Till en Flicka

Lästext

|4|

Till en Flicka.

Du vårens barn, du friska,

Du glada, lilla vän,

Med hjertat af en siska

lemma startOch vingar liksom den,kommentar

5Vex som en ängens blomma

I morgonsolens glans,

När bin och humlor brumma

Musik till myggans dans.

|174|

Vex ej i band, så präktig,

10Af trånga snörlif tryckt;

Vex, liksom Gud allsmäktig

Den unga björken byggt.

Han reser fri sin långa,

Sin raka stam mot skyn

15Och dricker luftens ånga

Och gläder menskans syn.

Var glad, som sparfven qvittrar

Också en mulen dag;

Ondt lynne allt förbittrar,

20Men glädjen ger behag.

Var hastig att förlåta

Och sen att felen se,

Och gråt med dem som gråta,

Och le med dem som le.

|5|

25Och spinn, och sy, och baka;

Läs, spela, sjung också;

Blif som en sockerkaka

Med hjortronsylt uppå.

Men mer än alla bjerta

30Talanger, som du lärt,

Är dock ett troget hjerta,

Som har det goda kärt.

Tänk stort! Tro ej, min flicka,

Att Gud dig föreskref

35Till låga jorden blicka,

För det du flicka blef.

Nej, älska, varm i hågen,

Ljus, ära, fosterland;

Men älska ljuft, som vågen

40Slår mot en blommig strand.

Och älska dem, som solen

Ur vintertöcken går

|175|

Och smälter is vid polen

Och tusen blommor sår.

45Ja, älska dem, som tåren

Ur gyllne morgonsky:

Han rinner bort, men våren

Uppspirar sedan ny.

Vex ej för verldens villa,

50Och blomstra ej i flärd;

Den gör ditt hjerta illa,

Och du är bättre värd.

Vex hellre för Guds rike,

Så är din himmel klar;

55Blif goda englars like,

Och deras syster var!

Den goda blott är vacker;

Varm vår är tidigt grön.

|6|

Lyss ej på smickrets lemma startschackerkommentar,

60Som hviskar: du är skön!

Hvar lemma startneglikakommentar vid bäcken,

Hon doftar högre ju;

Hvar ros i blomsterhäcken

Är skönare än du.

65Och vore du så firad,

Så skön, som himlens dag,

Så rik, så grann, så sirad

Med tusende behag,

Och bar ett hjerta, öde

70Och hårdt och bittert, – nej,

Hvad namn de än dig bjöde,

Guds barn, det vor’ du ej.

Och derföre, du friska,

Du glada lilla vän,

75Med hjertat af en siska

Och vingar liksom den,

|176|

Vex som en blommas like,

Guds goda barn förblif,

Och blomstra för Guds rike,

80Och dofta evigt lif!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Dikten publicerades i Eos 1/5 1860 med titeln »Till en liten flicka», och Topelius omarbetade den inför boktrycket. Den är ett av många exempel på Topelius liberala åsikt i kvinnofrågan men visar samtidigt hur Topelius förmedlar skilda fostringsideal beroende av kön (Orlov 1999, s. 346; Laurent 1947, s. 225, 328, se komm. till föregående, »Till en Gosse»). Strofer och verser påträffas i minnesböcker från 1880-talet ända fram till 1970-talet, i synnerhet tredje strofen.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  4 Och vingar liksom den, Jfr det återkommande (sång)fågelmotivet i Topelius verk såsom »Sylvias visor» 1853–1860.

  59 schacker verbalsubstantiv till schackra, här som negativt laddat utfyllnadsord. SAOB har detta belägg av Topelius.

  61 neglika stavningsvariant av nejlika.

  Bibliografi

  Ekrem, Lev lycklig, glöm ej mig! 2002, s. 82 f.; Lappalainen, »Child figures in Läsning för barn by Zacharias Topelius», 2018, s. 28 f.; Laurent, Topelius saturunoilijana 1947, s. 225, 328; Orlov, »’Var glad som sparven kvittrar’ – barnlitteraturen», 1999, s. 346; Vasenius V 1927, s. 512

  Faksimil