Förord

till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter XXI,
Dagböcker

Zacharias Topelius förde omfattande dagboksanteckningar som ung. Han skrev över 1000 manuskriptsidor under perioden 1832–1840, d.v.s. företrädesvis under tiden som student vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors. Dagböckerna utkommer tillsammans med »Den Svartgröna Sommaren 1842», ett tidigare outgivet dagbokshäfte med anteckningar om bäste vännen Henrik Backmans död och om förhållandet till Emilie Lindqvist, Topelius blivande hustru.

Dagböcker utges i både tryckt och digital form. Den kontextualiserande inledningen och den textkritiska redogörelsen motsvarar bokutgåvan. Lästexten är också den samma, med undantag för nyckelord och sammanfattande marginalanteckningar som visas enbart digitalt. I den digitala utgåvan framgår också utgivarens ändringar och tolkningar samt Topelius egna ändringar och strykningar i handskriften, när visningen av dem aktiveras. Den digitala utgåvan innehåller därtill fullständiga registerfunktioner, detaljerade manuskriptbeskrivningar och faksimil av handskrifterna.

Utgåvan är ett resultat av många personers ansträngningar (se Titelblad). Med största tacksamhet noteras också den expertis, som redaktionen har haft förmånen att konsultera i översättningsfrågor: Päivi Lappalainen för finskan, Christopher Schmidt och Oliver Winkler för tyskan, Ben Hellman för ryskan, Erkki Sironen för latinet och grekiskan, Raija Sarasti-Wilenius för latinet och Antti Laato för hebreiskan. Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har läst inledningen och kommentarerna. Utgåvan har granskats av två sakkunniga utsedda av utgivningsnämnden vid Svenska litteratursällskapet. Härmed framförs ett varmt tack till dem och till nedan nämnda kolleger.


Pia Asp