katsauksen lähtökohtana ovat 1880-luvun alun perusteellisesti uudistetut Välskärin kertomukset ja Vinterqvällar -kokoelman novellit; tässä kerrotaan vain yleisiä näkökohtia. Willebrand katsoo, että Hertiginnan af Finland -novellin juoni liikkuu »i närmaste anslutning till historiska fakta, hvilka, med skicklig hand motiverade och detaljerade samt uppvärmda af författarens fantasi, gifva det hela hållning och lif». von Willebrand luonnehtii teosta »egentligen blott ett stycke i poetisk drägt utstyrd historia, ehuru friheten i uppfattning och framställning till fullo ger den pregeln af ett originalarbete». Hän toteaa myös, että »högpatetiska ämnet, i förening med den sorgligt intressanta och väl träffade tidsstämningen skänker författarens komposition ett tillskott af intresse, som uppbär en väsentlig del af arbetets konstvärde».146»lähellä historiallisia tosiasioita, jotka taitavan käden motivoimina, seikkaperäisesti selitettyinä ja kirjailijan mielikuvituksen lämmittäminä antavat kokonaisuudelle ryhtiä ja eloa». »oikeastaan vain kappaleeksi runolliseen asuun puettua historiaa, vaikka ymmärtämisen ja esittämisen luontevuus antaa sille täysin alkuperäistyön leiman». »erittäin pateettinen aihe ja surullisen mielenkiintoinen ja hyvin tavoitettu ajan henki antavat kirjailijan sommitelmalle lisää kiinnostavuutta, mihin teoksen taiteellinen arvo olennaisilta osin perustuu». R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser – Vinterkvällar» 1884, s. 173–174. Topeliuksen mielenkiinto mystiikkaan ei petä myöskään novellissa Hertiginnan af Finland, huomauttaa von Willebrand, vaan siihenkin hän on »kutonut taikauskoista ainesta», nimittäin Waapurin povauksen, joka jossain määrin sitoo juonen kehittelyä.147R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser – Vinterkvällar» 1884, s. 182.

134 Bernhard Estlander oli mukana Svenska litteratursällskapetin Topeliuksen satavuotissyntymäpäivän kunniaksi julkaisemassa teoksessa tutkielmallaan »Topelius som historiker». Topeliuksen »tieteellis-historiallinen tuotanto» ei ole laaja, mutta vuodesta 1842 lähtien, toimiessaan Helsingfors Tidningarin toimittajana, hän ryhtyi kirjoittamaan historiallisia novelleja, joissa hänen historian tuntemuksensa pääsi oikeuksiinsa, toteaa Estlander. »Hänen romantiikkansa saa todellisuuden vakavuutta historiallisesta taustasta, hänen historiansa kepeyttä, elämää ja väriä romanttisesta kertojanvoimasta.» – Romantiikalla tarkoitetaan tässä romaanitaidetta. – Estlander kuvaa Hertiginnan af Finland -novellia Topeliuksen »ensimmäiseksi todelliseksi historialliseksi novelliksi» ja selostaa lyhyesti hänen lähteitään: Lencqvist, Varnhagen von Ense, Bonde, Manstein ja Tiburtius (vrt. yllä) sekä suullinen perinne.

135 Estlander on lukenut ohimennen sekä jatkokertomuksen että vuoden 1850 kirjapainoksen. Hän ihmettelee »vanhan isoäidin ja Bäckenin» esiintymistä kirjapainoksessa ja toteaa, että sotatapahtumien seikkaperäinen esitys »poistettiin kirjan myöhemmistä painoksista arvottomana», koska »oli ilmestynyt muita sotaa käsitteleviä teoksia».148Sana »arvoton» kuulostaa tässä yhteydessä yllättävän vahvalta. Topelius itse perusteli sotakuvauksen poistamista ennen teoksen julkaisemista Vinterqvällar-kokoelmassa sillä, että myöhemmin julkaistujen tutkimusten ja aikakauden yleisluontoisten kuvausten vuoksi oli »tarpeetonta» toistaa »vuoden 1741 sodan erityiskuvausta», joka sisältyi vuoden 1850 kirjapainokseen (Vinterqvällar II:1 1881, alaviite s. 81). »Siitä novelli hyötyi», sanoo Estlander, »mutta nämä sittemmin Helsingfors Tidningariin hautautuneet sotakuvaukset olivat niin eloisia ja havainnollisia, että niitä vielä nykyisinkin lukee huvikseen ja hyödykseen».149Bernhard Estlander, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner» 1918, s. 127–130. – Topelius ei poistanut pelkästään sotakuvausta, vaan Vinterqvällar-kokoelman muokkauksessa saivat väistyä myös isoäiti ja Bäck. Lopuksi Estlander pohdiskelee, olisiko ollut »merkittävämpää», jos Topeliuksen lähdetutkimukset olisivat johtaneet »puhtaaseen historialliseen kuvaukseen», ja muistuttaa Topeliuksen kerran saattaneenkin sellaisen painettavaksi, »nuorena tohtorina, Hertiginnan av Finland -novellin ensimmäisen version, sen sotahistoriallisen osan».150Bernhard Estlander, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner» 1918, s. 147.

136 Topeliuksen elämäkerran kirjoittaja Eliel Vest toteaa 1905, että novellin historiallinen aineisto on merkittävää, ja selvittää Topeliuksen käyttämiä lähteitä. Hertiginnan af Finland -novellista tuli »historiallinen kertomus, eikä pelkästään päähenkilöittensä ja tapahtumiensa vuoksi, vaan myös ajankuvauksena, ja tämä runoilijan ensimmäinen vakava yritys ’puhaltaa menneisyyden varjoihin inhimillistä elämää’ oli meillä myös lajissaan ensimmäinen». Teoksen vastaanotosta Vest sanoo, että Helsingfors Tidningarin levikki kasvoi »juuri Hertiginnan-novellin ansiosta» suuremmaksi kuin koskaan ennen ja että »kirjana ilmestynyt parannettu painos sai meidän silloisissa kirjakauppaoloissamme harvinaisen vilkkaan kysynnän». Ruotsissakin vastaanotto oli »erittäin suopeaa» – mutta muita esimerkkejä tästä kuin Bore-lehden arvostelu ei Vest mainitse.151Eliel Vest, Zachris Topelius 1905, s. 186–187. Vest ei anna konkreettisia tietoja kirjan painosmääristä tai myynnistä. Mutta hän osuu oikeaan siinä, että HT:n levikki kasvoi vuodesta 1849 noin 100 kappaleella, 1 086 kappaleesta 1 184:ään – ja Topeliuksen palkka 714 hopearuplasta 972:een. – Selma Lagerlöfin esseistinen Topelius-elämäkerta ilmestyi 1920. Hän katsoo, ettei Topelius vieläkään pitänyt sopivana julkaista »suurtyötä», vaan kutsuu Hertiginnan af Finland -novellia sen »välittömäksi edeltäjäksi».152Selma Lagerlöf, Zachris Topelius 1920, s. 312.


137 Historiallinen novelli sopi Topeliukselle kirjallisuudenlajina hänen opintojensa vuoksi, mutta myös siksi, että menneinä aikoina oli kiinteitä kulttuurimuotoja, jollaisia nykyajasta puuttui, katsoo Valfrid Vasenius kirjailijan 70-vuotispäiväksi kirjoittamassaan artikkelissa. Hän myös toteaa, että Topeliuksen historiallisia aiheita käsittelevät novellit saavat »lisää havainnollisuutta» kulttuurihistoriallisten seikkojen kuvauksesta. Vasenius sanoo, että Hertiginnan af Finland -novelli voidaan lukea Välskärin kertomuksiin, »koska senkin kerrotaan olevan lähtöisin vanhalta Bäckiltä».153Valfrid Vasenius, »Ur ett lif i sång och saga» 1888, s. 13. Palatessaan novelliin myöhemmin elämäkerran viidennessä osassa (1927) Vasenius korostaa, että Topelius sen myötä astuu »puhtaasti historiallisen novellin kentälle».154Vasenius V, s. 171. Aiheen vahvat vastakohdat puhuttelivat Topeliusta taiteellisesti, toteaa Vasenius ja vihjaa, että Eva Merthenin muotokuva on omakuva: »Topeliuksen kuvaama sankarittaren luonteenlaatu on kyllä hyvin yhdenpitävä Keithin elämäkerran kirjoittajan Varnhagen von Ensen hänestä antaman luonnehdinnan kanssa. Mutta yhtä lailla siinä on paljon sellaista, mitä Topelius tunsi itsessään ja mitä hän kutsui ’nuorukaismieleksi’, pyrkimystä suuriin päämääriin.»155Vasenius V, s. 205–206.

138 Vasenius mainitsee Topeliuksen kunnianhimon kulttuurihistorialliseen kuvaukseen, johon puolestaan vaikuttaa sodan ulottuminen »’kansan elämään, heidän kaikkein yksityisimpiin suhteisiinsa’». Vaseniuksen mielestä tämä edellyttää sodan ja harjoitetun politiikan kuvaamista. Toisaalta syrjään jääneet käsitteet isänmaan kunnia ja menestys ja toisaalta tiukka sovinnaissäännöistä kiinni pitäminen muodostavat vaikuttavan vastakohdan. Muuten Vasenius tuntuu näkevän sotakuvauksen novellin sommittelullisena puutteena. Vuoden 1850 kirjapainoksen historiaosasta hän sanoo, että sen osuus on noin kaksi viidennestä koko teoksesta, »mikä oli epäilemättä liikaa, jos teosta tarkastellaan kaunokirjallisuuden näkökulmasta».156Vasenius V, s. 208. Lainaukseen sisältyvä lainaus: ks. »Förord», kappale 3.

139 Paul Nyberg korostaa, että Hertiginnan af Finland perustuu lähinnä historialliseen aineistoon. Topelius on »harjoittanut todellista taustatutkimusta», ja Nyberg panee merkille, että novellin alkuosa on ensimmäinen Suomessa ilmestynyt yleisteos tästä sodasta.157»lukuun ottamatta Fredrik Cygnæuksen lyhyttä väitöskirjaa», jatkaa Nyberg unohtaen, että Cygnæuksen esitys ei ole yleisteos. Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 241–242. Sanomalehtikritiikki oli niukkaa, mutta kotimainen aihe herätti yleisössä vilkasta mielenkiintoa, kertoo Nyberg. Hän selostaa teoksen julkaisuhistoriaa ja mainitsee lyhyesti jatkokertomuksen ja vuoden 1850 kirjapainoksen erot. »Johdantoluvuksi» kutsumaansa lukua (»Den gamla goda tiden») Nyberg kuvaa »merkittäväksi, sillä välskäri Bäck ja vanha isoäiti, joilla on myöhemmin niin tärkeä osa Välskärin kertomusten kehystarinassa, esiintyvät tässä ensi kerran».158Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 241.

Myöhempi vastaanotto

140 Hertiginnan af Finland ilmestyi 1994 uudella oikeinkirjoituksella julkaistujen Topeliuksen koottujen teosten Samlade skrifter (1899) näköispainoksena. Jälkisanoissaan 1994 Merete Mazzarella panee merkille, että Hertiginnan af Finland ilmestyi ensi kerran jatkokertomuksena Helsingfors Tidningarissa ja että Topelius muokkasi sitä ennen kuin se julkaistiin kirjana 1850, mutta ei puutu eroihin tarkemmin ja käyttää analysointiin ja lainauksiin yksinomaan koottuihin teoksiin sisältyvää tekstiä. Valfrid Vasenius oli toimittanut koottuja teoksia ankaralla kädellä. Novellin Hertiginnan af Finland editiosta hän on muun muassa poistanut Topeliuksen Vinterqvällar-kokoelmassa julkaistuun versioon kirjoittaman esipuheen.159Hertiginnan af Finland on koottujen teosten (Samlade skrifter) 7. osa. Vasenius julkaisee Topeliuksen esipuheen ja joitakin muita poistettuja kohtia luvussa »Upplysningar till Samlade skrifter af Zacharias Topelius», joka sisältyy kyseisen laitoksen (1905) 25. osaan, mutta näitä tietoja ei ole Hertiginnan af Finland -novellin erillispainoksessa. Topeliuksen muokkaama Hertiginnan af Finland julkaistaan myöhemmin ZTS:ssä yhdessä muiden novellien kanssa, jotka kirjailija sisällytti Vinterqvällar-kokoelman osiin 1–3 (1880–1897).

141 Matti Klinge pitää Hertiginnan af Finland -novellia Välskärin kertomusten esityönä, toisaalta koska molemmissa teoksissa esiintyy Bäck ja toisaalta koska Hertiginnan af Finland -novellissa Topelius haeskelee sekä muotoa että fiktiivisen ja ei-fiktiivisen aineiston välistä tasapainoa. Topeliuksen aikana on vaikea tehdä pesäeroa toisaalta historiantutkijan ja toisaalta historiallisten romaanien ja näytelmien kirjoittajan välille. Teoksen ainutlaatuinen ei-fiktiivisen ja fiktiivisen osan sisältävä rakenne voi johtua siitä, että historiallinen romaani oli Topeliukselle uusi julkaisumuoto. Toinen syy on Topeliuksen halu pätevöityä akateemisesti ja kolmas juuri vuoden 1850 tienoilla viranomaisten epäluottamus romaaniin ilmiönä.160Matti Klinge, Idylli ja uhka 1998, s. 74. Kaunokirjallisuuden julkaiseminen suomeksi kiellettiin 1850. Klinge mainitsee lyhyesti, että Topelius muokkasi myöhemmin vuoden 1850 versiota poistamalla ei-fiktiivisen osan ja laajentamalla fiktiivistä. »Alkuperäinen konseptio on kuitenkin varsin mielenkiintoinen sikäli, että se osoittaa Topeliuksen varsin vakavasti pohtineen kysymystä siitä miten historia oikeastaan on kerrottava.» Jules Michelet ja Fredrik Cygnæus päättelivät samoihin aikoihin, 1850-luvulla, että »historian (filosofisen) olemuksen ymmärtäminen ja kuvaaminen edellytti sellaista fantasian ja mielikuvituksen hyväksikäyttöä, joita vain draama tai romaani tai muu fiktiivinen muoto saattoi tarjota», jatkaa Klinge.161Matti Klinge, Idylli ja uhka 1998, s. 289–.

142 Novellilla Hertiginnan af Finland ei ollut mitään yhteistä 1840-luvun tendenssiromaanien kanssa, sanoo Klinge, viitaten Eugène Suen ja hänen jäljittelijöittensä teoksiin. Mutta Hertiginnaa ei myöskään voi lukea Snellmanin suosittelemiin pappilaidylleihin eikä perheromaaneihin. Klingen mielestä Eva Merthenin voi katsoa edustavan niitä suomalaisia, jotka vuosina 1808–1809 alistuivat aivan liian helposti olosuhteisiin ja hyväksyivät Venäjän miehityksen jo ennen rauhan solmimista. Eva Mertheniä voi suorastaan pitää Suomen henkilöitymänä, katsoo Klinge.162Vrt. Mari Hatavaran vastaava tulkinta, jäljempänä kappale 149.

143 Historiografisessa yleisteoksessaan Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys Matti Klinge omistaa luvun Topeliukselle professorina ja historiallisten romaanien kirjoittajana. Novellia Hertiginnan af Finland hän kuvaa Topeliuksen ensimmäiseksi varsinaiseksi historialliseksi romaaniksi ja korostaa jälleen, että vuoden 1850 kirjaversio tarjoaa avaimen siihen, miten Topelius käsitti historian ja historiallisen romaanin välisen suhteen. Muokkaustyö kertoo Topeliuksen ponnistelusta historiallisen ja romanttisen aiheiston hahmottamisessa.163Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 163–164.

144 Klinge lukee novellia Hertiginnan af Finland Cygnæuksen vuonna 1843 kirjoittaman teoksen valossa ja katsoo, että Topelius sekä omaksui Cygnæuksen mielipiteitä että kehitti niitä eteenpäin – Topelius tiivistää Ruotsin sodanaikaisen politiikan Ruotsin pelastamiseksi Suomen kustannuksella. Ruotsi ei sen paremmin kyennyt puolustamaan kuin edes halunnut puolustaa Suomea, vaan olisi tämän tulkinnan mukaan ollut valmis suuremmatta vastarinnatta luovuttamaan Suomen Venäjälle. Klingen mielestä Topeliuksen lopullinen historiallisen esityksen muotoilu oli »deterministinen», ja deterministisestä käsityksestä tuli vuosien 1808–1809 tapahtumien valossa niin kutsutun suomalaisen historianäkemyksen perusoppi.164Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 153–155. Vrt. Topelius: »sodassa ja sen myötä Ruotsin ja Suomen tulevaisuus liikahtivat lähemmäksi» (»Krigets slut. Freden», kappale 25).

145 Hattujen sodan historiallinen kuvaus on yksityiskohtainen ja keskittyy sodanjohdon taitamattomuuteen, heikkouteen ja jatkuvaan syrjään vetäytymiseen. Kirjapainoksen historiaosa on Topeliuksen kirjoittamaksi yllättävän puiseva ja referoiva. Mutta Topelius osoittaa hallitsevansa myös asiapitoisen esitystavan, vaikka se ei täysin sovellukaan hänen laajoja ja moraalisia näköaloja edellyttävään historianäkemykseensä, katsoo Klinge.165Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 164.


146 Maija Lehtonen käsittelee useissa artikkeleissaan Hertiginnan af Finland -novellia ja kutsuu sitä uraa uurtavaksi teokseksi historiallisen kertomuksen saralla Suomessa.166Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90. Kannattaa panna merkille, että Lehtonen välttää tässä lajinimitystä romaani yhtä huolellisesti kuin Topelius. »Topeliuksen töissä poreilee valloittava kertomisen ilo – ja samalla löytöretkeilijän ilo», sanoo Lehtonen ja löytää tyylikkäästi yhteyden Topeliuksen samanaikaisen maantieteellisen teoksen Finland framställdt i teckningar ja novellin Hertiginnan af Finland väliltä. Sen myötä Topelius ryhtyy retkeilemään myös maan vielä toistaiseksi heikosti tunnetussa historiassa ja tekee samalla uuden aluevaltauksen Suomen kirjallisuudessa.167Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 187. Topelius näkee Eva Merthenin romanttisena erityistapauksena, kiintoisana psykologisena, historiallisena ja moraalisena ongelmana. Hän etsii siihen selitystä aikakauden olosuhteista ja suhteellisista ja muuttuvista tavoista ja konventioista.168Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 172.


147 Käsitellessään novellin Hertiginnan af Finland eri versioita ja suomennoksia Päivi Lappalainen ottaa esille tärkeän kysymyksen käännösten pohjana olevasta alkuperäistekstistä.169Päivi Lappalainen, »Zacharias Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin variantit ja niiden suomennokset» 2007, s. 87–89. Hertiginnan af Finland ilmestyi suomeksi 1874 Tuomo Luhtosen käännöksenä. Luhtonen käytti lähdetekstinään vuoden 1850 kirjaversiota, mutta jätti kääntämättä sekä esipuheen että sotahistoriallisen osan. Seuraavan suomennoksen teki 1885 Aatto Suppanen Topeliuksen Vinterqvällar-kokoelmaa varten muokkaamasta versiosta. Suppanen otti mukaan Topeliuksen uuden esipuheen. Se ei kuitenkaan ole mukana suomenkielisissä 1900-luvun laitoksissa. Päivi Lappalainen osoittaa, miten Topeliuksen naiskuva muuttuu muokkauksen myötä yhä vanhoillisemmaksi. Lukijan valitsema versio tai suomennos vaikuttaa siihen, millaisen käsityksen hän kirjailijasta saa, päättelee Lappalainen.170Päivi Lappalainen, »Zacharias Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin variantit ja niiden suomennokset» 2007, s. 89–90. Vinterqvällar-editiossa kiinnitetään huomiota vuoden 1850 kirjapainoksen ja Topeliuksen vuoden 1881 painokseen muokkaaman version eroihin.


148 Väitöskirjassaan Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa Mari Hatavara soveltaa näiden kirjailijoiden teoksiin narratologista teoriaa. Hän korostaa, että novellin Hertiginnan af Finland rakenteen kahtiajako historialliseen ja romantisoituun osaan tarjoaa hyvät mahdollisuudet analysoida historiallisen ja fiktiivisen esityksen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.171Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 15–16. Hatavara korostaa johdonmukaisesti historiallisen osan fiktiivistä luonnetta, vaikka myöntääkin, että ensimmäinen osa noudattaa historiankirjoituksen konventioita, kun taas toinen osa seuraa fiktiivisen esityksen konventioita.172Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007; fiktiivisestä luonteesta: passim; konventioista: s. 91. Todennäköisyys ja kerronnallinen uskottavuus syntyvät eri tavoin näissä kahdessa osassa, johtuen erilaisista tavoista kuvata historiaa. Historiaosa keskittyy historialliseen aineistoon, jonka avulla sepitettyä aineistoa koetellaan. Jälkimmäisen osan melodramaattinen kuvaus saa voimansa historiallisesta aineistosta. Historiallisen aineksen tehtävänä on paitsi viihdyttää, myös lisätä uskottavuutta: historiaan tukeutuen voi epätavallisen kertomuksen esittää todenmukaisena, vaikka se ei ole todennäköinen. Kertojien tapa pitäytyä jompaankumpaan osaan kuvastaa fiktiivisten ja historiallisten teosten eroa: edellisissä on juoni, mutta jälkimmäisiin juoni luodaan.173Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 86.

149 Hatavaran tulkinnassa historian kulku ja historiallisten tapahtumien sisältö heijastuu Eva Merthenin hahmoon. Hertiginnan af Finland -novellin molemmat osat on rakennettu rinnakkain, ja Eva Merthenin kohtalo sisältää samoja aineksia ja käänteitä kuin Suomen. Odotukset ovat korkealla ja tappio surkea, mutta toisaalta tunnetaan oikeutettua ylpeyttä ja tappion hetkelläkin säilyy itsetunto. Eva Merthen on ilmausta tietyn historiallisen hetken tunteista ja tapahtumista, joista toisaalta muotoutuu vääjäämättömästi hänen oma dramaattinen kohtalonsa.174Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 96. Häneen liitetyt ominaisuudet – rohkeus, jalomielisyys ja itsenäisyys – saavat symbolisen sisällön suhteessa Suomeen ja Suomen kansaan, vaikka Hatavara ei näekään häntä Suomen symbolina.175Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 101.

150 Hatavara katsoo myös, että Eva Merthenin ja Keithin suhde Hertiginnan af Finland -novellin jälkimmäisessä osassa on puheenvuoro Det går an-teosta koskevaan keskusteluun. Teos tulkitsee sekä historiallisia tapahtumia että Eva Merthenin henkilökohtaista historiaa, mutta kumpaakaan tulkintaa ei suuri yleisö halunnut ottaa vastaan.176Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 78.


151 Kirjallisuushistoriallisissa yleisteoksissa ei näihin novelleihin juuri kiinnitetä huomiota. Warburg kertoo lyhyesti, että Topeliukselle »juolahti mieleen» hyödyntää historian opintojaan myös kirjailijantyössä. Hertiginnan af Finland -novellia luonnehditaan kuvaukseksi, joka perustuu »hyviin historiallisiin lähteisiin ja perinteisiin», ja se on yleisön ja kriitikkojen arvostama.177Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria IV:1 1915, s. 470. Erik Ekelund antaa Hertiginnan af Finland -novellista tietoja kirjapainoksen nimiölehdellä. Hän mainitsee jatkokertomuksen julkaisemisen ja kertoo epätarkasti, että lukijat saivat siinä »tutustua ensi kerran välskäri Bäckiin ja perhepiiriin, joka tuli kuulumaan Välskärin kertomuksiin».178Erik Ekelund, »Topelius och hans samtid» 1969, s. 194.

152 George C. Schoolfield katsoo, että Topeliuksen 1840-luvun novellit ovat esiharjoittelua Hertiginnan af Finland -novellia varten, joka kuvaa sotaa »in a remarkably sober and compact style» ja toimintatarmoista Eva Mertheniä. Moraalittomuudesta hänen ja Keithin välisessä suhteessa Schoolfield sanoo, että Topelius vapautti hänet vakuuttavalla tavalla syyllisyydestä häveliäiden lukijoiden silmissä.179George C. Schoolfield, »National Romanticism – A Golden Age?» 1998, s. 337.

153 Johan Wrede kuvaa Hertiginnan af Finland -novellia huomattavasti mielenkiintoisemmaksi kuin Topeliuksen aiemmat novellit. Topelius muuttaa radikaalisti historiallisesta Eva Merthenistä vallinnutta väheksyvää käsitystä ja korostaa kertomuksessaan hänen moraalista moitteettomuuttaan. Wreden mielestä kirjailija halusi osoittaa, että kaikenlainen hattujen sodan sankarillistaminen oli valheellista. Hän katsoo, että teos sisältää poliittis-pasifistisen julistuksen: »perustelun orastavaa suomalaista separatismia vastaan».180Johan Wrede, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland» 1999, s. 324–325.

Lähdeviitteet

 1. 1Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 155 ja Topelius, Noveller, toim. Pia Forssell, ZTS IV, Johdanto, kappaleet 23 ja 24.
 2. 2James C. Simmons, The Novelist as Historian. Essays on the Victorian Historical Novel 1973, s. [7]–8. Simmons toteaa, että jäljittelijöiden käsissä »the historical romance underwent a sharp artistic depreciation, although it continued to remain a most profitable field for its innumerable practitioners», ja lainaa 1830-luvun kirjallisuusarvosteluja.
 3. 3Genren epävarmasta statuksesta: Åsa Arping, »’Men vi måste nödvändigt ha ett företal’. Författare och förord i svensk 1830-talsprosa» 2001, s. 81. Topeliuksen kahtalaisesta asennoitumisesta romaanigenreen: Noveller-edition johdanto, ZTS IV, kappale 23 sekä artikkeli »Romanen och Romanvurmen», Helsingfors Tidningar (HT) 13 ja 17/9 1845 sekä arvostelu (HT 6/5 1846), jossa Topelius hahmottelee genren historiaa: »Romaani, ajallemme ominaisin sanataiteen muoto, on tämän vuosisadan alun jälkeen elänyt vuorotellen kaikki neljä maailmankautta. Se on alkanut paimenrunon kultakaudesta, käynyt sitten läpi ritariromaanin hopeakauden, historiallisen romaanin kuparikauden ja lopulta rosvoromaanin rautakauden, päätyäkseen kaikkien neljän ulkopuolelle itsenäisimpään muotoonsa: tendenssiromaaniin.» Tämä kuvastaa yhteiskunnan kehittymistä, historia on edennyt kuninkaiden ja aateliston sankaritarusta »kansan vapaisiin ja monenkirjaviin toimipiireihin», toteaa Topelius.
 4. 4Noveller-edition johdannon luku »Förutsättningar för författarskapet», ZTS IV.
 5. 5Topelius, Vinterqvällar II:1 1881, alaviite s. 81.
 6. 6Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 45. Tiettyä kannan pehmentämistä voi nähdä siinä, että Hatavaran mielestä näiden kahden osan esitystavan eron voi tulkita niin, että kirjailija on pyrkinyt ainakin implisiittisesti erottamaan toisistaan historiallisen ja fiktiivisen myös muodon avulla.
 7. 7Lisensiaatin tutkinto koostui tenteistä ja kirjallisesta kokeesta. Siihen Topelius käytti Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlassa marraskuussa 1843 pitämäänsä esitelmää »Äger Finska Folket en Historie?», jonka hän toimitti huolellisesti (Topelius–Emelie Lindqvist 16/6 1845, 244.98). Esitelmä julkaistiin Joukahaisessa 1845. Vuoden 1847 väitöskirja käsittää 52 pientä oktaavokokoista sivua ja on muodoltaan perinteinen. – Kansalliskirjaston (aiemman Helsingin yliopiston kirjaston) Topelius-kokoelman aineistoon viitataan signumilla, jossa 244 on Topelius-kokoelman numero ja sitä seuraavat numerot viittaavat arkistokoteloon.
 8. 8Topeliuksen tekstillä on tässä historiallis-maantieteellisessä kuvateoksessa merkittävä osuus. Teoksen julkaisemisesta tehtiin aloite 1843, ja se ilmestyi vihkoina 1845–1852. Ks. Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, ja edition toimittajan Jens Grandellin selostus teoksen synnystä ja kirjallisuusluettelo.
 9. 9Opinnäytetyöt, sekä kandidaatin tutkinnon pro exercition että maisterin tutkinnon pro gradun, kirjoitti usein professori, joka myös toimi väitöstilaisuuden preeseksenä eli puheenjohtajana. Opinnäytetöistä ja väittelyinstituutiosta 1700-luvulla ks. Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden 1997, s. 32.
 10. 10»600 vuoden ajan Suomen muistot ovat liittyneet läheisesti Ruotsiin, ja niihin sisältyy joukko kunniakkaita urotöitä. Uskollinen Suomi, miksi sinut temmattiin niin julmasti Svea-sisaresi povelta?!» Päiväkirja, 27/11 1834.
 11. 11»Venäläisten toimista kertoessaan hän kuitenkin kaunisteli raukkamaisen armeliaasti [sodan] synkkiä sävyjä. Monia tärkeitä tapahtumia käsitellessään hän vain raapaisi pintaa, sillä ne olisivat heittäneet varjon tsaari Pietarin ja hänen upseeriensa ylle. – Mutta jos jotakin vain voitiin lukea venäläisten ansioksi, siitä hän ei unohtanut vähäisintäkään seikkaa. – Sitä kuunnellessani vihastuin sydänjuuria myöten.» Päiväkirja, 7/3 1836.
 12. 12Topelius, Z., »Om Österbotten. Tal, hållet vid Österbottniska Afdelningens Årsfest den 9 November 1841» 1843, s. 47.
 13. 13Professoriksi nimittämiseensä saakka Rein oli Wiipurilaisen Osakunnan kuraattori, ja vuonna 1835 hänestä tuli sen inspehtori.
 14. 14Päiväkirja, 28/2 1837.
 15. 15»Suomen historiasta puhuessaan Reinillä on tapana hampsia naapurimaasta toiseen ja useimmiten Ruotsiin.» Päiväkirja, 26/5 1837.
 16. 16Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana 2010, luvussa »Reinin Kronologia» s. 39–42. Klingen teos on ilmestynyt englanniksi Malcolm Hicksin kääntämänä: A History both Finnish and European. History and the Culture of Historical Writing during the Imperial Period, The History of Learning and Science in Finland 1828-1918 16, Helsinki 2012.
 17. 17»puolueiden taistellessa Kustaa III:a vastaan harvalukuinen joukko nosti ne jälleen esille. Maan valistuneimmilta ei ole voinut jäädä huomaamatta, että Suomi itsenäisenä valtiona, kummaltakin puolen vahvempiensa ympäröimänä, itäpuolellaan ylivoimainen naapuri, saisi nauttia vain nimellisestä itsenäisyydestä». Gabriel Rein, Föreläsningar öfver Finlands Historia II 1871, s. 388–389.
 18. 181700-luvun sodista Topelius sanoo: »Maalle ja kansalle nämä veriset mullistukset eivät merkinneet vain lepoa taistelun jälkeen ja taistelua levon jälkeen vuorotellen kahden ja neljän vuosikymmenen välein, vaan pikemminkin Venäjän vallan yhä varmempia, yhä nopeammin lähestyviä askelia länteen» (ks. luku »Sverige och partierna. Krigsförklaringen», kappale 1).
 19. 19Esim. runot »Morgonstormen i våren» (1846), »Den blåa randen på hafvet» (1845), »Våren 1848» ja »Finlands namn», kaksi jälkimmäistä vuodelta 1848; kaikki editiossa Ljungblommor, toim. Carola Herberts, ZTS I 2010.
 20. 20Väitöskirja sisältyy myös Cygnæuksen koottuihin teoksiin, Samlade Arbeten. Historiska arbeten I:1(1881).
 21. 21Se ei toteutunut, mutta tavallaan Cygnæus palasi Ruotsin hylkäämään, taistelevaan Suomeen kenraali H. H. Gripenbergiä ja J. Z. Dunckeria käsittelevissä teoksissaan vuosilta 1852 ja 1858.
 22. 22Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 72.
 23. 23»Nyt minun on tehtävä väitöskirjaani, joka raivaa meille tien sekä Turussa että täällä yliopistolla». Topelius–Emilie Lindqvist 11/11 1844 (244.98).
 24. 24ellen saa lehtorinvirkaa, […] suoritan dosentin tutkinnon, jos Luoja suo, varmaankin tulevana syksynä tai talvena […] – olisin kyllä voinut tauotta työskentelemällä saada dosentuurini kuntoon jo tänä keväänä – mutta en ole saanut sitä aikaiseksi, – olen minäkin varsinainen aasi, en paremmin sano – olen tuhlannut paljon aikaa siihen Joukahaisen kirjoitukseen – koska häpeäkseni on sanottava että se on minusta tärkeämpi kuin moni latinankielinen väitöskirja – joten asian vuoksi katsoin, että sen eteen kannattaa nähdä vaivaa – vaikka siitä ei minun toimeentulolleni juuri hyötyä olekaan, paitsi välillisesti, mitä tietenkin toivon.Topelius–Emilie Lindqvist 16/6 1845 (244.98). Joukahaisessa julkaistu kirjoitus on siis »Äger Finska Folket en Historie?».
 25. 25Professorinviran nimenä oli ensin eloquentiæ & poëseos, ja vuodesta 1853 Rooman kirjallisuuden professori.
 26. 26Kandidaatin tutkinnossaan hän sai sekä Kreikan että Rooman kirjallisuudesta arvosanan »approbatur cum laude», oppihistoriasta approbaturin ja itämaisesta kirjallisuudesta ainoastaan admittiturin (Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 115).
 27. 27J. V. Snellman, »Modern fransk litteratur», Samlade arbeten VI 1996, s. 254. Artikkeli julkaistiin alkuaan Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning -lehdessä 1848.
 28. 28Ruotsinnetut teokset olivat Topeliuksen omia (Museoviraston luettelo Topeliuksen kirjakokoelmasta). Alkuperäispainokset Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises ja Histoire des classes nobles et des classes anoblies ilmestyivät 1837 ja 1840.
 29. 29Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »Nelikymmenluvun historiadebatti». Snellman Granier de Cassagnacista Saima-lehdessä 1844.
 30. 30Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »’Uusi historia’, narratiivisuus ja luokkakonflikti», s. 127–133.
 31. 31Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »’Nuijasota’ ja ’Isoviha’» s. 134–138; Topelius, »Literatur. Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd», HT 16 ja 20/3 1844.
 32. 32Topelius näyttää kertoneen Reiniltä saamastaan rohkaisusta, sillä hänen suoritettuaan marraskuussa 1844 lisensiaatin tutkinnon Catharina Sofia Topelius kirjoittaa pojalleen: »Kun nyt Setä Rein haluaa sinut sinne, eikö hän voisi hankkia sinulle jonkin toimen […] oikein hyvä että sinulla on kaikki kokeet takana ja parasta että teet väitöskirjasi loppuun» (27/11 1844, 244.94). Topeliuksen äidilleen kirjoittamia kirjeitä ei ole tuolta ajalta säilynyt.
 33. 33Paljon myöhemmin (1883) Topelius kuvasi aihettaan jokseenkin perustellusti: »suomensukuisten kansojen avioliitto varhempina ja myöhäisempinä aikoina Kalevalan ja Kantelettaren mukaan, muutamiin matkakertomuksiin verrattuna» (Självbiografiska anteckningar 1922, s. 72).
 34. 34vielä 1812 lienee myös lämmin uskollisuus, joka oli kohdistunut Ruotsin hallitukseen ja yhteiseloon Ruotsin kanssa, elänyt monien rinnassa. Mutta jo silloin oli yleisessä ajattelussa virinnyt uusia voimia, jotka heikensivät tätä uskollisuutta ja poistivat sen aiemman yliotteen. Näihin luen etenkin pitkäaikaisesta kokemuksesta syntyneen ja viimeisestä sodasta kipeästi ja syvälle juurtuneen vakaumuksen, etteivät Ruotsin voimat riittäneet Venäjää vastaan taisteltaessa puolustamaan Suomea ja että näin ollen, jos viimeksi mainittu palautettaisiin Ruotsin rajamaakunnaksi, se joutuisi tulevaisuudessa kokemaan vihollismiehityksen toisensa perään.Hwasser, Om Allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812 1838, s. 17–18.
 35. 35Klinge, Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa 1998, luvut »Romaani, historia» ja »Historia, romaani».
 36. 36Vuosien 1741 ja 1742 sodasta on Suomessa julkaistu merkittävässä määrin tietoa. Kaikki tästä aiheesta painettu tieto ei näköjään kuitenkaan ole ollut riittävän tarkkaa, joten tästäkin lähteestä on poimittavissalisää lukuisia yksityiskohtia. Tästä syystä, ja kun käytettävissä on ollut aiemmin tuntemattomia käsin kirjoitettuja tätä sotaa tunnetuksi tekeviä tekstejä, kirjoittaja on tuntenut tarvetta kertoa lisää kyseisestä sodasta ja oikaista virheitä. Hän käsityksensä monista seikoista tässä sodassa myös poikkeavat tavallisesti esitetyistä; ja yhtenä tämän kirjoituksen päätavoitteena on saattaa Buddenbrockia koskeva oikeudenkäynti – yksi oudoimmista rikosoikeudenkäynneistä, jotka historia tuntee – juridisen kritiikin kohteeksi, tuoda mainitun kenraalin täydellinen syyttömyys päivänvaloon ja pelastaa eläessään ja kuoltuaan kaltoin kohdellun jalon miehen kunnia. W. G. Lagus, Anteckningar rörande 1741 och 1743 årens Finska krig 1853, s. 1.
 37. 37Luku »Helenadagen på Runsala», kappale 26.
 38. 38Tämän esitelmän hän piti yleisölle avoimessa sarjassa Litterära soiréer 3. toukokuuta 1850, siis samaan aikaan, jolloin Hertiginnan af Finland ilmestyi jatkokertomuksena Helsingfors Tidningarissa.
 39. 39»Loppuhuomautus novellista Hertiginnan af Finland», ks. selitykset.
 40. 40»Loppuhuomautus novellista Hertiginnan af Finland», ks. selitykset.
 41. 41»Konungens handske» ilmestyi suomennettuna jo 1869. Myöhemmin Topelius muokkasi sitä ja novelleja »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» Vinterqvällar-kokoelmaa varten (1880 ja 1881). Novellista »Konungens handske» julkaistaan ZTS-editiossa sekä jatkokertomus- että Vinterqvällar-kokoelman versio.
 42. 42Klinge, Idylli ja uhka 1998, luku »Historia, romaani» ja Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, luku »Topelius professorina ja historiallisten romaanien kirjoittajana».
 43. 43Lainaus kokoelmasta Nya blad 1870, s. 124.
 44. 44Kapteeni af Enehjelm, jonka poikien kotiopettajana Runeberg toimi, ja Runebergin muut mahdolliset keskustelukumppanit Saarijärvellä ja Ruovedellä 1820-luvulla olivat olleet Kustaa III:n sodassa.
 45. 45Rein, »Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790. 1 Delen», Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 3 1860.
 46. 46Tilausilmoitus kertoo, että Le Chevalier d’Harmental julkaistaan N. H. Thomsonin suositussa Kabinetsbibliothek-sarjassa 1844 (HT 10/1 1844).
 47. 47Varsinkin luku »Frihetstidens skuggsida», Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 356–358.
 48. 48Tällaisia asioita sattui Suomessa pahamaineisena vuonna 1788. Ne todistavat murheellisesti niistä oikeus- ja velvollisuuskäsitysten horjahduksista, joihin voidaan puolueintressien ja intohimojen sekoittamana aikana päätyä. Suomen aikakirjoista voi lukea synkistä ja surullisista tapahtumista, onnettomuuksista, hädästä ja kurjuudesta; mutta vaikka kaikki muu olisi jo nähty menetetyksi, on kuitenkin voitu lisätä: »paitsi kunnia». Vuodesta 1788 on valitettavasti kerrottava päinvastaista. Tämän vuoden tapahtumat ovat jättäneet aikakirjoihin synkän varjon uskostaan ja kunniastaan tunnettujen suomalaisten nimen ylle, masentavan muiston jokaiselle kansansa kunniaa arvostavalle suomalaiselle. Rein, Föreläsningar öfver Finlands historia II 1871, s. 480–481.
 49. 49»Vernas rosor» ilmestyi jatkokertomuksena 2/2–22/3 ja Stjernan i molnet 7/5–14/6 ja 15/11–10/12 1856.
 50. 50Helena Solstrand-Pipping, »Runeberg och dövstumsaken» 1991, s. 145–146.
 51. 51Topelius, »Huru de blinde se och de stumme tala», HT 1/11 1856.
 52. 52Lähemmin »ääriviivapiirroksista» Topeliuksen novellien johdannossa, Noveller, toim. Pia Forssell, ZTS IV, jakso Conturteckningar. Sarja Conturteckningar julkaistaan digitaalisena editiona Topeliuksen muiden jatkokertomusten kanssa.
 53. 53Näihin osiin sisältyvät Jagtslottet, Hermitaget, Vargens Dotter ja Hinden. Topeliuksen opiskeluaikojen päiväkirjat sisältävät useita mainintoja kokoelmasta Törnrosens bok. Esimerkiksi kertomuksen Hinden hän luki tammikuussa 1837 ja viittasi kertomukseen Jagtslottet kesällä 1840.
 54. 54Noveller, ZTS IV: »Trollkarlens Dotter», kappaleet 1–9 ja »Lindanserskan» kappaleet 1–7.
 55. 55Jäljempänä, »Vernas rosor», kappale 1.
 56. 56Noveller, ZTS IV, »Lindanserskan», kappale 10.
 57. 57Noveller, ZTS IV, »Salig Fänrikens Tofflor», kappale 118. – Topelius perustelee kolmanteen persoonaan kirjoittamaansa esitystä vaatimattomuudella: »Tämän kunnioitettavan tarinan kertonut Henkikaartin Suomen Tarkk’ampujapataljoonan junkkari, urhoollinen vääpeli herra Pehr Karbin – joka kuitenkin puhuu itsestään kainosti kolmannessa persoonassa – katsoi viime kesänä olevansa niin ankarasti harjoitusten, vahdissaolon ja maaliin ampumisen työllistämä, että tarinan juoksu jouduttiin väliaikaisesti katkaisemaan.»
 58. 58Noveller, ZTS IV, »Trollkarlens Dotter», kappale 108.
 59. 59Klaus Kanzog, »Rahmenerzählung» 1977, s. 322. Kanzog jatkaa perinpohjaista kehyskertomuksen käsittelyään: »aber er kann ebenso zu einer eigenen Geschichte ausgebaut werden. Er ist primär ’Medium’ der Erzählung und wird daher gern im Sinne einer Exposition oder Einstimmung in das Erzählgeschehen benutzt; er kann darüber hinaus durch Binnenerzählungen erlangen».
 60. 60Noveller, ZTS IV, »En Natt och en Morgon», kappale 1.
 61. 61Paljon myöhemmin Topelius viittaa Boccaccioon puhuessaan ennen kokoelman Vinterqvällar II julkaisemista »lyhyemmistä kertomuksista, jotka tulevat toiseen osaan jonkinlaisena decameronena» (Topelius–Bonnier 2/10 1881). Kyse on kokoelmasta »Sägner i dimman».
 62. 62Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90.
 63. 63»Häradshödfdingen», kappale 2.
 64. 64»Häradshödfdingen», kappale 1.
 65. 65Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 92–93.
 66. 66Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 96 ja Åsa Arping, »’Men vi måste nödvändigt ha ett företal’» 2001, s. 82–83. Arping on todennut usein anonyymisti julkaistujen ruotsalaisten 1820–1830-luvun romaanien esipuheista, että niiden tarkoituksena oli hankkia teokselle huomiota, joskin sopivan vaatimattomasti, ja houkutella lukijankuntaa, mutta auttaa kirjailijaa välttämään seuraukset.
 67. 67Ilmaisunilo ja monisanaisuus voi myös syödä ytimekkyyteen pyrkiviltä lauseilta tehoa: »Man uppdrog honom [Lewenhaupt] det omöjliga, och han gick långt under det möjliga. Redan innan han öfvergafs af lyckan, öfvergaf han sig sjelf; han föll af idel fruktan att falla, och hans fall blef fäderneslandets.» (»Krigets utbrott», kappale 10.)
 68. 68Eva Merthenistä esipuheessa; lainaukset: »Den gamla goda tiden», kappaleet 28 ja 29.
 69. 69»nerokkaasti toteutetuksi ja sofistisesti puolustetuksi paradoksiksi, simonistiseksi yritykseksi tehdä avioliitosta vapaa ja naisesta riippumaton; siksi se on lähtöisin naisen puolelta ja käytännössä koeteltu». Muistiinpano on päivätty lokakuulle 1840, 244.135, s. 48/[294]. Topelius mainitsee lyhyesti myöhemmin ilmestyneet Snellmanin, Malla Silfverstolpen, Blanchen ja Palmbladin teokset.
 70. 70Muistiinpano, 244.135, s. 48/[294].
 71. 71Vajaan sivun mittaisessa tekstissä Topelius käyttää Eva Merthenistä kolmesti nimitystä Keithin »puoliso» (»Hertiginnan af Finland», kappaleet 66 ja 67).
 72. 72Scott oli puolestaan saanut vaikutteita William Robertsonilta ja muita skotlantilaisilta historioitsijoilta, jotka käsittelivät jo 1700-luvulla kansalaisyhteiskuntaa ja kulttuurihistoriaa. John Burrow, A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century 2009, s. 349 (Scott), 341 (Robertson) ja 343 (kulttuurihistoria – Burrow katsoo mielenkiinnon johtuneen siitä, että Skotlanti oli itsenäisenä valtakuntana lakannut olemasta, mutta sen taloudellinen ja kulttuurinen kehitys vauhdittui 1700-luvulla).
 73. 73Simmons toteaa, että »[the] exaggerated utilization of descriptive detail can be traced back to Scott, who had himself always been susceptible to this excess. […] Scott in his journal once advised himself not to ’let the background eclipse the principal figures – the frame over-power the picture’. This was something his followers never learned.» The Novelist as Historian 1973, s. 13–15.
 74. 74Jäljempänä tutkimuskatsaus ja novellin selitysosa.
 75. 75Esim. nelijaksoinen »Brudholmarne» elo-syyskuussa 1835, Ephemerer. Zacharias Topelius första tidning 1834–1835, toim. Carola Herberts ja Laura Mattsson, 2006, s. 149–164.
 76. 76Noveller, ZTS IV, »En Natt och en Morgon» ja selitykset.
 77. 77Noveller, ZTS IV, »Trollkarlens Dotter» ja selitykset.
 78. 78Yksityiskohtaisemmin novellin »Häradshöfdingen» selityksissä – Topelius mainitsee muokkauksen, ks. Helsingfors Tidningars krönika för 1846 (244.136).
 79. 79HT 10/1–11/4 1849.
 80. 80Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 24–25. Sen lisäksi, että mainitsee äitinsä oleskelun pensionaatissa, Topelius kertoo hänen romaaninluvustaan: Pohjanmaalla oli sodan 1808–1809 aikana ensin ruotsalaisten, sitten venäläisten päämaja sijoitettuna Uuteenkaarlepyyhyn, kaupunkitaloon, jonka omistivat Catharina Sofia Calamniuksen äiti ja isäpuoli. Catharina Sofia sisarineen lainasi romaaneja ruotsalaiselta ylipäälliköltä Klingsporilta, »joka toi tullessaan melkoisen varaston tätä kevyttä lukemista piristääkseen itseään sodan koettelemusten keskellä».
 81. 81Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 31–32 ja 35–39.
 82. 82Minulla oli vanha täti, joka ei ollutkaan mikään eilisen teeren tytär, sillä hän oli syntynyt 1770 ja oli jo tasaantunut 22-vuotias neitonen mennessään naamiaisiin, joissa Kustaa III ammuttiin. Täti oli viettänyt suuren osan nuoruuttaan ylhäisessä talossa Tukholmassa, ja muistot näistä vuosista, hänen elämänsä hienoimmasta ajasta, seurasivat häntä unohtumattomina korkeaan ikään saakka, jolloin hän ei enää muistanut, mitä edellispäivänä oli tapahtunut – ei muistanut seurassaan jatkuvasti olevien ihmisten nimiä, mutta puhui Kustaa III:sta, hänen suurista kauniista silmistään ja ruotsalaisesta hovipuvustaan niin eloisasti kuin kuningas olisi vieläkin seissyt hänen edessään. Täti ei koskaan kutsunut häntä muulla nimellä kuin kuningas; sillä hänelle ei ollut olemassa ketään muuta kuningasta […]. Hänen […] kuulin ensi kerran kuvailevan tämän monarkin kasvonpiirteitä. Ja kuva eli lapsen mielikuvituksessa ja kasvoi ja sitä värittivät tuhannet muut samaan aikaan eläneiden ihmisten kahden tai kolmen välikäden kautta kuulemat pikku muistelot, joilla oli yhteyttä näihin tapahtumiin ja etenkin sen ajan juoruihin. »Om Gustaf III:s minne i Finland», Nya Dagligt Allehanda 2/1 1863; ks. myös HT 5/11 1861 ja Självbiografiska anteckningar 1922, s. 13–14.
 83. 83Seuraavana vuonna 1851 alkaa Fältskärns berättelser ilmestyä jatkokertomuksena Helsingfors Tidningarissa. Kertomusten »Källan i Ljungars skog» ja »Ljungars vapen» (1862) tapahtumat sijoittuvat 1500-luvun alkuun ja kertomuksen »Ungdomsdrömmar» (1879) 1600-luvun alkuun.
 84. 84Lainauspäiväkirja Yliopiston kirjaston virka-arkistossa Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850. Syntyhistoria kertoo myös Topeliuksen työskentelytavasta, ks. jäljempänä luku »Romantisoidusta kertomuksesta historialliseen kuvaukseen».
 85. 85Loppuhuomautus, ks. jäljempänä novellin Hertiginnan af Finland selitykset.
 86. 86Lencqvistin käsikirjoitus vuodelta 1762 julkaistiin lyhennettynä Mnemosynessä vuosina 1822–1823. Alaviitteen mukaan käsikirjoituksen oli lahjoittanut akatemian kirjastolle »Hr Doct. och Ridd. Zach. Toppelius i Nycarleby» (Mnemosyne 12/1822, p.379–380).
 87. 87Lencqvist, »Historisk Afhandling om Åbo Slott», Mnemosyne 8/1823, p. 223. Eva Mertheniä (Merkeniä) koskeva alaviite on Keithin sotakuria käsittelevässä kohdassa: »Sillä [Keith] piti venäläisen sotilaan niin tiukasti aisoissa, ettei tämä rohjennut ryhtyä suuriin hillittömyyksiin, ellei halunnut heti kohta tulla rangaistuksi.» (Mnemosyne 6/1823, p. 188).
 88. 88Se teoksen Finland framställdt i teckningar vihko, jossa Topelius mainitsee lyhyesti Eva Merthenin, ilmestyi syystalvella 1849. Tekstikohta pohjautuu täysin Lencqvistiin.
 89. 89Päiväämätön kirje Claes Rosenlund–Topelius, jossa merkintä »Ank. 4/6 [1850]», 244.46.
 90. 90Kirjediaarion mukaan Topelius kirjoitti 8. maaliskuuta ja heinäkuussa silloiselle Turun tuomiokapitulin varanotaarille Anders Johan Hornborgille, joka toimitti 1848–1852 Åbo Tidning -lehteä, ja sai tältä vastauksen 19. maaliskuuta ja syyskuussa 1850.
 91. 91Heldt–Topelius 3/7 1850, 244.24. Heldtin kuolemaa koskevassa uutisessa kerrotaan, että hän oli ollut sihteeri (ÅU 5/9 1854) ja Paul Nyberg kutsuu häntä kamreeriksi (Zachris Topelius 1949, s. 241). Käsialan, virkerakenteen ja oikeinkirjoituksen perusteella hän ei kuitenkaan ollut tottunut kirjoittaja. Käsialasta on vaikea saada selvää, ja huolimattoman konservoinninkin vuoksi kirje on muuttunut paikoitellen lukukelvottomaksi. Carl XII:lla Heldt tarkoittaa Kaarle XI:ä.
 92. 92Nils Magnus Tolpo–Topelius 13/3 1850, 244.53. Tolpon isä, joka oli päässyt ylioppilaaksi 1742, toimi Pirkkalan kirkkoherrana 1789–1805.
 93. 93Yliopiston kirjaston virka-arkisto Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850.
 94. 94Niteiden sisältö on jossain määrin päällekkäistä. Om Finska Campagnien käsittää 1 107 sivua ja Bihang till Kongl. Förordningar 1 605 sivua. Kirjallisuusluettelossa mainitaan kummastakin teoksesta ne asiakirjat, joita Topelius on käyttänyt lähteinään.
 95. 95Muistelmat käsittävät Mansteinin ajan Venäjän palveluksessa. Häntä koskeva Meyers Konversations-Lexikonin viidennen painoksen artikkeli (1897, osa 11, s. 883) kertoo, että muistelmista on julkaistu neljä painosta ranskaksi, kaksi saksaksi, kolme englanniksi ja neljä venäjäksi.
 96. 96Tiburtius hänellä oli ainakin myöhemmin (Museoviraston luettelo Topeliuksen kirjoista, kopio edition toimituksessa).
 97. 97Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne Hans Exellens, Riks-Rådet Herr Grefve Gustaf Bonde författade handskrift med ett Tillägg om fredsunderhandlingarna i Åbo 1741–1742, af R. R. Gr. H. Cedercreutz 1821. Lainaus: Lainauspäiväkirja Yliopiston kirjaston virka-arkistossa Ba1.1.7 Utlåningsbok 1840–1850.
 98. 98Ulric Scheffer, »Raisonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741», Handlingar rörande Skandinaviens historia 4 1817. Topelius lainasi niteen 8. huhtikuuta.
 99. 99Censur-Comiténs protokoll 22/1 ja 19/2 1839, ks. Olof Mustelin, Studier i finländsk historieforskning 1809–1865 1957, s. 515, viite 178.
 100. 100 Museoviraston luettelo Topeliuksen kirjoista, kopio edition toimituksessa.
 101. 101Tiburtiusta (1706–1787) Christoffer Eichhorn kuvaa »yhdeksi hattujen sokeimmista kannattajista» (artikkeli Tiburtiuksesta: Nordisk familjebok, andra uppl. 28, p. 1258–1259).
 102. 102Henrik Wallheimin selvitys käsitteistä romaani ja romanttinen, En underbar berättelse om ridderliga äventyr. V. F. Palmblad och den romantiska romanen 2007, s. 29–34. Wallheim lainaa kirjailija Clara Reeven novellin määritelmää vuodelta 1785: »a picture of real life and manners, and of the time in which it is written» respektive romance: »an heroic fable, which treats of fabulous persons and things. […] The Romance in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen» (ibid., s. 25).
 103. 103Lukijoita tosin muistutetaan tässä myös taustatodellisuudesta: »Kerronta on edennyt vapaasti, mutta tapahtumat, joihin kertomus pohjautuu, ovat, kuten myös päähenkilöiden nimet, todellisia.» Lainaukset esipuheesta kappale 2 ja 6 jäljempänä.
 104. 104Sanan»historiallinen» käyttäminen kuvaamaan historiallisiksi todennettuja tietoja oli vakiintunutta, ranskaksi käytettiin ilmaisua »fait historique». Ruotsalaisyhteyksissä oli »historiallinen» saanut 1840-luvulla huonon kaiun M. G. Crusenstolpen käytettyä sitä ylen määrin skandaalikronikoissaan.
 105. 105Tieto ylipäällikkö Lewenhauptin kutsumisesta Kaarle XIII:ksi (»Krigets utbrott», kappale 10) toistuu yhdessä alaviitteessä jälkimmäisen osan luvussa »Höstmarknaden i Åbo», aivan kuin se ei olisi käynyt aiemmin ilmi. Tämän voi nähdä kertovan siitä, ettei Topelius olettanut naisten juuri lukevan teoksen historiaosaa.
 106. 106Luku »Fredrikshamn», kappaleet 13 ja 14.
 107. 107»Pyydän lukijaa muistamaan myöhemmin nämä huomautukset, joita ilman moni seikka tässä kertomuksessa tuntuisi hämärältä ja käsittämättömältä. Heille on myös huomautettu nimenomaan siitä, että he voisivat myöhemmin, sikäli kuin mahdollista, luopua politiikasta ja jättää niin pienet kuin suuretkin asiat hoitumaan itsekseen, niiden arvoa väheksymättä tai suurentelematta. Eikö totta, lukijattareni – kun nyt kerran olen omistanut sinulle tämän kertomuksen – eikö totta, on kuitenkin paljon kiintoisampaa siirtyä valtavista jyrisevistä armeijoista salskeisiin sammalteleviin luutnantteihin, hiuksia halkovasta politiikasta siivoihin helposti ymmärrettäviin lemmenjuoniin, isänmaasta tanssisalonkiin, tykin jylinästä rakastavaisten kuiskutteluun[…].»HT 23/1 1850.
 108. 108Niclas Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 40–42; vrt. jäljempänä »Helenadagen på Runsala», kappaleet 39 ja 40. Jakso sisältyy »Hertiginnan af Finland»-kirjapainoksen jälkiosaan, jossa Topelius ei ilmoita lähteitä. Gabriel Rein referoi väitöskirjaa teoksessa »Bidrag till finska häfdeteckningens historia. Forts.», Suomi 1842, första häftet, s. 34–35, mutta ei kerro Wasströmiltä lähtöisin olevista kaupunkikuvan yksityiskohdista, joita Topelius on hyödyntänyt novellissaan.
 109. 109Niclas Wasström, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad 1749, s. 15–17; vrt. alla, luku »Bal och Nederlag», kappale 1.
 110. 110Wasström, ibid., s. 31; Heldtin muistiinpano, joka tuli kirjeessä Claes Rosenlund–Topelius (saapunut 4/6 1850); HT 2/2 1850; vrt. alla »Helenadagen på Runsala», kappale 39.
 111. 111J. J. Tengström, Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver Finska Universitetets fordna Procancellerer samt öfver Faculteternas Medlemmar och Adjuncter 1836, s. [7]. Topelius myös oikaisi asian alaviitteessä 2/2 1850: »Ei ollut Brovallius, kuten viime numerossa virheellisesti mainitsimme. Vuonna 1741 hän oli fysiikan professori, ja vasta 1747 hänestä tuli v.t. ja 1749 vakinainen piispa Fahleniuksen jälkeen.»
 112. 112HT 30/1 1850, vrt. »Helenadagen på Runsala», kappale 17, varianttiluettelo ja Tengström, Chronologiska Förteckningar 1836, s. 220.
 113. 113Kirjapainoksen sanamuoto on sama, ks. luku »Helsingfors», kappale 24. Alkuteos: »C’est la première fois que j’ai été témoin de ce triste & douloureux spectacle; & graces au ciel, je n’en ai plus vu ni n’en verrai jamais plus de pareil; mais je ne conçois pas que des gens d’honneur, & dont l’ame a quelque énergie, ne prennent pas conseil de leur seul désespoir dans ces occasions, plutôt que déssuyer la honte d’une capitulation aussi flétrissante; & c’est à quoi j’exhorte mon fils, si jamais il étoit reduit à cette cruelle nécessité.» (Mémoires d’un Gentilhomme Suédois 1788, s. 41–42.)
 114. 114Ks. luku »Fredrikshamn» ja variantit.
 115. 115HT 13/4 1850, vrt. »Helsingfors»-luvun viimeinen lause ja variantit.
 116. 116Karl August Varnhagen von Ense, Leben des Feldmarschalls Jakob Keith 1844, s. 263–264 ja HT 12/6 1850. Topelius käytti kirjoitusasua Mercken jatkokertomuksen loppuun saakka. Mm. Hochkirchenin taistelun kuvaus (luku »Hertiginnan af Finland», kappale 67) noudattaa elämäkertaa.
 117. 117HT 15/6 1850. Sivukoko on pieni oktaavo, 16 sivun arkki.
 118. 118Sensuurikomitean diaario 1850 nro 30, Kansallisarkisto. Diaarioihin on vuosittain merkitty tarkastettaviksi jätettyjen teosten juokseva numero, käsikirjoituksen luovuttaneen henkilön nimi, teoksen otsikko, sensorin nimi sekä painoluvan myöntämis- tai epäämispäivämäärä ja lupalippu.
 119. 119»Muistatko, miten päivittäin patistelin, kun käsikirjoitus painolupineen lojui ainakin 2 viikkoa koskemattomana sillä aikaa, kun neuvoteltiin vanhan herran kanssa?» Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850, kopio, 244.88.
 120. 120Topelius kutsuu Ulla Waseniusta »pikku sihteerikseen» (Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850). Topelius merkitsi tilikirjaan 83 hopearuplan 10 kopeekan kirjoituspalkkion, jonka sai Hertiginnan af Finland -novellista 1850 ja mainitsee perhekronikassa sekä Ulla Waseniuksen panoksen että oman kirjoituspalkkionsa, »josta on vähennetty hänen palkkionsa » (s. 61, SLSA 801).
 121. 121Neljästoista arkki päättyy vuoden 1850 kirjapainoksen sivulle 222. Kirjassa on yhteensä 270 sivua.
 122. 122Topelius–B. A. Thunberg 26/6 1850: »Uhleniuksen ja Friisin kanssa yritän vielä ennen matkalle lähtöä selvittää myyntilupa-asian jne. niin etteivät ne ole esteenä.»
 123. 123Perhekronikka, s. 61.
 124. 124Hannu Syväoja mainitsee nämä neljä teosta väitöskirjassaan »Suomen tulevaisuuden näen». Nationalistinen traditio autonomian ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa (1998). Hän lukee ja lainaa koottujen teosten (Samlade skrifter) versioita – väitöskirjassa (s. 110 ja 123) mainitut Hertiginnan af Finland -novellin tekstikohdat eivät ole mukana jatkokertomuksessa eivätkä vuoden 1850 kirjapainoksessa.
 125. 125Runebergin »Sven Dufva» julkaistiin ensi kerran Necken-kalenterissa, joka ilmestyi joulukuussa 1846. Sen sijaan Vasenius katsoo, että »luultavimmin» »Häradshöfdingen» pohjautuu perinteeseen, ja viittaa teokseen Finlands svenska folkdiktning II:2 Historiska sägner nr 813 (Vasenius V, s. 167–169).
 126. 126Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 191.
 127. 127Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90.
 128. 128Vasenius V, s. 176. Ei kuitenkaan ole sanottu, että syntyprosessi oli niin hätäinen kuin Vasenius antaa ymmärtää.
 129. 129Vasenius V, s. 223.
 130. 130Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 326. Taustalla voi olla se, että Nybergin suku oli 1700-luvulla toiminut tällä seudulla parin sukupolven ajan (Paul Nyberg, Från barock till nyrokoko. En släktkrönika 1962). Myöhempi perillinen ilmeisesti katsoi seudun jääneen liikaa sivuun Topeliuksen kirjailijantyössä.
 131. 131Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 350.
 132. 132Maija Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken» 1995, s. 13–17. »Vernas rosor» viittaa molempiin novelleihin »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet». Topelius nimittäin yhdisti nämä kaksi jatkokertomusta saman otsikon alle, kun ne julkaistiin Vinterqvällar-kokoelmassa 1881. – Henkilökuvauksesta lisää novellien selityksissä (»Vernas rosor», kappaleet 6–7 ja »Stjernan i molnet», kappaleet 3–4).
 133. 133Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 173.
 134. 134Lehtonen, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken» 1995, s. 13.
 135. 135Lehtonen, »Intertextualitet hos Topelius» 1990, s. 57–62.
 136. 136Ibid., s. 60–61.
 137. 137»Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse [...] Zacharias Topelius», Bore 24/11 1850. Ensimmäinen lainaus: Arvostelija näkee »miellyttäväksi velvollisuudekseen suositella [kirjaa] koko sille ruotsalaislukijakunnan osalle, joka nautittuaan viime aikoina riittämiin ja kyllästymiseen asti loputtoman pitkäveteisiä, sisällyksettömiä ja niljakkaita naisellisia romaanituotteita, jotka uhkaavat perin juurin veltostuttaa romaaneja lukevan yleisön henkiset ruuansulatuselimet, haluaa virkistyä jollakin terveemmällä ja mehevämmällä esteettisellä ravinnolla». Toinen lainaus: »Tämä sotakuvaus, joka on taustana sankarittaren romanttisille vaiheille, kertoo huolellisista erikoistutkimuksista ja on mitä suurimmassa määrin mielenkiintoinen ja valaisee tätä onnetonta ja monessa mielessä häpeällistä historiamme hetkeä, jonka yksityiskohdista ei vielä läheskään ole täyttä selvyyttä. Koko kuvaus on kirjoitettu eloisaan ja runolliseen tyyliin, kuten nuorelta, hehkuvalta, mutta miehekkäältä ja vilpittömältä Soumi-runoilijalta [sic] voi odottaa, ilman aiheettomia lyyrisiä purkauksia, ilman väsyttäviä ja mahtipontisia kuvailuja, ilman tekopyhiä, latteita pohdintoja.»
 138. 138»hyvä keksimiskyky, kaunis, välitön luonnon, ihmismielen eri puolten ja elämän arkisempien olosuhteiden ymmärrys. Kaikki hänen kirjoittamansa, ja etenkin hänen kaunis kielensä, kimmeltää tavalla, joka tekee lukijaan miellyttävän vaikutuksen.» Carola Herbertsin yleiskatsaus Topeliuksen ensimmäisten runokokoelmien aikalaiskritiikistä, Ljungblommor, ZTS I, kappaleet 246 ja 254. Hertiginnan af Finland -novellin arvostelu julkaistiin Morgonbladetissa 16/12 1850, Ljungblommor II -kokoelman arvostelu 23/12 1850.
 139. 139»Hertiginnan af Finland», Morgonbladet 16/12 1850.
 140. 140»Jos romantisoitu historia on toteutettu taitavalla kädellä, se voi antaa jopa selkeämmän ja totuudellisemman kuvan menneistä ajoista kuin pelkästään järkeilevä historia.» S. E., »Hertiginnan af Finland […]», Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 367.
 141. 141»Täysin suomalaista leimaa ei voi olla millään, mikä on kirjoitettu jollakin muulla kuin kansan omalla kielellä» jatkaa Elmgren (Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 368).
 142. 142»osuvasti ja havainnollisesti toteutettu ja osoittaa myös kiitettävää vaivannäköä tapahtumien taustan selvittämisessä, mitä ilman historiasta tulee pelkkää kuollutta muistitietoa». S. E., »Hertiginnan af Finland […]», Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 368–369.
 143. 143Lainaus Vaseniuksen teoksen III osasta, s. 403.
 144. 144»Teos on samalla kertaa puhtaan historiallinen ja toisaalta miellyttävin ajankuvaus mitä voi kuvitella, luotu kirjailijan tunnetulla runollisella ja mestarillisella kynällä. Koskaan ennen ei maassamme ole esitelty houkuttelevampaa herkkua herättämään yleisössä rakkautta historiaa kohtaan kuin tämä samalla kertaa sekä totuudenmukainen että plastinen kuvaus.» »G. W. Lagus. Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens krig, jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks äreräddning», Åbo Tidningar 1/11 1853. – Lagus argumentoi jossain määrin Cygnæuksen ja Topeliuksen tapahtumien kuvausta vastaan.
 145. 145»Zachr. Topelius i dess sednare arbeten», Åbo Tidningar 10/1 1856. Topeliusta ei ole myöhemmin arvosteltu ihannoinnin välttämisestä, pikemminkin päinvastoin.
 146. 146»lähellä historiallisia tosiasioita, jotka taitavan käden motivoimina, seikkaperäisesti selitettyinä ja kirjailijan mielikuvituksen lämmittäminä antavat kokonaisuudelle ryhtiä ja eloa». »oikeastaan vain kappaleeksi runolliseen asuun puettua historiaa, vaikka ymmärtämisen ja esittämisen luontevuus antaa sille täysin alkuperäistyön leiman». »erittäin pateettinen aihe ja surullisen mielenkiintoinen ja hyvin tavoitettu ajan henki antavat kirjailijan sommitelmalle lisää kiinnostavuutta, mihin teoksen taiteellinen arvo olennaisilta osin perustuu». R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser – Vinterkvällar» 1884, s. 173–174.
 147. 147R. F. von Willebrand, »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser – Vinterkvällar» 1884, s. 182.
 148. 148Sana »arvoton» kuulostaa tässä yhteydessä yllättävän vahvalta. Topelius itse perusteli sotakuvauksen poistamista ennen teoksen julkaisemista Vinterqvällar-kokoelmassa sillä, että myöhemmin julkaistujen tutkimusten ja aikakauden yleisluontoisten kuvausten vuoksi oli »tarpeetonta» toistaa »vuoden 1741 sodan erityiskuvausta», joka sisältyi vuoden 1850 kirjapainokseen (Vinterqvällar II:1 1881, alaviite s. 81).
 149. 149Bernhard Estlander, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner» 1918, s. 127–130. – Topelius ei poistanut pelkästään sotakuvausta, vaan Vinterqvällar-kokoelman muokkauksessa saivat väistyä myös isoäiti ja Bäck.
 150. 150Bernhard Estlander, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner» 1918, s. 147.
 151. 151Eliel Vest, Zachris Topelius 1905, s. 186–187. Vest ei anna konkreettisia tietoja kirjan painosmääristä tai myynnistä. Mutta hän osuu oikeaan siinä, että HT:n levikki kasvoi vuodesta 1849 noin 100 kappaleella, 1 086 kappaleesta 1 184:ään – ja Topeliuksen palkka 714 hopearuplasta 972:een.
 152. 152Selma Lagerlöf, Zachris Topelius 1920, s. 312.
 153. 153Valfrid Vasenius, »Ur ett lif i sång och saga» 1888, s. 13.
 154. 154Vasenius V, s. 171.
 155. 155Vasenius V, s. 205–206.
 156. 156Vasenius V, s. 208. Lainaukseen sisältyvä lainaus: ks. »Förord», kappale 3.
 157. 157»lukuun ottamatta Fredrik Cygnæuksen lyhyttä väitöskirjaa», jatkaa Nyberg unohtaen, että Cygnæuksen esitys ei ole yleisteos. Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 241–242.
 158. 158Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 241.
 159. 159Hertiginnan af Finland on koottujen teosten (Samlade skrifter) 7. osa. Vasenius julkaisee Topeliuksen esipuheen ja joitakin muita poistettuja kohtia luvussa »Upplysningar till Samlade skrifter af Zacharias Topelius», joka sisältyy kyseisen laitoksen (1905) 25. osaan, mutta näitä tietoja ei ole Hertiginnan af Finland -novellin erillispainoksessa. Topeliuksen muokkaama Hertiginnan af Finland julkaistaan myöhemmin ZTS:ssä yhdessä muiden novellien kanssa, jotka kirjailija sisällytti Vinterqvällar-kokoelman osiin 1–3 (1880–1897).
 160. 160Matti Klinge, Idylli ja uhka 1998, s. 74. Kaunokirjallisuuden julkaiseminen suomeksi kiellettiin 1850.
 161. 161Matti Klinge, Idylli ja uhka 1998, s. 289–.
 162. 162Vrt. Mari Hatavaran vastaava tulkinta, jäljempänä kappale 149.
 163. 163Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 163–164.
 164. 164Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 153–155. Vrt. Topelius: »sodassa ja sen myötä Ruotsin ja Suomen tulevaisuus liikahtivat lähemmäksi» (»Krigets slut. Freden», kappale 25).
 165. 165Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys 2010, s. 164.
 166. 166Maija Lehtonen, »Brasaftnar i vindskammaren» 1997, s. 90. Kannattaa panna merkille, että Lehtonen välttää tässä lajinimitystä romaani yhtä huolellisesti kuin Topelius.
 167. 167Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 187.
 168. 168Maija Lehtonen, »Topeliuksen romaanit ja novellit» 2002, s. 172.
 169. 169Päivi Lappalainen, »Zacharias Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin variantit ja niiden suomennokset» 2007, s. 87–89.
 170. 170Päivi Lappalainen, »Zacharias Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin variantit ja niiden suomennokset» 2007, s. 89–90. Vinterqvällar-editiossa kiinnitetään huomiota vuoden 1850 kirjapainoksen ja Topeliuksen vuoden 1881 painokseen muokkaaman version eroihin.
 171. 171Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 15–16.
 172. 172Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007; fiktiivisestä luonteesta: passim; konventioista: s. 91.
 173. 173Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 86.
 174. 174Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 96.
 175. 175Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 101.
 176. 176Mari Hatavara, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen historiallisissa romaaneissa 2007, s. 78.
 177. 177Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria IV:1 1915, s. 470.
 178. 178Erik Ekelund, »Topelius och hans samtid» 1969, s. 194.
 179. 179George C. Schoolfield, »National Romanticism – A Golden Age?» 1998, s. 337.
 180. 180Johan Wrede, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland» 1999, s. 324–325.

Tekstikriittinen selostus

154 Zacharias Topelius Skrifter -edition viides osa sisältää neljä novellia, jotka alun perin julkaistiin fraktuuralla painetussa Helsingfors Tidningar -lehdessä. Ensimmäistä, »Häradshöfdingen» (1846–1847), ei ole myöhemmin julkaistu uudestaan. Hertiginnan af Finland, Suomen herttuatar, julkaistiin lehdessä jatkokertomuksena kevätkaudella 1850. Julkaisemisen vielä jatkuessa Topelius ryhtyi muokkaamaan tekstiä, ja uusi versio ilmestyi kirjana marraskuussa 1850, nyt antiikvalla painettuna. Siihen pohjautuu tämä editio. Kaikki jatkokertomusversioon tehdyt muutokset käyvät ilmi digitaalisen version muutosluettelosta. Painetun edition muutosluettelo ei sisällä välimerkkien käytön ja kirjoitustavan eroja, vaan siinä rajoitutaan pelkästään sanavalintaan ja sisältöön tehtyihin muutoksiin. Novellit »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» ilmestyivät jatkokertomuksina 1856. Muokatessaan niitä julkaistaviksi teokseen Vinterqvällar 1881 Topelius antoi niille yhteisen otsikon »Vernas rosor» (»Vernan ruusut»). Jatkokertomusten ja vuoden 1881 painoksen eroista kerrotaan tarkemmin myöhemmin ilmestyvässä Vinterqvällar-editiossa.

Perustekstit

155 Hertiginnan af Finland -edition perustekstinä on käytetty silloisen Helsingin yliopiston kirjaston omistamaa kappaletta, jonka kirjaston Digitointi- ja konservointikeskus skannasi ja luki ocr-ohjelmalla 2006. 1Kirjasta puuttuvat leimat ja signum; Topeliuksen aikainen nide on päällystetty paperilla ja siihen on painettu kirjaston kullanvärinen tunnus: soikean kehyksen sisällä on ylinnä teksti Otium sapiente, sen alla tyylitelty lyyra ja alimpana vuosiluku 1761. Ensimmäisessä kollatoinnissa perustekstiä verrattiin Svenska litteratursällskapetin kirjaston Topelius-kokoelman kappaleeseen (signum F 7367), jonka oli alkuaan omistanut Axel von Zansen ja myöhemmin Paul Nyberg. Toisessa kollatoinnissa perustekstiä verrattiin Svenska litteratursällskapetin Pousar-kokoelman kappaleeseen, joka oli alun perin kuulunut Runar Blåfieldille (signum A 37896). Toimittaja on käyttänyt vielä kolmattakin, Paul Nybergille kuulunutta kappaletta (signum F 6956). Eri kappaleiden välillä ei ole havaittu painotyön eroja. Niteiden kollaatiokaava on 8:o: π4 1–178. 8:o tarkoittaa oktaavokokoa, π4 neljäksi lehdeksi taitettua merkitsemätöntä arkkia, ja 1–178 viittaa 17 merkittyyn arkkiin, jotka kukin on taidettu kahdeksaksi lehdeksi.

156 »Häradshöfdingen», »Vernas rosor»ja »Stjernan i molnet» -editioiden perusteksteinä on käytetty Helsingfors Tidningar -lehden kyseisiä numeroita, jotka löytyvät digitoituina Kansalliskirjaston Historiallisesta sanomalehtikirjastosta.2http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=year&id=1457-439X&name=Helsingfors%20Tidningar Sen internetsivuilta ladatut pdf-tiedostot on luettu ocr-ohjelmalla ja muutettu fraktuurasta antiikvaan ja TEI-muotoon. Ensimmäisessä kollaatiossa perustekstejä verrattiin teksteihin, jotka ovat lehtien sidotuissa vuosikerroissa Svenska litteratursällskapetin kirjastossa (1846), Museoviraston kirjastossa (1847) ja Åbo Akademin kirjastossa (1856).3Åbo Akademin vuoden 1856 vuosikerta on alkuaan Porvoon kymnaasin kirjastosta. Toisella kertaa tekstejä verrattiin lehden sidottuihin vuosikertoihin, jotka kuuluivat aiemmin Helsingin kaupunginkirjastolle. Lehden yksittäisten numeroiden puuttuessa niissä olleita jatkokertomusten osia verrattiin Ruotsin Kuninkaallisen kirjaston omistamiin lehden vuosikertoihin. – Painotyön eroista ei havaittu yhtään esimerkkiä.

Tekstin toimittaminen

157 Toimitettu teksti vastaa perustekstiä. Ilmeiset ladonta- ja painovirheet on korjattu. Oikeinkirjoitukseen sen sijaan on puututtu vain vähän. Novellissa Hertiginnan af Finland esiintyy kymmeniä kertoja nimi Lewenhaupt, ja viisi Levenhauptia on muutettu Lewenhaupteiksi. Novellissa »Stjernan i molnet» on kahdeksan kertaa esiintyvä nimi Meijerfelt kirjoitettu kolmesti Meyerfelt; nämä kolme esiintymää on muutettu muotoon Meijerfelt. Sana »också» on ladottu kahdesti »ochså», mikä on muutettu. Muoto »jätte» esiintyy näissä neljässä novellissa yhteensä 26 kertaa; kolme jette-muotoa on muutettu muotoon »jätte». Kun Topelius on lähdeviitteissä merkinnyt sivunumeron sadan vain kerran (sid. 137, 38), sata on johdonmukaisesti merkitty näkyviin, esim. 137, 138.4ZTS:n IV osassa Noveller, luvussa Tekstikriittinen selvitys on esitelty tarkemmin kirjapainokäytäntöjä, ortografista vaihtelua ja esimerkkejä ladontavirheistä. Lähdeviitteet on editiossa sijoitettu samalla tavoin kuin perustekstissä.

158 Kirjana julkaistua Hertiginnan af Finland -novellia ei ole oikoluettu yhtä tarkasti kuin jatkokertomusta, sillä silmätulehduksen saanut Topelius ei kyennyt tarkastamaan jälkimmäistä taitettua oikovedosta. Yli kolmannes toimittajan tekemistä muutoksista (34 yhteensä 98:sta) perustuu jatkokertomusversioon. Kyse on sanamuodoista, välimerkeistä ja vähäisistä ladontavirheistä. Kun painetussa kirjassa käytetään esimerkiksi muotoja generalitet, Mannsteins, Stockhom ja succesionen, jatkokertomusversiossa sanat esiintyvät oikeassa muodossaan generalitetet, Mansteins, Stockholm ja successionen.

Kielen erityispiirteitä

159 Teosten käsikirjoitukset eivät ole säilyneet, joten ei kyetä selvittämään, ovatko painettujen novellien sanamuodot peräisin Topeliukselta itseltään vai latojilta. 1800-luvun puolivälissä ruotsin kielen taivutusjärjestelmä ei vielä ollut vakiintunut ja vaihtoehtoisia muotoja esiintyi yleisesti, myös saman teoksen sisällä. Editiossa esiintyy 25 kertaa taivutettu monikko ’regementer’ ja kolmesti ’regementen’. Muita vastaavissa monikkomuodoissa esiintyviä sanoja ovat ’förråder’, ’invektiver’, ’källrar’, ’magasiner’ ja ’ärender’. Viimeksi mainitusta silloinen sanakirjantekijä Dalin antaa myös muodon ’ärenden’, mutta esimerkkejä hän mainitsee vain ärender-muodosta. Muita tekstissä esiintyviä rinnakkaismuotoja ovat ’dragonerna’ ja ’dragonerne’ sekä ’vallarna’ ja ’vallarne’.

160 Novellissa »Häradshöfdingen» (1846) käytetään ilmausta »vädrat ugglor i mossan», mutta kymmenen vuotta myöhemmin novellissa »Vernas rosor» se on muodossa »ugglor i mossen». 5Välskärin kertomusten ensimmäisessä osassa esiintyy sana »mossa»: »Ängarna blefvo åter mossa.» (1853, s. 275); tätä tekstikohtaa on käytetty esimerkkinä Svenska Akademiens ordbok -sanakirjassa. Novellissa »Häradshöfdingen» esiintyy muoto ’burdus’ pro ’burdust’; Svenska Akademiens ordbok mainitsee esimerkkinä tästä muodosta erään kohdan teoksessa Fältskärns berättelser.

161 Sana ’fiende’ on useimmiten – sikäli kun sen suku voidaan päätellä – maskuliini (»sin gamle fiendes», »krossa fienden, innan han hunnit samla sig»), mutta esiintyy myös feminiininä: »äfven denna fiende» ja »vid första kunskap om fiendens framryckande marschera denna till mötes».

162 Kirjassa Hertiginnan af Finland esiintyy kolme kertaa sana Hjobspost (jobinposti), jota esiintyi muillakin ruotsinkielisillä kirjailijoilla; kirjoitusasuun on vaikuttanut saksankielinen nimi Hiob.

163 Verbin ’mista’ (menettää) Topelius taivuttaa useimmiten heikosti, ensimmäisen konjugaation mukaan: »en med saknad mistad arm för plogen», »en underofficer mistade högra handen» ja »hon mistade hörseln» – mutta »hvad har han nu i stället för hvad han mist?». Dalinin mukaan sekä ensimmäisen että toisen konjugaation mukainen taivutus (mistat ja mist) on oikein.

164 Joskus Topelius sijoitti paikan ja ajan adverbiaalin silmiinpistävän ei-idiomaattisesti, mutta hän ei ollut ainoa. Editiossa ovat esimerkkeinä »i dagen bringa så sorgliga hågkomster» (Hertiginnan af Finland, »Förord»), »ej kunde på hela sommarn utlöpa» (Hertiginnan af Finland, luku »Krigets utbrott»), »få bort ur rummen hans gemena tobakslukt» (»Häradshöfdingen», luku 1).

165 Hankala ilmaus, ainakin toimittajalle, on »mot egen begäran»: »Bland mycket sällsamt är det icke det minst sällsama, att Lewenhaupt, kommenderande chefen för ett anfallskrig, mot egen begäran qvarhölls i Stockholm fyra veckor efter krigsförklaringen» (Hertiginnan af Finland, luku »Krigets utbrott»). Asiayhteyden ja oheiskirjallisuuden perusteella tekstikohta on tulkittava egen begäran. Vrt. »Lewenhaupt ansåg sig som lantmarskalk tvungen att invänta riksdagens avslutning och sände i sitt ställe […] Buddenbrock att inleda fälttåget».6Kurt Jern, »Frihetstiden och gustavianska tiden 1721–1809» 2001, s. 337. Olof Jägerskiöld kuitenkin kertoo teoksen Svenskt biografiskt lexikon Lewenhaupt-artikkelissaan, että hänestä tuli joukkojen ylipäällikkö 21. elokuuta 1741, valtiopäivien päätöspäivänä.

Painoasun normalisointi

166 Editiossa on jossain määrin normalisoitu painoasua. Näkyvin muutos on se, että alkuperäispainoksen fraktuuran sijasta käytetään antiikvaa, mikä tuo tullessaan muutamia muita muutoksia: fraktuuran ß:n korvaa ss ja w:n korvaa v, paitsi nimissä, jotka muutenkin kirjoitetaan W:llä (Wiborg), ja vieraskielisissä sanoissa (shawl). Sanomalehtitekstien harvennettu teksti on korvattu kursiivilla. Fraktuuran keskellä antiikvalla painetut kohdat on samoin korvattu kursiivilla, jos kyse on ollut kokonaisista sanoista eikä yksittäisistä kirjaimista. Muu painoasun normalisointi koskee juoksevan tekstin typografiaa, lainausten merkitsemistä, välimerkkien paikkaa lainausten yhteydessä ja numeroiden ladontaa.

167 Kaarevat lainausmerkit (”) on korvattu kulmalainausmerkeillä (»). Lainausten sisällä olevat lainaukset merkitään puolilainausmerkeillä (’). Alkuperäispainoksen sisennettyjä pitkiä lainauksia ja säkeistöjä edeltäneet lainausmerkit on jätetty pois. Lainatusta puheesta, useimmiten lainauksen keskellä olevan johtolauseen molemmin puolin, puuttuneet lainausmerkit ja ajatusviivat on lisätty. Ilmeisen väärin ladotut lainausmerkit sen sijaan mainitaan alla olevassa luettelossa. Tällöin on kyse yksittäisistä väärään paikkaan eksyneistä lainausmerkeistä.

168 Lainausmerkkien, ajatusviivojen ja muiden välimerkkien keskinäinen järjestys on normalisoitu nykykäytännön mukaiseksi. Ensi sijassa on kyse alkuperäispainoksen lainatusta puheesta ja johtolauseista, joissa lainauksen johtolauseesta erottava pilkku on usein, joskaan ei aina, sijoitettu ennen lainausmerkkiä. »Luimme kirjan,» sanoi Liisa muutetaan muotoon »Luimme kirjan», sanoi Liisa. Alkuperäispainoksissa piste on lainauksissa pantu useimmiten lainausmerkin jälkeen (»Kesä oli niin kaunis».), mikä on muutettu muotoon »Kesä oli niin kaunis.» Jos kolme pistettä (…) kuuluvat loogisesti lainaukseen, ne on editiossa sijoitettu ennen lopun lainausmerkkejä. »Moinen hävyttömyys» … muutetaan muotoon » Moinen hävyttömyys …».

169 Alkuperäispainosten otsikon tai uuden kappaleen alun sisennös on jätetty pois.

170 Topeliuksen ryhdyttyä jakamaan jatkokertomuksensa lukuihin painettiin niiden otsikot Helsingfors Tidningarissa lihavoituina tai lihavoituna harvennettuna leipätekstinä. Tässä editiossa lukujen otsikoiden kirjasinlajina on kursiivi, ja pistekoko on hieman suurempi kuin muussa tekstissä.7Painetun edition leipäteksti on ladottu 10,85 pisteellä ja otsikot 11,5 pisteellä.

171 Lukua 999 suuremmat numerot on normalisoitu muotoon 1 000 (sen sijaan, että ne esitettäisiin muodossa 1,000 tai 1000). Kokonais- ja murtolukujen välistä on poistettu väli (7 ¾ → 7¾). Väli on lisätty kellonaikoihin, joihin sisältyy murtoluku (½1 → ½ 1). Numeroiden ja sanojen yhdistelmät on normalisoitu muotoon 1700-talet (alkuaan 1700 talet tai 1700talet).

172 Kirjainten välistä ja kirjainten ja välimerkkien välistä on poistettu väli (gäst er → gäster ja: han . → han.).

173 Fraktuuratyylissä ei käytetä painomerkkejä. Alkuperäispainoksessa esiintyvät sanat a, ideer, the ja muut vastaavat on tässä editiossa varustettu painomerkillä: à, idéer, thé. – Painetussa editiossa painoasun normalisointeja ei ole otettu mukaan muutosluetteloon. Digitaalisen edition tekstissä normalisoidut kohdat näkyvät vaaleanharmaalla taustalla, jos aktivoituna on näyttövaihtoehto Muutokset. – Perustekstin sisäiset viittaukset on editiossa muutettu sivunumeroinnin mukaisiksi. Niistä aiheutuvia muutoksia ei sisällytetä muutosluetteloon.

Toimittajan perustekstiin tekemät muutokset

174 [edition kohta: 9, 8 | teksti ZTS:ssä så väl | ← | teksti perustekstissä: såväl]

175 Digitaalisessa editiossa: valitse Muutokset valikosta Näkymävaihtoehdot. Julkaisijan muutokset korostuvat harmaina.


176 Hertiginnan af Finland

177
9, 8så väl ← såväl
12, 24öfver ← öfvor
14, 35(viite 4) sägen ← sägen,
14, 39(viite 6) 138. ← 38.
15, 9sjelfförnekelse, ← sjefförnekelse,
19, 14armén ← armen
20, 36 (viite 11) 147. ← 47.
22, 7uppgift, ← upgpift,
24, 38kaptener, ← kaptener
27, 33 (viite 18)någre ← någre,
27, 33 (viite 18)enskylte ← ”enskylte
28, 2område; ← område:
28, 23 ja 26Lewenhaupt ← Levenhaupt
30, 9 tillspillogifna. ← tillspillogifna
30, 12Rayalin, ← Raijalin,
32, 3»oförgripligaoförgripliga
37, 13förhuggningen, ← förförhuggningen,
37, 33 (viite 25)Lewenhaupts ← Levenhaupts
38,41742 ← 1743
38, 9Lewenhaupt ← Levenhaupt
38, 35 (viite 26)Lewenhaupts ← Levenhaupts
39, 7Juni ← Juli
41, 8stad. ← stad.“
44, 7Lascy ← Lasky
44, 12voro ← vore
45, 10Lewenhaupt ← Levenhaupt
49, 34generalitetet ← generalitet
53, 26Mansteins ← Mannsteins
57, 37–38 (viite 36)6) ← 7) ; 7) ← 8) ; 8) ← 9) ; regemente; ← regemente: 9) ← 10)
58, 19Stockholm ← Stockhom
63, 29successionen ← succesionen
65, 26ställning. ← ställning
67, 14för ← for
69, 18land. ← land,
69, 27förskräckelsen, ← förskäckelsen,
69, 35 (viite 44)lefvernesbeskrifningar: ← lefvernesbeskifningar:
75, 4pris?» ← pris?’
76, 7Hertiginnan af Finland.» ← „Hertiginnan af Finland.“
76, 32sådant ← sådan
80, 25panna. »Men ← panna.„ Men
84, 24var ← vara
84, 26Vi ← Wi
90, 6också ← ochså
91, 17och blekare ← ochblekare
94, 4jätte, ← jette,
94, 21mumlade: »Så tog ← mumlade:“ Så tag
94, 24Voi ← Woi
100, 2lås, ← lås
100, 20Hvad ← Hvar
100, 31ute ← ut
102, 26af 1700-talet ← af1700 talet
106, 20de!» ← de!
107, 22»Eva, ← Eva,
114, 1anamme ← annamme
117, 17jungfru!» ← jnngfru!“
117, 31klädning. ← klädning.“
118, 21»Är ← “Ar
121, 1pratar, ← pratar
121, 6modren. ← modren
121, 12er!» ← er!
124, 20systrarna: ← systrarna!
124, 20»Jag ← “jag
125, 2»Din ← “din
125, 3häftighet. ← häftighe
126, 1förloradt!» hviskade ← förloradt! “hviskade
126, 22våld.» ← våld “
126, 37»Vår ← vår
129, 27förgäfves. ← färgäfves.
132, 5ögonblick ← ögoblick
134, 19specerier, ← spccerier,
139, 17. ← 6.
139, 22–25»jag […] gjort.» ← jag […] gjort.
140, 8bekanta, ← bekanta
141, 23»Ack ← Ack
143, 7skämtsamt: ← skämtsamt;
143, 29Jag ← “Jag
144, 6som, ← som
145, 16hållning, ← hållning
149, 30upp, ← upp
150, 31fästade ← fästadde
150, 37Gud.» ← Gud.
151, 28skaffa. ← skaffa
155, 36»lugna ← lugna
156, 20förfalla ← förefalla
156, 36ut öfver ← utöfver
157, 34Pax et Æternum fœdus, »fred ← “Pax et Aeternum fœdus, fred
157, 36–37Æ i ordet Æternum, ← Ae i ordet Aeternum,
157, 37Fœdus, ← Foedus,
162, 11Bergman!» ← Bergman“!
162, 31dumhufvuden, ← dumhufvuden
163, 21dig.» ← dig.
163, 36Åboboer ← Aboboer
164, 11flicka!» ← flicka!
164, 23döma ← dömma
164, 24andas, ← andas;
167, 34också ← ochså

178 Häradshöfdingen

179
169[alaotsikko] Romantisk […] kapitel. ← (Romantisk […] kapitel.)
169, 20tillägga, ← tlllägga,
169, 22engelska ← engalska
170, 15och sina ← ach sina
170, 23göra. ← göra,
170, 30trefoten. ← trefoten
171, 22hvilket ← hwiket
172, 14permission ← permisson
172, 14Swebilii ← Swebelii
172, 37hade nu ← nu hade
174, 14–15halsstarrig ← hallstarrig
178, 21Maj:ts ← Maj:s
180, 32mitt← mit
181, 34högförrädiska ← högförädiska
182, 27framräckte ← framräkte
184, 9och ← o h
185, 17kommissariatet ← kommissaritet
185, 34Stedingk ← Stedingh
186, 32Ändtligen ← Äntligen
187, 3fienden, ← fienden
190, 21koppar ← kopar
190, 31pass, ← pass.
191, 12Sjette ← Femte
192, 4var ← hwar
192, 37vårn? ← vårn?”

180 Vernas rosor

181
202, 32hann ← han
203, 37–38morgonen …» ← morgonen ..,
205, 3förlägenhet. ← förlägenhet,
209, 24hvilken ← hwilten
210, 17ånyo ← anyo
217, 16kapitel. ← kapittel.
217, 24först ← föst
224, 25stallet ← stället
225, 6orden: »d–n ← orden:” d–n
226, 36doktorn ← dokorn
227, 1också ← ochså
230, 11vildare. »Bort, ← wildare”. Bort,
232, 4förvånade ← förwånande
232, 13kapitel. ← kapittel.
232, 17kapitel ← kapittel
232, 22hjortron ← hjorton
232, 23jättens ← jettens
233, 7tåls.» ← tåls?”
237, 9jätten. ← jetten.
238, 14er ← en
238, 25er godhet. ← en godhet.
239, 10ugglor ← ugglor,
241, 12göra?» puttrade ← göra? ”puttrade
241, 18»Det ← Det
241, 31dig …» ← dig …
242, 19frågade ← frägade
245, 31väg!» ← wäg!
247, 32–33Sverige ← Swerge
248, 2arm!» ← arm!
248, 13der?» ← der!”
248, 14»Fortfar!» sade ← „Fortfar! ”sade
249, 19storartade ← storarde
249, 26Tag ← Tag,
249, 26behåll henne ← behåll henne,
250, 9någonsin ← någosin
250, 14lägga ← läga
250, 20dörrarna ← dörarna

182 Stjernan i molnet

183
254, 2attacken ← atacken
255, 26inträffa, när ← inträffa när,
256, 1attackerade ← atackerade
257, 8halfsula ← hafsula
258, 33begynte ← begynta
264, 34excellens! ← exellens!
266, 30mustacher. ← mustacher
268, 15förbittrade, ← forbittrade,
268, 23»Är ← „Ar
268, 34bränvin, ← bräwin,
272, 12så.» ← så?”
272, 23en …? ← en …?.
274, 33kysste ← kyste
274, 34till och ← till
275, 3skräpet!» ← skräpet;”
275, 21sotarpojke ← sotarpoike
277, 5menniskor! ← meniskor!
277, 23menniskoätare, ← meniskoätare,
278, 21halsen och ← halsen
280, 35mig, ← mig.
287, 2»Var ← War
288, 2och ← ech
289, 37aldrig ← alldrig
290, 6mig ← mid
290, 16förskräckelse. ← förskäckelse.
290, 17utropade: »Det ← utropade. Det
291, 26ännu ← ännn
294, 5sin barndoms dagar ← sin barndomsdagar
294, 12förtjusar! ← förtjusar?
295, 23strängar?» ← strängar?
295, 25det?» ← det?
296, 4armén ← armèn
298, 26herre, ← herre
298, 35bäras ← båras
302, 26gevär!» ← gcwär”!
303, 21förglömde ← forglömde
308, 8sängen, ← sänger,
313, 7du och jag ← du och jag
313, 19Meijerfelt ← Meyerfelt
313, 37för ← for
314, 10Meijerfelt ← Meyerfelt
314, 13Meijerfelt ← Meyerfelt
316, 28höstas? ← höstas?”
320, 12Michelson ← Mickelson
320, 27kommo ← komma
320, 28lagrar; ← lagar;

Viitteet


 1. 1Kirjasta puuttuvat leimat ja signum; Topeliuksen aikainen nide on päällystetty paperilla ja siihen on painettu kirjaston kullanvärinen tunnus: soikean kehyksen sisällä on ylinnä teksti Otium sapiente, sen alla tyylitelty lyyra ja alimpana vuosiluku 1761.
 2. 2http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=year&id=1457-439X&name=Helsingfors%20Tidningar
 3. 3Åbo Akademin vuoden 1856 vuosikerta on alkuaan Porvoon kymnaasin kirjastosta.
 4. 4ZTS:n IV osassa Noveller, luvussa Tekstikriittinen selvitys on esitelty tarkemmin kirjapainokäytäntöjä, ortografista vaihtelua ja esimerkkejä ladontavirheistä.
 5. 5Välskärin kertomusten ensimmäisessä osassa esiintyy sana »mossa»: »Ängarna blefvo åter mossa.» (1853, s. 275); tätä tekstikohtaa on käytetty esimerkkinä Svenska Akademiens ordbok -sanakirjassa.
 6. 6Kurt Jern, »Frihetstiden och gustavianska tiden 1721–1809» 2001, s. 337. Olof Jägerskiöld kuitenkin kertoo teoksen Svenskt biografiskt lexikon Lewenhaupt-artikkelissaan, että hänestä tuli joukkojen ylipäällikkö 21. elokuuta 1741, valtiopäivien päätöspäivänä.
 7. 7Painetun edition leipäteksti on ladottu 10,85 pisteellä ja otsikot 11,5 pisteellä.

Lyhenteitä

184
eg.egentligen
f.följande sida
FATFinlands Allmänna Tidning
ff.de två följande sidorna
HLSHistoriska och litteraturhistoriska studier
HTHelsingfors Tidningar
msmanuskript
NBNationalbiblioteket (tidigare Helsingfors universitetsbibliotek)
SAOBSvenska Akademiens ordbok
SFSVSvenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet
SKSSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
SKSTSuomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
SLSSvenska litteratursällskapet i Finland
SSSamlade Skrifter
SSLSSkrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SVSamlade Verk
SVSSvenska Vitterhetssamfundet
WSOYWerner Söderström Osakeyhtiö
ZTeZacharias Topelius Skrifter i digitalt format: www.topelius.fi
ZTSZacharias Topelius Skrifter (2010–)
ÅTÅbo Tidningar

Lähteet ja kirjallisuus

Painamattomat lähteet

Helsinki

Kansalliskirjasto

Zacharias Topelius arkiv (Topelius-kokoelma), NB 244

    244.24 Kirjeitä Johan Fredrik Heldt–Topelius
    244.46 Kirjeitä Claes Rosenlund–Topelius
    244.53 Kirjeitä Nils Magnus Tolpo–Topelius
    244.88 Kirjejäljennös Topelius–B. A. Thunberg
    244.94 Kirjeitä Catharina Sofia Topelius–Topelius
244.98 Kirjeitä Topelius–Emilie Lindqvist
    244.131–134 Topeliuksen päiväkirjoja 1832–1840
    244.136 »Chrönika om Helsingfors Tidningar»,
    »Helsingfors Tidningars Krönika»

Universitetsbibliotekets tjänstearkiv Ba1.1.7

    Utlåningsbok 1840–1850


Kansallisarkisto

Överstyrelsen för pressärendena. Censurkommitténs diarier över till granskning inlämnad inhemsk litteratur 1830–1864=Painoasiain ylihallitus. Kotimaisen tarkastettavan kirjallisuuden diaari 1830–1864, vol. 6: 1848–1850


Svenska litteratursällskapet i Finland, Historiska och litteraturhistoriska arkivet

Familje-Krönika bunden och börjad den 1 Jan. 1848 af Zachr. Topelius och Emilia Lindqvist SLSA 801


Svenska litteratursällskapet i Finland, Topeliustoimitus

Utskrift av Topelius brevdiarium
Utskrift av Museiverkets förteckning över Topelius boksamling

Verkkoaineistot

100 velikich kazakov http://fisechko.ru/index.html (luettu 2011)

http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/novel_19c/thackeray/angel.html 5/6 2013

Antikvarnyje Knigi i Rukopisi http://www.rarebook.ru/ (luettu 2011)

Biografitjeskaja Entsiklopedija http://www.biografija.ru/ (luettu 2011, 2013)

Bolsjaja biografitjeskaja entsiklopedija http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biography/ (luettu 2011)

Chronos. Biografitjeskij spravotjnik http://hrono.ru/biograf/index.php (luettu 2011)

Deutsche Biographie http://www.deutsche-biographie.de/index.html (luettu 2010–2011)

Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762) http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=amuser 30/1 2013

Dunblane web http://www.dunblaneweb.co.uk/history.htm 3/5 2013

Erik Amburger Datenbank http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/ (luettu 2009–2011)

Fundamentalnaja Elektronnaja Biblioteka. Russkaja Literatura i Folklor. http://feb-web.ru/feb/rosarc/default.asp (luettu 2011)

Genealogiska Samfundet i Finland http://hiski.genealogia.fi/hiski/4iy850?se (luettu 2011)

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852 http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli

Historiska tidningsbiblioteket http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=sv

Kansallisbiografia http://www.kansallisbiografia.fi

»Kavalery ordena Svjatogo velikogo knjazja Aleksandra Nevskogo», Izdatelstvo »Truten» http://www.truten.ru/books/pdf/7/6.pdf (luettu 2011)

Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no (luettu 2012)

Nationalencyklopedin http://www.ne.se

Nordisk familjebok, första uppl. http://www.runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok, andra uppl. http://www.runeberg.org/nf/

Oxford Dictionary of National Biography http://www.oxforddnb.com/public/index.html (luettu 2013)

Pieni tietosanakirja http://runeberg.org/pieni/ (luettu 2011)

Riddarhusets stamtavlor på CD-rom, 2002

Rossijskij gosudarstvennyj voejnno-istoritjeskij archiv. Putevoditel. Tom 1. 2006 http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html?id=238 (luettu 2012)

Russkij Biografitjeskij Slovar http://rulex.ru/ (luettu 2012)

Svensk uppslagsbok (1955) http://svenskuppslagsbok.se/ (luettu 2013)

Svenska adelns ättar-taflor http://runeberg.org/anrep

Svenska Akademiens ordbok http://g3.spraakdata.gu.se/saobS

Svenskt biografiskt handlexikon http://runeberg.org/sbh/ (luettu 2009)

Svenskt Biografiskt Lexikon http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx

The Oxford Companion to British History http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199567638.001.0001/acref-9780199567638 (luettu 2013)

Uppslagsverket Finland http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/

Vojenno-Morskoj flot Rossii. Personalii http://www.navy.su/navypeople.htm (luettu 2012)

Verkkoartikkelit

Hiitola, Pekka, »Pohjanmaan rykmentti. Vapauden aika – Turun rauhasta 1721 Kustaa III:n vallankaappaukseen 21.8.1772» (2008) http://www.pohjanprikaatinkilta.fi/PohPr/perinnejoukot/Pohjanmaan%20rykmentti%20%281722-1788%29.htm (Pohjan Prikaatin kilta) (luettu 2011)

Kvist, Roger, »Befälsrekryteringen till Dalregementet under tidigmodern tid. Officerares och underofficerares karriärvägar, sociala ursprung och horisontella rörlighet 1661–1809», Svenska historikermötet i Lund 2008 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-7634 (luettu 2011)

Nenonen, Marko, »Valpuri Kyni – noitanainen», Noituus, taikuus ja noitavainot Suomessa, Tampereen yliopisto http://www15.uta.fi/yky/arkisto/historia/noitanetti/valpurikyni.html (luettu 2010)

O’Meara, P., »Field Marshal Peter Lacy. An Irishman in 18th century Russia», St Petersburg Center for the History of Ideas (2001) http://dro.dur.ac.uk/686/1/686.pdf?DDD36+dml4haf+dac0hsg (luettu 2011)

Talka, Anu, »Lappeenranta hattujen sodan näyttämönä» (1999) http://www3.lappeenranta.fi/museot/verkkonayttelyt/lpr_historia/artikkelit/LPR_HATTUJEN_SODAN_NAYTTAMONA_artikkeli.htm (Lappeenrannan kaupungin historiaa) (Artikkeli on julkaistu teoksessa Kauskilasta kuntaliitokseen. Historiaa ja tarinoita. Etelä-Karjalan museon julkaisusarja nro 21. Lappeenranta 1999) (luettu 2010–2011)

Painettu aineisto

Action Emellan Justitiæ-Cancellers-Embetet Och General Lieutnanten Högwälborne Bar. Hen. Magnus von Buddenbrock Om Orsakerne til Krigets olyckeliga förlopp i StorFurstendömet Finland, Stockholm, Tryckt och Uplagt hos Lars Salvius 1743, (382 s. inkl. ut-slag och dom), i Bihang till Kongl. Förordningar resp. Om Finska Campagnien

ACTION Emellan Krigs-Fiscals-Embetet Och GENERAL MAJOREN, Högwälborne Baron, Herr JOHAN FRIDRICH Von DIDRON, Angående Hans gifne Råd-Slag uti åtskillige under Fälttoget i Finland håldne Krigs-CONSEILLER, med mera. Stockholm: Salvius 1743 (244 s.), i Bihang till Kongl. Förordningar resp. Om Finska Campagnien

ACTION Emellan Krigs-FISCALS-Embetet Och Öfversten, Välborne Herr ERIC FRÖBERG, Angående Then honom anförtrodde Posteringen vid Mendolax, Samt Hans gifne Rådslag i åtskillige Krigs-Conseiller vid Campagnen i Finland, Stockholm: Salvius 1743 (192 s. + Riksens Högloflige Ständers Commissions Utslag och Domb 50 s.), i Bihang till Kongl. Förordningar resp. Om Finska Campagnien

Action Emellan Justitiæ-Cancellers-Embetet Och Generalen en Chef Högwälborne Gref Carl Emil Lewenhaupt, Om Orsakerne til Krigets olyckeliga förlopp i StorFurstendömet Finland, Stockholm: Tryckt och Uplagt hos Lars Salvius 1743, (456 s.), i Bihang till Kongl. Förordningar resp. Om Finska Campagnien

Afskrifter af åtskillige, så wäl Hans Kongl. Maj:ts Bref till tå warande Generalen en Chef, Charles Emil Lewenhaupt, under thet Finska Fälttoget; som ock bemälte Generals skrifwelser till Hans Kongl. Maj:t, tienande till uplysning wid Riksens Ständers Commissions öfwer förenämde General fälte dom wid Riksdagen År 1743 (19 s.) i Om Finska Campagnien

Arping, Åsa, »’Men vi måste nödvändigt ha ett företal’. Författare och förord i svensk 1830-talsprosa», Carl Jonas Love Almqvist – diktaren, debattören, drömmaren. Föreläsningar och essäer utgivna av Almqvistsällskapet, red. Lars Burman, Almqviststudier 3, Hedemora: Gidlunds 2001, s. 81–94


Bergroth, Hugo, Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift, Helsingfors: Schildts 1917

Bibeln eller den Heliga Skrift, innehållande Gamla och Nya Testamentets canoniska böcker, London: Brittiska och utländska Bibel-sällskapet 1847

Bihang till Kongl. Förordningar, Collegiernas kungörelser m. m. [volym tillhörande NB med denna ryggtitel innehåller rättegångshandlingar från 1743, vid posterna för de olika trycken upplyses om de finns sammanbundna här]

Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden, red. Henrik Knif et al., SSLS 710:1, Helsingfors 2008

Biörnstad, Arne, »Svenska flaggans bruk», Fataburen 1967, s. 43–56

[Bonde, Gustaf], Sverige, under Ulrica Eleonora och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne Hans Exellens, Riks-Rådet Herr Grefve Gustaf Bonde författade handskrift med ett Tillägg om fredsunderhandlingarna i Åbo 1741–1742, af R. R. Gr. H. Cedercreutz, Stockholm 1821

Bore, »Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse […] Zacharias Topelius», 24/11 1850

Bremer, Fredrika, En dagbok, utg. Maria Wahlström, Svenska författare. Ny serie, Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet 2009

Burrow, John, A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century, London: Penguin books 2009


Carlquist, G., »Gustaf Bonde», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:17926, 1/5 2013

Carpelan, Tor och L. O. Th. Tudeer, Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828, I–II, Helsingfors: Söderströms 1925

Cygnæus, Fredrik, Stycken ur en Teckning af Finska Kriget åren 1741 och 1742 med den vidtberömda Philosophiska Facultetens vid Kejserl. Alexanders-Universitetet i Finland tillåtelse till offentelig granskning framställde, Helsingfors 1843


Dalin, A. F., Ordbok öfver svenska språket I–II, Stockholm 1850, 1853

von Dalin, Olof, Witterhetsarbeten, i bunden och obunden Skrif-Art, Femte Bandet, Stockholm 1767


[Eichhorn, Christoffer], -rn, »Tiburtius T.», Nordisk familjebok, andra uppl., band 28, Stockholm: Nordisk familjeboks förlagsaktiebolag 1919, sp. 1258 f.

Ekbohrn, C. M., 60,000 främmande ord och namn m. m. i svenska språket, Fjärde fullständigt omarbetade och väsentligt tillökade upplagan, Stockholm: Bonniers 1904

Ekelund, Erik, »Topelius och hans samtid», Finlands litteraturhistoria 2. Från Åbo brand till sekelskiftet, Helsingfors: Söderströms 1969, s. 174–211

[Elmgren, S. G.] S. E., »Hertiginnan af Finland, romantiserad berättelse jemte en historisk skildring af Finska kriget», Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 12/1850, s. 366–369

Estlander, Bernhard, »Topelius som historiker. Studier och reflexioner», Zacharias Topelius Hundraårsminne, SSLS 137, Helsingfors 1918, s. 115–147


Finlands svenska folkdiktning II, 2 Historiska sägner, utg. V. E. V. Wessman, SSLS 174, Helsingfors 1924

Finlands svenska folkdiktning V, 3 Sånglekar, utg. av Otto Andersson under medverkan av Greta Dahlström och Alfhild Forslin, SSLS 423, Helsingfors 1967

Finsk biografisk handbok, utg. af Tor Carpelan, Helsingfors: Edlunds 1903

Forsius, H[enrik], »Om stapelstaden Helsingfors. Förra delen», öfvers. F. J. Rabbe, orig:s titel: D. A. G. Speciminis Academici de Helsingforsia celebri Nylandiæ Emporio, Pars Prior […] MDCCLV, Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1842:3, s. [3]–43

Forsius, H[enrik], »Om stapelstaden Helsingfors. Sednare Delen», orig:s titel: Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfver stapelstaden Helsingfors uti Nyland […] 1757, Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1842:5, s. [3]–33


Geijer, Erik Gustaf, Teckning av Sveriges tillstånd och av de förnämsta handlande personer under tiden från konung Karl XII:s död till konung Gustav III:s anträde av regeringen, Samlade skrifter, ny ökad upplaga ordnad i tidsföljd, genomsedd av John Landquist, Sjätte delen, Stockholm: Norstedts 1927 [orig.uppl. 1838 i Svenska Akademiens handlingar]

Genealogia Sursilliana, [utg. Elias Robert Alcenius], Helsingfors: På eget förlag 1850

Gyllengranat, C. A., Sveriges sjökrigshistoria i sammandrag. Andra delen, Carlskrona: Georg Ameen & comp. 1840


Hatavara, Mari, Historia ja poetiikka Fredrika Runebergin ja Zacharias Topeliuksen histori-allisissa romaaneissa, diss., SKST 1128, Helsinki 2007

Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter konung Gustaf III:s anträde till regeringen I–III, red. och utg. I. E. Schartau och P. A. Wallmark, Stockholm 1821–1825

Hildebrand, Bror Emil, Minnespenningar öfver enskilda Svenska Män och Qvinnor, Stockholm: Kongl. Witterhets Historie och Antiqvitets Akademien 1860

Historisk afhandling Om sjöstaden Raumo, Hvars förra del med vederbörandes samtycke Under Historiarum Och Moralium Professorens Samt Nu Varande Kongl. Academie Rectorens, Herr Johan Bilmarks inseende, Til allmän granskning öfverlämnas af Sven Mellenius, Åbo 1770

Historisk afhandling Om sjöstaden Raumo, Hvars Sednare del med vederbörandes samtycke Under Histor. och Moral. Professorens, Herr Johan Bilmarks inseende, för Magisterkransen Utgifves och försvaras Af Phil. Cand. Sven Mellenius, Åbo 1772

Hwasser, Israel, Om Allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812, Stockholm 1838

[Hård, J. L.], Mémoires d’un Gentilhomme Suédois écrits par lui même dans sa retraite, l’année 1784, Berlin: Pitra 1788


INSTRUCTION För Then Af Riksens Ständer Förordnade COMMISSION Och General-Krigs-Rätten, Stockholm: Salvius 1743 (8 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar resp. Om Finska Campagnien


Jacobson, G., »Johan Arckenholtz», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:18766, 30/12 2012

Jern, Kurt, »Frihetstiden och gustavianska tiden 1721–1809», Rainer Fagerlund, Kurt Jern, Nils Erik Villstrand, Finlands historia 2, huvudred. Märtha Norrback, 3 uppl., Esbo: Schildts 2001, s. [321]–434

Jägerskiöld, Olof, »Carl Emil Lewenhaupt», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:11273, 13/5 2013


Kanzog, Klaus, »Rahmenerzählung», Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte 3, Red. P. Merker und W. Stammler, Berlin: 1977, S. 321–343

Karlsson, Gunilla, »Eric Matthias von Nolcken», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:8157, 1/5 2013

Kellgren, Johan Henrik, Samlade skrifter. Andra delen, utg. av Sverker Ek, Allan Sjöding, Otto Sylwan, SFSV IX, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1938–1939

Klinge, Matti, Idyll och hot. Zacharias Topelius – hans politik och idéer, övers. Nils Erik Forsgård, Stockholm: Atlantis och Helsingfors: Söderströms 2000

Klinge, Matti, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana, SKST 1285, Helsinki 2010

Klinge, Matti, A History both Finnish and European. History and the Culture of Historical Writing during the Imperial Period, translated by Malcolm Hicks, The History of Learning and Science in Finland 1828-1918 16, Helsinki 2012

Krigs-CONSEILLER, Håldne vid CAMPAGNEN Uti Stor-Furstendömet Finland År 1741 och 1742, Stockholm: Salvius 1743 (144 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar


Lagerbring, Swen, Sammandrag af Swea-Rikes Historia, Ifrån De Äldsta til de Nyaste Tider. Til Ungdomens Tjenst upsatt, Femte Delen. Som innefattar Rikets Historia Under: Ulrica Eleonora, Fredric I, Adolf Fredric, och Gustaf III, Andra Uplagan, Stockholm 1779

Lagerlöf, Selma, Zachris Topelius. Utveckling och mognad, Stockholm: Bonniers och Helsingfors: Schildts 1920

Lagus, Ernst, Mikael Chorei Valda dikter med en lefnadsteckning, Finlands svenska vitterhet 2, SSLS 48, Helsingfors 1901

Lagus, W. G., Anteckningar rörande 1741 och 1743 årens Finska krig, jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks äreräddning, Helsingfors 1853

Lappalainen, Päivi, »Zacharias Topeliuksen Hertiginnan af Finland -romaanin variantit ja niiden suomennokset», Suomennoskirjallisuuden historia 2, päätoim. H. K. Riikonen, SKST 1112, Helsinki 2007, s. 87–90

Lehtonen, Maija, »Intertextualitet i Topelius berättelser», HLS 65, red. Helena Solstrand-Pipping et al., SSLS 560, Helsingfors 1990, s. [49]–79

Lehtonen, Maija, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken», HLS 70, utg. genom Helena Solstrand-Pipping, SSLS 590, Helsingfors 1995, s. [7]–27

Lehtonen, Maija, »Brasaftnar i vindskammaren. Fältskärns gestalt och ramberättelsen i Fältskärns berättelser», HLS 72, utg. genom John Strömberg och Henrik Svahn, SSLS 608, Helsingfors 1997, s. [85]–114

Lehtonen, Maija, »Topeliuksen romaanit ja novellit», Aaveita ja enkeleitä, lapsia ja sankareita. Näkökulmia Topeliukseen, Saarijärvi: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti 2002, s. 153–217

Lencqvist, E., »Historisk Afhandling om Åbo Slott», Mnemosyne 12/1822, 2, 6, 8/1823

Lenngren, Anna-Maria, Samlade skrifter. Andra delen, utg. av Theodor Hjelmqvist och Karl Warburg, SFSV VI, Stockholm: Bonniers 1917

Lewenhaupt, Adam, Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar I–II, Stockholm: Norstedts 1921

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, Stockholm: Norstedts 1997

Luukko, Armas, Vaasan historia II. 1721–1808, Vaasa: Vaasan kaupunki 1979


»Manstein, Christoph Hermann», Meyers Konversations-Lexikon. Fünfte, gänzlich neubear-beitete Auflage. Neuer Abdruck, Elfter Band, Leipzig und Wien 1897, S. 883

[Manstein, Christoph Hermann], Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie, Contenant le principales Révolutions de cet Empire, & les Guerres des Russes contre les Turcs & les Tartares; avec un Supplément qui donne une idée du Militaire, de la Marine, du Commerce, & c. de ce vaste Empire. Par Le Général de Manstein, Nouvelle Edition, augmentée de Plans & de Cartes; avec la vie de l’Auteur, Tome I–II, Lyon: Jean-Marie Bruyset M.DCC.LXXII [1772]

Morgonbladet, »Hertiginnan af Finland, romantiserad berättelse jemte en historisk skildring af Finska kriget» 16/12 1850

Mustelin, Olof, Studier i finländsk historieforskning 1809–1865, diss., SSLS 361, Helsingfors 1957

Märta Stures hushållsbok, [utg.] av Kersti Wikström, Stockholm: Nordiska museets förlag 2007


Naumann, Erik, »Herman Cedercreutz», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:16550, 1/5 2013

Nikula, Oscar, Åbo stads historia 1721–1809 I–II, Åbo: Åbo stad 1972

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38, ny, rev. och rikt ill. uppl., Stockholm: Nordisk familjeboks förlagsaktiebolag 1904–1926 – även i elektroniskt format

Nyberg, Paul, Zachris Topelius. En biografisk skildring, Helsingfors: Söderströms 1949

Nyberg, Paul, Från barock till nyrokoko. En släktkrönika, Helsingfors: Schildts 1962

Nylander, Margaretha, Handbok wid den nu brukliga finare matlagningen; innehållande tillika beskrifning på confecturer, sylter och glacer; samt ett bihang, att göra soja, fransk senap, ättickor, bär-winer, bär-safter, att inlägga anjovis, m.m.; jemte några underrättelser om slagt, bryggd och brödbakning, Andra tillökta och förbättrade upplagan, Stockholm: eget förlag 1823


Om Finska Campagnien [volym tillhörande NB med denna ryggtitel innehåller rättegångshandlingar från 1743, vid posterna för de olika trycken upplyses om de finns sammanbundna här]


Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826, diss., Bibliotheca historica 24, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997


Rein, Gabriel, »Bidrag till finska häfdeteckningens historia. Forts.», Suomi 1/1842, s. [3]–36

Rein, Gabriel, »Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790. 1 Delen», Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 3, 1860

Rein, Gabriel, Föreläsningar öfver Finlands historia II, Helsingfors: G. W. Edlund 1871

Rélation exacte et circonstanciée de la guerre entre la Moscovie et la Suede, ou Mémoires pour servir à l’Histoire de ces deux Monarchies, depuis l’année 1740 jusqu’à present; avec des Remarques Politiques, tant sur le Gouvernement, que sur les mœurs de ces deux Nations. Seconde partie, Utrecht: Arnaud Lobedanius MDCCXLII

Riksens Ständers Commissions utslag och dom mot Schoutbynacten Paul Cronhawen (28 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar

Riksens Ständers Commissions utslag och dom mot Öfwersten af Uplands Regemente til Fot Carl Magnus de la Wall (23 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar

Riksens Ständers Commissions utslag och dom mot Öfwersten för Elfsborgs Regemente til Fot Carl Otto Lagercrantz (12 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar

Riksens Ständers Commissions utslag och dom mot Öfwersten af Wässmanlands Regemente til Fot Baron Otto Christian von der Pahlen (35 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar

Riksens Ständers Commissions utslag och dom mot Öfwersten af Helsinge Regementet til Fot Johan Silfversparre (31 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar

Riksens Ständers Commissions utslag och dom mot General Majoren samt Öfwersten af Lif-Guardie til Fot Otto Reinhold Wrangell (44 s.) i Bihang till Kongl. Förordningar

Runeberg, J. L., »Sven Dufva», Necken. Poetisk kalender för 1847, utg. F. Berndtson, Helsingfors: J. C. Frecnckell & son 1846, s. 214–219

[Runeberg, J. L.], Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg I–XX, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1933–2005
    V Fänrik Ståls sägner, utg. Kerstin Nyqvist, Lars Oljelund, Helena Solstrand, Johan Wrede, SFSV XVI, SSLS 459, Stockholm och Helsingfors 1974
    IX Brev, utg. Paul Nyberg och Olav Panelius, SFSV XVI, SSLS 443, Stockholm och Helsingfors 1970
    XIV Kommentar till Fänrik Ståls sägner av Johan Wrede, Helena Solstrand och Ulla Terling Hasán, SFSV XVI, SSLS 515:1–2, 1987 resp. 1983–1984


[Scheffer, Ulric], »Raissonnement sur les causes de la guerre en Finlande, l’an 1741, par S. E. Le Senateur et President de la Chancellerie Le Comte Ulrich Scheffer», Handlingar rörande Skandinaviens historia, Fjerde Delen, Stockholm 1817, s. [321]–342

von Schiller, Friedrich, »An die Freude», Thalia. Erster Band, Heft 2 1786, S. 1–5

Schoolfield, George C., »National Romanticism – A Golden Age?», A History of Finland’s Literature, Histories of Scandinavian Literature, Gen. Ed. Sven H. Rossel, vol. 4, Lincoln: University of Nebraska Press 1998, pp. 298–353

Scott, Walter, Waverley Or, ’Tis Sixty Years Since, Ed. by Claire Lamont, The World’s Classics, Oxford & New York: Oxford University Press 1986

Simmons, James C., The Novelist as Historian. Essays on the Victorian Historical Novel, The Hague and Paris: Mouton 1973

Sjöberg, Erik, Samlade skrifter I, utg. Algot Werin, SFSV XII, Stockholm: Bonniers 1926

Snellman, J. V., »De arbetande klassernas historia. Kommentar med anledning av ’Arbets-klassens historia’ av A. B. Granier de Cassagnac», Samlade Arbeten IV 1844–1845, Helsingfors: Statsrådets kansli 1994, s. 16–18; ursprungligen i Saima 1844.

Snellman, J. V., »Arbetsklassens historia af A. Granier de Cassagnac»», Samlade Arbeten IV 1844–1845, Helsingfors: Statsrådets kansli 1994, s. 32–33; ursprungligen i Saima 1844.

Snellman, J. V., »Adelsklassens historia af Granier de Cassagnac»», Samlade Arbeten IV 1844–1845, Helsingfors: Statsrådets kansli 1994, s. 391–394; ursprungligen i Litteratur-blad till Saima 1844

Snellman, J. V., »Svenska silhouetter», Samlade Arbeten VI 1847–1849, Helsingfors: Statsrådets kansli 1996, s. 114–144; ursprungligen i Litteraturbladet 1848

Snellman, J. V., »Modern fransk litteratur», Samlade arbeten VI 1847–1849, Helsingfors: Statsrådets kansli 1996, s. 203–265; ursprungligen i Litteraturbladet 1848

Solstrand-Pipping, Helena, »Runeberg och dövstumsaken», HLS 66, utg. Helena Solstrand-Pipping, SSLS 568, Helsingfors 1991, s. [141]–162

Stiernhielm, Georg, Samlade skrifter Första delen. Poetiska skrifter, utg. av Johan Nordström och Bernt Olsson, SFSV VIII, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 1973

Ståhle Sjönell, Barbro, »Från retorik till romantik: ett exempel på hur novellgenren förändrades i början av 1800-talet», Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv, red. Beata Agrell & Ingela Nilsson, Göteborg: Daidalos 2002, s. [219]–230

Suomalaisten taistelut Ruotsin, Venäjän ja itsenäisen Suomen riveissä, toim. Ohto Manninen, Helsinki: Tammi 2007

Svensk litteratur 1. Från runorna till 1730, utg. av Bernt Olsson, Stockholm: Norstedts 2002

Svensk litteratur 3. Romantiken, utg. av Ingemar Algulin och Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm: Norstedts 2002

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på riksdagen år 1734. Till 200-årsdagen av lagens tillkomst efter den första i antikva tryckta upplagan av år 1780 utgiven i facsimile, Stockholm 1934

Syväoja, Hannu, »Suomen tulevaisuuden näen». Nationalistinen traditio autonomian ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa, diss., SKST 694, Helsinki 1998


Tamminen, Marketta, »Herrasväen keittiö ja ruokapöytä» , Suomalaisen arjen historia. Säätyjen Suomi, Anssi Mäkinen et al. (toim.), Helsinki: Weilin & Göös 2007, s. 197–211

Tengström, J. J., Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver Finska Universitetets fordna Procancellerer samt öfver Faculteternas Medlemmar och Adjuncter, Helsingfors: G. O. Wasenius 1836

Theorell, J. P., »Hvad är en ’Historisk Roman’?», Winter-Bladet 25/6 1844

[Tiburtius, Tiburtius], Historia om Finska Kriget åren 1741 och 1742, Stockholm 1817

Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo, »Kärt Minne öfwer framl. Cancellie-Rådet, samt Historiarum och Moralium Professoren wid Kongl. Academien i Åbo, Herr Algoth Scarin», 2/5 1782

Topelius, Zacharias, »Om Österbotten. Tal, hållet vid Österbottniska Afdelningens Årsfest den 9 November 1841», Joukkahainen. Läsning i vexlande ämnen, Första Häftet, Helsingfors 1843, s. [32]–50

[Topelius, Zacharias], »’Sju Systrar Sursillars’ Slägtregister», HT 6/3 1844

[Topelius, Zacharias], »Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd», HT 16–20/3 1844

Topelius, Zacharias, »Äger Finska Folket en Historie?», Joukahainen, Andra Häftet, Helsingfors 1845, s. 189–217

Topelius, Zacharias, De modo matrimonia jungendi apud Fennos quondam vigente, Dissertatio Academica quam […] Praeside Gabriel Rein […] die XVII Junii MDCCCXLVII (Om fornfinnarnas giftermålsseder 1847)

[Topelius, Zacharias], »Gamla Baron på Rautakylä», HT 10/1–11/4 1849

Topelius, Zacharias, »Om qvinnan hos de skandinaviska och finska folken i forntiden», Litterära Soiréer i Helsingfors under våren 1850, Helsingfors 1850, s. [311]–332

[Topelius, Zacharias], »Fältskärns berättelser», HT 1851–1866

[Topelius, Zacharias], »Anmärkning», HT 22/12 1855

Topelius, Zacharias, Nya blad, Helsingfors: G. W. Edlund 1870

Topelius, Zacharias, Självbiografiska anteckningar, utg. Paul Nyberg, Helsingfors: Schildts och Stockholm: Bonniers 1922

Topelius, Zacharias, Ephemerer. Zacharias Topelius första tidning 1834–1835, utg. Carola Herberts och Laura Mattsson, SSLS 689, Helsingfors 2006

Topelius, Zacharias, Ljungblommor, utg. Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus, ZTS I, SSLS 742, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Atlantis 2010

Topelius, Zacharias, Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell och Rainer Knapas, ZTS XII, SSLS 747, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Atlantis 2011

Topelius, Zacharias, Noveller, utg. Pia Forssell, ZTS IV, SSLS 770, Helsingfors 2012


Uddgren, H. E., »Carl Cronstedt», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:15694, 24/1 2013

Uddgren, H. E., »Henrik Magnus von Buddenbrock», Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:17136, 24/1 2013

Unger, Gunnar, Illustrerad svensk sjökrigshistoria. Senare delen. Omfattande tiden 1680–1814, Stockholm: Bonnier 1923

»Upplysningar hörande till Historien om Sveriges krig emot Ryssland 1741. Berättelse om Finska sakerne 1741, 1742, utdragen ur hemliga Correspondencen», Handlingar utur Skandinaviens historia del 6, Stockholm 1818, s. [316]–334

Utdrag af Protocollet, hållit uti Riksens Höglofl. Ständers Commission wid Riksdagen i Stockholm d. 9 Julii 1743 (4 s.)

»Utkast och försök till caracters-teckningar af konungarne Gustaf III och Carl XIII, samt Kronprinsen Carl August. Utdrag ur bref skrifna år 1810», Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer, Första delen, [utg. Georg Adlersparre], Stockholm: L. J. Hjerta 1830, s. [1]–87


Varnhagen von Ense, Karl August, Leben des Feldmarschalls Jakob Keith, Berlin: Duncker und Humblot 1844

Vasenius, Valfrid, »Ur ett lif i sång och saga», Zachris Topelius 14/1 1818–14/1 1888, Helsingfors 1888, s. [3]–[19]

Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning I–VI, Helsingfors: Edlunds I–III 1912–1918, Schildts IV–VI 1924–30 och Stockholm: Bonniers I–V 1913–1927

Vest, Eliel, Zachris Topelius. En biografisk studie, Helsingfors: Söderströms 1905

Villstrand, Nils Erik, »Stormaktstiden 1617–1721», Rainer Fagerlund, Kurt Jern, Nils Erik Villstrand, Finlands historia 2, huvudred. Märtha Norrback, 3 uppl., Esbo: Schildts 2001, s. [125]–320

Villstrand, Nils Erik, Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812, Finlands svenska historia 2, SSLS 702:2, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Atlantis 2009

Villstrand, Nils Erik, Sveriges historia 1600–1721, Stockholm: Norstedts 2011


Wallheim, Henrik, En underbar berättelse om ridderliga äventyr. V. F. Palmblad och den romantiska romanen, diss., Hedemora: Gidlunds 2007

Warburg, Karl, »Från förra seklets svenska Pariserkoloni. Dalin och Cederhjelm», Svea. Folk-kalender för 1888, Stockholm: Bonniers 1887, s. [152]–161

Warburg, Karl, Illustrerad svensk litteraturhistoria IV:1, Stockholm: Gebers 1915

Wasström, Niclas, Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad med wederbörandes tilstädielse, under Professorens i naturkunnigheten, och Kungl. Wet. Academ. Ledamots Herr Carl Fridric Mennanders inseende, som et academiskt prof Framgifwen i Åbo Den XXV. Octob. 1749. Af Niclas Wasström, studiosus medicinæ. Stockholm 1749

von Willebrand, R. F., »Topelius såsom novellförfattare. Fältskärns berättelser – Vinterkvällar», Finsk Tidskrift, tom XVI, 1884, s. [165]–194

Wills, Rebecca, The Jacobites and Russia 1715–1750, Toronto: Dundurn 2002

Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718–1810 Virkatalonhaltijain luettelot=Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718–1810 Förteckningar över boställsinnehavare, SHSK III, Helsinki 1953

Wrede, Johan, »Zachris Topelius – barnatro och fosterland», Finlands svenska litteraturhistoria I, utg. Johan Wrede, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Stockholm: Atlantis 1999, s. 317–330


Åbo Tidningar, »Förhör anstäldt i K. Åbo Hof-Rätt d. 17 Nov. 1649 med den därstädes til rätta ställde Trollkonan ifrån Tyrwis Walborg Kyni», 18/5 1795

Åbo Tidningar, »Lagus, W. G., Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens Finska krig, jemte Henr. Magn. von Buddenbrocks äreräddning», 1/11 1853

Åbo Tidningar, »Zachr. Topelius i dess sednare arbeten», 10/1 1856

Åbo Underrättelser, »Döden har under de sista dagarne» 5/9 1854 [notis om J. F. Heldts död]