Barnens bön för Fäderneslandet

Barnens bön för Fäderneslandet

Lästext

|207|

Barnens bön för Fäderneslandet.

O Gud, bevara vårt fädernesland,

Vårt dyra, älskade hem!

Vår fredliga bygd, vår lugna strand,

O Gud, beskydda dem!

5Vår moders hydda, vår faders gård,

|317|

Vår barndoms vagga, vår ungdoms vård,

Beskärma dem med din hand!

Bevara vårt fosterland!

För krig och fara! För skymf och död!

10För sjukdom och sorgetid!

För eld och våda! För hungersnöd!

För tvedrägt och inre strid!

Allsvåldige Gud, din arm är stark;

Beskydda vårt folk och vår monark!

15Din heliga, visa nåd

Förläne oss kraft och råd.

Vi äro lemma startfattigakommentar barn och små,

Som blommor på lifvets stig,

Och intet är, som vi här förmå,

20Allenast bedja till Dig.

O Gud, som hörer de spädas röst,

Var du vår styrka, var du vår tröst,

Vårt värn, vårt ljus, vår dygd!

Välsigna vår fosterbygd!

|208|

25Och låt oss vexa, och lär oss bli

En dag våra bygders stöd!

Och lär oss att älska, också vi,

Vårt land uti lust och nöd!

Vår moders hydda, vår faders gård,

30Vår barndoms vagga, vår ungdoms vård,

Oss alla tag i din famn

För Jesu heliga namn!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Dikten publicerades i Eos 1/5 1854. Det pågående Krimkriget (1853–1856) avspeglas i dikten, liksom i övriga bidrag till tidningen från samma tid (Klinge 1988, s. 18).

  Fattigdomen framställs som något positivt och härdande, som i Topelius fosterländska barnlyrik överlag (Häggman 1998, s. 23). Topelius föreslog att bönen skulle förses med en tonsättning av J. A. Josephson och intas först i tredje delen av Läsning för barn, men Bonnier ansåg att det »intagande» stycket »på ett särdeles lyckligt sätt» skulle avsluta andra samlingen (ZT–AB 5/10 1866, AB–ZT 17/10 1866).

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  17 fattiga obetydliga.

  Bibliografi

  Häggman, »Topelius och barnens visor», 1998, s. 23; Klinge, Finlands blåvita färger 1988, s. 18; ZT–Albert Bonnier 5/10 1866, AB–ZT 17/10 1866, Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare, ZTS XX:1 2015

  Faksimil