Skolgossens Sommarvisa

Lästext

|91||234|

Skolgossens Sommarvisa.

Om vintern går nog lemma starttabulankommentar,

lemma startEuklideskommentar och lemma startgrammatikankommentar,

Blott man är flink och trogen.

Men ack, det vill ej mera gå,

5När björken löfvas, sjön är blå

Och göken gal i skogen.

Då bär min lexa rakt åt vägg.

Ett sus af rönn, en doft af hägg

I slitna permen flytta.

10Det qvittrar på hvarenda rad,

Hvar bokstaf slår så hjertans glad

En liten kullerbytta.

Geografin, din slyngel, säg!

Paris? Arkangel? Visa väg!

15Så ljöd magisterns stämma.

– Ack, hvem kan tänka på Paris

Och frysa i Arkangels is,

När det är vår här hemma!

Men dina ziffror, pojke, hör!

20Hur bär ditt facit hop, lemma startmunsjörkommentar?

Två gånger två gör fyra.

– Nåd, herr magister, nåd! Ack ja,

Jag slog just boll i tankarna

Och tog en präktig lyra.

|92|

25Nej, ingen nåd! Hit med din tass

För lemma starthic, hæc, hoc och der, die, daskommentaroriginal: dass (källa för ändring: Lfb 1883, Eos 1862)

Och hundöron i hörnen!

– Ack, hejda lemma startplagganskommentar snabba lopp!

Jag drömde att i furans topp

30Jag flög så högt som örnen.

|235|

Så gick det då. Så kom den dag,

När, glad som himlens fågel, jag

Flög ut kring fält och hagar.

Ack, fria luft! Ack klara höjd!

35Ack, sol och glans och doft och fröjd

Ack, sköna sommardagar!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Visan publicerades i Eos 15/6 1862 med en melodi av F. Mühle (se faksimil, melodibilagan sist) och är en pendang till »Skolgossens Vintervisa» (s. 227). Tiitta tar fasta på hur Topelius gestaltar en spänning mellan skolgeografin och det praktiska livet (strof 3–4 [enl. fi. övers. 1893]; 1994, s. 105 f.). Jfr samtalen »Axel och Stina» (s. 357).

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 tabulan multiplikationstabellen.

  2 Euklides här: lärobok i geometri. Under sin skoltid använde Topelius boken (Laurent 1947, s. 78).

  2 grammatikan parallellform till grammatiken.

  20 munsjör nedsättande eller skämtsamt, från fra. monsieur, min herre.

  26 hic, hæc, hoc och der, die, das lat. respektive ty.: bestämda artiklar i mask., fem. och neutr. Det latinska uttrycket har använts i visor av både Bellman och Olof von Dalin för att förlöjliga lärdomens instängdhet (se t.ex. Fredmans sång n:o 28).

  28 plaggans risets.

  Bibliografi

  Laurent, Topelius saturunoilijana 1947, s. 78; Tiitta, Harmaakiven maa 1994, s. 105 f.

  Faksimil